Na co lze použít "příspěvek na péči" ??

Příspěvek lze použít pouze na ty výdaje, které souvisejí se zabezpečením pomoci a podpory osobě, která je závislá na péči jiné osoby. Může být tedy „spotřebován“ jako úhrada za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby a samozřejmě také na výdaje, které vzniknou pečující osobě, tj. rodinnému příslušníkovi či jiné osobě, která není poskytovatelem sociální služby. Dá se také předpokládat, že oba výše uvedené způsoby bude příjemce kombinovat dle vlastní potřeby a dle individuálně zvoleného způsobu zajištění péče. Pokud pečovatelské služby poskytuje organizace, musí s uživatelem péče uzavřít písemnou smlouvu o poskytování sociálních služeb.


Adresář organizací:

Hewer, z.s.


Hewer, z.s.

Místo: Praha 10
Popis: Hewer, z.s.
Obor: Osobní asistence
Kontakt:
Tel.: 274 781 341
E-mail: info@hewer.cz
www: www.osobniasistent.cz

Poskytované služby (dle zákona o sociálních službách): osobní asistence
Forma poskytování služeb: terénní
Dostupnost služby: dle potřeby klienta
Cílová skupina uživatelů: senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním
Věková struktura cílové skupiny: služba je poskytována všem potřebným bez rozdílu věku
Osobní asistent Vám pomůže:

  • s péčí o sebe (s oblékáním, česáním apod.)
  • s osobní hygienou a koupáním
  • s vařením a podáním jídla
  • s péčí o domácnost
  • s nákupy
  • s doprovody k lékaři, na úřady, na procházku, za kulturou či sportem
  • s dalšími úkony běžného života
  • a navíc s Vámi osobní asistent posedí a popovídá si, kdykoli si budete přát

Služba osobní asistence je klientům k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, včetně svátků.

HEWER z.s. patří mezi jednoho z největších poskytovatelů osobní asistence v České republice.
Službu poskytujeme nepřetržitě, tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Služba je registrována a poskytována v 7 krajích ČR včetně Prahy.
Klademe důraz na osobní vztah mezi klientem a asistentem. Nejsme zaměřeni na jeden typ klientů. Sloužíme pro kohokoliv, kdo asistenci potřebuje, převažuje však skupina seniorů a zdravotně znevýhodněných občanů bez ohledu na jejich věk.


www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
mapa webu * zajímavé odkazy * asistenti pro osoby s postižením * o bolesti a její léčbě


Zákon o sociálních službách:

PODMÍNKY NÁROKU NA PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
§ 7

(1) Příspěvek na péči (dále jen "příspěvek") se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.

(2) Nárok na příspěvek má osoba uvedená v § 4 odst. 1, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 8.

(3) Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku.

(4) O příspěvku rozhoduje Krajská pobočka Úřadu práce ČR.

§ 8

Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve
a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 3 nebo 4 základní životní potřeby nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 3 základní životní potřeby,
b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 5 nebo 6 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 4 nebo 5 základních životních potřeb,
c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 7 nebo 8 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 6 nebo 7 základních životních potřeb,
d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 9 nebo 10 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 8 nebo 9 základních životních potřeb.

.. a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby, u osob do 18 let vyžaduje-li každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.

[75]