Na co lze použít "příspěvek na péči" ??

Příspěvek lze použít pouze na ty výdaje, které souvisejí se zabezpečením pomoci a podpory osobě, která je závislá na péči jiné osoby. Může být tedy „spotřebován“ jako úhrada za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby a samozřejmě také na výdaje, které vzniknou pečující osobě, tj. rodinnému příslušníkovi či jiné osobě, která není poskytovatelem sociální služby. Dá se také předpokládat, že oba výše uvedené způsoby bude příjemce kombinovat dle vlastní potřeby a dle individuálně zvoleného způsobu zajištění péče. Pokud pečovatelské služby poskytuje organizace, musí s uživatelem péče uzavřít písemnou smlouvu o poskytování sociálních služeb.


Adresář organizací:

ALFA HANDICAP


ALFA HANDICAP

Místo: Přerov
Popis: ALFA HANDICAP, sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu
Obor: Osobní asistence
Kontakt:
Tel.: 581 206 925, 739 504 512
E-mail: alfaprerov@centrum.cz
www: www.alfaprerov.cz

Naše organizace poskytuje tyto služby:
- registrované služby osobní asistence v přerovském regionu
- základní sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením
- odborné poradenství při výběru kompenzačních pomůcek včetně úhrad od zdravotních pojišťoven a možnosti využití příspěvků dle platných vyhlášek, nadací a grantových výzev
- návštěva imobilních občanů v domácnostech na požádání a předchozí domluvě v rámci terénní služby
- prodej baterií a drobných pomůcek pro držitele sluchadel
- půjčovna kompenzačních pomůcek
- konzultace při bezbariérových úpravách staveb
- informace o občanských sdruženích zabývajících se péčí o osoby se zdravotním postižením
- tvorba a distribuce zpravodajů, informačních brožur a publikací pro osoby se zdravotním postižením
- organizování společenských a kulturních akcí, zájezdů pro osoby se zdravotním postižením
- metodická pomoc organizacím se společným sídlem
- bezplatný přístup na internet pro osoby se zdravotním postižením v úřední dny pondělí a středa


www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
adresy organizací * soubory ke stažení * hledám asistenci * deklarace lidských práv


Zákon o sociálních službách:

PODMÍNKY NÁROKU NA PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
§ 7

(1) Příspěvek na péči (dále jen "příspěvek") se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.

(2) Nárok na příspěvek má osoba uvedená v § 4 odst. 1, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 8.

(3) Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku.

(4) O příspěvku rozhoduje Krajská pobočka Úřadu práce ČR.

§ 8

Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve
a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 3 nebo 4 základní životní potřeby nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 3 základní životní potřeby,
b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 5 nebo 6 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 4 nebo 5 základních životních potřeb,
c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 7 nebo 8 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 6 nebo 7 základních životních potřeb,
d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 9 nebo 10 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 8 nebo 9 základních životních potřeb.

.. a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby, u osob do 18 let vyžaduje-li každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.

[75]