Kurzy - organizace:

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.

Město: Zlín
Kraj: Zlínský

Přehled školících programů:
Počet programů: 73
Programy: Psychohygiena - jako prevence syndromu vyhoření | Problémoví uživatelé a komunikace s nimi | Aktivizační, vzdělávací, výchovné techniky u osob se zdravotním postižením - trénink paměti | Komunikační dovednosti | Základy komunikace s rodinou klienta | Změny v životním cyklu klienta s postižením | Problematika bolesti zad a její prevence | Sebepoznání v sociální práci | Péče o osoby s Alzheimerovou chorobou | Aktivizace - proces vedení k činorodosti | Psychická manipulace v pomáhajících profesích | Klient s problémem v chování | Práce s klienty s různými typy demence | Standart kvality č.14 | Standard č. 15 - Zvyšování kvality sociálních služeb | Standard kvality č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb | Standard kvality č. 2 -Ochrana práv klientů sociálních služeb | Standard kvality č. 3 a 4 - Jednání se zájemcem o službu, smlouva o poskytování služby | Zásady změn v životním cyklu klienta | Alternativní praktické komunikační dovednosti v péči o osoby s těžkým zdravotním postižením | Práce s emocemi v pomáhajících profesích | Úvod do problematiky klientů se závislostí na návykových látkách | Bazální stimulace - základní kurz | Základy využití prvků muzikoterapie při práci s klienty sociálních služeb | Metoda validace podle Naomi Feil I. | Aktivizační metody pro osoby s demencí | Základy aktivizačních, vzdělávacích a výchovných technik u osob se zdravotním postižením a seniorů, včetně tréninku paměti | Úvod do problematiky opatrovnictví | Základní pravidla šetrné sebeobrany | Podpora interpersonálních sociálních dovedností osob s mentálním postižením v procesu integrace do společnosti | Práva a povinnosti při práci s klientem | Základy psychopatologie aneb jak porozumět klientům s duševní poruchou | Zvládání rizika v životě uživatele sociální služby | Základy individuálního plánování zaměřeného na klienta | Paliativní přístup a péče v sociálních službách - úvod do tématu | Základy profesní a krizové komunikace v sociálních službách | Sexualita v seniorském věku | Základy péče o nemocné seniory - výživa a příprava pokrmů, inkontinence, prevence proleženin | Úvod do problematiky zadluženosti a exekuce - příčiny a základní pomoc | Identifikace, nastavení a naplňování cíle spolupráce při plánování a poskytování sociální služby | Základy aktivizace klientů s pomocí prvků zahradní terapie | Základy práce s rodinami ohroženými sociálním vyloučením | Základy technik zjišťování potřeb u nekomunikujících klientů | Základní specifika péče v závěru života u lidí s demencí | Specifika a strategie zvládání stáří vč. simulace interaktivním oblekem | Základní nácviky šetrné manipulace s klienty s poruchou hybnosti | Úvod do porušování práv klientů v praxi sociálních služeb, hranice mezi zanedbáním a týráním | Základní kompetence klíčového pracovníka | Krizová intervence - základní kurz | Sexualita u lidí s mentálním hendikepem | Úvod do problematiky šikany | Základy alternativní a augmentativní komunikace, jejich využití v praxi | Týmová spolupráce při práci s klientem | Základy reminiscence - využití vzpomínek při práci s klienty | Ovlivnění bolesti při poskytování sociální služby | Motivace při práci s klientem | Návštěva v domácnosti klienta | Péče o klienty málo pohyblivé i nepohyblivé v sociálních zařízeních | Vstup do problematiky domácího násilí | ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI A SPECIFIKA SENIORSKÉHO VĚKU | Krizová intervence a její specifika | Úvod do komunikace s osobami s poruchami sluchu a mentálním postižením | Základy vedení a motivace pro pracovníky sociálních služeb | Etika v sociální práci | Základy přístupu k lidem v závěru jejich života | Práce s rodinou a blízkými osobami při poskytování paliativní péče | Prevence syndromu vyhoření - psychohygiena v pomáhajících profesích při využití relaxačních technik | Problematika pádů u seniorů | Základy SET - sebeudržovací terapie v péči o klienty s různými formami demence I. | Bazální stimulace - nástavbový kurz | Práce s emocemi a náhlým traumatem v rámci krizové intervence | Smrt, umírání a sebevražedné jednání v rámci krizové intervence | Základy SET - sebeudržovací terapie v péči o klienty s různými formami demence II. |

Kontakt::
Název: PROFIMA EDUCATION, s.r.o.
Ulice: Kudlov 500
Město: Zlín
PSČ: 76001
Kraj: Zlínský
www: http://www.profima.cz/
Aktualizace: 10. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Psychohygiena - jako prevence syndromu
vyhoření
2 A2019/1283-SP/PC/PP/VP 8
2 Problémoví uživatelé a komunikace s
nimi
2 A2019/1284-SP/PC/PP/VP 8
3 Aktivizační, vzdělávací, výchovné
techniky u osob se zdravotním
postižením - trénink paměti
2 A2019/1285-SP/PC/PP 8
4 Komunikační dovednosti 2 A2019/1281-SP/PC/PP/VP 8
5 Základy komunikace s rodinou klienta 2 A2019/1282-SP/PC/PP/VP 8
6 Změny v životním cyklu klienta s
postižením
2 A2019/1172-SP/PC/PP 8
7 Problematika bolesti zad a její
prevence
2 A2019/1173-SP/PC/PP 8
8 Sebepoznání v sociální práci 2 A2019/1277-SP/PC/PP/VP 8
9 Péče o osoby s Alzheimerovou chorobou 2 A2019/1278-SP/PC/PP/VP 8
10 Aktivizace - proces vedení k
činorodosti
2 A2019/1279-SP/PC/PP 8
11 Psychická manipulace v pomáhajících
profesích
2 A2019/1280-SP/PC/PP/VP 8
12 Klient s problémem v chování 2 A2019/1237-SP/PC/PP/VP 8
13 Práce s klienty s různými typy
demence
2 A2019/1166-SP/PC/PP/VP 8
14 Standart kvality č.14 2 A2019/1167-SP/PC/PP/VP 8
15 Standard č. 15 - Zvyšování kvality
sociálních služeb
2 A2019/1168-SP/PC/PP/VP 8
16 Standard kvality č. 1 - Cíle a
způsoby poskytování služeb
2 A2019/1169-SP/PC/PP/VP 8
17 Standard kvality č. 2 -Ochrana práv
klientů sociálních služeb
2 A2019/1170-SP/PC/PP/VP 8
18 Standard kvality č. 3 a 4 - Jednání
se zájemcem o službu, smlouva o
poskytování služby
2 A2019/1171-SP/PC/VP 8
19 Zásady změn v životním cyklu klienta 2 A2019/1165-SP/PC/PP 8
20 Alternativní praktické komunikační
dovednosti v péči o osoby s těžkým
zdravotním postižením
2 A2020/0716-SP/PC/PP/VP 16
21 Práce s emocemi v pomáhajících
profesích
2 A2020/0319-SP/PC/PP/VP 8
22 Úvod do problematiky klientů se
závislostí na návykových látkách
2 A2020/0550-SP/PC/PP/VP 8
23 Bazální stimulace - základní kurz 2 A2020/0323-SP/PC/VP 24
24 Základy využití prvků muzikoterapie
při práci s klienty sociálních
služeb
2 A2020/0539-SP/PC 8
25 Metoda validace podle Naomi Feil I. 2 A2020/0548-SP/PC/PP/VP 16
26 Aktivizační metody pro osoby s
demencí
2 A2020/0534-SP/PC/PP 8
27 Základy aktivizačních,
vzdělávacích a výchovných technik u
osob se zdravotním postižením a
seniorů, včetně tréninku paměti
2 A2020/0536-SP/PC/PP 16
28 Úvod do problematiky opatrovnictví 2 A2020/0547-SP/PC/PP/VP 8
29 Základní pravidla šetrné sebeobrany 2 A2020/0546-SP/PC/PP/VP 8
30 Podpora interpersonálních sociálních
dovedností osob s mentálním
postižením v procesu integrace do
společnosti
2 A2020/0322-SP/PC/PP 8
31 Práva a povinnosti při práci s
klientem
2 A2020/0532-SP/PC/VP 8
32 Základy psychopatologie aneb jak
porozumět klientům s duševní
poruchou
2 A2020/0527-SP/PC/PP/VP 8
33 Zvládání rizika v životě uživatele
sociální služby
2 A2020/0531-SP/PC 8
34 Základy individuálního plánování
zaměřeného na klienta
2 A2020/0530-SP/PC 8
35 Paliativní přístup a péče v
sociálních službách - úvod do
tématu
2 A2020/0543-SP/PC/PP/VP 16
36 Základy profesní a krizové komunikace
v sociálních službách
2 A2020/0324-SP/PC/PP/VP 8
37 Sexualita v seniorském věku 2 A2020/0957-SP/PC/VP 8
38 Základy péče o nemocné seniory -
výživa a příprava pokrmů,
inkontinence, prevence proleženin
2 A2020/0958-SP/PC 8
39 Úvod do problematiky zadluženosti a
exekuce - příčiny a základní pomoc
2 A2020/0956-SP/PC/VP 8
40 Identifikace, nastavení a naplňování
cíle spolupráce při plánování a
poskytování sociální služby
2 A2020/0725-SP/PC/VP 8
41 Základy aktivizace klientů s pomocí
prvků zahradní terapie
2 A2020/0717-SP/PC/PP/VP 8
42 Základy práce s rodinami ohroženými
sociálním vyloučením
2 A2020/0718-SP/PC/PP/VP 8
43 Základy technik zjišťování potřeb
u nekomunikujících klientů
2 A2020/0719-SP/PC/PP 8
44 Základní specifika péče v závěru
života u lidí s demencí
2 A2020/0721-SP/PC/PP 8
45 Specifika a strategie zvládání
stáří vč. simulace interaktivním
oblekem
2 A2020/0720-SP/PC/PP/VP 8
46 Základní nácviky šetrné manipulace
s klienty s poruchou hybnosti
2 A2020/0724-SP/PC/PP 8
47 Úvod do porušování práv klientů v
praxi sociálních služeb, hranice mezi
zanedbáním a týráním
2 A2020/0722-SP/PC/VP 8
48 Základní kompetence klíčového
pracovníka
2 A2020/0723-SP/PC/VP 8
49 Krizová intervence - základní kurz 2 A2020/1094-SP/VP 16
50 Sexualita u lidí s mentálním
hendikepem
2 A2020/1095-SP/PC/PP/VP 8
51 Úvod do problematiky šikany 2 A2021/0007-SP/PC/PP/VP 8
52 Základy alternativní a augmentativní
komunikace, jejich využití v praxi
2 A2020/1096-SP/PC/PP 8
53 Týmová spolupráce při práci s
klientem
2 A2020/1097-SP/PC/VP 8
54 Základy reminiscence - využití
vzpomínek při práci s klienty
2 A2020/1092-SP/PC/PP 8
55 Ovlivnění bolesti při poskytování
sociální služby
2 A2020/1098-SP/PC/PP/VP 8
56 Motivace při práci s klientem 2 A2020/1100-SP/PC/VP 8
57 Návštěva v domácnosti klienta 2 A2018/0664-SP/PC/VP/PP 8
58 Péče o klienty málo pohyblivé i
nepohyblivé v sociálních
zařízeních
2 A2019/0500-SP/PC 8
59 Vstup do problematiky domácího
násilí
2 A2019/0341-SP/PC/PP/VP 8
60 ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI A SPECIFIKA
SENIORSKÉHO VĚKU
2 A2018/0368-SP/PC/VP/PP 8
61 Krizová intervence a její specifika 2 A2018/0106-SP/PC/VP/PP 16
62 Úvod do komunikace s osobami s
poruchami sluchu a mentálním
postižením
2 A2018/0107-SP/PC/VP/PP 24
63 Základy vedení a motivace pro
pracovníky sociálních služeb
2 - 8
64 Etika v sociální práci 2 A2021/0616-SP/PC/PP/VP 8
65 Základy přístupu k lidem v závěru
jejich života
2 A2021/0576-SP/PC/PP/VP 8
66 Práce s rodinou a blízkými osobami
při poskytování paliativní péče
2 A2021/0556-SP/PC/VP 8
67 Prevence syndromu vyhoření -
psychohygiena v pomáhajících
profesích při využití relaxačních
technik
2 A2021/0780-SP/PC/PP/VP 16
68 Problematika pádů u seniorů 2 A2021/0402-SP/PC/PP/VP 8
69 Základy SET - sebeudržovací terapie v
péči o klienty s různými formami
demence I.
2 A2021/0558-SP/PC/VP 8
70 Bazální stimulace - nástavbový kurz 3 A2020/0318-SP/PC/VP 24
71 Práce s emocemi a náhlým traumatem v
rámci krizové intervence
3 A2020/1093-SP/VP 8
72 Smrt, umírání a sebevražedné
jednání v rámci krizové intervence
3 A2020/1099-SP/VP 8
73 Základy SET - sebeudržovací terapie v
péči o klienty s různými formami
demence II.
3 A2021/0557-SP/PC/VP 8

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
riziko vzniku dekubitů * sociální dávky * charta práv tělesně postižených * prevence vzniku dekubitů