Kurzy - organizace:

Diakonická akademie s. r. o.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

Diakonická akademie s. r. o.

Město: Praha 2
Kraj: Praha

Přehled školících programů:
Počet programů: 128
Programy: Reminiscence I - využití vzpomínek při práci se seniory | Rozvoj týmové spolupráce | Rozvoj týmové spolupráce | Aktivizující péče o klienta | Nácvik manipulace s nehybným a málo pohyblivým klientem | Manipulace ve vztahu uživatel - poskytovatel služby | Individuální plánování zaměřené na člověka | Trénujeme paměť seniorů I | Specifika práce s lidmi s demencí pro sociální a vedoucí pracovníky I | Asertivní komunikace v prostředí sociálních služeb - trénink asertivních technik | Práce s agresí v sociálních službách | Řešení konfliktů v prostředí sociálních služeb | Základy práce s člověkem s mentálním postižením | Základy péče o člověka s demencí | Validace podle Naomi Feil I. | Řeč těla a možnosti jejího využití při práci s klienty | Přišel k nám nový klient ... | Vedení týmu v sociálních službách | Komunikace vedoucího pracovníka - trénink zadávání úkolů a podávání zpětné vazby podřízeným kolegům | Co je zlobení, co je povaha a co už může být duševní onemocnění | Kde končí sociální negramotnost a kde se už může jednat o duševní onemocnění aneb co může v chování klientů signalizovat začínající duševní nemoc | Oprávněné postupy sociálního pracovníka při ukončování spolupráce s klientem | Jak si z rodiny klienta udělat dobrého partnera při poskytování sociální služby | Komunikace v týmu pracovníků sociálních služeb | Specifické potřeby klientů s Parkinsonovou nemocí v zařízeních sociálních služeb pro seniory - úvod do problematiky | Pohybová aktivizace seniorů - úvod do problematiky, dechová cvičení | Komunikace pracovníků služeb pro seniory s rodinami klientů | Komunikace s problémovými typy lidí v prostředí sociálních služeb - úvod do problematiky | Rozvoj týmové spolupráce | Individuální plánování zaměřené na člověka | Co znamená být zaměřený na klienta (Úvod do rogerovského přístupu - PCA) | Jak napsat dokumentaci ke standardům a nezahltit se přitom papíry I | Zvládání projevů agresivního chování u klientů sociálních služeb a možnosti prevence | Základy přístupu orientovaného na klienta a možnosti jeho praktického využití v komunikaci s klienty sociálních služeb | Kinestetická mobilizace | Stres a jeho prevence při práci s klientem sociálních služeb | Typologie osobnosti a možnosti jejího využití při práci s klientem sociálních služeb | Emoční inteligence a její využití v práci s klientem sociálních služeb | Porada jako nástroj k metodickému vedení klíčových pracovníků a pracovníků v sociálních službách | Jak uvést příklady dobré praxe do souladu s dokumentací ke standardům kvality sociálních služeb | Zvládání nestandardního chování klientů s mentálním postižením a autismem II. | Zvládání nestandardního chování klientů s mentálním postižením a autismem I. | Průvodce krizovou intervencí | Hodnocení pracovníků v sociálních službách - trénink hodnoticích rozhovorů | Kurz pro pečující o lidi s demencí I. | Co všechno můžu udělat, aby mě záda nebolela | Komunikace s problémovými typy lidí v prostředí sociálních služeb | Prevence syndromu vyhoření I | Kurz pro asistenty lidí s mentálním postižením a autismem I. | Právní minimum pro vedoucí a sociální pracovníky v sociálních službách | Rozvoj a posilování zdravé profesní sebeúcty pracovníků v sociální oblasti | Individuální přístup k sexualitě klientů a klientek sociálních služeb - úvod do problematiky | Individuální přístup k sexualitě klientů a klientek sociálních služeb | Rozvoj pracovníků v sociálních službách | Aktivizující péče o klienty různých cílových skupin | Kinestetická mobilizace | Komunikace pracovníků sociálních služeb s rodinami klientů | Work-life balance jako prevence syndromu vyhoření | Time management v sociální práci pro vedoucí pracovníky sociálních služeb a sociální pracovníky | Doprovázení umírajících v sociálních službách | Zvyšování psychické odolnosti lidí pracujících v sociální oblasti | Etické aspekty práce v sociálních službách - úvod do problematiky | Práce se stěžovatelem v sociálních službách aneb jak si zachovat postoj profesionála za každé situace | Jak předcházet syndromu vyhoření | Úvod do problematiky první pomoci v sociálních službách | Efektivní komunikace se žadatelem o sociální službu | Základy projektového myšlení pro vedoucí pracovníky v sociálních službách | Budování a rozvoj týmové spolupráce | Vyjednávání pro vedoucí pracovníky v sociálních službách | Prezentační dovednosti pro vedoucí pracovníky a sociální pracovníky v sociálních službách | Praktické zlepšování procesů a zvyšování kvality v sociálních službách | Muzikoterapie v praxi sociálních služeb I | Specifika práce s dětmi a mladistvými v tíživé sociální situaci I | Asistovaný kontakt | Psychiatrické minimum pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách - úvod do problematiky | Komunikace s problémovými typy lidí v prostředí sociálních služeb - úvod do problematiky | Komunikace pracovníků služeb pro seniory s rodinami klientů | Pohybová aktivizace seniorů - úvod do problematiky, dechová cvičení | Komunikace v týmu pracovníků sociálních služeb | Specifika práce s rodinou, rodiči a dětmi v tíživé sociální situaci I | Aplikace standardů v praxi sociálních služeb | Komunikace s klienty, kteří nekomunikují běžným způsobem | Specifika práce s lidmi s demencí pro sociální a zdravotně sociální pracovníky nemocnic a léčebných zařízení I | Prevence syndromu vyhoření I | Řešení nouzových a havarijních situací aneb A kdo mi pomůže? | Jak napsat dokumentaci ke standardům a nezahltit se přitom papíry | Zvládání projevů agresivního chování u klientů sociálních služeb a možnosti prevence | Zvládání nestandardního chování klientů s mentálním postižením a autismem I. | Typologie osobnosti a možnosti jejího využití při práci s klientem v pomáhajících profesích | Emoční inteligence a její využití v práci s klientem v pomáhajících profesích | Stres a jeho prevence při práci s klientem v pomáhajících profesích | Hodnocení pracovníků v sociálních službách - trénink hodnoticích rozhovorů | Porada jako nástroj k metodickému vedení klíčových pracovníků a pracovníků v sociálních službách | Průvodce krizovou intervencí | Jak uvést příklady dobré praxe do souladu s dokumentací ke standardům kvality sociálních služeb | Arteterapie v praxi sociálních služeb I | Sebelaskavost jako zdroj naší síly v pomáhajících profesích I - úvod do mindfulness | Specifika práce s lidmi s demencí pro sociální a zdravotně sociální pracovníky nemocnic a léčebných zařízení II | Prevence syndromu vyhoření II | Specifika terénní práce s lidmi vykořisťovanými, obchodovanými a s oběťmi trestných činů II | Prohloubení praktických dovedností práce s uživatelem v nedirektivním přístupu | Specifika práce s rodinou, rodiči a dětmi v tíživé sociální situaci II | Specifika práce s dětmi a mladistvými v tíživé sociální situaci II | Psychiatrické minimum pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách - navazující kurz | Praktické zlepšování procesů a zvyšování kvality v sociálních službách - rozšiřující workshop | Trénujeme paměť seniorů II | Reminiscence III - možnosti využití médií připráci se seniory | Reminiscence IV - dramatizace vzpomínek (reminiscenční divadlo) | Reminiscence V - vytváříme vzpomínkové krabice | Specifika práce s lidmi s demencí pro sociální a vedoucí pracovníky II | Problematika první pomoci v sociálních službách - rozšiřující kurz | Klíčové návyky pomáhajících pracovníků pro efektivní komunikaci s uživateli při práci ve skupinách | Kurz pro pečující o lidi s demencí II. | Kurz pro asistenty lidí s mentálním postižením a autismem II. | Prevence syndromu vyhoření II | Etika v práci pomáhajících pracovníků, supervize a ochrana před vyhořením | Psychiatrické minimum pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách - navazující kurz | Reminiscence v praxi - dramatizace vzpomínek (reminisenční divadlo) | Reminiscence v praxi - dramatizace vzpomínek (reminisenční divadlo) | Trénujeme paměť seniorů II. | Validace podle Naomi Feil II. | Reminiscence II - práce s reminiscenční skupinou | Jak napsat dokumentaci ke standardům a nezahltit se přitom papíry II | Aktivizační workshop pro absolventy kurzu Kinestetická mobilizace | Psychiatrické minimum - aktivizace klientů s duševním onemocněním | Sebelaskavost jako zdroj naší síly v pomáhajících profesích II - navazující kurz do mindfulness | Aktivizační workshop pro absolventy kurzu Kinestetická mobilizace | Zvládání nestandardního chování klientů s mentálním postižením a autismem II. |

Kontakt::
Název: Diakonická akademie s. r. o.
Ulice: Belgická 22
Město: Praha 2
PSČ: 12000
Kraj: Praha
www:
Aktualizace: 19. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Reminiscence I - využití vzpomínek
při práci se seniory
2 A2018/0343-SP/PC/PP 16
2 Rozvoj týmové spolupráce 2 A2018/0231-SP/PC/VP 16
3 Rozvoj týmové spolupráce 2 A2018/0232-SP/PC/VP 8
4 Aktivizující péče o klienta 2 A2018/0229-SP/PC/PP 8
5 Nácvik manipulace s nehybným a málo
pohyblivým klientem
2 A2018/0530-SP/PC/PP 8
6 Manipulace ve vztahu uživatel -
poskytovatel služby
2 A2019/0301-SP/PC/PP/VP 16
7 Individuální plánování zaměřené
na člověka
2 A2018/0418-SP/PC/VP 16
8 Trénujeme paměť seniorů I 2 A2019/0922-SP/PC/PP/VP 8
9 Specifika práce s lidmi s demencí pro
sociální a vedoucí pracovníky I
2 A2018/0424-SP/VP 32
10 Asertivní komunikace v prostředí
sociálních služeb - trénink
asertivních technik
2 A2017/0535-SP/PC/VP/PP 16
11 Práce s agresí v sociálních
službách
2 A2017/0537-SP/PC/VP/PP 16
12 Řešení konfliktů v prostředí
sociálních služeb
2 A2017/0538-SP/PC/VP/PP 16
13 Základy práce s člověkem s
mentálním postižením
2 A2018/0061-PC/PP 8
14 Základy péče o člověka s demencí 2 A2018/0062-PC/PP 8
15 Validace podle Naomi Feil I. 2 A2018/0147-SP/PC/VP/PP 8
16 Řeč těla a možnosti jejího
využití při práci s klienty
2 A2018/0064-SP/PC/VP 8
17 Přišel k nám nový klient ... 2 A2018/0063-SP/PC/VP 8
18 Vedení týmu v sociálních službách 2 A2017/0715-VP 16
19 Komunikace vedoucího pracovníka -
trénink zadávání úkolů a
podávání zpětné vazby podřízeným
kolegům
2 A2017/0714-VP 16
20 Co je zlobení, co je povaha a co už
může být duševní onemocnění
2 A2017/0710-SP/PC/VP/PP 8
21 Kde končí sociální negramotnost a
kde se už může jednat o duševní
onemocnění aneb co může v chování
klientů signalizovat začínající
duševní nemoc
2 A2017/0711-SP/PC/VP/PP 8
22 Oprávněné postupy sociálního
pracovníka při ukončování
spolupráce s klientem
2 A2017/0712-SP/VP 16
23 Jak si z rodiny klienta udělat dobrého
partnera při poskytování sociální
služby
2 A2017/0713-SP/VP 16
24 Komunikace v týmu pracovníků
sociálních služeb
2 - 16
25 Specifické potřeby klientů s
Parkinsonovou nemocí v zařízeních
sociálních služeb pro seniory - úvod
do problematiky
2 - 8
26 Pohybová aktivizace seniorů - úvod do
problematiky, dechová cvičení
2 - 8
27 Komunikace pracovníků služeb pro
seniory s rodinami klientů
2 - 8
28 Komunikace s problémovými typy lidí v
prostředí sociálních služeb - úvod
do problematiky
2 - 8
29 Rozvoj týmové spolupráce 2 - 16
30 Individuální plánování zaměřené
na člověka
2 - 16
31 Co znamená být zaměřený na klienta
(Úvod do rogerovského přístupu -
PCA)
2 - 16
32 Jak napsat dokumentaci ke standardům a
nezahltit se přitom papíry I
2 A2017/0468-SP/VP 32
33 Zvládání projevů agresivního
chování u klientů sociálních
služeb a možnosti prevence
2 A2017/0473-SP/PC/VP/PP 8
34 Základy přístupu orientovaného na
klienta a možnosti jeho praktického
využití v komunikaci s klienty
sociálních služeb
2 A2017/0471-SP/PC/VP/PP 24
35 Kinestetická mobilizace 2 - 22
36 Stres a jeho prevence při práci s
klientem sociálních služeb
2 A2017/0352-SP/PC/VP/PP 16
37 Typologie osobnosti a možnosti jejího
využití při práci s klientem
sociálních služeb
2 A2017/0354-SP/PC/VP/PP 16
38 Emoční inteligence a její využití v
práci s klientem sociálních služeb
2 A2017/0353-SP/PC/VP/PP 16
39 Porada jako nástroj k metodickému
vedení klíčových pracovníků a
pracovníků v sociálních službách
2 A2017/0281-SP/VP 8
40 Jak uvést příklady dobré praxe do
souladu s dokumentací ke standardům
kvality sociálních služeb
2 A2017/0280-SP/PC/VP 8
41 Zvládání nestandardního chování
klientů s mentálním postižením a
autismem II.
2 A2017/0282-SP/PC/VP/PP 8
42 Zvládání nestandardního chování
klientů s mentálním postižením a
autismem I.
2 A2017/0283-SP/PC/VP/PP 8
43 Průvodce krizovou intervencí 2 A2017/0068-SP/PC/VP 16
44 Hodnocení pracovníků v sociálních
službách - trénink hodnoticích
rozhovorů
2 A2017/0066-VP 16
45 Kurz pro pečující o lidi s demencí
I.
2 A2020/0030-SP/PC/PP/VP 32
46 Co všechno můžu udělat, aby mě
záda nebolela
2 A2019/1469-SP/PC/PP/VP 8
47 Komunikace s problémovými typy lidí v
prostředí sociálních služeb
2 A2020/0032-SP/PC/VP 16
48 Prevence syndromu vyhoření I 2 A2020/0033-SP/PC/PP/VP 32
49 Kurz pro asistenty lidí s mentálním
postižením a autismem I.
2 A2020/0031-SP/PC/PP/VP 32
50 Právní minimum pro vedoucí a
sociální pracovníky v sociálních
službách
2 A2020/0576-SP/VP 16
51 Rozvoj a posilování zdravé profesní
sebeúcty pracovníků v sociální
oblasti
2 A2020/1081-SP/PC/PP/VP 16
52 Individuální přístup k sexualitě
klientů a klientek sociálních služeb
- úvod do problematiky
2 A2020/0894-SP/PC/PP/VP 8
53 Individuální přístup k sexualitě
klientů a klientek sociálních služeb
2 A2020/0895-SP/PC/PP/VP 16
54 Rozvoj pracovníků v sociálních
službách
2 A2019/0820-SP/VP 8
55 Aktivizující péče o klienty
různých cílových skupin
2 A2019/1447-SP/PC/PP/VP 8
56 Kinestetická mobilizace 2 A2020/0025-SP/PC/PP/VP 24
57 Komunikace pracovníků sociálních
služeb s rodinami klientů
2 A2019/1446-SP/PC/PP/VP 8
58 Work-life balance jako prevence syndromu
vyhoření
2 A2020/0160-SP/PC/PP/VP 8
59 Time management v sociální práci pro
vedoucí pracovníky sociálních
služeb a sociální pracovníky
2 A2020/0155-SP/VP 16
60 Doprovázení umírajících v
sociálních službách
2 A2020/0026-SP/PC/PP/VP 8
61 Zvyšování psychické odolnosti lidí
pracujících v sociální oblasti
2 A2020/0163-SP/PC/PP/VP 8
62 Etické aspekty práce v sociálních
službách - úvod do problematiky
2 A2020/0685-SP/PC/PP/VP 8
63 Práce se stěžovatelem v sociálních
službách aneb jak si zachovat postoj
profesionála za každé situace
2 A2019/1151-SP/VP 16
64 Jak předcházet syndromu vyhoření 2 A2019/1150-SP/PC/VP 8
65 Úvod do problematiky první pomoci v
sociálních službách
2 A2019/1222-SP/PC/VP 8
66 Efektivní komunikace se žadatelem o
sociální službu
2 A2019/1149-SP/VP 16
67 Základy projektového myšlení pro
vedoucí pracovníky v sociálních
službách
2 A2019/0198-SP/VP 8
68 Budování a rozvoj týmové spolupráce 2 A2019/0191-SP/VP 16
69 Vyjednávání pro vedoucí pracovníky
v sociálních službách
2 A2019/0197-SP/VP 16
70 Prezentační dovednosti pro vedoucí
pracovníky a sociální pracovníky v
sociálních službách
2 A2019/0194-SP/VP 16
71 Praktické zlepšování procesů a
zvyšování kvality v sociálních
službách
2 A2019/0165-SP/PC/VP 16
72 Muzikoterapie v praxi sociálních
služeb I
2 A2019/0192-SP/PC/PP/VP 8
73 Specifika práce s dětmi a mladistvými
v tíživé sociální situaci I
2 A2019/0105-SP/PC/VP 32
74 Asistovaný kontakt 2 A2019/0110-SP/PC 32
75 Psychiatrické minimum pro sociální
pracovníky a pracovníky v sociálních
službách - úvod do problematiky
2 A2019/0111-SP/PC/PP/VP 8
76 Komunikace s problémovými typy lidí v
prostředí sociálních služeb - úvod
do problematiky
2 A2019/0167-SP/PC/PP/VP 8
77 Komunikace pracovníků služeb pro
seniory s rodinami klientů
2 A2019/0117-SP/PC/PP/VP 8
78 Pohybová aktivizace seniorů - úvod do
problematiky, dechová cvičení
2 A2019/0118-SP/PC/PP/VP 8
79 Komunikace v týmu pracovníků
sociálních služeb
2 A2019/0171-SP/PC/VP 16
80 Specifika práce s rodinou, rodiči a
dětmi v tíživé sociální situaci I
2 A2019/0103-SP/PC/VP 32
81 Aplikace standardů v praxi sociálních
služeb
2 A2019/0823-SP/PC/VP 8
82 Komunikace s klienty, kteří
nekomunikují běžným způsobem
2 A2019/0822-SP/PC/PP/VP 8
83 Specifika práce s lidmi s demencí pro
sociální a zdravotně sociální
pracovníky nemocnic a léčebných
zařízení I
2 A2019/0196-SP/VP 32
84 Prevence syndromu vyhoření I 2 A2019/0193-VP 32
85 Řešení nouzových a havarijních
situací aneb A kdo mi pomůže?
2 A2019/0518-SP/PC/VP 8
86 Jak napsat dokumentaci ke standardům a
nezahltit se přitom papíry
2 A2021/0625-SP/PC/VP 32
87 Zvládání projevů agresivního
chování u klientů sociálních
služeb a možnosti prevence
2 A2021/0626-SP/PC/PP/VP 8
88 Zvládání nestandardního chování
klientů s mentálním postižením a
autismem I.
2 A2021/0529-SP/PC/PP/VP 8
89 Typologie osobnosti a možnosti jejího
využití při práci s klientem v
pomáhajících profesích
2 A2021/0531-SP/PC/PP/VP 16
90 Emoční inteligence a její využití v
práci s klientem v pomáhajících
profesích
2 A2021/0532-SP/PC/PP/VP 16
91 Stres a jeho prevence při práci s
klientem v pomáhajících profesích
2 A2021/0533-SP/PC/PP/VP 16
92 Hodnocení pracovníků v sociálních
službách - trénink hodnoticích
rozhovorů
2 A2021/0459-VP 16
93 Porada jako nástroj k metodickému
vedení klíčových pracovníků a
pracovníků v sociálních službách
2 A2021/0460-SP/PC/VP 8
94 Průvodce krizovou intervencí 2 A2021/0461-SP/PC/VP 16
95 Jak uvést příklady dobré praxe do
souladu s dokumentací ke standardům
kvality sociálních služeb
2 A2021/0462-SP/PC/VP 8
96 Arteterapie v praxi sociálních služeb
I
2 A2021/0458-SP/PC/PP/VP 8
97 Sebelaskavost jako zdroj naší síly v
pomáhajících profesích I - úvod do
mindfulness
2 A2021/0463-SP/PC/PP/VP 8
98 Specifika práce s lidmi s demencí pro
sociální a zdravotně sociální
pracovníky nemocnic a léčebných
zařízení II
3 A2019/0819-SP/VP 64
99 Prevence syndromu vyhoření II 3 A2019/0821-VP 32
100 Specifika terénní práce s lidmi
vykořisťovanými, obchodovanými a s
oběťmi trestných činů II
3 A2019/0817-SP/PC/VP 80
101 Prohloubení praktických dovedností
práce s uživatelem v nedirektivním
přístupu
3 A2019/0195-SP/PC/PP/VP 24
102 Specifika práce s rodinou, rodiči a
dětmi v tíživé sociální situaci II
3 A2019/0164-SP/PC/VP 80
103 Specifika práce s dětmi a mladistvými
v tíživé sociální situaci II
3 A2019/0109-SP/PC/VP 80
104 Psychiatrické minimum pro sociální
pracovníky a pracovníky v sociálních
službách - navazující kurz
3 A2019/0115-SP/PC/PP/VP 8
105 Praktické zlepšování procesů a
zvyšování kvality v sociálních
službách - rozšiřující workshop
3 A2019/0169-SP/PC/VP 8
106 Trénujeme paměť seniorů II 3 A2019/0923-SP/PC/PP/VP 8
107 Reminiscence III - možnosti využití
médií připráci se seniory
3 A2018/0421-SP/PC/VP/PP 8
108 Reminiscence IV - dramatizace vzpomínek
(reminiscenční divadlo)
3 A2018/0422-SP/PC/VP/PP 8
109 Reminiscence V - vytváříme
vzpomínkové krabice
3 A2018/0423-SP/PC/VP/PP 8
110 Specifika práce s lidmi s demencí pro
sociální a vedoucí pracovníky II
3 A2018/0425-SP/VP 80
111 Problematika první pomoci v
sociálních službách -
rozšiřující kurz
3 A2019/1220-SP/PC/PP/VP 8
112 Klíčové návyky pomáhajících
pracovníků pro efektivní komunikaci s
uživateli při práci ve skupinách
3 A2020/0268-SP/PC/PP/VP 16
113 Kurz pro pečující o lidi s demencí
II.
3 A2020/0269-SP/PC/PP/VP 80
114 Kurz pro asistenty lidí s mentálním
postižením a autismem II.
3 A2020/0270-SP/PC/PP/VP 80
115 Prevence syndromu vyhoření II 3 A2020/0034-SP/PC/PP/VP 32
116 Etika v práci pomáhajících
pracovníků, supervize a ochrana před
vyhořením
3 A2020/0271-SP/PC/PP/VP 16
117 Psychiatrické minimum pro sociální
pracovníky a pracovníky v sociálních
službách - navazující kurz
3 - 8
118 Reminiscence v praxi - dramatizace
vzpomínek (reminisenční divadlo)
3 - 8
119 Reminiscence v praxi - dramatizace
vzpomínek (reminisenční divadlo)
3 - 8
120 Trénujeme paměť seniorů II. 3 - 8
121 Validace podle Naomi Feil II. 3 A2018/0148-SP/PC/VP/PP 8
122 Reminiscence II - práce s
reminiscenční skupinou
3 A2018/0230-SP/PC/PP 16
123 Jak napsat dokumentaci ke standardům a
nezahltit se přitom papíry II
3 A2017/0469-SP/VP 32
124 Aktivizační workshop pro absolventy
kurzu Kinestetická mobilizace
3 A2017/0470-SP/PC/PP 8
125 Psychiatrické minimum - aktivizace
klientů s duševním onemocněním
3 A2021/0457-SP/PC/PP/VP 8
126 Sebelaskavost jako zdroj naší síly v
pomáhajících profesích II -
navazující kurz do mindfulness
3 A2021/0456-SP/PC/PP/VP 8
127 Aktivizační workshop pro absolventy
kurzu Kinestetická mobilizace
3 A2021/0624-SP/PC/PP 8
128 Zvládání nestandardního chování
klientů s mentálním postižením a
autismem II.
3 A2021/0530-SP/PC/PP/VP 8

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
o bolesti a její léčbě * aspekty péče o nemocné * prevence vzniku dekubitů * riziko vzniku dekubitů