Kurzy - organizace:

Diecézní charita Brno


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

Diecézní charita Brno

Město: Brno
Kraj: Jihomoravský

Přehled školících programů:
Počet programů: 97
Programy: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách | Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách | Insolvenční řízení v praxi II | Přístup k lidem s mentálním postižením vedoucí k rozvoji jejich dovedností | Alternativní a augmentativní komunikace - funkce, nácvik a praktické ukázky | Metody práce s lidmi s duševním onemocněním v sociálních službách | Zvládání agrese v kontaktu s klientem | Work life balance - realita a ne chiméra | Manipulace a lež: jak si s nimi poradit | Základy asertivity pro vedení rozhovoru | Jak zvládnout obtížné jednání s agresivním klientem | Jak na vztek aneb uklidni se nefunguje | Krizové situace při práci s klientem SAS a NZDM | Komunikace a spolupráce s rodinou uživatele sociální služby | Trénování paměti | Motivace klienta ke změně v životě | Doprovázení pozůstalých a význam truchlení po ztrátě | Jak využít improvizační techniky v komunikaci | Psychologická úskalí práce v pomáhajících profesích | Výživa člověka v době nemoci a ve stáří | Trénování paměti II | Reminiscence - využití vzpomínek při práci se seniory | Time management - jak přežít denně 24 hodin | Individuální plánování s lidmi s mentálním postižením | Brexit z pohledu sociální práce | Základy validace podle Naomi Feil | Práce s uživateli alkoholu v poradenských a sociálních službách | Syndrom vyhoření - zastavte ho včas | Umění zpětné vazby | Psychiatrické minimum | Workshop - Základní techniky muzikoterapie při práci s klientem II | Dávky pomoci v hmotné nouzi | Vězeňský systém a motivace nejen odsouzeného | Emoční inteligence aneb jak lépe porozumět sobě i druhým lidem | Insolvenční řízení v praxi | Krizová intervence v praxi | Jak zacházet s údaji o uživateli sociální služby | Standardy kvality sociálních služeb aktuálně a v praxi | Základy ergoterapie v prostředí sociálních služeb II | Jak pracovat s traumatizovaným jedincem v rámci poskytování sociální služby | Jak vytvořit komunikační kampaň pro sociální službu | Workshop - Emoce v paliativní péči | Workshop - Specifika komunikace v paliativní péči | Imaginativní techniky při práci s klienty sociálních služeb | Kuchařka individuálního plánování - příprava a první kroky | Syndrom vyhoření a jeho prevence pomocí psychohygienických a relaxačních metod | Úvod do problematiky dluhového poradenství | Efektivní komunikace II | Efektivní komunikace I | Sociálně právní minimum | Základy individuálního plánování v sociálních službách | Techniky arteterapie a artefiletiky v individuální a skupinové práci s uživateli sociálních služeb | Workshop - Základní techniky muzikoterapie při práci s klientem | Základy ergoterapie v prostředí sociálních služeb | Jak vést dokumentaci v sociální službě | Kritika - co s námi dělá a jak s ní dobře zacházet | Mindfulness (všímavost) v sociálních službách | Základy individuálního plánování v sociálních službách | Workshop - Základní techniky muzikoterapie při práci s klientem II | Workshop - Sociálně právní minimum | Workshop - Efektivní komunikace II. | Workshop - Efektivní komunikace I. | Úvod do problematiky dluhového poradenství | Workshop - Prevence a bolest pohybového ústrojí související s aktivitami všedního dne klienta I. | Workshop: Metoda validace podle Naomi Feil - Stavy a fáze dezorientace, verbální a neverbální techniky komunikace | Péče o sebe pro pečující | Workshop: Jak zvládat náročné komunikační situace | Workshop - Klíč k vyjednávání aneb konečně se domluvíme | Workshop - komunikace se seniory | Workshop: Aplikovaná krizové intervence - práce s klientem se sebevražednými tendencemi | Workshop- Techniky arteterapie a artefiletiky v individuální a skupinové práci s uživateli sociálních služeb | Workshop- Nové metody sociální práce s osobami s mentálním postižením | Úvod do terapie hrou | Úvod do filiální terapie | Workshop - systemická psychoterapie v praxi. | Workshop - Jak zvládnout roli vedoucího ve svém týmu | Workshop - Sebevědomí - jak nestát v cestě sám sobě | Workshop - Právo aktuálně a společně v sociálních službách | Specifika péče o seniora s demencí v sociální službě | Workshop - Etické otázky v sociálních službách | Workshop - Práce s emocemi v sociálních službách | Základy aktivizace seniorů | Závislostní chování uživatelů sociálních služeb | Základy nízkoprahových služeb a streetworku od A do Z | Seznámení s preterapií a jejím využitím v sociálních službách | Workshop - Verbální a neverbální komunikace v sociálních službách | Prevence a bolest pohybového ústrojí související s aktivitami všedního dne klienta III | Workshop - Hranice ve vztazích při práci v sociálních službách | Workshop - Nadechni se - psychohygienické a relaxační techniky (nejen) pro pomáhající profese | Kreativní výtvarné techniky - jejich využití v sociálních službách | Přístup zaměřený na člověka - úvod | Domácí násilí na seniorech a senior jako oběť trestného činu | Jak přesvědčivě mluvit o práci v sociálních službách a neziskovém sektoru | Úvod do nenásilné komunikace | Workshop - Prevence a bolest pohybového ústrojí II | Focusing - metoda pro zvládání emocí a stresu II | Focusing - metoda pro zvládání emocí a stresu |

Kontakt::
Název: Diecézní charita Brno
Ulice: Tř. Kpt. Jaroše 9
Město: Brno
PSČ: 60200
Kraj: Jihomoravský
www: http://dchbrno.caritas.cz/
Aktualizace: 19. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách
1 A2019/1369-PK 150
2 Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách
1 - 150
3 Insolvenční řízení v praxi II 2 A2019/1361-SP/PC/VP 16
4 Přístup k lidem s mentálním
postižením vedoucí k rozvoji jejich
dovedností
2 A2019/1363-SP/PC/PP 8
5 Alternativní a augmentativní
komunikace - funkce, nácvik a
praktické ukázky
2 A2019/1362-SP/PC/PP 8
6 Metody práce s lidmi s duševním
onemocněním v sociálních službách
2 A2020/0111-SP/PC/PP/VP 16
7 Zvládání agrese v kontaktu s klientem 2 A2020/0113-SP/PC/PP/VP 16
8 Work life balance - realita a ne
chiméra
2 A2020/0492-SP/PC/PP/VP 8
9 Manipulace a lež: jak si s nimi poradit 2 A2020/0184-SP/PC/PP/VP 8
10 Základy asertivity pro vedení
rozhovoru
2 A2020/0180-SP/PC/PP/VP 8
11 Jak zvládnout obtížné jednání s
agresivním klientem
2 A2020/0181-SP/PC/PP/VP 8
12 Jak na vztek aneb uklidni se nefunguje 2 A2020/0182-SP/PC/PP/VP 8
13 Krizové situace při práci s klientem
SAS a NZDM
2 A2020/0179-SP/PC 8
14 Komunikace a spolupráce s rodinou
uživatele sociální služby
2 A2020/0183-SP/PC 8
15 Trénování paměti 2 A2020/0473-SP/PC/PP 8
16 Motivace klienta ke změně v životě 2 A2020/0474-SP/PC 16
17 Doprovázení pozůstalých a význam
truchlení po ztrátě
2 A2020/0471-SP/PC/PP 8
18 Jak využít improvizační techniky v
komunikaci
2 A2020/0472-SP/PC/PP/VP 8
19 Psychologická úskalí práce v
pomáhajících profesích
2 A2020/0686-SP/PC/PP/VP 8
20 Výživa člověka v době nemoci a ve
stáří
2 A2020/0961-SP/PC/PP 8
21 Trénování paměti II 2 A2020/0959-SP/PC/PP 8
22 Reminiscence - využití vzpomínek při
práci se seniory
2 A2020/0960-SP/PC/PP 8
23 Time management - jak přežít denně
24 hodin
2 A2020/0851-SP/PC/PP/VP 8
24 Individuální plánování s lidmi s
mentálním postižením
2 A2020/1200-SP/PC 8
25 Brexit z pohledu sociální práce 2 A2020/1201-SP/PC 8
26 Základy validace podle Naomi Feil 2 A2020/1203-SP/PC/PP 8
27 Práce s uživateli alkoholu v
poradenských a sociálních službách
2 A2020/1204-SP/PC 8
28 Syndrom vyhoření - zastavte ho včas 2 A2019/0764-SP/PC/PP/VP 8
29 Umění zpětné vazby 2 A2019/1366-SP/PC/PP/VP 8
30 Psychiatrické minimum 2 A2019/1365-SP/PC/PP/VP 16
31 Workshop - Základní techniky
muzikoterapie při práci s klientem II
2 A2019/1364-SP/PC 8
32 Dávky pomoci v hmotné nouzi 2 A2019/1367-SP/PC/PP 8
33 Vězeňský systém a motivace nejen
odsouzeného
2 A2019/1368-SP 8
34 Emoční inteligence aneb jak lépe
porozumět sobě i druhým lidem
2 A2019/0996-SP/PC/PP/VP 16
35 Insolvenční řízení v praxi 2 A2019/0995-SP/PC/VP 8
36 Krizová intervence v praxi 2 A2019/0994-SP/PC/PP 16
37 Jak zacházet s údaji o uživateli
sociální služby
2 A2019/0997-SP/VP 8
38 Standardy kvality sociálních služeb
aktuálně a v praxi
2 A2019/0998-SP/VP 8
39 Základy ergoterapie v prostředí
sociálních služeb II
2 A2019/1203-SP/PC/PP 8
40 Jak pracovat s traumatizovaným jedincem
v rámci poskytování sociální
služby
2 A2018/0710-SP/PC/PP 8
41 Jak vytvořit komunikační kampaň pro
sociální službu
2 A2018/0697-SP/VP 8
42 Workshop - Emoce v paliativní péči 2 A2019/0236-SP/PC/PP 8
43 Workshop - Specifika komunikace v
paliativní péči
2 A2019/0235-SP/PC/PP/VP 8
44 Imaginativní techniky při práci s
klienty sociálních služeb
2 A2019/0935-SP 16
45 Kuchařka individuálního plánování
- příprava a první kroky
2 A2019/0225-SP/PC/VP 8
46 Syndrom vyhoření a jeho prevence
pomocí psychohygienických a
relaxačních metod
2 A2019/0763-SP/PC/PP/VP 16
47 Úvod do problematiky dluhového
poradenství
2 A2019/0790-SP/PC/VP 8
48 Efektivní komunikace II 2 A2019/0793-SP/PC/PP/VP 8
49 Efektivní komunikace I 2 A2019/0792-SP/PC/PP/VP 8
50 Sociálně právní minimum 2 A2019/0791-SP/PC/VP 8
51 Základy individuálního plánování v
sociálních službách
2 A2019/0794-SP/PC 8
52 Techniky arteterapie a artefiletiky v
individuální a skupinové práci s
uživateli sociálních služeb
2 A2019/0789-SP/PC/PP/VP 16
53 Workshop - Základní techniky
muzikoterapie při práci s klientem
2 A2019/0223-SP/PC 8
54 Základy ergoterapie v prostředí
sociálních služeb
2 A2019/0224-SP/PC/PP 8
55 Jak vést dokumentaci v sociální
službě
2 A2019/0234-SP/PC/VP 8
56 Kritika - co s námi dělá a jak s ní
dobře zacházet
2 A2017/0490-SP/PC/VP/PP 8
57 Mindfulness (všímavost) v sociálních
službách
2 A2017/0489-SP/PC/PP 8
58 Základy individuálního plánování v
sociálních službách
2 - 8
59 Workshop - Základní techniky
muzikoterapie při práci s klientem II
2 - 8
60 Workshop - Sociálně právní minimum 2 - 8
61 Workshop - Efektivní komunikace II. 2 - 8
62 Workshop - Efektivní komunikace I. 2 - 8
63 Úvod do problematiky dluhového
poradenství
2 - 8
64 Workshop - Prevence a bolest
pohybového ústrojí související s
aktivitami všedního dne klienta I.
2 A2017/0303-SP/PC/VP/PP 8
65 Workshop: Metoda validace podle Naomi
Feil - Stavy a fáze dezorientace,
verbální a neverbální techniky
komunikace
2 A2017/0450-SP/PC/VP/PP 8
66 Péče o sebe pro pečující 2 A2017/0367-SP/PC/PP 16
67 Workshop: Jak zvládat náročné
komunikační situace
2 A2017/0366-SP/PC 8
68 Workshop - Klíč k vyjednávání aneb
konečně se domluvíme
2 A2017/0368-SP/PC/VP/PP 8
69 Workshop - komunikace se seniory 2 A2017/0365-SP/PC/VP/PP 8
70 Workshop: Aplikovaná krizové
intervence - práce s klientem se
sebevražednými tendencemi
2 A2017/0364-SP/PC/VP/PP 8
71 Workshop- Techniky arteterapie a
artefiletiky v individuální a
skupinové práci s uživateli
sociálních služeb
2 - 16
72 Workshop- Nové metody sociální práce
s osobami s mentálním postižením
2 - 8
73 Úvod do terapie hrou 2 - 8
74 Úvod do filiální terapie 2 - 8
75 Workshop - systemická psychoterapie v
praxi.
2 A2017/0555-SP/VP 16
76 Workshop - Jak zvládnout roli
vedoucího ve svém týmu
2 A2017/0741-SP/VP 8
77 Workshop - Sebevědomí - jak nestát v
cestě sám sobě
2 A2017/0739-SP/PC/VP/PP 8
78 Workshop - Právo aktuálně a
společně v sociálních službách
2 A2017/0740-SP/PC/VP 8
79 Specifika péče o seniora s demencí v
sociální službě
2 A2018/0430-SP/PC/VP/PP 8
80 Workshop - Etické otázky v
sociálních službách
2 A2018/0427-SP/PC/VP/PP 8
81 Workshop - Práce s emocemi v
sociálních službách
2 A2018/0429-SP/PC/VP/PP 8
82 Základy aktivizace seniorů 2 A2018/0298-SP/PC 8
83 Závislostní chování uživatelů
sociálních služeb
2 A2018/0674-SP/PC 16
84 Základy nízkoprahových služeb a
streetworku od A do Z
2 A2018/0676-SP/PC/PP 16
85 Seznámení s preterapií a jejím
využitím v sociálních službách
2 A2018/0680-SP/PC/PP 8
86 Workshop - Verbální a neverbální
komunikace v sociálních službách
2 A2018/0678-SP/PC/PP 16
87 Prevence a bolest pohybového ústrojí
související s aktivitami všedního
dne klienta III
2 A2018/0677-SP/PC/PP 8
88 Workshop - Hranice ve vztazích při
práci v sociálních službách
2 A2018/0688-SP/PC/VP/PP 8
89 Workshop - Nadechni se -
psychohygienické a relaxační techniky
(nejen) pro pomáhající profese
2 A2018/0431-SP/PC/VP/PP 8
90 Kreativní výtvarné techniky - jejich
využití v sociálních službách
2 A2021/0246-SP/PC 8
91 Přístup zaměřený na člověka -
úvod
2 A2021/0247-SP/PC/PP 8
92 Domácí násilí na seniorech a senior
jako oběť trestného činu
2 A2021/0663-SP/PC/PP 8
93 Jak přesvědčivě mluvit o práci v
sociálních službách a neziskovém
sektoru
2 A2021/0637-SP/PC/VP 8
94 Úvod do nenásilné komunikace 2 A2021/0662-SP/PC/PP/VP 8
95 Workshop - Prevence a bolest
pohybového ústrojí II
3 A2017/0738-SP/PC/PP 8
96 Focusing - metoda pro zvládání emocí
a stresu II
3 A2018/0428-SP/PC/VP/PP 8
97 Focusing - metoda pro zvládání emocí
a stresu
3 A2020/1205-SP/PC/PP/VP 8

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
deklarace lidských práv * zdravotní pomůcky * hospice v ČR * užitečné informace pro pacienty