Na co lze použít "příspěvek na péči" ??

Příspěvek lze použít pouze na ty výdaje, které souvisejí se zabezpečením pomoci a podpory osobě, která je závislá na péči jiné osoby. Může být tedy „spotřebován“ jako úhrada za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby a samozřejmě také na výdaje, které vzniknou pečující osobě, tj. rodinnému příslušníkovi či jiné osobě, která není poskytovatelem sociální služby. Dá se také předpokládat, že oba výše uvedené způsoby bude příjemce kombinovat dle vlastní potřeby a dle individuálně zvoleného způsobu zajištění péče. Pokud pečovatelské služby poskytuje organizace, musí s uživatelem péče uzavřít písemnou smlouvu o poskytování sociálních služeb.


Adresář organizací:

Oblastní charita Žďár nad Sázavou


Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Místo: Žďár nad Sázavou
Popis: Domácí hospicová péče - Oblastní charita - Žďár nad Sázavou
Obor: Hospicová péče
Kontakt:
Tel.: tel./fax: 566 631 643, mob.: 777 155 389
E-mail: lenka.judova@caritas.cz
www: www.zdar.caritas.cz

Adresa: Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Stránky Domácí hospicové péče: http://zdar.domaci-hospic.cz

Domácí hospicová péče (DHP) nabízí zdravotní péči, lidskou podporu a pomoc při řešení potíží těžce nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám v posledních dnech a týdnech života nemocného v jeho domácím prostředí. Vychází z přání a potřeb nemocného a jeho rodiny. Služba v sobě kombinuje péči ošetřovatelskou a lékařskou s pomocí v oblasti sociálně-právní, psychologické či duchovní. Nabízí všestrannou účinnou oporu příbuzným a přátelům umírajících a pomáhá jim zvládat jejich zármutek i po smrti blízkého člověka. Cílem je umožnit nemocným v závěrečné fázi života být v kruhu svých blízkých a ve svém domácím prostředí. Důležitá je rovněž péče o rodinu nemocného, neboť poslední dny a týdny života jejich blízkého jsou namáhavé fyzicky i psychicky. Nabízené služby:

 • profesionální ošetřovatelská péče
 • pomoc při odstranění či tlumení bolesti a tišení dalších doprovodných příznaků konečných stadií života
 • péče o správnou výživu a hydrataci nemocného
 • zaučení rodiny v ošetřování těžce nemocného člověka
 • pomoc při úpravě prostředí tak, aby byla možná péče doma
 • zapůjčení nutných ošetřovatelských, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
 • podpora rodině, která se rozhodne pečovat o svého blízkého doma
 • informace o podmínkách a okolnostech péče o nemocné v konečné fázi života
 • zajištění psychologické podpory a duchovních potřeb pro těžce nemocného či jeho rodinu
 • zařízení respitní péče (možnost umístit nemocného na určitou dobu do zařízení s celodenním pobytem)
 • pomoc s vyřízením žádostí o sociální příspěvky atd.
 • po úmrtí nemocného pomoc při zajištění pietního odvozu těla
 • konkrétní pomoc v následných problémech spojených s právními úkony a problémy v sociální oblasti


www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
deklarace lidských práv * klienti osobní asistence * klienti osobní asistence * užitečné informace pro pacienty


Zákon o sociálních službách:

PODMÍNKY NÁROKU NA PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
§ 7

(1) Příspěvek na péči (dále jen "příspěvek") se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.

(2) Nárok na příspěvek má osoba uvedená v § 4 odst. 1, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 8.

(3) Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku.

(4) O příspěvku rozhoduje Krajská pobočka Úřadu práce ČR.

§ 8

Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve
a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 3 nebo 4 základní životní potřeby nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 3 základní životní potřeby,
b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 5 nebo 6 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 4 nebo 5 základních životních potřeb,
c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 7 nebo 8 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 6 nebo 7 základních životních potřeb,
d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 9 nebo 10 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 8 nebo 9 základních životních potřeb.

.. a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby, u osob do 18 let vyžaduje-li každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.

[75]