Kurzy - organizace:

Společnost Podané ruce o.p.s.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

Společnost Podané ruce o.p.s.

Město: Brno
Kraj: Jihomoravský

Přehled školících programů:
Počet programů: 134
Programy: Úzkostné a psychosomatické poruchy u dětí a mladistvých | Základy krátké intervence pro hráče v herním prostředí | Úvod do problematiky prezentačních dovedností v sociálních službách | Základy time managementu v pomáhajících profesích | Efektivní výchova a komunikace v rodinách klientů sociálních služeb | Základy asertivních dovedností v pomáhajících profesích | Úvod do transakční analýzy pro poradenské pracovníky | Výcvik psychosociálních dovedností v poradenském procesu | Úvod do problematiky motivačních rozhovorů | Teorie a praxe zážitkové pedagogiky I. | Sandplaying - možnosti využití herního pískoviště v poradenství s dětmi i dospělými | Komunikační dovednosti a zvládání psychické zátěže v krizových okamžicích klienta | Alkoholizmus a problematika kombinovaných závislostí | Sebepoškozování u dětí a mladistvých | Manažerská komunikace I. | Teambuilding - vedení a budování pracovních týmů v sociální práci | Case management v sociální práci | TEORETICKÉ ZÁKLADY A PRAKTICKÝ NÁHLED DO MUZIKOTERAPIE | Základy arteterapie v pomáhajících profesích | POHYBOVÁ TERAPIE pro pracovníky pomáhajících profesí | Tvorba zážitkových preventivních programů | Techniky mediace v případové práci | Žena a drogová závislost - problematika Gender | Vzdělávací kurz pro protidrogové koordinátory | V pasti dluhů - jak pomoci klientovi v dluzích | Prevence drogových závislostí | Kontrakt a individuální plánování | Přístup zaměřený na řešení v koučinku a poradenství | Arteterapie - využití artefaktu pro pracovníky v pomáhajících profesích | Využití dramaterapie v pomáhajících profesích | Úvod do problematiky patologického hráčství - gambling | Základy krizové intervence v kontextu sociálních služeb | Základy personalistiky pro pracovníky v organizacích sociálních služeb | Základy drogové problematiky | Trénink paměti v kontextu sociální práce | Prevence syndromu vyhoření | Prevence relapsu v kontextu návykového chování | Úvod do problematiky poruch příjmu potravy | Vzdělávací kurz pro protidrogové koordinátory | V pasti dluhů - jak pomoci klientovi v dluzích | Motivační rozhovory I. (základní dovednosti) | Motivační rozhovory III. (trénink dovedností, kazuistický seminář) | Možnosti práce s nespolupracujícím klientem | Práce s motivací s dětskými a mladistvými klienty | Case management v sociální práci | Pohybová terapie pro pracovníky pomáhajících profesí | Leadership I. | Manipulace a jak se proti ní bránit v pomáhajících profesích | Sebepoškozování u dětí a mladistvých | Motivace klienta sociálních služeb | Individuální plánování sociální služby | Hranice práce s klientem | Tvorba zážitkových preventivních programů | Sociálně - právní minimum | Úvod do systemické práce s páry a rodinami | Úvod do problematiky poruch příjmu potravy | Inspekce kvality a jak se na ni připravit | Problematika ADHD u dětí ve školním věku | Stress management | Využití metody focusingu v pomáhajících profesích | Základy etopedie a její využití v sociální práci | Základy sociálně právní problematiky při práci s dětmi a mládeži | Úvod do první pomoci při šikanování | Jak na online závislosti u dětí a mladistvých | Zvládání konfliktů v pracovním týmu | Do dna? - program zaměřený na prevenci užívání alkoholu | HRA NA HRANĚ - PROGRAM ZAMĚŘENÝ NA PREVENCI GAMBLINGU | Sandplaying II. (využití herního pískoviště v poradenství a terapii s dětmi i dospělými) | Využití dramaterapie v pomáhajících profesích II. | Sandplaying - využití herního pískoviště v diagnostice, poradenství a terapii s dětmi i dospělými | Úvod do transakční analýzy pro poradenské pracovníky | MOTIVAČNÍ ROZHOVORY II. (PRINCIPY MOTIVAČNÍCH ROZHOVORŮ) | Teorie a praxe zážitkové pedagogiky I. | Komunikační dovednosti a zvládání psychické zátěže v krizových okamžicích klienta | Příprava a podání návrhu o oddlužení klienta | Alkoholizmus a problematika kombinovaných závislostí | Využití prvků ergoterapie v pomáhajících profesích | Představení základních konceptů gestalt terapie využitelných v pomáhajících profesích | Terénní práce v prostředí taneční scény, nočního života a zábavy pro pracovníky poradenských a terénních služeb | Využití expresivních terapií v pomáhajících profesích | Základy projektového řízení a myšlení | Jak na komunikaci a konflikt efektivně | Emoční inteligence v sociální praxi | Základní kurz krizové intervence | Základy psychiatrie a práce s klientem s psychiatrickou diagnózou | Komunikace s klienty se závislostí | Představení narativního přístupu pro pracovníky pomáhajících profesí | Úvod do problematiky práce s agresí klienta | Možnosti prevence syndromu vyhoření, techniky psychohygieny | Aktuální trendy v případové práci a case managementu | Etnická specifika Romů, metody a techniky práce s nimi | Zvládání agrese - možnosti a limity práce s různými druhy agrese klienta | Úvod do psychiatrie a problematiky psychofarmak, duální diagnózy | Základy sociálního poradenství I. | Úvod do problematiky práce s rodiči v kontextu závislého chování | V pasti dluhů - jak pomoci klientovi v dluzích | Představení psychosociálních dovedností v poradenském procesu | Videohry a sociální sítě - problematika netolismu a terénní sociální práce ve virtuálním prostředí | Přístup zaměřený na řešení v koučinku a poradenství | Efektivní zpětná vazba | Úvod do problematiky nových syntetických drog | Využití dramaterapie v pomáhajících profesích | Prevence relapsu v kontextu návykového chování | Etická reflexe - základní nástroj sociální práce | Úvod do problematiky patologického hráčství - gambling | Prevence syndromu vyhoření | Základy drogové problematiky | ZÁKLADY NENÁSILNÉ KOMUNIKACE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH | Prevence drogových závislostí | Trénink paměti v kontextu sociální práce | Specifická prevence pro nízkoprahové programy | Arteterapie - využití artefaktu pro pracovníky v pomáhajících profesích | Práce s traumatem u dětí a dospělých | Případové a rodinné konference - setkání klienta, rodiny a odborníků | Úzkostné a psychosomatické poruchy u dětí a mladistvých | Základy time managementu v pomáhajících profesích | Základy asertivních dovedností v pomáhajících profesích | Úvod do problematiky prezentačních dovedností v sociálních službách | Základní vhled do problematiky traumatu u klientů sociálních služeb | ÚVOD DO DLUHOVÉHO PORADENSTVÍ | Pomoc obětem trestné činnosti | Chcete kvalitu nebo efektivitu? (aneb Kvalita a efektivita v sociálních službách) | Práce s klientem ohroženým suicidálním jednáním | Základy krizové intervence v praxi v kontextu sociálních služeb | Základy sociálního poradenství II. | Specifická témata krizové intervence - krize jako ztráta, ztráta jako krize | Teorie a praxe zážitkové pedagogiky II. | Manažerská komunikace II. a její využití v sociálních službách | Základy sociálního poradenství II. | Gambling v praxi | Přístup zaměřený na řešení v praxi | Úvod do telefonické krizové intervence | Leadership II. | Základní kurz krizové intervence v praxi |

Kontakt::
Název: Společnost Podané ruce o.p.s.
Ulice: Vídeňská 3
Město: Brno
PSČ: 63900
Kraj: Jihomoravský
www:
Aktualizace: 19. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Úzkostné a psychosomatické poruchy u
dětí a mladistvých
2 A2017/0401-SP/PC/VP/PP 16
2 Základy krátké intervence pro hráče
v herním prostředí
2 A2017/0086-SP/PC/VP 8
3 Úvod do problematiky prezentačních
dovedností v sociálních službách
2 A2017/0127-SP/VP 8
4 Základy time managementu v
pomáhajících profesích
2 A2017/0166-SP/VP 8
5 Efektivní výchova a komunikace v
rodinách klientů sociálních služeb
2 A2017/0692-SP/PC/VP/PP 16
6 Základy asertivních dovedností v
pomáhajících profesích
2 A2017/0461-SP/PC/VP/PP 8
7 Úvod do transakční analýzy pro
poradenské pracovníky
2 - 16
8 Výcvik psychosociálních dovedností v
poradenském procesu
2 - 20
9 Úvod do problematiky motivačních
rozhovorů
2 - 16
10 Teorie a praxe zážitkové pedagogiky
I.
2 - 16
11 Sandplaying - možnosti využití
herního pískoviště v poradenství s
dětmi i dospělými
2 - 16
12 Komunikační dovednosti a zvládání
psychické zátěže v krizových
okamžicích klienta
2 - 8
13 Alkoholizmus a problematika
kombinovaných závislostí
2 - 8
14 Sebepoškozování u dětí a
mladistvých
2 - 16
15 Manažerská komunikace I. 2 - 8
16 Teambuilding - vedení a budování
pracovních týmů v sociální práci
2 - 24
17 Case management v sociální práci 2 - 16
18 TEORETICKÉ ZÁKLADY A PRAKTICKÝ
NÁHLED DO MUZIKOTERAPIE
2 - 20
19 Základy arteterapie v pomáhajících
profesích
2 - 0
20 POHYBOVÁ TERAPIE pro pracovníky
pomáhajících profesí
2 - 20
21 Tvorba zážitkových preventivních
programů
2 - 8
22 Techniky mediace v případové práci 2 - 16
23 Žena a drogová závislost -
problematika Gender
2 - 15
24 Vzdělávací kurz pro protidrogové
koordinátory
2 - 40
25 V pasti dluhů - jak pomoci klientovi v
dluzích
2 - 16
26 Prevence drogových závislostí 2 - 20
27 Kontrakt a individuální plánování 2 - 20
28 Přístup zaměřený na řešení v
koučinku a poradenství
2 - 16
29 Arteterapie - využití artefaktu pro
pracovníky v pomáhajících profesích
2 - 24
30 Využití dramaterapie v pomáhajících
profesích
2 - 20
31 Úvod do problematiky patologického
hráčství - gambling
2 - 8
32 Základy krizové intervence v kontextu
sociálních služeb
2 - 20
33 Základy personalistiky pro pracovníky
v organizacích sociálních služeb
2 - 16
34 Základy drogové problematiky 2 - 8
35 Trénink paměti v kontextu sociální
práce
2 - 8
36 Prevence syndromu vyhoření 2 - 15
37 Prevence relapsu v kontextu návykového
chování
2 - 16
38 Úvod do problematiky poruch příjmu
potravy
2 - 8
39 Vzdělávací kurz pro protidrogové
koordinátory
2 - 40
40 V pasti dluhů - jak pomoci klientovi v
dluzích
2 - 16
41 Motivační rozhovory I. (základní
dovednosti)
2 A2017/0689-SP/PC/VP/PP 16
42 Motivační rozhovory III. (trénink
dovedností, kazuistický seminář)
2 A2017/0691-SP/PC/VP/PP 16
43 Možnosti práce s nespolupracujícím
klientem
2 A2017/0690-SP/PC/VP/PP 16
44 Práce s motivací s dětskými a
mladistvými klienty
2 A2018/0113-SP/PC/VP/PP 16
45 Case management v sociální práci 2 A2018/0114-SP/PC/VP/PP 16
46 Pohybová terapie pro pracovníky
pomáhajících profesí
2 A2018/0657-SP/PC/VP 20
47 Leadership I. 2 A2018/0653-SP/VP 8
48 Manipulace a jak se proti ní bránit v
pomáhajících profesích
2 A2018/0651-SP/PC/VP 8
49 Sebepoškozování u dětí a
mladistvých
2 A2018/0652-SP/PC/VP 16
50 Motivace klienta sociálních služeb 2 A2018/0655-SP/PC 8
51 Individuální plánování sociální
služby
2 A2019/0305-SP 8
52 Hranice práce s klientem 2 A2018/0649-SP/PC/VP 8
53 Tvorba zážitkových preventivních
programů
2 A2018/0268-SP/PC/VP/PP 8
54 Sociálně - právní minimum 2 A2018/0267-SP/PC/VP/PP 16
55 Úvod do systemické práce s páry a
rodinami
2 A2018/0369-SP/VP 8
56 Úvod do problematiky poruch příjmu
potravy
2 A2019/0803-SP/PC/PP/VP 8
57 Inspekce kvality a jak se na ni
připravit
2 A2018/0492-SP/PC/VP 8
58 Problematika ADHD u dětí ve školním
věku
2 A2020/0108-SP/PC/PP/VP 8
59 Stress management 2 A2019/1387-SP/PC/PP/VP 8
60 Využití metody focusingu v
pomáhajících profesích
2 A2020/0345-SP/PC/PP/VP 16
61 Základy etopedie a její využití v
sociální práci
2 A2020/0349-SP/VP 16
62 Základy sociálně právní
problematiky při práci s dětmi a
mládeži
2 A2020/0350-SP/PC/PP/VP 8
63 Úvod do první pomoci při
šikanování
2 A2021/0124-SP/PC/PP/VP 8
64 Jak na online závislosti u dětí a
mladistvých
2 A2020/0351-SP/PC/PP/VP 8
65 Zvládání konfliktů v pracovním
týmu
2 A2020/0352-SP/PC/PP/VP 8
66 Do dna? - program zaměřený na
prevenci užívání alkoholu
2 A2020/0353-SP/PC/PP/VP 8
67 HRA NA HRANĚ - PROGRAM ZAMĚŘENÝ NA
PREVENCI GAMBLINGU
2 A2020/0354-SP/PC/PP/VP 16
68 Sandplaying II. (využití herního
pískoviště v poradenství a terapii s
dětmi i dospělými)
2 A2020/0728-SP/VP 16
69 Využití dramaterapie v pomáhajících
profesích II.
2 A2020/0729-SP/PC/PP/VP 20
70 Sandplaying - využití herního
pískoviště v diagnostice,
poradenství a terapii s dětmi i
dospělými
2 A2020/0378-SP/VP 16
71 Úvod do transakční analýzy pro
poradenské pracovníky
2 A2020/0379-SP/VP 16
72 MOTIVAČNÍ ROZHOVORY II. (PRINCIPY
MOTIVAČNÍCH ROZHOVORŮ)
2 A2020/0381-SP/PC/PP/VP 16
73 Teorie a praxe zážitkové pedagogiky
I.
2 A2020/0382-SP/PC/PP/VP 16
74 Komunikační dovednosti a zvládání
psychické zátěže v krizových
okamžicích klienta
2 A2020/0383-SP/PC/PP/VP 8
75 Příprava a podání návrhu o
oddlužení klienta
2 A2020/0384-SP/VP 8
76 Alkoholizmus a problematika
kombinovaných závislostí
2 A2020/0385-SP/PC/PP/VP 8
77 Využití prvků ergoterapie v
pomáhajících profesích
2 A2020/1234-SP/PC/PP/VP 8
78 Představení základních konceptů
gestalt terapie využitelných v
pomáhajících profesích
2 A2020/0730-SP/VP 16
79 Terénní práce v prostředí taneční
scény, nočního života a zábavy pro
pracovníky poradenských a terénních
služeb
2 A2020/0731-SP/PC/VP 8
80 Využití expresivních terapií v
pomáhajících profesích
2 A2020/0806-SP/PC/PP/VP 16
81 Základy projektového řízení a
myšlení
2 A2020/0805-SP/VP 8
82 Jak na komunikaci a konflikt efektivně 2 A2020/0991-SP/PC/PP/VP 8
83 Emoční inteligence v sociální praxi 2 A2020/1211-SP/PC/PP/VP 8
84 Základní kurz krizové intervence 2 A2020/1214-SP/PC/PP/VP 16
85 Základy psychiatrie a práce s klientem
s psychiatrickou diagnózou
2 A2020/1215-SP/PC/PP/VP 16
86 Komunikace s klienty se závislostí 2 A2021/0161-SP/PC/PP/VP 8
87 Představení narativního přístupu
pro pracovníky pomáhajících profesí
2 A2021/0125-SP/VP 16
88 Úvod do problematiky práce s agresí
klienta
2 A2021/0127-SP/PC/PP/VP 8
89 Možnosti prevence syndromu vyhoření,
techniky psychohygieny
2 A2021/0126-SP/PC/PP/VP 8
90 Aktuální trendy v případové práci
a case managementu
2 A2019/1303-SP/PC/PP/VP 8
91 Etnická specifika Romů, metody a
techniky práce s nimi
2 A2019/1064-SP/PC/PP/VP 16
92 Zvládání agrese - možnosti a limity
práce s různými druhy agrese klienta
2 A2019/1065-SP/PC/PP/VP 16
93 Úvod do psychiatrie a problematiky
psychofarmak, duální diagnózy
2 A2019/1063-SP/PC/PP/VP 6
94 Základy sociálního poradenství I. 2 A2019/1062-SP/PC/PP/VP 16
95 Úvod do problematiky práce s rodiči v
kontextu závislého chování
2 A2019/1060-SP/PC/PP/VP 8
96 V pasti dluhů - jak pomoci klientovi v
dluzích
2 A2019/1386-SP/PC/PP/VP 16
97 Představení psychosociálních
dovedností v poradenském procesu
2 A2020/0109-SP/VP 16
98 Videohry a sociální sítě -
problematika netolismu a terénní
sociální práce ve virtuálním
prostředí
2 A2020/0107-SP/PC/PP/VP 8
99 Přístup zaměřený na řešení v
koučinku a poradenství
2 A2019/0808-SP/PC/PP/VP 16
100 Efektivní zpětná vazba 2 A2019/1470-SP/PC/PP/VP 8
101 Úvod do problematiky nových
syntetických drog
2 A2019/0812-SP/PC/PP/VP 8
102 Využití dramaterapie v pomáhajících
profesích
2 A2019/0814-SP/PC/PP/VP 20
103 Prevence relapsu v kontextu návykového
chování
2 A2019/0810-SP/PC/PP/VP 16
104 Etická reflexe - základní nástroj
sociální práce
2 A2019/0024-SP/PC/PP/VP 16
105 Úvod do problematiky patologického
hráčství - gambling
2 A2019/0816-SP/PC/PP/VP 8
106 Prevence syndromu vyhoření 2 A2019/0807-SP/PC/PP/VP 16
107 Základy drogové problematiky 2 A2019/0811-SP/PC/PP/VP 8
108 ZÁKLADY NENÁSILNÉ KOMUNIKACE V
SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
2 A2019/0804-SP/PC/PP/VP 16
109 Prevence drogových závislostí 2 A2019/0917-SP/PC/PP/VP 16
110 Trénink paměti v kontextu sociální
práce
2 A2019/0806-SP/PC/PP/VP 8
111 Specifická prevence pro nízkoprahové
programy
2 A2019/0809-SP/PC/PP/VP 8
112 Arteterapie - využití artefaktu pro
pracovníky v pomáhajících profesích
2 A2019/0813-SP/PC/PP/VP 24
113 Práce s traumatem u dětí a
dospělých
2 A2019/0022-SP/PC/PP/VP 16
114 Případové a rodinné konference -
setkání klienta, rodiny a odborníků
2 A2019/0023-SP/PC/PP/VP 16
115 Úzkostné a psychosomatické poruchy u
dětí a mladistvých
2 A2021/0741-SP/PC/PP/VP 16
116 Základy time managementu v
pomáhajících profesích
2 A2021/0570-SP/PC/PP/VP 8
117 Základy asertivních dovedností v
pomáhajících profesích
2 A2021/0571-SP/PC/PP/VP 8
118 Úvod do problematiky prezentačních
dovedností v sociálních službách
2 A2021/0572-SP/PC/PP/VP 8
119 Základní vhled do problematiky
traumatu u klientů sociálních služeb
2 A2021/0575-SP/PC/PP/VP 16
120 ÚVOD DO DLUHOVÉHO PORADENSTVÍ 2 A2021/0742-SP/PC/PP/VP 8
121 Pomoc obětem trestné činnosti 2 A2021/0743-SP/PC/PP/VP 8
122 Chcete kvalitu nebo efektivitu? (aneb
Kvalita a efektivita v sociálních
službách)
2 A2021/0445-SP/VP 8
123 Práce s klientem ohroženým
suicidálním jednáním
2 A2021/0446-SP/PC/PP/VP 8
124 Základy krizové intervence v praxi v
kontextu sociálních služeb
3 - 20
125 Základy sociálního poradenství II. 3 - 16
126 Specifická témata krizové intervence
- krize jako ztráta, ztráta jako krize
3 A2018/0266-SP/PC/VP/PP 8
127 Teorie a praxe zážitkové pedagogiky
II.
3 - 18
128 Manažerská komunikace II. a její
využití v sociálních službách
3 - 8
129 Základy sociálního poradenství II. 3 A2019/0815-SP/PC/PP/VP 16
130 Gambling v praxi 3 A2019/0830-SP/PC/PP/VP 8
131 Přístup zaměřený na řešení v
praxi
3 A2018/0532-SP/VP 16
132 Úvod do telefonické krizové
intervence
3 A2018/0548-SP/PC/VP/PP 16
133 Leadership II. 3 A2020/0380-SP/VP 8
134 Základní kurz krizové intervence v
praxi
3 A2020/1212-SP/PC/PP/VP 16

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
sociální služby * výměna odkazů * riziko vzniku dekubitů * výměna odkazů