Na co lze použít "příspěvek na péči" ??

Příspěvek lze použít pouze na ty výdaje, které souvisejí se zabezpečením pomoci a podpory osobě, která je závislá na péči jiné osoby. Může být tedy „spotřebován“ jako úhrada za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby a samozřejmě také na výdaje, které vzniknou pečující osobě, tj. rodinnému příslušníkovi či jiné osobě, která není poskytovatelem sociální služby. Dá se také předpokládat, že oba výše uvedené způsoby bude příjemce kombinovat dle vlastní potřeby a dle individuálně zvoleného způsobu zajištění péče. Pokud pečovatelské služby poskytuje organizace, musí s uživatelem péče uzavřít písemnou smlouvu o poskytování sociálních služeb.


Adresář organizací:

Farní charita Nymburk


Farní charita Nymburk

Místo: Nymburk
Popis: Farní charita Nymburk
Obor: Farnosti, farní charita
Kontakt:
Tel.: 731 646 973
E-mail: charita.nymburk@centrum.cz
www: nymburk.charita.cz

Nabízíme terénní sociální služby, které jsou poskytovány v domácnostech uživatelů.
Našim cílem je zajistit občanům z Nymburka a okolí dostupnou terénní pečovatelskou službu, poskytovat kvalitní a odbornou službu, podporovat soběstačnost a samostatnost uživatelů, podporovat zájmové a kulturní vyžití cílové skupiny, zajistit informovanost o poskytovaných službách, pomáhat uživatelům udržet si rodinné, duchovní a přátelské vazby.

Zásady poskytovaných služeb:

- vycházíme z křesťanských zásad a etických norem
- respektujeme důstojnost a jedinečnost každého člověka
- jednáme s uživatelem a zájemcem o službu jako s partnerem
- dodržujeme rovnoprávný přístup
- přistupujeme individuálně ke každému klientovi
- podporujeme soběstačnost a nezávislost
- dodržujeme mlčenlivost

Provozní doba:
Pondělí – pátek: 7.00 - 15.30
Dle potřeb klientů i v sobotu a v neděli, v předem dohodnutém čase.


www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
užitečné informace pro pacienty * příspěvky na péči * hospice a umírání * zákon o sociálních službách


Zákon o sociálních službách:

PODMÍNKY NÁROKU NA PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
§ 7

(1) Příspěvek na péči (dále jen "příspěvek") se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.

(2) Nárok na příspěvek má osoba uvedená v § 4 odst. 1, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 8.

(3) Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku.

(4) O příspěvku rozhoduje Krajská pobočka Úřadu práce ČR.

§ 8

Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve
a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 3 nebo 4 základní životní potřeby nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 3 základní životní potřeby,
b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 5 nebo 6 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 4 nebo 5 základních životních potřeb,
c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 7 nebo 8 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 6 nebo 7 základních životních potřeb,
d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 9 nebo 10 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 8 nebo 9 základních životních potřeb.

.. a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby, u osob do 18 let vyžaduje-li každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.

[75]