Kurzy - organizace:

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Město: Tábor
Kraj: Jihočeský

Přehled školících programů:
Počet programů: 184
Programy: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách | Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách | Lůžko jako rizikový faktor | Hygienické minimum a prevence infekčních onemocnění v zařízení sociálních služeb | Adaptační proces klienta v zařízení sociálních služeb | Prevence závislosti klienta na sociální službě | Práce s tělem pro pracovníky sociálních služeb | Nutriční stav klienta a jeho specifika | Kvalita života, důstojnost a autonomie ve stáří - cesta od teorie k praxi | Nebojme se spirituality! Úvod do tématu vnímání a naplňování spirituálních potřeb klienta | Role sociálního pracovníka při personální práci v sociálních službách | Sociální pracovník a etika sociální práce | Sociální pracovník jako koordinátor dobrovolnictví | Transformace sociálních služeb v zákoně o sociálních službách | Lidská práva v sociálních službách | Povinnosti poskytovatele sociálních služeb a standardy kvality se zaměřením na transformaci sociálních služeb | Úvod do případové sociální práce v kontextu jednání se zájemcem o sociální službu | Vyjednávání podmínek smlouvy a dojednání cíle spolupráce | Realizace průběhu sociální služby, ukončení a zhodnocení průběhu vzájemné spolupráce | Základy etiky pro pracovníky v pomáhajících profesích | Individuální plánování poskytované sociální služby | Komunikace v obrazech se zaměřením na osoby s demencí | Příprava poskytovatelů sociálních služeb na inspekci kvality | Verbálně nekomunikující - úvod k metodám AAK | Problematika zdravotního postižení v zážitkovém semináři | Praktický průvodce individuálním plánováním nejenom v pečovatelských službách | Jednání se zájemcem o sociální službu | Etické minimum v sociálních službách | Sociálně právní minimum - specifikace sociální dávky | Sociálně právní minimum - specifikace sociální dávky | Základy kognitivně behaviorální terapie (KBT) v práci s klienty s úzkostnými, fobickými a depresivními problémy | Jak zvýšit sebevědomí svoje, svých kolegů a klientů | Koučink jako metoda řízeného rozhovoru | Náměty na tvorbu individuálních plánů uživatelů sociálních služeb | Motivace versus manipulace klientů v sociálních službách | Práce s rodinou klienta sociálních služeb | Kvalita je víc než jen papíry! | Demence v obrazech | Základy zákona o sociálních službách | Teorie GDPR v praxi pobytových sociálních služeb | Základy paliativní péče | Koučink jako metoda motivace a stimulace zaměstnanců | Sexualita v seniorském věku | Sexualita osob s mentálním postižením | Asertivita jako strategie jednání pro pracovníky sociálních služeb | Práce s emocemi v řízení a týmové spolupráci | Komunikace nepříjemné zprávy | Proměny stáří a gerontooblek | Aktivizační činnosti klientů s Alzheimerovou chorobou s praktickým nácvikem | Etická komunikace s osobami s mentálním hendikepem | Time management v sociálních službách - Základy řízení práce v čase | Paliativní péče v souvislostech - úvod do problematiky | Komunikace v péči o umírající | Specifika péče o seniory | Komunikace s osobami trpícími Alzheimerovou chorobou | Proces osamostatňování člověka s těžším mentálním a kombinovaným postižením a úloha pracovníka sociálních služeb v tomto procesu | Dentální hygiena uživatelů v sociálních službách | Personální standardy kvality v praxi poskytovatelů sociálních služeb | Péče o uživatele s chronickou bolestí | Mediace a její využití v sociálních službách. | Základy práce s riziky při poskytování sociálních služeb | Ochrana práv uživatelů sociálních služeb | Hodnocení a motivace pracovníků sociálních služeb | Výživa a stravování v sociálních službách - úvod do problematiky | Základy zákona o sociálních službách | Specifika komunikace se seniory | Procedurální standardy kvality v sociálních službách | Týmová spolupráce | Jak oddlužit nepodnikající fyzickou osobu | Opatrovnictví a svéprávnost v sociálních službách | Základy první pomoci | Základy paliativní péče | Standardy kvality sociálních služeb | Náměty pro tvorbu individuálních plánů uživatelů v sociálních službách | Pracovní terapie s uživatelem v sociálních službách | Práce s rodinou uživatele v sociálních službách | Změna poskytování sociální služby ve vztahu k potřebám uživatele | Motivace verzus manipulace klientů v sociálních službách | Timemanagement v sociálních službách | Revize vnitřních pravidel a postupů realizace sociální služby | Virtuální realita - demence | Jak zvládat emoce | Příprava poskytovatelů sociálních služeb na inspekci kvality | Základy manipulace a rehabilitace s klienty, škola zad | Management rizikových situací v sociálních službách | Ochrana práv uživatelů sociálních služeb | Základy práce s riziky při poskytování sociálních služeb | Fundraising v sociálních službách aneb Hledáme další zdroje | Kvalita života a duševní zdraví klienta sociální služby | Emoce v obrazech | Úvod do financování sociálních služeb | Opatrovnictví a svéprávnost v sociálních službách | Procedurální standardy kvality v sociálních službách | Standardy kvality sociálních služeb | Personální standardy kvality v praxi poskytovatelů sociálních služeb | Motivace jako cesta z nepříznivé sociální situace | Hry v sociální práci z pohledu transakční analýzy | Já jsem OK - ty jsi OK aneb partnerský přístup ke klientovi | Nemotivovaný klient - přemotivovaný pracovník | Úvod do problematiky psychických poruch a problémů pro pracovníky sociálních služeb | Výživa člověka v době nemoci a ve stáří, pohybové aktivity | Analýza a řešení případů z praxe v modelu kognitivně behaviorální terapie | Aktivizace seniorů s využitím prvků biografie klienta | Přístup zaměřený na člověka - úvod do problematiky | Pokojná smrt - akceptace a základy komunikace | Jak vyhrát nad papíry aneb řízení dokumentace v praxi | Týmová spolupráce v sociálních službách | Hodnocení a motivace pracovníků sociálních služeb | Mozkový jogging | Utváření pozitivního a podpůrného pracovního klimatu v sociálních službách | Vzpomínejme, vyprávějme a naslouchejme aneb Význam vzpomínkových aktivit především u lidí s demencí | Zdravá chůze aneb Jak chránit svůj pohybový aparát | Podpora multidisciplinární spolupráce v sociálních službách | Úvod do vzpomínkových aktivit | Poprvé u lůžka aneb Poprvé pečovatelkou či pečovatelem | Klíč ke zdravější paměti a mozku | Základy transakční analýzy pro pracovníky sociálních služeb | Úvod do problematiky aktivizace uživatelů sociálních služeb a praktické nácviky | Zranitelnost, křehkost a tíseň seniora v domácí i profesionální péči | Rodina jako významný partner podpory a péče | Přestaňte na mě křičet...! aneb Laskavý a pozitivní přístup ke klientovi | Paliativní přístup a péče u osob s demencí v zařízeních sociálních služeb | Vztek při práci s klientem aneb Zvládání agrese klientů i vlastní | Jak efektivně komunikovat s rodinou klienta - seniora | Základy první pomoci pro pracovníky sociálních služeb | Základy krizové intervence | Základy první pomoci pro pracovníky sociálních služeb | Stížnost jako výzva, stížnost jako cesta | Jak to s tím stresem vlastně je? | Jak si zdravě nastavit hranice | Preterapie - úvod do problematiky | Firemní kultura poskytovatele sociální služby | Kompetentní manažer sociálních služeb | Marketing poskytovatele sociální služby | Život s postižením v obrazech | Virtuální realita - péče o klienta | Time management v sociálních službách - Základy řízení práce v čase | Sexualita lidí s tělesným hendikepem | Sexualita u seniorů | Sexualita aneb Jak o ní komunikovat s lidmi s mentálním hendikepem | Jak se domluvit při spolupráci v týmu | Jak lépe komunikovat v pomáhajících profesích | Individuální plánování s uživateli s demencí | Sexualita lidí s mentálním hendikepem | Etika v obrazech ve službách sociální péče | Etika v obrazech ve službách sociální prevence | Komunikace s osobami s tělesným postižením | Komunikace s rodinou dítěte s postižením | Kompenzační pomůcky používané v sociálních službách - úvod do problematiky | Manipulativní jednání a jak se mu bránit | Jak zvládnout syndrom vyhoření | Konflikt a jeho řešení | Základy práce s klientem s agresivním chováním | Validace podle Naomi Feil I. | Komunikace v obtížných situacích | Osobní a profesní rozvoj pracovníků sociálních služeb | Klima a kultura organizace poskytující sociální služby | Proměny stáří a gerontooblek | Specifika péče o seniory | Paliativní péče v souvislostech - úvod do problematiky | Komunikace v péči o umírající | Komunikace s osobami trpícími Alzheimerovou chorobou | Zahrada jako nástroj k aktivizaci uživatelů sociálních služeb | Chci pyžamový den s dortem anebo Sociální služba 21. století | Odřel jsem si koleno, no a co? aneb Práce s riziky u cílové skupiny osob nad 65 let | Odřel jsem si koleno, no a co? aneb Práce s riziky u cílové skupiny osob se zdravotním postižením | Slyšíš, co ti říkám? Už jsem dospělý! aneb Autonomie klienta sociální služby | Nejsi moje dcera, nejsi moje máma aneb Závislost klienta na sociální službě | Účinná komunikace v sociálních službách | Péče o vlastní pohybový aparát se zaměřením na pracovníky sociálních služeb | Aby záda nebolela! aneb Pohybové zásady pro pracovníky sociálních služeb | Proměny stáří a gerontooblek | Kvalita života osob se vzácnými onemocněními 21. století | Aktivizační činnosti klientů s Alzheimerovou chorobou s praktickým nácvikem | Zvládání problémových situací zejména v pečovatelských službách | Certifikovaný manažer v sociálních službách | Setkání s duševním onemocněním v sociálních službách | Nácvik komunikace s klienty vyžadujícími specifický přístup | Etická komunikace s lidmi s mentálním postižením | Verbálně nekomunikující - praktické nácviky metod AAK | Etická dilemata v sociálních službách | Time management v sociálních službách - Řízení práce týmu v čase | Validace podle Naomi Feil II | Time management v sociálních službách - Řízení práce týmu v čase |

Kontakt::
Název: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Ulice: Vančurova 2904
Město: Tábor
PSČ: 39001
Kraj: Jihočeský
www: http://www.apsscr.cz
Aktualizace: 10. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách
1 - 150
2 Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách
1 A2019/0486-PK 150
3 Lůžko jako rizikový faktor 2 A2017/0727-SP/PC/PP 8
4 Hygienické minimum a prevence
infekčních onemocnění v zařízení
sociálních služeb
2 A2017/0790-SP/PC/PP 8
5 Adaptační proces klienta v zařízení
sociálních služeb
2 A2017/0728-SP/PC 8
6 Prevence závislosti klienta na
sociální službě
2 A2018/0395-SP/PC/VP 8
7 Práce s tělem pro pracovníky
sociálních služeb
2 A2017/0729-SP/PC/VP/PP 8
8 Nutriční stav klienta a jeho specifika 2 A2018/0002-SP/PC/PP 8
9 Kvalita života, důstojnost a autonomie
ve stáří - cesta od teorie k praxi
2 A2018/0003-SP/PC/PP 8
10 Nebojme se spirituality! Úvod do
tématu vnímání a naplňování
spirituálních potřeb klienta
2 A2018/0004-SP/PC/PP 8
11 Role sociálního pracovníka při
personální práci v sociálních
službách
2 A2018/0005-SP/VP 8
12 Sociální pracovník a etika sociální
práce
2 A2018/0006-SP/VP 8
13 Sociální pracovník jako koordinátor
dobrovolnictví
2 A2018/0007-SP/VP 8
14 Transformace sociálních služeb v
zákoně o sociálních službách
2 A2018/0190-SP/VP 8
15 Lidská práva v sociálních službách 2 A2018/0008-SP/VP 8
16 Povinnosti poskytovatele sociálních
služeb a standardy kvality se
zaměřením na transformaci
sociálních služeb
2 A2018/0009-SP/VP 8
17 Úvod do případové sociální práce
v kontextu jednání se zájemcem o
sociální službu
2 A2018/0191-SP/VP 8
18 Vyjednávání podmínek smlouvy a
dojednání cíle spolupráce
2 A2018/0010-SP/VP 8
19 Realizace průběhu sociální služby,
ukončení a zhodnocení průběhu
vzájemné spolupráce
2 A2018/0011-SP/VP 8
20 Základy etiky pro pracovníky v
pomáhajících profesích
2 A2018/0012-SP/PC/VP 8
21 Individuální plánování poskytované
sociální služby
2 A2018/0013-SP/PC 8
22 Komunikace v obrazech se zaměřením na
osoby s demencí
2 A2018/0014-SP/PC/VP/PP 8
23 Příprava poskytovatelů sociálních
služeb na inspekci kvality
2 - 8
24 Verbálně nekomunikující - úvod k
metodám AAK
2 A2017/0564-SP/PC/VP/PP 8
25 Problematika zdravotního postižení v
zážitkovém semináři
2 A2017/0562-SP/PC/PP 8
26 Praktický průvodce individuálním
plánováním nejenom v pečovatelských
službách
2 A2017/0565-SP/PC 8
27 Jednání se zájemcem o sociální
službu
2 A2018/0396-SP/VP 8
28 Etické minimum v sociálních
službách
2 A2018/0309-SP/PC/VP 8
29 Sociálně právní minimum -
specifikace sociální dávky
2 A2018/0517-SP/PC/VP 8
30 Sociálně právní minimum -
specifikace sociální dávky
2 A2018/0518-SP/PC/VP 6
31 Základy kognitivně behaviorální
terapie (KBT) v práci s klienty s
úzkostnými, fobickými a depresivními
problémy
2 A2018/0598-SP/PC/VP 8
32 Jak zvýšit sebevědomí svoje, svých
kolegů a klientů
2 A2018/0597-SP/PC/VP/PP 8
33 Koučink jako metoda řízeného
rozhovoru
2 A2018/0593-SP/PC/VP 8
34 Náměty na tvorbu individuálních
plánů uživatelů sociálních služeb
2 A2018/0594-SP/PC 8
35 Motivace versus manipulace klientů v
sociálních službách
2 A2018/0595-SP/PC/VP 8
36 Práce s rodinou klienta sociálních
služeb
2 A2018/0789-SP/PC/VP 8
37 Kvalita je víc než jen papíry! 2 A2019/0349-SP/PC/VP 8
38 Demence v obrazech 2 A2018/0791-SP/PC/VP 8
39 Základy zákona o sociálních
službách
2 A2018/0695-SP/PC/VP 8
40 Teorie GDPR v praxi pobytových
sociálních služeb
2 A2018/0590-SP/PC/VP 6
41 Základy paliativní péče 2 A2018/0698-SP/PC/VP/PP 8
42 Koučink jako metoda motivace a
stimulace zaměstnanců
2 A2018/0592-SP/VP 8
43 Sexualita v seniorském věku 2 A2018/0397-SP/PC/VP/PP 8
44 Sexualita osob s mentálním
postižením
2 A2018/0398-SP/PC/VP/PP 8
45 Asertivita jako strategie jednání pro
pracovníky sociálních služeb
2 A2018/0399-SP/PC/VP 8
46 Práce s emocemi v řízení a týmové
spolupráci
2 A2018/0400-SP/VP 8
47 Komunikace nepříjemné zprávy 2 A2018/0401-SP/PC/VP 8
48 Proměny stáří a gerontooblek 2 A2017/0404-SP/PC/VP/PP 6
49 Aktivizační činnosti klientů s
Alzheimerovou chorobou s praktickým
nácvikem
2 A2017/0234-SP/PC/PP 8
50 Etická komunikace s osobami s
mentálním hendikepem
2 A2017/0488-SP/PC/PP 8
51 Time management v sociálních
službách - Základy řízení práce v
čase
2 - 8
52 Paliativní péče v souvislostech -
úvod do problematiky
2 A2017/0080-SP/PC/VP/PP 8
53 Komunikace v péči o umírající 2 A2017/0018-SP/PC/VP/PP 8
54 Specifika péče o seniory 2 A2017/0078-SP/PC/VP/PP 8
55 Komunikace s osobami trpícími
Alzheimerovou chorobou
2 A2017/0081-SP/PC/VP/PP 8
56 Proces osamostatňování člověka s
těžším mentálním a kombinovaným
postižením a úloha pracovníka
sociálních služeb v tomto procesu
2 A2017/0079-SP/PC 8
57 Dentální hygiena uživatelů v
sociálních službách
2 - 6
58 Personální standardy kvality v praxi
poskytovatelů sociálních služeb
2 - 8
59 Péče o uživatele s chronickou
bolestí
2 - 8
60 Mediace a její využití v sociálních
službách.
2 - 8
61 Základy práce s riziky při
poskytování sociálních služeb
2 - 8
62 Ochrana práv uživatelů sociálních
služeb
2 - 8
63 Hodnocení a motivace pracovníků
sociálních služeb
2 - 8
64 Výživa a stravování v sociálních
službách - úvod do problematiky
2 - 8
65 Základy zákona o sociálních
službách
2 - 6
66 Specifika komunikace se seniory 2 - 8
67 Procedurální standardy kvality v
sociálních službách
2 - 8
68 Týmová spolupráce 2 - 8
69 Jak oddlužit nepodnikající fyzickou
osobu
2 - 8
70 Opatrovnictví a svéprávnost v
sociálních službách
2 - 6
71 Základy první pomoci 2 - 6
72 Základy paliativní péče 2 - 8
73 Standardy kvality sociálních služeb 2 - 8
74 Náměty pro tvorbu individuálních
plánů uživatelů v sociálních
službách
2 - 8
75 Pracovní terapie s uživatelem v
sociálních službách
2 - 8
76 Práce s rodinou uživatele v
sociálních službách
2 - 8
77 Změna poskytování sociální služby
ve vztahu k potřebám uživatele
2 - 8
78 Motivace verzus manipulace klientů v
sociálních službách
2 - 8
79 Timemanagement v sociálních službách 2 - 8
80 Revize vnitřních pravidel a postupů
realizace sociální služby
2 A2019/0767-SP/PC/VP 8
81 Virtuální realita - demence 2 A2019/0774-SP/PC/PP/VP 8
82 Jak zvládat emoce 2 A2019/0776-SP/PC/VP 8
83 Příprava poskytovatelů sociálních
služeb na inspekci kvality
2 A2019/0775-SP/PC/VP 8
84 Základy manipulace a rehabilitace s
klienty, škola zad
2 A2019/0772-SP/PC/PP 8
85 Management rizikových situací v
sociálních službách
2 A2019/0771-SP/PC/PP/VP 8
86 Ochrana práv uživatelů sociálních
služeb
2 A2019/0762-SP/PC/VP 8
87 Základy práce s riziky při
poskytování sociálních služeb
2 A2019/0777-SP/PC/VP 8
88 Fundraising v sociálních službách
aneb Hledáme další zdroje
2 A2019/0074-SP/PC/VP 8
89 Kvalita života a duševní zdraví
klienta sociální služby
2 A2019/0068-SP/PC/VP 8
90 Emoce v obrazech 2 A2019/0069-SP/PC/PP 8
91 Úvod do financování sociálních
služeb
2 A2019/0067-SP/VP 8
92 Opatrovnictví a svéprávnost v
sociálních službách
2 A2019/0071-SP/PC/PP/VP 8
93 Procedurální standardy kvality v
sociálních službách
2 A2019/0073-SP/PC/VP 8
94 Standardy kvality sociálních služeb 2 A2019/0066-SP/PC 8
95 Personální standardy kvality v praxi
poskytovatelů sociálních služeb
2 A2019/0072-SP/PC/VP 8
96 Motivace jako cesta z nepříznivé
sociální situace
2 A2019/0070-SP/PC/VP 8
97 Hry v sociální práci z pohledu
transakční analýzy
2 A2019/1372-SP/PC 8
98 Já jsem OK - ty jsi OK aneb partnerský
přístup ke klientovi
2 A2019/1118-SP/PC/VP 8
99 Nemotivovaný klient - přemotivovaný
pracovník
2 A2020/0196-SP/PC/VP 8
100 Úvod do problematiky psychických
poruch a problémů pro pracovníky
sociálních služeb
2 A2019/1120-SP/PC/VP 8
101 Výživa člověka v době nemoci a ve
stáří, pohybové aktivity
2 A2019/1113-SP/PC 8
102 Analýza a řešení případů z praxe
v modelu kognitivně behaviorální
terapie
2 A2019/1114-SP/PC/VP 8
103 Aktivizace seniorů s využitím prvků
biografie klienta
2 A2021/0001-SP/PC/PP 8
104 Přístup zaměřený na člověka -
úvod do problematiky
2 A2019/1374-SP/PC/VP 8
105 Pokojná smrt - akceptace a základy
komunikace
2 A2019/1112-SP/PC/PP/VP 8
106 Jak vyhrát nad papíry aneb řízení
dokumentace v praxi
2 A2019/1375-SP/PC/VP 8
107 Týmová spolupráce v sociálních
službách
2 A2019/0925-SP/PC/VP 8
108 Hodnocení a motivace pracovníků
sociálních služeb
2 A2019/0766-SP/VP 8
109 Mozkový jogging 2 A2020/0150-SP/PC/VP 8
110 Utváření pozitivního a podpůrného
pracovního klimatu v sociálních
službách
2 A2020/0149-SP/PC/VP 8
111 Vzpomínejme, vyprávějme a
naslouchejme aneb Význam
vzpomínkových aktivit především u
lidí s demencí
2 A2020/0148-SP/PC/PP/VP 8
112 Zdravá chůze aneb Jak chránit svůj
pohybový aparát
2 A2020/0147-SP/PC/VP 8
113 Podpora multidisciplinární spolupráce
v sociálních službách
2 A2020/0146-SP/PC/VP 8
114 Úvod do vzpomínkových aktivit 2 A2020/0151-SP/PC/PP/VP 8
115 Poprvé u lůžka aneb Poprvé
pečovatelkou či pečovatelem
2 A2020/0152-PC/PP 8
116 Klíč ke zdravější paměti a mozku 2 A2019/1376-SP/PC/PP/VP 8
117 Základy transakční analýzy pro
pracovníky sociálních služeb
2 A2019/1377-SP/PC/VP 8
118 Úvod do problematiky aktivizace
uživatelů sociálních služeb a
praktické nácviky
2 A2019/1378-SP/PC 8
119 Zranitelnost, křehkost a tíseň
seniora v domácí i profesionální
péči
2 A2019/1380-SP/PC/PP/VP 8
120 Rodina jako významný partner podpory a
péče
2 A2019/1382-SP/PC/VP 8
121 Přestaňte na mě křičet...! aneb
Laskavý a pozitivní přístup ke
klientovi
2 A2019/1385-SP/PC/PP/VP 8
122 Paliativní přístup a péče u osob s
demencí v zařízeních sociálních
služeb
2 A2019/1388-SP/PC/VP 8
123 Vztek při práci s klientem aneb
Zvládání agrese klientů i vlastní
2 A2020/0482-SP/PC/VP 8
124 Jak efektivně komunikovat s rodinou
klienta - seniora
2 A2020/0483-SP/PC/VP 8
125 Základy první pomoci pro pracovníky
sociálních služeb
2 A2020/0475-SP/PC/PP/VP 8
126 Základy krizové intervence 2 A2020/0484-SP/PC/VP 8
127 Základy první pomoci pro pracovníky
sociálních služeb
2 A2020/0477-SP/PC/PP/VP 6
128 Stížnost jako výzva, stížnost jako
cesta
2 A2020/0476-SP/PC/VP 8
129 Jak to s tím stresem vlastně je? 2 A2020/0479-SP/PC/VP 8
130 Jak si zdravě nastavit hranice 2 A2020/0480-SP/PC/VP 8
131 Preterapie - úvod do problematiky 2 A2020/0481-SP/PC/PP/VP 8
132 Firemní kultura poskytovatele
sociální služby
2 A2020/1192-SP/PC/VP 8
133 Kompetentní manažer sociálních
služeb
2 A2020/1196-SP/VP 8
134 Marketing poskytovatele sociální
služby
2 A2020/1198-SP/PC/VP 8
135 Život s postižením v obrazech 2 A2021/0187-SP/PC/VP 8
136 Virtuální realita - péče o klienta 2 A2020/0954-SP/PC/PP/VP 8
137 Time management v sociálních
službách - Základy řízení práce v
čase
2 A2020/0952-SP/PC/VP 8
138 Sexualita lidí s tělesným hendikepem 2 A2020/0945-SP/PC/PP/VP 8
139 Sexualita u seniorů 2 A2020/0946-SP/PC/PP/VP 8
140 Sexualita aneb Jak o ní komunikovat s
lidmi s mentálním hendikepem
2 A2020/0947-SP/PC/PP/VP 8
141 Jak se domluvit při spolupráci v týmu 2 A2020/0949-SP/PC/PP/VP 8
142 Jak lépe komunikovat v pomáhajících
profesích
2 A2020/0951-SP/PC/VP 8
143 Individuální plánování s uživateli
s demencí
2 A2020/0942-SP/PC/VP 8
144 Sexualita lidí s mentálním hendikepem 2 A2020/0943-SP/PC/PP/VP 8
145 Etika v obrazech ve službách
sociální péče
2 A2020/0940-SP/PC/VP 8
146 Etika v obrazech ve službách
sociální prevence
2 A2020/0941-SP/PC/VP 8
147 Komunikace s osobami s tělesným
postižením
2 A2020/1193-SP/PC/VP 8
148 Komunikace s rodinou dítěte s
postižením
2 A2020/1194-SP/PC/VP 8
149 Kompenzační pomůcky používané v
sociálních službách - úvod do
problematiky
2 A2020/1195-SP/PC/PP 8
150 Manipulativní jednání a jak se mu
bránit
2 A2020/0939-SP/PC/PP/VP 8
151 Jak zvládnout syndrom vyhoření 2 A2020/0955-SP/PC/VP 8
152 Konflikt a jeho řešení 2 A2020/0695-SP/PC/VP 8
153 Základy práce s klientem s agresivním
chováním
2 A2020/0865-SP/PC/VP 8
154 Validace podle Naomi Feil I. 2 A2020/0696-SP/PC/VP 8
155 Komunikace v obtížných situacích 2 A2020/0697-SP/PC/VP 8
156 Osobní a profesní rozvoj pracovníků
sociálních služeb
2 A2021/0279-SP/PC/VP 8
157 Klima a kultura organizace poskytující
sociální služby
2 A2021/0278-SP/PC/VP 8
158 Proměny stáří a gerontooblek 2 A2021/0271-SP/PC/PP/VP 8
159 Specifika péče o seniory 2 A2021/0276-SP/PC/PP/VP 8
160 Paliativní péče v souvislostech -
úvod do problematiky
2 A2021/0272-SP/PC/PP/VP 8
161 Komunikace v péči o umírající 2 A2021/0273-SP/PC/PP/VP 8
162 Komunikace s osobami trpícími
Alzheimerovou chorobou
2 A2021/0274-SP/PC/PP/VP 8
163 Zahrada jako nástroj k aktivizaci
uživatelů sociálních služeb
2 A2021/0275-SP/PC/VP 8
164 Chci pyžamový den s dortem anebo
Sociální služba 21. století
2 A2021/0183-SP/PC/VP 8
165 Odřel jsem si koleno, no a co? aneb
Práce s riziky u cílové skupiny osob
nad 65 let
2 A2021/0184-SP/PC/VP 8
166 Odřel jsem si koleno, no a co? aneb
Práce s riziky u cílové skupiny osob
se zdravotním postižením
2 A2021/0185-SP/PC/VP 8
167 Slyšíš, co ti říkám? Už jsem
dospělý! aneb Autonomie klienta
sociální služby
2 A2021/0186-SP/PC/VP 8
168 Nejsi moje dcera, nejsi moje máma aneb
Závislost klienta na sociální
službě
2 A2021/0188-SP/PC/VP 8
169 Účinná komunikace v sociálních
službách
2 A2021/0189-SP/PC/VP 8
170 Péče o vlastní pohybový aparát se
zaměřením na pracovníky sociálních
služeb
2 A2021/0439-SP/PC/PP/VP 8
171 Aby záda nebolela! aneb Pohybové
zásady pro pracovníky sociálních
služeb
2 A2021/0436-SP/PC/PP/VP 8
172 Proměny stáří a gerontooblek 2 A2021/0440-SP/PC/PP/VP 6
173 Kvalita života osob se vzácnými
onemocněními 21. století
2 A2021/0518-SP/PC/PP/VP 8
174 Aktivizační činnosti klientů s
Alzheimerovou chorobou s praktickým
nácvikem
2 A2021/0519-SP/PC/PP 8
175 Zvládání problémových situací
zejména v pečovatelských službách
2 A2021/0520-SP/PC/VP 8
176 Certifikovaný manažer v sociálních
službách
2 A2021/0740-SP/VP 160
177 Setkání s duševním onemocněním v
sociálních službách
2 A2021/0633-SP/PC/VP 8
178 Nácvik komunikace s klienty
vyžadujícími specifický přístup
2 A2021/0634-SP/PC/PP/VP 8
179 Etická komunikace s lidmi s mentálním
postižením
2 A2021/0635-SP/PC/VP 8
180 Verbálně nekomunikující - praktické
nácviky metod AAK
3 A2017/0563-SP/PC/PP 8
181 Etická dilemata v sociálních
službách
3 A2018/0310-SP/VP 8
182 Time management v sociálních
službách - Řízení práce týmu v
čase
3 - 8
183 Validace podle Naomi Feil II 3 A2021/0277-SP/PC/VP 8
184 Time management v sociálních
službách - Řízení práce týmu v
čase
3 A2020/0953-SP/PC/VP 8

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
příspěvky na péči * aspekty péče o nemocné * hospicová péče * problémy plegiků