Na co lze použít "příspěvek na péči" ??

Příspěvek lze použít pouze na ty výdaje, které souvisejí se zabezpečením pomoci a podpory osobě, která je závislá na péči jiné osoby. Může být tedy „spotřebován“ jako úhrada za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby a samozřejmě také na výdaje, které vzniknou pečující osobě, tj. rodinnému příslušníkovi či jiné osobě, která není poskytovatelem sociální služby. Dá se také předpokládat, že oba výše uvedené způsoby bude příjemce kombinovat dle vlastní potřeby a dle individuálně zvoleného způsobu zajištění péče. Pokud pečovatelské služby poskytuje organizace, musí s uživatelem péče uzavřít písemnou smlouvu o poskytování sociálních služeb.


Adresář organizací:

MALTÉZSKÁ POMOC, o.p.s.


MALTÉZSKÁ POMOC, o.p.s.

Místo: Praha 1
Popis: MALTÉZSKÁ POMOC, o.p.s.
Obor: Osobní asistence
Kontakt:
Tel.: tel.: 257 534 935, mobil: 736 620 807, fax: 257 534 934
E-mail: hana.simkova@maltezskapomoc.cz
www: www.maltezskapomoc.cz

Poskytované sociální služby:

Osobní asistence:
Základní ideou Osobní asistence Maltézské pomoci je asistovat lidem s handicapem v uspokojování potřeb a dosažení určitého společenského statusu.
Osobní asistenti aktivně napomáhají uživateli v integraci do společnosti, vybraného prostředí a směřují ho k zvolenému cíli. V případě zájmu uživatele mohou poskytnout i duchovní služby (společná modlitba, atd).
Osobní asistence je určena pro osoby, které s ohledem na sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního či mentálního omezení potřebují pomoc druhé osoby. Cílovou skupinou jsou tedy jak senioři, tak i osoby s tělesným, smyslovým či mentálním postižením.
Metody a formy práce vycházejí z individuálních specifických potřeb a přání uživatelů služeb a jejich rodinných příslušníků. Osobní asistenti plně respektují identitu uživatele, jeho zájmy a postoje k životu. Snaží se o empatický přístup k uživateli služeb.
Službu zajišťují placení osobní asistenti. Sazba činí 100Kč/h.

Sociální aktivizace seniorů:
Cílem poskytované služby je sociální aktivizace a psychosociální pomoc seniorům a zdravotně postiženým osobám.
Vyškolený a připravený dobrovolník pravidelně přichází za potřebnou osobou dané cílové skupiny, ať už v domácnosti nebo pobytovém zařízení, a snaží se skrze společné aktivity rozvíjet sociálně-vztahový potenciál klienta. Podle zdravotních možností a zájmu uživatelů se snažíme skrze dobrovolníka zprostředkovat kontakt se společenským prostředím. Role dobrovolníka má v této službě povahu společníka, který podporuje osoby daných cílových skupin ve společenských aktivitách, do kterých by bez jeho přispění osoba nemohla vstoupit. Skrze tuto službu sociální prevence dochází také k podpoře růstu zdravé občanské společnosti a vzájemné sounáležitosti.

Naše další centra osobní asistence:

Centrum Mělník:

Marie Zítková – tel.: 736 620 801, e-mail: maruzit@seznam.cz
Mgr. Hana Šimková - tel.: 736 620 807, 257 534 935,
e-mail: hana.simkova@maltezskapomoc.cz

Korespondenční adresa:
Maltézská pomoc, o.p.s., Lázeňská 2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

Centrum Brno:

Bc. Markéta Studená - tel.: 736 620 810,
e-mail: marketa.studena@maltezskapomoc.cz

Korespondenční adresa:
Maltézská pomoc, o.p.s., Bratislavská 2/183, 602 00 Brno

Centrum Olomouc:

Mgr. Vojtěch Herentin - tel.: 731 619 694,
e-mail: asistence-ol@maltezskapomoc.cz

Korespondenční adresa:
Maltézská pomoc, o.p.s., Wurmova 6, P.O.BOX 179, 771 11 Olomouc


www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
práva duševně postižených * sociální služby * péče a lidská důstojnost * nabízím asistenci


Zákon o sociálních službách:

PODMÍNKY NÁROKU NA PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
§ 7

(1) Příspěvek na péči (dále jen "příspěvek") se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.

(2) Nárok na příspěvek má osoba uvedená v § 4 odst. 1, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 8.

(3) Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku.

(4) O příspěvku rozhoduje Krajská pobočka Úřadu práce ČR.

§ 8

Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve
a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 3 nebo 4 základní životní potřeby nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 3 základní životní potřeby,
b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 5 nebo 6 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 4 nebo 5 základních životních potřeb,
c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 7 nebo 8 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 6 nebo 7 základních životních potřeb,
d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 9 nebo 10 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 8 nebo 9 základních životních potřeb.

.. a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby, u osob do 18 let vyžaduje-li každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.

[75]