Na co lze použít "příspěvek na péči" ??

Příspěvek lze použít pouze na ty výdaje, které souvisejí se zabezpečením pomoci a podpory osobě, která je závislá na péči jiné osoby. Může být tedy "spotřebován" jako úhrada za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby a samozřejmě také na výdaje, které vzniknou pečující osobě, tj. rodinnému příslušníkovi či jiné osobě, která není poskytovatelem sociální služby. Dá se také předpokládat, že oba výše uvedené způsoby bude příjemce kombinovat dle vlastní potřeby a dle individuálně zvoleného způsobu zajištění péče.
Pokud pečovatelské služby poskytuje organizace nebo asistent sociální péče, musí s uživatelem péče uzavřít písemnou smlouvu o poskytování sociálních služeb.


Seznam zákonů


Právní předpisy ze sociální oblasti
(ve znění pozdějších předpisů):

Zákony:
108/2006 Sb. - o sociálních službách
329/2011 Sb. - o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
100/1988 Sb. - o sociálním zabezpečení
114/1988 Sb. - o působnosti orgánů v sociálním zabezpečení
582/1991 Sb. - o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
155/1995 Sb. - o důchodovém pojištění
463/1991 Sb. - o životním minimu
482/1991 Sb. - o sociální potřebnosti
117/1995 Sb. - o státní sociální podpoře
48/1997 Sb. - o veřejném zdravotním pojištění
54/1956 Sb. - o nemocenském pojištění zaměstnanců
128/2000 Sb. - o obcích

Vyhlášky:
MPSV č.359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity)
MPSV č.505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
MPSV č.388/2011 Sb., kterou se provádí zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením


Další právní předpisy:

Ústavní právo
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb.
Listina základních práv a svobod č. 23/1991 Sb.

Rodinné právo
Zákon o rodině č. 94/1963 Sb.
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb.

Pracovní právo
Zákoník práce č. 65/1965 Sb.
Zákon o zaměstnanosti č. 1/1991 Sb.

Občanské právo
Občanský zákon č. 40/1964 Sb.
Občanský soudní řád č. 99/1963 Sb.
Správní řád č. 71/1967 Sb.

Obchodní právo
Obchodní zákon č.513/1991 Sb.

Trestní právo
Trestní zákon č. 140/1961 Sb.
Trestní řád č. 141/1961 Sb.

Mezinárodní právo
např. Úmluva o právech dítěte

POZN.: U zákonů se vždy uvádí číslo zákona, které souvisí s jeho vznikem, novelizace, čísla aktualizací zákonů se v přehledu neuvádí.


Osobni asistence.cz
práva duševně postižených * prostředky pro ošetřování dekubitů * rss zprávy * hledám asistenci


Kdo má nárok na příspěvek na péči ??
Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby.
Nárok na příspěvek má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti, pokud jí tuto pomoc poskytuje osoba blízká nebo asistent sociální péče nebo poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb nebo dětský domov, anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu; nárok na příspěvek má tato osoba i po dobu, po kterou je jí poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace.
Dítě do jednoho roku na příspěvek na péči nárok nemá, ačkoliv výše uvedenou pomoc také potřebuje.
O příspěvku na péči rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce.
Žádost o "příspěvek na péči" je možné podat na místně příslušné pobočce krajského Úřadu práce. Řízení o příspěvku by nemělo trvat déle než 90 dní, pro výplatu je rozhodný den podání žádosti, po jeho schválení bude vyplacen zpětně od data podání žádosti.

Jak se posuzuje nárok na příspěvek na péči ??
- řízení o přiznání příspěvku na péči se zahajuje na základě písemné žádosti žadatele podané u krajské pobočky Úřadu práce
- zařazení do konkrétního stupně "závislosti" je přímo úměrné závažnosti nepříznivé sociální situace
- při posuzování nároku se bere v úvahu nepříznivý zdravotní stav žadatele
- na základě vyjádření praktického lékaře, odborných lékařů, případně funkčního vyšetření, zdravotní stav zhodnotí Institut posuzování zdravotního stavu v místě bydliště žadatele (v obci).
- dále krajská pobočka Úřadu práce provádí sociální šetření, při němž sociální pracovník v domácím prostředí zkoumá, jak je žadatel soběstačný a schopný samostatného života
- potřeba pomoci, tedy stupeň závislosti, vychází z činností běžného každodenního života, při nichž potřebuje žadatel o příspěvek pomoc nebo dohled.
Zvládání základních životních potřeb, které se posuzuje, je uvedeno ve vyhlášce 505/2006 Sb. k zákonu 108/2006 Sb. Ve vyhlášce jsou uvedeny postupy, které musí posuzovatelé dodržovat.

[15]