Kurzy - organizace:

MARLIN, s.r.o.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

MARLIN, s.r.o.

Město: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský

Přehled školících programů:
Počet programů: 97
Programy: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách | Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách | Posilování týmové spolupráce v pomáhajících profesích | Vedení lidí a moderní styly řízení v sociálních službách | Úvod do řízení podle kompetencí | Přímá obslužná činnost | Zvládání agrese u klienta sociálních služeb | Ochrana práv uživatelů sociálních služeb | Rozhodování s podporou | Aktivizace seniorů | Aktivizační techniky a jejich využití v sociálních službách | Mindfulness ke zvládání stresu a emocí 1 | Mindfulness ke zvládání stresu a emocí 2 | Psychohygiena v práci pomáhajícího pracovníka | Na všímavosti založený trénink pomáhajících kompetencí | Úvod do reminiscence pro pomáhající profese | Prevence týrání a zneužívání osob | Úvod do komunikace s klienty s rizikem v chování | Focusing ke zvládání stresu a emocí 1 | Co byste měli v sociálních službách vědět o mozku | Podpora výživy u klientů sociálních služeb | Techniky arteterapie | Úvod do dramaterapie a jejího využití v sociálních službách | Úvod do opatrovnictví | Práce v multidisciplinárním týmu | Na člověka zaměřená komunikace | Příprava poskytovatele na inspekci | Úvod do sexuální výchovy a osvěty u osob s mentálním postižením | Na člověka zaměřené plánování | Time management v pomáhajících profesích | Lekce z muzikoterapie a jejího využití v sociálních službách | Na člověka zaměřená sociální rehabilitace | Úvod do na člověka zaměřené sociální rehabilitace | Úvod do problematiky dávek pro osoby se zdravotním postižením | Úvod do standardů kvality sociálních služeb | Standardy kvality sociálních služeb | Alternativní komunikace v sociálních službách | Bilancování a reminiscenční terapie | Úvod do interpersonálních dovedností ve vedení lidí v sociálních službách | Základy komunikačních dovedností pro pomáhající pracovníky | Úvod do komunikačních stylů pro pomáhající pracovníky | Úvod do organizačních dovedností v sociálních službách | Prevence syndromu vyhoření v praxi pomáhajících pracovníků | Specifika práce s lidmi s autismem nebo pervazivními vývojovými poruchami | Základy první pomoci v rámci poskytování sociální služby | Základy vyjednávání, řešení konfliktů a mediace v sociálních službách | Úvod do řešení konfliktů a sporů v sociálních službách | Seznámení s možnostmi volnočasových aktivit pro klienty sociálních služeb | Úvod do alternativní a augmentativní komunikace v sociálních službách | Alternativní a augmentativní komunikace v sociálních službách | Sexualita a vztahy lidí s mentálním postižením | Základy koučování jako manažerského stylu v sociálních službách | Základní manažerské dovednosti pro vedoucí pracovníky sociálních služeb | Základy sociální práce v systému hmotné nouze | Úvod do strategického řízení a plánování v sociálních službách | Základy sebepoznání a sebereflexe jako součásti práce v sociální oblasti | Základy sebeřízení pro pomáhající pracovníky | Základy vedení a motivace zaměstnanců v sociálních službách | Úvod do interpersonálních dovedností pro pomáhající pracovníky - vyjednávání a argumentace | Úvod do účinné motivace klienta jako základního předpokladu změny | Seznámení s rozhovorem orientovaným na řešení | Příprava poskytovatele na inspekci | Úvod do problematiky role klíčového pracovníka | Úvod do stimulačních metod pro pracovníky v přímé péči | Úvod do finančního řízení a plánování v neziskovém sektoru | Problematika péče v domovech se zvláštním režimem | Case management v sociální práci | Pracovně právní problematika v sociálních službách | Arteterapie pro pomáhající profese | Alternativní a augmentaticní komunikace | Úvod do struktury a legislativy v sociální oblasti | Úvod do problematiky zvyšování kvality sociální služby | Úvod do zásad práce s dítětem včetně specifik v komunikaci | Terénní práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením | Úvod do problematiky standardu 9, 10 | Sanace rodiny - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | Základy případové práce s klientem a prevence vzniku závislosti na sociální službě | Kazuistika jako nástroj zvyšování kvality sociální služby | Příčiny negativních jevů na pracovišti sociálních služeb | Na člověka zaměřená péče | Úvod do péče zaměřené na člověka | Úvod do psychosociální rehabilitace | Psychosociální rehabilitace | WORK LIFE BALANCE pro pomáhající pracovníky | Zneužívání a týrání seniorů | Komunikace a spolupráce s rodinou v sociálních službách | Komunikační dovednosti a zvládání psychické zátěže při práci s klienty | Úvod do péče o osoby s demencí | Etika v pomáhajících profesích | Úvod do arteterapie a jejího využití v sociálních službách | Práce s potřebami podle Pesso-Boyden System Psychomotor (PBSP) | Základy případové práce s klientem a prevence vzniku závislosti na sociální službě | Základy vyjednávání a řešení konfliktů v sociálních službách | Úvod do účinné motivace klienta jako základního předpokladu změny | Základy první pomoci v rámci poskytování sociální služby | Úvod do problematiky role klíčového pracovníka | Vzdělávání v oblasti sociální práce a dávek v sociálním bydlení |

Kontakt::
Název: MARLIN, s.r.o.
Ulice: Studentské nám.1531
Město: Uherské Hradiště
PSČ: 68601
Kraj: Zlínský
www: http://www.marlin-uh.cz/
Aktualizace: 19. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách
1 A2018/0701-PK 150
2 Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách
1 - 150
3 Posilování týmové spolupráce v
pomáhajících profesích
2 A2017/0183-SP/PC/VP 8
4 Vedení lidí a moderní styly řízení
v sociálních službách
2 A2017/0188-SP/VP 8
5 Úvod do řízení podle kompetencí 2 A2017/0184-SP/VP 8
6 Přímá obslužná činnost 2 A2017/0185-PC/PP 24
7 Zvládání agrese u klienta
sociálních služeb
2 A2017/0182-SP/PC 16
8 Ochrana práv uživatelů sociálních
služeb
2 A2017/0542-SP/PC/VP 8
9 Rozhodování s podporou 2 A2017/0492-SP/PC/VP/PP 8
10 Aktivizace seniorů 2 A2017/0491-SP/PC/PP 8
11 Aktivizační techniky a jejich
využití v sociálních službách
2 A2017/0493-SP/PC 16
12 Mindfulness ke zvládání stresu a
emocí 1
2 A2017/0494-SP/PC/VP/PP 8
13 Mindfulness ke zvládání stresu a
emocí 2
2 A2017/0495-SP/PC/PP 16
14 Psychohygiena v práci pomáhajícího
pracovníka
2 A2017/0665-SP/PC/VP/PP 16
15 Na všímavosti založený trénink
pomáhajících kompetencí
2 A2017/0496-SP/PC/VP/PP 32
16 Úvod do reminiscence pro pomáhající
profese
2 A2018/0087-SP/PC/VP/PP 8
17 Prevence týrání a zneužívání osob 2 A2018/0088-SP/PC 16
18 Úvod do komunikace s klienty s rizikem
v chování
2 A2018/0089-SP/PC/VP 8
19 Focusing ke zvládání stresu a emocí
1
2 A2018/0240-SP/PC/VP/PP 8
20 Co byste měli v sociálních službách
vědět o mozku
2 A2018/0241-SP/PC 8
21 Podpora výživy u klientů sociálních
služeb
2 A2018/0245-SP/PC/PP 8
22 Techniky arteterapie 2 A2018/0246-SP/PC/PP 8
23 Úvod do dramaterapie a jejího
využití v sociálních službách
2 A2018/0247-SP/PC/PP 8
24 Úvod do opatrovnictví 2 A2018/0226-SP/PC/PP 8
25 Práce v multidisciplinárním týmu 2 A2018/0244-SP/PC/VP 8
26 Na člověka zaměřená komunikace 2 A2018/0473-SP/PC/PP 16
27 Příprava poskytovatele na inspekci 2 A2018/0472-SP/PC/VP 8
28 Úvod do sexuální výchovy a osvěty u
osob s mentálním postižením
2 A2018/0730-SP/PC/VP 8
29 Na člověka zaměřené plánování 2 A2017/0663-SP/PC/PP 24
30 Time management v pomáhajících
profesích
2 A2017/0664-SP/PC/VP 8
31 Lekce z muzikoterapie a jejího
využití v sociálních službách
2 A2017/0540-SP/PC 8
32 Na člověka zaměřená sociální
rehabilitace
2 A2017/0534-SP/PC/VP/PP 16
33 Úvod do na člověka zaměřené
sociální rehabilitace
2 A2017/0536-SP/PC/VP/PP 8
34 Úvod do problematiky dávek pro osoby
se zdravotním postižením
2 A2017/0679-SP/PC/VP 8
35 Úvod do standardů kvality sociálních
služeb
2 A2017/0539-SP/PC 8
36 Standardy kvality sociálních služeb 2 - 24
37 Alternativní komunikace v sociálních
službách
2 - 16
38 Bilancování a reminiscenční terapie 2 - 16
39 Úvod do interpersonálních dovedností
ve vedení lidí v sociálních
službách
2 - 8
40 Základy komunikačních dovedností pro
pomáhající pracovníky
2 - 8
41 Úvod do komunikačních stylů pro
pomáhající pracovníky
2 - 8
42 Úvod do organizačních dovedností v
sociálních službách
2 - 8
43 Prevence syndromu vyhoření v praxi
pomáhajících pracovníků
2 - 8
44 Specifika práce s lidmi s autismem nebo
pervazivními vývojovými poruchami
2 - 16
45 Základy první pomoci v rámci
poskytování sociální služby
2 - 8
46 Základy vyjednávání, řešení
konfliktů a mediace v sociálních
službách
2 - 8
47 Úvod do řešení konfliktů a sporů v
sociálních službách
2 - 8
48 Seznámení s možnostmi volnočasových
aktivit pro klienty sociálních služeb
2 - 8
49 Úvod do alternativní a augmentativní
komunikace v sociálních službách
2 - 8
50 Alternativní a augmentativní
komunikace v sociálních službách
2 - 16
51 Sexualita a vztahy lidí s mentálním
postižením
2 - 16
52 Základy koučování jako
manažerského stylu v sociálních
službách
2 - 8
53 Základní manažerské dovednosti pro
vedoucí pracovníky sociálních
služeb
2 - 8
54 Základy sociální práce v systému
hmotné nouze
2 - 8
55 Úvod do strategického řízení a
plánování v sociálních službách
2 - 8
56 Základy sebepoznání a sebereflexe
jako součásti práce v sociální
oblasti
2 - 8
57 Základy sebeřízení pro pomáhající
pracovníky
2 - 8
58 Základy vedení a motivace
zaměstnanců v sociálních službách
2 - 8
59 Úvod do interpersonálních dovedností
pro pomáhající pracovníky -
vyjednávání a argumentace
2 - 8
60 Úvod do účinné motivace klienta jako
základního předpokladu změny
2 - 8
61 Seznámení s rozhovorem orientovaným
na řešení
2 - 8
62 Příprava poskytovatele na inspekci 2 - 8
63 Úvod do problematiky role klíčového
pracovníka
2 - 8
64 Úvod do stimulačních metod pro
pracovníky v přímé péči
2 - 8
65 Úvod do finančního řízení a
plánování v neziskovém sektoru
2 - 8
66 Problematika péče v domovech se
zvláštním režimem
2 - 16
67 Case management v sociální práci 2 - 16
68 Pracovně právní problematika v
sociálních službách
2 - 16
69 Arteterapie pro pomáhající profese 2 - 24
70 Alternativní a augmentaticní
komunikace
2 - 24
71 Úvod do struktury a legislativy v
sociální oblasti
2 - 16
72 Úvod do problematiky zvyšování
kvality sociální služby
2 - 8
73 Úvod do zásad práce s dítětem
včetně specifik v komunikaci
2 - 8
74 Terénní práce s osobami ohroženými
sociálním vyloučením
2 - 8
75 Úvod do problematiky standardu 9, 10 2 - 8
76 Sanace rodiny - sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
2 - 8
77 Základy případové práce s klientem
a prevence vzniku závislosti na
sociální službě
2 - 8
78 Kazuistika jako nástroj zvyšování
kvality sociální služby
2 - 16
79 Příčiny negativních jevů na
pracovišti sociálních služeb
2 A2017/0724-SP/PC/VP 8
80 Na člověka zaměřená péče 2 A2017/0723-SP/PC/VP 16
81 Úvod do péče zaměřené na člověka 2 A2017/0806-SP/PC/VP/PP 8
82 Úvod do psychosociální rehabilitace 2 A2017/0721-SP/PC/VP 8
83 Psychosociální rehabilitace 2 A2017/0725-SP/PC 16
84 WORK LIFE BALANCE pro pomáhající
pracovníky
2 A2017/0722-SP/PC/VP/PP 8
85 Zneužívání a týrání seniorů 2 A2018/0082-SP/PC 8
86 Komunikace a spolupráce s rodinou v
sociálních službách
2 A2018/0083-SP/PC/VP 8
87 Komunikační dovednosti a zvládání
psychické zátěže při práci s
klienty
2 A2018/0084-SP/PC 8
88 Úvod do péče o osoby s demencí 2 A2018/0085-SP/PC/VP/PP 8
89 Etika v pomáhajících profesích 2 A2018/0086-SP/PC/VP 8
90 Úvod do arteterapie a jejího využití
v sociálních službách
2 A2018/0081-SP/PC 8
91 Práce s potřebami podle Pesso-Boyden
System Psychomotor (PBSP)
2 A2018/0080-SP/PC 8
92 Základy případové práce s klientem
a prevence vzniku závislosti na
sociální službě
2 A2020/0749-SP/VP 8
93 Základy vyjednávání a řešení
konfliktů v sociálních službách
2 A2020/0750-SP/PC/PP/VP 8
94 Úvod do účinné motivace klienta jako
základního předpokladu změny
2 A2020/0747-SP/PC/VP 8
95 Základy první pomoci v rámci
poskytování sociální služby
2 A2020/0752-SP/PC/PP/VP 8
96 Úvod do problematiky role klíčového
pracovníka
2 A2020/0657-SP/PC 8
97 Vzdělávání v oblasti sociální
práce a dávek v sociálním bydlení
2 A2021/0354-SP/PC 59

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
klienti osobní asistence * charta práv tělesně postižených * nabízím asistenci * soubory ke stažení