Na co lze použít "příspěvek na péči" ??

Příspěvek lze použít pouze na ty výdaje, které souvisejí se zabezpečením pomoci a podpory osobě, která je závislá na péči jiné osoby. Může být tedy „spotřebován“ jako úhrada za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby a samozřejmě také na výdaje, které vzniknou pečující osobě, tj. rodinnému příslušníkovi či jiné osobě, která není poskytovatelem sociální služby. Dá se také předpokládat, že oba výše uvedené způsoby bude příjemce kombinovat dle vlastní potřeby a dle individuálně zvoleného způsobu zajištění péče. Pokud pečovatelské služby poskytuje organizace, musí s uživatelem péče uzavřít písemnou smlouvu o poskytování sociálních služeb.


Adresář organizací:

ParaCENTRUM Fenix


ParaCENTRUM Fenix

Místo: Brno
Popis: ParaCENTRUM Fenix
Obor: Osobní asistence
Kontakt:
Tel.: 547 210 382, 731 475 403
E-mail: info@paracentrum-fenix.cz
www: www.paracentrum-fenix.cz

Občanské sdružení ParaCENTRUM Fenix nabízí z důvodu volné kapacity službu osobní asistence.

Cílovou skupinou služby jsou osoby s tělesným postižením vzniklým z důvodu míšní léze, ale v určitých případech jsme schopni službu poskytovat i osobám mimo cílovou skupinu.

Místem poskytování služby je město Brno, po domluvě možno i v blízkém okolí.

ParaCENTRUM Fenix také poskytuje sociálně aktivizační službu. Ta zahrnuje přepravu speciálně upraveným vozem s hydraulickou plošinou, individuální cvičení na našem přístrojovém vybavení (MotoMED, vertikalizační vozík), aktivizační cvičení s terapeutem, počítačové kurzy, výtvarné, sportovní a pohybové aktivity a přednášky se zaměřením na problémy cílové skupiny.

Dále nabízíme poradenství pro osoby se zdravotním postižením a půjčovnu pomůcek.


www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
osobní asistence * osobní asistence * osobní asistence * charta práv tělesně postižených


Zákon o sociálních službách:

PODMÍNKY NÁROKU NA PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
§ 7

(1) Příspěvek na péči (dále jen "příspěvek") se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.

(2) Nárok na příspěvek má osoba uvedená v § 4 odst. 1, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 8.

(3) Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku.

(4) O příspěvku rozhoduje Krajská pobočka Úřadu práce ČR.

§ 8

Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve
a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 3 nebo 4 základní životní potřeby nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 3 základní životní potřeby,
b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 5 nebo 6 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 4 nebo 5 základních životních potřeb,
c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 7 nebo 8 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 6 nebo 7 základních životních potřeb,
d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 9 nebo 10 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 8 nebo 9 základních životních potřeb.

.. a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby, u osob do 18 let vyžaduje-li každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.

[75]