Kurzy - organizace:

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.

Město: Praha 8
Kraj: Praha

Přehled školících programů:
Počet programů: 113
Programy: Umístění bez souhlasu, vážně míněný nesouhlas pro sociální pracovníky, opatrovníky. | Nízký důchod - sociální hrozba, příčiny a možná řešení | Případové konference a role facilitátora v praxi | Příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení - souvislosti, výpočty, kritéria | Řešení konfliktních situací | Neviditelné děti - práce s dětmi vězněných rodičů | Sociální práce s manipulativním rodičem | Verbální a neverbální komunikace - základní dovednosti profesní komunikace | Sociální šetření | Nová zákonná úprava přestupků v oblasti ochrany dětí | Specifika sociální komunikace v gerontologii | Komunikace a umění naslouchat | ADHD - výchovné působení | Manipulace a konstruktivní sebeobrana - úvod do problematiky | Problematika přechodu dítěte při změně výchovného prostředí | Identita dítěte v náhradní rodinné péči | Podpora efektivního rodičovství | Sociální práce s dětmi a dospělými s problémovým chováním | Sociální pracovník jako průvodce člověka s problémem závislosti | Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy - jak překonat vzdor | Kontakt dítěte v NRP s biologickou rodinou | Základní principy krizové intervence | Základy komunikace s rodinou a jejími jednotlivými členy | Zákon o sociálních službách | Podpora osoby sociálně a duševně slabé | Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním a pod opatrovnictvím | Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví (za uživatele, opatrovance, slabší osobu), souhlasy a jednání ve zdravotnických zařízeních | Zákon o sociálních službách - zaměření na nařízení EU o ochraně osobních údajů | Specifika komunikace s mladistvým klientem | Potřeby dítěte a jejich naplnění | Jak čelit syndromu vyhoření | Násilí v rodinách a co s ním | Sociálně-právní ochrana dětí | Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství | Úvod do práce s rodinou, jejímž členem je osoba se zdravotním postižením (OZP) | Mediační a facilitací techniky v jednání s rodiči | Sociálně-právní ochrana dětí v právu a praxi se zaměřením na děti v pobytových zařízeních | Týmová spolupráce při řešení rodičovských konfliktů | Základy krizové intervence | Specifika práce s romskou rodinou | Komunikační dovednosti v návaznosti na jednání s rodiči ve sporu | Jak motivovat klienta ke změně | Krizová intervence v praxi | Attachment - rozvoj, poruchy, možnosti nápravy | Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hráčstvím a jinými nelátkovými závislostmi | Soudnictví ve věcech mládeže a působnost OSPOD | Dluhové poradenství | Využití prvků rodinné terapie v sociální práci s rodinou | Sociální služby a sociální práce - aktuality a praxe | Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy - jak překonat vzdor (úvodní seminář) | Existenciální Self Management | Odpovědnost pracovníka a opatrovníka při práci s klientem (v závislosti, bez domova, nebo při sklonech k agresivitě) | Střídavá výchova, předávání dětí a vynucování styku s druhým rodičem | Sociální zabezpečení cizinců na území ČR | Případové konference v praxi (úvodní seminář) | Působnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných | Techniky sdílení a supervize | Pachatelé domácího násilí a práce s nimi (úvodní seminář) | Slyšení a názor dítěte jako důležité hledisko pro rozhodování o dětech | Sebepoškozování, sebevraždy | Agresivní chování a možnosti práce s klienty | Aktéři domácího násilí a práce s nimi | Trénink paměti | Selfmanagement | Trénování paměti se seniory | Práce s emocemi v profesním vztahu - jak se vyrovnat s křivdou a pocity viny | Jednání s lidmi s psychopatickými rysy - rozpoznávání a komunikace - úvod do problematiky | Psychologie rodiny v rodinném a trestním právu | Housing first | Sociální práce ve sporech rodičů o děti - jak posílit rodiče ve spolupráci | Sociální pracovník jako průvodce člověka s problémem závislosti | Sociální pracovník jako průvodce člověka s duševním onemocněním | Trauma v dětství, konsekvence, intervence | Transgender, intimita versus sexualita | Zjišťování názoru dítěte | Individuální plánování průběhu sociální služby | Vedení poradenského rozhovoru | Jak si udržet a rozvíjet spokojenost, když pracujeme s lidmi | Hmotná nouze ve světle související legislativy, včetně aktualit a chystaných změn | Zpětná vazba v komunikaci | Poruchy chování | Komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou | Práce s bolestí klienta | Základní poznatky k realizaci kontaktu dítěte v NRP s biologickou rodinou | Hledání vnitřní motivace klienta ke změně: nejen o motivačních rozhovorech | Rodinné právo soukromé pro pracovníky OSPOD - legislativa, aktuální judikatura | Formy porozvodového uspořádání péče o děti | Sociální bydlení v praxi veřejné správy | Úvod do problematiky práce s romskou rodinou a její specifika | Interdisciplinární spolupráce inspirovaná cochemskou praxí | Včasná detekce rizikového chování dětí | Tři náročné pracovní situace manažera v sociálních službách | Dítě jako oběť | Dítě jako pachatel | Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí | Práce s rodiči a dětmi v (po)rozvodové situaci | Základy psychopatologie pro pracovníky v přímém kontaktu s klientem | Vedení týmu pro sociální pracovníky v sociálních službách | Znalecké posudky zpracovávané při sporech o děti - úvod do problematiky | Úvod do základních postupů kvalitní analýzy a tvorby individuálního plánu dítěte | Základní specifika komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou | Syndrom vyhoření (úvod do problematiky) | Správní řízení v praxi sociálně-právní ochrany dětí | Stres v práci pracovníka v sociálních službách včetně úvodu do technik psychohygieny | Stres v práci sociálního pracovníka včetně úvodu do technik psychohygieny | Pozitivní a negativní myšlení ve vztahu ke zdraví - úvod do psychosomatiky | Základy dětské a dorostové psychiatrie pro pracovníky v přímém kontaktu s klienty a jejich rodinami | Hranice klienta, hranice pracovníka | Aktivizace a motivace při práci se seniory | Psychická zátěž a stres v pomáhajících profesích | Verbální a neverbální komunikace v profesní praxi - 4 vybrané situace | Manipulace a konstruktivní sebeobrana - úvod do problematiky | Úmrtí blízké osoby v rodině dítěte - jak ho podpořit a zvládnou nepříznivou sociální situaci |

Kontakt::
Název: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
Ulice: Vítkova 10/241
Město: Praha 8
PSČ: 18600
Kraj: Praha
www: http://www.vcvscr.cz/
Aktualizace: 10. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Umístění bez souhlasu, vážně
míněný nesouhlas pro sociální
pracovníky, opatrovníky.
2 A2017/0430-SP/VP 6
2 Nízký důchod - sociální hrozba,
příčiny a možná řešení
2 A2017/0462-SP/VP 6
3 Případové konference a role
facilitátora v praxi
2 A2017/0421-SP/PC/VP 6
4 Příspěvek na bydlení a doplatek na
bydlení - souvislosti, výpočty,
kritéria
2 A2017/0429-SP/VP 6
5 Řešení konfliktních situací 2 A2017/0553-SP/PC/VP/PP 6
6 Neviditelné děti - práce s dětmi
vězněných rodičů
2 A2017/0414-SP/PC 6
7 Sociální práce s manipulativním
rodičem
2 A2017/0464-SP/PC/VP/PP 6
8 Verbální a neverbální komunikace -
základní dovednosti profesní
komunikace
2 A2017/0206-SP/PC/VP 8
9 Sociální šetření 2 A2017/0334-SP 6
10 Nová zákonná úprava přestupků v
oblasti ochrany dětí
2 A2017/0198-SP 8
11 Specifika sociální komunikace v
gerontologii
2 A2017/0207-SP/PC/VP/PP 6
12 Komunikace a umění naslouchat 2 A2017/0204-SP/PC/VP/PP 8
13 ADHD - výchovné působení 2 A2017/0205-SP/PC/PP 8
14 Manipulace a konstruktivní sebeobrana -
úvod do problematiky
2 A2017/0150-SP/PC 6
15 Problematika přechodu dítěte při
změně výchovného prostředí
2 A2018/0314-SP 8
16 Identita dítěte v náhradní rodinné
péči
2 A2018/0318-SP/PC 6
17 Podpora efektivního rodičovství 2 A2018/0321-SP/PC 8
18 Sociální práce s dětmi a dospělými
s problémovým chováním
2 A2018/0324-SP/PC/VP 6
19 Sociální pracovník jako průvodce
člověka s problémem závislosti
2 A2018/0577-SP/PC/VP/PP 8
20 Práce s dětmi s psychiatrickou
diagnózou, výchovnými problémy - jak
překonat vzdor
2 A2018/0507-SP/PC 8
21 Kontakt dítěte v NRP s biologickou
rodinou
2 A2018/0508-SP/PC 6
22 Základní principy krizové intervence 2 A2018/0798-SP/PC 16
23 Základy komunikace s rodinou a jejími
jednotlivými členy
2 A2018/0554-SP/PC 8
24 Zákon o sociálních službách 2 A2018/0320-SP/PC/VP 8
25 Podpora osoby sociálně a duševně
slabé
2 A2018/0604-SP/PC/VP 6
26 Nakládání s finančními prostředky
a majetkem osoby sociálně slabé, s
duševním onemocněním a pod
opatrovnictvím
2 A2018/0602-SP/PC/VP/PP 6
27 Jednání se zdravotníky z pohledu
sociální práce a opatrovnictví (za
uživatele, opatrovance, slabší
osobu), souhlasy a jednání ve
zdravotnických zařízeních
2 A2018/0603-SP/PC/VP/PP 6
28 Zákon o sociálních službách -
zaměření na nařízení EU o ochraně
osobních údajů
2 A2018/0556-SP/PC/VP 6
29 Specifika komunikace s mladistvým
klientem
2 A2018/0555-SP/PC/VP 6
30 Potřeby dítěte a jejich naplnění 2 A2018/0511-SP/PC/PP 8
31 Jak čelit syndromu vyhoření 2 A2018/0583-SP/PC 16
32 Násilí v rodinách a co s ním 2 A2019/0252-SP/PC/VP 8
33 Sociálně-právní ochrana dětí 2 A2018/0132-SP 6
34 Zákonné zastoupení dětí,
opatrovnictví a poručenství
2 A2018/0133-SP 6
35 Úvod do práce s rodinou, jejímž
členem je osoba se zdravotním
postižením (OZP)
2 A2018/0313-SP/PC 8
36 Mediační a facilitací techniky v
jednání s rodiči
2 A2018/0135-SP 16
37 Sociálně-právní ochrana dětí v
právu a praxi se zaměřením na děti
v pobytových zařízeních
2 A2018/0136-SP 6
38 Týmová spolupráce při řešení
rodičovských konfliktů
2 A2018/0139-SP/VP 8
39 Základy krizové intervence 2 A2018/0140-SP/PC 8
40 Specifika práce s romskou rodinou 2 A2018/0182-SP/PC/VP 6
41 Komunikační dovednosti v návaznosti
na jednání s rodiči ve sporu
2 A2018/0138-SP 16
42 Jak motivovat klienta ke změně 2 A2018/0137-SP/PC 8
43 Krizová intervence v praxi 2 A2018/0129-SP/PC 16
44 Attachment - rozvoj, poruchy, možnosti
nápravy
2 A2018/0130-SP/PC 6
45 Komunikace a možnosti práce s klienty
ohroženými patologickým hráčstvím
a jinými nelátkovými závislostmi
2 A2017/0781-SP/PC/VP 8
46 Soudnictví ve věcech mládeže a
působnost OSPOD
2 A2018/0131-SP/VP 6
47 Dluhové poradenství 2 A2018/0033-SP/PC 16
48 Využití prvků rodinné terapie v
sociální práci s rodinou
2 - 160
49 Sociální služby a sociální práce -
aktuality a praxe
2 A2020/0069-SP/PC/VP 6
50 Práce s dětmi s psychiatrickou
diagnózou, výchovnými problémy - jak
překonat vzdor (úvodní seminář)
2 A2020/0071-SP/PC 6
51 Existenciální Self Management 2 A2020/0072-SP/PC/PP/VP 16
52 Odpovědnost pracovníka a opatrovníka
při práci s klientem (v závislosti,
bez domova, nebo při sklonech k
agresivitě)
2 A2020/0068-SP/PC/VP 6
53 Střídavá výchova, předávání
dětí a vynucování styku s druhým
rodičem
2 A2019/1451-SP/PC/VP 8
54 Sociální zabezpečení cizinců na
území ČR
2 A2020/0050-SP/VP 6
55 Případové konference v praxi
(úvodní seminář)
2 A2020/0344-SP 6
56 Působnost orgánů sociálně-právní
ochrany dětí při ochraně dětí
zanedbávaných, zneužívaných a
týraných
2 A2020/0504-SP 6
57 Techniky sdílení a supervize 2 A2020/0535-SP/PC 16
58 Pachatelé domácího násilí a práce
s nimi (úvodní seminář)
2 A2020/0360-SP/PC 6
59 Slyšení a názor dítěte jako
důležité hledisko pro rozhodování o
dětech
2 A2020/0369-SP 6
60 Sebepoškozování, sebevraždy 2 A2020/0370-SP/PC 8
61 Agresivní chování a možnosti práce
s klienty
2 A2020/0549-SP/PC 8
62 Aktéři domácího násilí a práce s
nimi
2 A2020/1217-SP/PC 6
63 Trénink paměti 2 A2020/1220-SP/PC 8
64 Selfmanagement 2 A2020/1218-PC/PP/VP 6
65 Trénování paměti se seniory 2 A2020/1219-SP/PC 8
66 Práce s emocemi v profesním vztahu -
jak se vyrovnat s křivdou a pocity viny
2 A2021/0131-SP/PC/PP/VP 6
67 Jednání s lidmi s psychopatickými
rysy - rozpoznávání a komunikace -
úvod do problematiky
2 A2021/0132-SP/PC/PP/VP 6
68 Psychologie rodiny v rodinném a
trestním právu
2 A2021/0133-SP 6
69 Housing first 2 A2021/0129-SP/PC/VP 6
70 Sociální práce ve sporech rodičů o
děti - jak posílit rodiče ve
spolupráci
2 A2020/0743-SP 6
71 Sociální pracovník jako průvodce
člověka s problémem závislosti
2 A2020/0753-SP/VP 6
72 Sociální pracovník jako průvodce
člověka s duševním onemocněním
2 A2020/0754-SP/VP 6
73 Trauma v dětství, konsekvence,
intervence
2 A2021/0004-SP/PC/VP 8
74 Transgender, intimita versus sexualita 2 A2021/0049-SP/PC 8
75 Zjišťování názoru dítěte 2 A2019/0515-SP/VP 8
76 Individuální plánování průběhu
sociální služby
2 A2020/0070-SP/PC 6
77 Vedení poradenského rozhovoru 2 A2019/0395-SP/PC 6
78 Jak si udržet a rozvíjet spokojenost,
když pracujeme s lidmi
2 A2019/0397-SP/PC/PP/VP 6
79 Hmotná nouze ve světle související
legislativy, včetně aktualit a
chystaných změn
2 A2019/0608-SP/PC/VP 6
80 Zpětná vazba v komunikaci 2 A2019/0396-SP/PC 6
81 Poruchy chování 2 A2019/0599-SP/PC/VP 8
82 Komunikace s klientem s psychiatrickou
diagnózou
2 A2019/0251-SP/PC/VP 8
83 Práce s bolestí klienta 2 A2019/0441-SP/PC/VP 8
84 Základní poznatky k realizaci kontaktu
dítěte v NRP s biologickou rodinou
2 A2019/0607-SP/VP 6
85 Hledání vnitřní motivace klienta ke
změně: nejen o motivačních
rozhovorech
2 A2019/0398-SP/PC/PP/VP 6
86 Rodinné právo soukromé pro
pracovníky OSPOD - legislativa,
aktuální judikatura
2 A2019/0557-SP/VP 6
87 Formy porozvodového uspořádání
péče o děti
2 A2019/0656-SP/PC 6
88 Sociální bydlení v praxi veřejné
správy
2 A2019/0563-SP/PC/VP 8
89 Úvod do problematiky práce s romskou
rodinou a její specifika
2 A2019/0575-SP/PC/VP 6
90 Interdisciplinární spolupráce
inspirovaná cochemskou praxí
2 A2019/0562-SP/PC 6
91 Včasná detekce rizikového chování
dětí
2 A2019/0978-SP/PC/VP 8
92 Tři náročné pracovní situace
manažera v sociálních službách
2 A2019/1244-PC/VP 6
93 Dítě jako oběť 2 A2019/0979-SP/PC/VP 8
94 Dítě jako pachatel 2 A2019/0980-SP/PC/VP 8
95 Standardy kvality sociálně-právní
ochrany dětí
2 A2019/0981-SP/PC/VP 6
96 Práce s rodiči a dětmi v
(po)rozvodové situaci
2 A2019/0559-SP/PC/VP 8
97 Základy psychopatologie pro pracovníky
v přímém kontaktu s klientem
2 A2019/0555-SP/PC/PP/VP 8
98 Vedení týmu pro sociální pracovníky
v sociálních službách
2 A2019/0553-VP 6
99 Znalecké posudky zpracovávané při
sporech o děti - úvod do problematiky
2 A2019/0977-SP/PC 6
100 Úvod do základních postupů kvalitní
analýzy a tvorby individuálního
plánu dítěte
2 A2019/1432-SP/PC/VP 6
101 Základní specifika komunikace s
klientem s psychiatrickou diagnózou
2 A2020/0044-SP/PC 6
102 Syndrom vyhoření (úvod do
problematiky)
2 A2020/0043-SP/PC/VP 6
103 Správní řízení v praxi
sociálně-právní ochrany dětí
2 A2020/0049-SP/VP 6
104 Stres v práci pracovníka v
sociálních službách včetně úvodu
do technik psychohygieny
2 A2019/1430-PC/VP 6
105 Stres v práci sociálního pracovníka
včetně úvodu do technik psychohygieny
2 A2019/1437-SP/VP 6
106 Pozitivní a negativní myšlení ve
vztahu ke zdraví - úvod do
psychosomatiky
2 A2019/1461-SP/PC/VP 6
107 Základy dětské a dorostové
psychiatrie pro pracovníky v přímém
kontaktu s klienty a jejich rodinami
2 A2019/1445-SP/PC/VP 8
108 Hranice klienta, hranice pracovníka 2 A2019/1431-SP/PC 6
109 Aktivizace a motivace při práci se
seniory
2 A2021/0485-SP/PC/PP 8
110 Psychická zátěž a stres v
pomáhajících profesích
2 A2021/0486-SP/PC/PP/VP 8
111 Verbální a neverbální komunikace v
profesní praxi - 4 vybrané situace
2 A2021/0600-SP/PC/PP/VP 6
112 Manipulace a konstruktivní sebeobrana -
úvod do problematiky
2 A2021/0599-SP/PC 6
113 Úmrtí blízké osoby v rodině
dítěte - jak ho podpořit a zvládnou
nepříznivou sociální situaci
2 A2021/0130-SP/PC 6

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
sociální služby * zajímavé odkazy * problémy plegiků * aspekty péče o nemocné