Na co lze použít "příspěvek na péči" ??

Příspěvek lze použít pouze na ty výdaje, které souvisejí se zabezpečením pomoci a podpory osobě, která je závislá na péči jiné osoby. Může být tedy „spotřebován“ jako úhrada za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby a samozřejmě také na výdaje, které vzniknou pečující osobě, tj. rodinnému příslušníkovi či jiné osobě, která není poskytovatelem sociální služby. Dá se také předpokládat, že oba výše uvedené způsoby bude příjemce kombinovat dle vlastní potřeby a dle individuálně zvoleného způsobu zajištění péče.
Pokud pečovatelské služby poskytuje organizace nebo asistent sociální péče, musí s uživatelem péče uzavřít písemnou smlouvu o poskytování sociálních služeb.


Osobní asistence

Osobní asistence je jeden z druhů komplexní péče o osoby s postižením. Představuje ideální způsob kompenzace postižení, který umožňuje i člověku s velmi těžkým postižením žít doma ve vlastní domácnosti životem, který se co nejvíce blíží běžnému standardu. Je to cesta k důstojné existenci, kdy může občan i s těžkým postižením studovat, pracovat a uplatnit tak své schopnosti.

Osobní asistent vykonává pro klienta ty činnosti (nebo s nimi pomáhá), které by klient dělal sám, kdyby mohl, pomáhá mu tedy řešit mnoho životně důležitých situací, které by on sám s ohledem na své postižení nezvládl.

Osobní asistent pomáhá osobě s postižením naplňovat tyto základní životní potřeby:
- biologické - jídlo, pití, spánek, toaleta, hygiena, úprava prostředí, polohování, pohyb apod.
- kulturní - vzdělání, zaměstnání, kultura (kino, divadlo, knihy, hudba, internet aj.), nakupování, procházky, styk s lidmi, úřady apod.

inzertní stránka pro všechny, kteří hledají osobního asistenta, seznámení nebo jen kamaráda
inzertní stránka pro ty, kteří chtějí pomáhat druhým a nabízejí asistenční služby
inzertní stránka pro ty, kteří chtějí prodat nebo darovat nějakou zdravotní pomůcku, kterou již nepotřebují
inzertní stránka ostatní, různé nabídky, poptávky zdarma
asistence a vztah "zdravé" společnosti k lidem s handicapem
asistent a klient, vzájemné požadavky a předpoklady
příklady služeb, které asistent poskytuje klientovi
specifické potřeby seniorů a osobní asistence
každodenní problémy osob s omezenou pohyblivostí (ochrnutou částí těla)
adresář některých organizací, které poskytují služby osobní asistence
Výběr z registru poskytovatelů sociálních služeb - osobní asistence, odlehčovací služby a pečovatelská služba. Zdroj informací - MPSV.
Adresář akreditovaných školících organizací pro oblast sociální práce - kurzy, semináře, školení. Zdroj informací - MPSV.
zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách - základní informace - úvod
podmínky nároku na příspěvek na péči a jeho výše
druhy sociálních služeb
poskytovatelé péče a jejich povinnosti
poskytovatelé péče a jejich povinnosti - pokrač.
výběr důležitých částí ze zákona a stručný komentář
druhy sociálních dávek, nárok na vyplacení, dle vyhlášky MPSV č.182/1991 Sb.
text platných částí vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb.
podmínky pro získání průkazu "TP, ZTP", úhrada kompenzačních pomůcek, příspěvky na úpravu bytu, apod.
etický kodex práv pacientů, lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků
deklarace práv onkologicky nemocných - Oslo 2002
práva tělesně postižených
rezoluce OSN z r. 1971
všeobecná deklarace lidských práv
seznam některých zákonů, které se mohou týkat péče o nemocné
maximální ceny sociálních služeb dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
druhy služeb, nárok na příspěvek na péči
Osobni asistence.cz
problémy plegiků * péče a lidská důstojnost * prevence vzniku dekubitů * práva pacientů


Zákon o sociálních službách:

PODMÍNKY NÁROKU NA PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
§ 7

(1) Příspěvek na péči (dále jen "příspěvek") se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.

(2) Nárok na příspěvek má osoba uvedená v § 4 odst. 1, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 8.

(3) Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku.

(4) O příspěvku rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce.

§ 8

Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve
a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 3 nebo 4 základní životní potřeby nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 3 základní životní potřeby,
b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 5 nebo 6 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 4 nebo 5 základních životních potřeb,
c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 7 nebo 8 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 6 nebo 7 základních životních potřeb,
d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 9 nebo 10 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 8 nebo 9 základních životních potřeb.

.. a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby, u osob do 18 let vyžaduje-li každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.

[2]