Na co lze použít "příspěvek na péči" ??

Příspěvek lze použít pouze na ty výdaje, které souvisejí se zabezpečením pomoci a podpory osobě, která je závislá na péči jiné osoby. Může být tedy „spotřebován“ jako úhrada za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby a samozřejmě také na výdaje, které vzniknou pečující osobě, tj. rodinnému příslušníkovi či jiné osobě, která není poskytovatelem sociální služby. Dá se také předpokládat, že oba výše uvedené způsoby bude příjemce kombinovat dle vlastní potřeby a dle individuálně zvoleného způsobu zajištění péče. Pokud pečovatelské služby poskytuje organizace, musí s uživatelem péče uzavřít písemnou smlouvu o poskytování sociálních služeb.


Adresář organizací:

Trend vozíčkářů


Trend vozíčkářů

Místo: Olomouc
Popis: Spolek TREND VOZÍČKÁŘŮ
Obor: Osobní asistence
Kontakt:
Tel.: 585 431 984, 582 777 702
E-mail: trend@trendvozickaru.cz
www: www.trendvozickaru.cz

Posláním organizace je napomáhat všestranné integraci těžce tělesně postižených občanů a vytvářet podmínky pro prosazování rovnoprávného a rovnocenného postavení člověka s fyzickým a kombinovaným postižením ve společnosti. Hlavní důraz přitom není kladen na sociální zabezpečení a pasivní péči, ale na vytvoření rovnoprávných podmínek (rovnost možností), ve kterých se budou moci i občané se skutečně těžkým zdravotním postižením o sebe postarat především sami – případně se o sebe postarají s pomocí svých osobních asistentů. Organizace podporuje úsilí o zlepšení životních i sociálních podmínek vlastní aktivitou vozíčkářů.

Na cestě ke splnění svého poslání organizace realizuje programy, poskytuje sociální a jiné služby v oblasti podpory těžce zdravotně postižených osob, prosazuje rovnoprávné a rovnocenné postavení zdravotně postižených lidí, čímž vytváří podmínky pro plnou účast lidí se zdravotním postižením ve společnosti, účastní se na tvorbě a úpravách obecně závazných předpisů, týkající se občanů se zdravotním postižením (např. účast na tvorbě Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce), obhajuje práva a zastupuje zájmy osob se zdravotním postižením vůči státním orgánům a jiným institucím na obecní, okresní a krajské úrovni, iniciuje a spolupracuje při odstraňování architektonických a psychologických bariér, informuje veřejnost o nových metodách a přístupech k osobám se zdravotním postižením a konečně také sdružuje a spravuje prostředky určené na pomoc osobám se zdravotním postižením a účelně s nimi nakládá v souladu se svým posláním a zaměřením.

Spolek Trend vozíčkářů patří k největším poskytovatelům osobní asistence v rámci celé České republiky a byl jednou z prvních organizací, která u nás tuto službu začala poskytovat. Za svou existenci poskytla organizace služby řádově stovkám osob se zdravotním postižením a to i lidem za hranicemi Olomoucka:
osobní asistence
sociálně právní poradenství
půjčovna kompenzačních pomůcek
sociální rehabilitace
pomoc při hledání pracovního uplatnění zdravotně postižených
volnočasové aktivity (pobytové akce, výlety, besedy ..)
odbourávání architektonických i mezilidských bariér

V současné době se věnuje novým aktivitám v rámci sociálního podnikání, jejichž součástí je i pomoc zdravotně postiženým při hledání pracovního uplatnění: digitalizace dokumentů, tisk dokumentů, call centrum


www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
péče o nemocné * mapa webu * inzerce * výměna odkazů


Zákon o sociálních službách:

PODMÍNKY NÁROKU NA PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
§ 7

(1) Příspěvek na péči (dále jen "příspěvek") se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.

(2) Nárok na příspěvek má osoba uvedená v § 4 odst. 1, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 8.

(3) Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku.

(4) O příspěvku rozhoduje Krajská pobočka Úřadu práce ČR.

§ 8

Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve
a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 3 nebo 4 základní životní potřeby nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 3 základní životní potřeby,
b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 5 nebo 6 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 4 nebo 5 základních životních potřeb,
c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 7 nebo 8 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 6 nebo 7 základních životních potřeb,
d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 9 nebo 10 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 8 nebo 9 základních životních potřeb.

.. a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby, u osob do 18 let vyžaduje-li každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.

[75]