Na co lze použít "příspěvek na péči" ??

Příspěvek lze použít pouze na ty výdaje, které souvisejí se zabezpečením pomoci a podpory osobě, která je závislá na péči jiné osoby. Může být tedy „spotřebován“ jako úhrada za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby a samozřejmě také na výdaje, které vzniknou pečující osobě, tj. rodinnému příslušníkovi či jiné osobě, která není poskytovatelem sociální služby. Dá se také předpokládat, že oba výše uvedené způsoby bude příjemce kombinovat dle vlastní potřeby a dle individuálně zvoleného způsobu zajištění péče. Pokud pečovatelské služby poskytuje organizace, musí s uživatelem péče uzavřít písemnou smlouvu o poskytování sociálních služeb.


Adresář organizací:

Domov pro mne, z.s.


Domov pro mne, z.s.

Místo: Brno
Popis: Domov pro mne, z.s.
Obor: Osobní asistence
Kontakt:
Tel.: tel.: 541 245 664, mobil: 605 035 380
E-mail: osobniasistence@domovpromne.cz
www: www.domovpromne.cz

Domov pro mne, z.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je "pomáhat lidem se zdravotním postižením žít běžným způsobem života". Od roku 2004 pomáháme dětem i dospělým se zdravotním postižením překonávat každodenní překážky běžného života, aby mohli žít kvalitní život a začlenit se do společnosti. V současnosti jsme jedním z největších poskytovatelů sociální služby osobní asistence ve městě Brně, realizujeme řadu zážitkových pobytů pro děti a dospělé s postižením a spoustu dalších volnočasových aktivit. Naším dlouhodobým cílem je podpora rozvoje komunitních služeb, které umožní lidem i s těžkým handicapem žít ve své vlastní domácnosti v blízkosti rodiny a přátel.

Osobní asistence:
Naši osobní asistenti pomáhají dětem a dospělým s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením včetně poruch autistického spektra ve věku 3 - 65 let. V rámci naší osobní asistence působí tři specializované týmy osobních asistentů - první poskytuje služby dětem a osobám s mentálním a kombinovaným postižením, druhý tým se specializuje na dospělé osoby s tělesným postižením a třetí zajišťuje asistenci čtyřem lidem s těžkým tělesným postižením v Nezávislém bydlení. Pořádáme víkendové pobyty, týdenní letní pobyty pro děti, mládež i dospělé, výlety, vánoční setkání atd. Organizujeme i noční šifrovací bojovou hru Temno určenou nejen pro vozíčkáře.

Kontaktní osoba pro osobní asistenci:
Bc. Ivana Chudíková, DiS
koordinátorka osobní asistence
telefon: 537 021 466
mobil: 737 022 788
email: osobniasistence@domovpromne.cz


www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
prostředky pro ošetřování dekubitů * užitečné informace pro pacienty * užitečné informace pro pacienty * zákon o sociálních službách


Zákon o sociálních službách:

PODMÍNKY NÁROKU NA PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
§ 7

(1) Příspěvek na péči (dále jen "příspěvek") se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.

(2) Nárok na příspěvek má osoba uvedená v § 4 odst. 1, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 8.

(3) Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku.

(4) O příspěvku rozhoduje Krajská pobočka Úřadu práce ČR.

§ 8

Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve
a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 3 nebo 4 základní životní potřeby nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 3 základní životní potřeby,
b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 5 nebo 6 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 4 nebo 5 základních životních potřeb,
c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 7 nebo 8 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 6 nebo 7 základních životních potřeb,
d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 9 nebo 10 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 8 nebo 9 základních životních potřeb.

.. a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby, u osob do 18 let vyžaduje-li každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.

[75]