Na co lze použít "příspěvek na péči" ??

Příspěvek lze použít pouze na ty výdaje, které souvisejí se zabezpečením pomoci a podpory osobě, která je závislá na péči jiné osoby. Může být tedy „spotřebován“ jako úhrada za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby a samozřejmě také na výdaje, které vzniknou pečující osobě, tj. rodinnému příslušníkovi či jiné osobě, která není poskytovatelem sociální služby. Dá se také předpokládat, že oba výše uvedené způsoby bude příjemce kombinovat dle vlastní potřeby a dle individuálně zvoleného způsobu zajištění péče. Pokud pečovatelské služby poskytuje organizace, musí s uživatelem péče uzavřít písemnou smlouvu o poskytování sociálních služeb.


Adresář organizací:

Most k domovu


Most k domovu

Místo: Praha 5 - Zbraslav
Popis: Mobilní hospic Most k domovu
Obor: Hospicová péče
Kontakt:
Tel.: 603 239 255, 212 242 451
E-mail: mostkdomovu@seznam.cz
www: www.mostkdomovu.cz

Občanské sdružení Most k domovu zajišťuje domácí hospicovou péči u pacientů s nevyléčitelnou nemocí v Praze a ve Středočeském kraji. Jedná se o systém zdravotní a psycho- sociální péče, který zajistí pacientovi důstojný odchod v jeho vlastním domově. Téměř každý přišel o někoho blízkého a možná litoval, že v jeho posledních chvílích nemohl být s ním. Někdy to samozřejmě není možné, ale existují onemocnění, při kterých se symptomy, obtěžující pacienta v době umírání, dají velmi dobře léčit i v domácím prostředí. V mnoha případech si pacient a rodina přejíce, aby čas, který mu zbývá, strávil doma. Smyslem naší péče je, aby poslední chvíle člověka nebyly utrpením, které představuje u mnoha onemocnění především bolest, osamění a ostatní symptomy.

Mobilní hospic zajišťují lékaři, zdravotní sestry, asistenti a psychologové. Pokud je pacient pojištěncem VZP, VOZP a OZP, je péče hrazena ze zdravotního pojištění. Indikaci této péče zajišťuje praktický lékař či oddělení nemocnice, na kterém je pacient hospitalizován.

Službu lze objednávat telefonicky. Po domluvě Vás navštíví pracovník hospicové péče a zhodnotí možnost poskytování s ohledem na stav, diagnózu a možnosti sociálního prostředí pacienta. Následně se spojí lékaři naší hospicové péče s praktickým lékařem pacienta a s ošetřujícím lékařem v nemocnici a dohodnou nejúčinnější druh paliativní léčby pro domácí prostředí.


www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
asistenti pro osoby s postižením * osobní asistence * hospice v ČR * hospice a umírání


Zákon o sociálních službách:

PODMÍNKY NÁROKU NA PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
§ 7

(1) Příspěvek na péči (dále jen "příspěvek") se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.

(2) Nárok na příspěvek má osoba uvedená v § 4 odst. 1, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 8.

(3) Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku.

(4) O příspěvku rozhoduje Krajská pobočka Úřadu práce ČR.

§ 8

Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve
a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 3 nebo 4 základní životní potřeby nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 3 základní životní potřeby,
b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 5 nebo 6 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 4 nebo 5 základních životních potřeb,
c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 7 nebo 8 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 6 nebo 7 základních životních potřeb,
d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 9 nebo 10 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 8 nebo 9 základních životních potřeb.

.. a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby, u osob do 18 let vyžaduje-li každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.

[75]