Kurzy - organizace


Zpět na hlavní stránku osobniasistence.cz

Seznam akreditovaných programů


Celkem položek: 8053

1. AAK a nácvik manuálních gest na podporu dorozumívání osob s mentálním a jiným zdravotním znevýhodněním
2. AAK a nácvik manuálních gest na podporu dorozumívání osob s mentálním aj. zdravotním znevýhodněním
3. Abeceda osobnostního rozvoje pečovatele
4. Aby záda nebolela - pro pracovníky v sociálních službách
5. Aby záda nebolela II - pro pracovníky v sociálních službách
6. Adaptace pracovníka a vylaďování pracovního týmu v sociálních službách
7. Adaptační proces klienta v řízení sociálních službách
8. Adaptační proces klienta v zařízení sociálních služeb
9. ADHD - jako specifická vývojová porucha
10. ADHD - specifická porucha chování (úvod do problematiky)
11. ADHD - výchovné působení
12. ADHD jako celoživotní porucha
13. Adlerovský přístup v sociální a pěstounské práci s dětmi a mládeží
14. Adlerovský přístup v sociální a výchovné práci: Alternativy odměn a trestů
15. Adlerovský přístup v sociální a výchovné práci: Specifická komunikace
16. Adlerovský přístup v sociální a výchovné práci: Úvod do problematiky
17. Agrese a agresivita u dětí a mládeže (úvod do problematiky)
18. Agresivita a hněv u dětí
19. Agresivita dětí
20. Agresivita při práci s klientem
21. Agresivita u dětí a mládeže - úvod do problematiky
22. Agresivní a autoagresivní chování lidí s mentálním postižením
23. Agresivní chování a jeho zvládání v sociálních službách
24. Agresivní chování a násilí v sociálních službách I.
25. Agresivní jedinec I. - základní vhled do problematiky lidské agrese
26. Agresivní jedinec II. - vývojové subtypy agresivní polymorfní patologie chování a osobnosti
27. Agresivní klient v institucionální péči
28. Agresivní klient v sociálních službách
29. Agresivní klient, prevence konfliktů
30. Akademie trénování paměti : Etika a proč na ni zapomínáme
31. Akademie trénování paměti : O komunikaci trochu jinak
32. Akademie trénování paměti : Prezentační dovednosti a kouzlo rétoriky
33. Akademie trénování paměti : Psychohygiena s uměním a pohybem I.
34. Akademie trénování paměti : Psychohygiena s uměním a pohybem II.
35. Akademie trénování paměti: Prezentační dovednosti a kouzlo rétoriky
36. Akademie trénování paměti: Techniky zvyšování kognitivní kondice I. / 2 (rozšiřující - praktická cvičení)
37. Akademie trénování paměti: Techniky zvyšování kognitivní kondice I./3 (rozšiřující - specializovaný SW)
38. Akademie trénování paměti: Techniky zvyšování kognitivní kondice II.
39. Akademie trénování paměti: Techniky zvyšování kognitivní kondice III.
40. Akademie trénování paměti: Techniky zvyšování kvality kognitivní kondice I.
41. Aktivizace - proces vedení k činorodosti
42. Aktivizace a animace v sociální práci
43. Aktivizace a motivace uživatelů sociálních služeb
44. Aktivizace a trénování paměti I.
45. Aktivizace klientů a vzájemná spolupráce vycházející z principu naladěné komunikace
46. Aktivizace osob s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence
47. Aktivizace osob s demencí
48. Aktivizace seniorů
49. Aktivizace seniorů (úvod do problematiky)
50. Aktivizace seniorů a lidí s demencí - úvod do problematiky
51. Aktivizace seniorů s demencí - úvod do problematiky
52. Aktivizace seniorů v domovech pro seniory - úvod do problematiky
53. Aktivizace seniorů v pobytových sociálních službách
54. Aktivizace seniorů v pobytových zařízeních s využitím metody canisterapie
55. Aktivizace seniorů v praxi
56. Aktivizace seniorů v praxi sociálních služeb
57. Aktivizace seniorů, motivace seniorů, hry pro seniory
58. Aktivizace seniorů, základní metody, otázky a cíle
59. Aktivizace uživatelů v sociálních službách - úvod do problematiky
60. Aktivizace, prevence a kognitivní rehabilitace
61. Aktivizační a relaxační arteterapeutické techniky
62. Aktivizační a relaxační techniky pro osoby s těžkým kombinovaným postižením
63. Aktivizační a tvořivé činnosti pro seniory a lidi s demencí
64. Aktivizační činnost seniorů v zařízeních sociálních služeb
65. Aktivizační činnosti klientů s Alzheimerovou chorobou s praktickým nácvikem
66. Aktivizační metody pro seniory
67. Aktivizační pracovník
68. Aktivizační pracovník v sociálních službách
69. Aktivizační praktik Smyslové aktivizace - podle Lore Wehner
70. Aktivizační praktikant/praktikantka smyslové aktivizace podle autorského konceptu Lore Wehner
71. Aktivizační programy a komunikace se seniory
72. Aktivizační programy pro seniory
73. Aktivizační techniky
74. Aktivizační techniky a jejich praktické užití při práci se seniory a osobami se zdravotním postižením
75. Aktivizační techniky a jejich využití v sociálních službách
76. Aktivizační techniky a metody práce
77. Aktivizační techniky pro osoby s kombinovaným postižením
78. Aktivizační techniky pro osoby s těžkým kombinovaným postižením
79. Aktivizační techniky pro osoby s těžkým kombinovaným postižením (16h)
80. Aktivizační techniky pro práci s klienty v poradenské praxi
81. Aktivizační techniky pro práci se seniory
82. Aktivizační techniky pro seniory s vadou zraku - základy
83. Aktivizační techniky v práci se seniory
84. Aktivizační techniky v sociálních službách
85. Aktivizační techniky vhodné pro uživatele v sociálních službách
86. Aktivizační trenér/trenérka Smyslové aktivizace? podle Lore Wehner
87. Aktivizační vzdělávací a výchovné techniky
88. Aktivizační workshop pro absolventy kurzu Kinestetická mobilizace
89. Aktivizační, výchovné a vzdělávací techniky
90. Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky (cílová skupina lidé se zdravotním postižením)
91. Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky u osob se zdravotním postižením a seniorů, včetně tréninku paměti
92. Aktivizující péče o klienta
93. Aktivní naslouchání
94. Aktivní naslouchání při komunikaci
95. Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru
96. Aktivní naslouchání sociální práci a práci v sociálních službách
97. Aktivní relaxace v pomáhajících profesích
98. Aktuální bioetická problematika a její filozoficko-antropologické předpoklady
99. AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY
100. Aktuální legislativa v sociálních službách
101. Aktuální otázky aplikace zákona o sociálních službách
102. Aktuální otázky pěstounské péče
103. Aktuální otázky pěstounské péče na přechodnou dobu
104. Aktuální otázky sociální politiky
105. Aktuální otázky sociální politiky, sociálního zabezpečení a sociální práce v kontextu výkonu sociální práce ČR
106. Aktuální otázky v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
107. Aktuální otázky zákona o pomoci v hmotné nouzi
108. Aktuální otázky zákona o pomoci v hmotné nouzi - úvod do problematiky
109. Aktuální otázky zákoníku práce
110. Aktuální situace v rodinném právu při aplikaci nového občanského zákoníku z pohledu poznatků soudní praxe
111. Aktuální situace v rodinném právu při aplikaci nového občanského zákoníku z pohledu poznatků soudní praxe
112. Aktuální situace v rodinném právu z pohledu poznatků soudní praxe
113. Aktuální trendy v sociální práci
114. Aktuální trendy v případové práci a case managementu
115. Aktuální trendy v sociální práci - úvod do problematiky.
116. Aktuální změny v dávkovém systému
117. Aktuální změny v sociální oblasti - současné i plánované
118. Aktuální znění zákona o sociálních službách z hlediska osob se zdravotním postižením
119. Akutní a chronický stres sociálního pracovníka a jeho zvládání
120. Alkohol a drogy v zařízeních sociálních služeb
121. Alkoholismus a problematika kombinovaných závislostí
122. Alkoholismus v rodině a jeho dopad na dítě a rodinný systém
123. Alkoholizmus a problematika kombinovaných závislostí
124. Alkoholizmus a problematiky kombinovaných závislostí
125. Alternativní a augmentativní komunikace
126. Alternativní a augmentativní komunikace II.
127. Alternativní a augmentativní komunikace v sociálních službách
128. Alternativní formy komunikace
129. Alternativní formy výuky osob s kombinovanými vadami
130. Alternativní komunikace - úvod do metody
131. Alternativní komunikace se seniory
132. Alternativní komunikace se seniory v sociálních službách
133. Alternativní komunikace u klientů s afázií
134. Alternativní komunikace v podmínkách sociálních služeb
135. Alternativní komunikace v praxi
136. Alternativní komunikace v sociálních službách
137. ALTERNATIVNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
138. Alternativní metody komunikace
139. Alternativní metody komunikace I.
140. Alternativní praktické komunikační dovednosti v péči o osoby s těžkým zdravotním postižením
141. Alternativní praktické komunikační dovednosti v péči o osoby s těžkým zdravotním postižením - nácvik pro pracovníky DZP
142. Alternativní řešení konfliktů
143. Alzheimerova nemoc - Demence v obrazech
144. Ambulantní služby sociální péče v praxi
145. Analytická kreativita pro sociální pracovníky
146. Analýza jednotlivých forem úpravy porozvodové péče o dítě (včetně jiných rodičů, kteří nežijí spolu)
147. Analýza potřeb a stanovení cílů uživatele v rámci individuálního plánování (Tvorba individuálního plánu)
148. Anamnestický rozhovor v poradenské praxi
149. Aplikace logoterapeutického přístupu při zvládání zátěže
150. Aplikace metod sociální práce
151. Aplikace nového zákona o zvláštních řízeních soudních a předpisů souvisejících v působnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí, nevládních organizací a zařízení sociálních služeb
152. Aplikace nových metod a technik sociální práce v praxi
153. Aplikace poznatků psychologie v sociální práci
154. Aplikace rodinného práva v praxi sociálního pracovníka
155. Aplikace rodinného práva v sociálně-právní ochraně dětí
156. Aplikace speciálních technik sociální terapie v problematice domácího násilí v rodinách s dětmi
157. Aplikace správního řádu na úseku sociální
158. Aplikace správního řádu v rozhodovací praxi OSPOD
159. Aplikace správního řádu v sociálně-právní ochraně dětí
160. APLIKACE STANDARDU KVALITY Č. 5 PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRACUJÍCÍ S RODINAMI
161. Aplikace standardů v praxi pracovníků v přímé práci
162. Aplikace standardů v praxi pracovníků v přímé práci - úvod do problematiky
163. Aplikace teorie jin jang v sociální praxi
164. Aplikace zákona o pomoci v hmotné nouzi
165. Aplikace zákona o sociálních službách
166. Aplikace zákona o sociálních službách - příspěvek na péči
167. Aplikovaná etika v pomáhajících profesích - úvod do problematiky
168. Argumentace a vyjednávání
169. Argumentace v komunikaci
170. Arteterapie
171. Arteterapie - využití artefaktu pro pracovníky v pomáhajících profesích
172. Arteterapie a artefiletika
173. Arteterapie a artefiletika - základní techniky pro skupinovou a individuální práci s klienty sociálních služeb
174. Arteterapie a její využití v práci sociálního pracovníka
175. Arteterapie a její využití v sociálních službách
176. Arteterapie a její využití v sociálních službách
177. Arteterapie pro pomáhající profese
178. Arteterapie pro pracovníky v sociálních službách
179. Arteterapie se zaměřením na práci s klientem v sociálních službách - vhled do problematiky
180. Asertivita
181. Asertivita - přiměřené prosazování
182. Asertivita - přiměřené prosazování při práci s klienty v nepříznivé sociální situaci
183. Asertivita - přiměřené prosazování v praxi pomáhajícího pracovníka
184. Asertivita - uvedení do problematiky
185. Asertivita a asertivní jednání
186. Asertivita a empatie v pracovní praxi
187. Asertivita a její místo v komunikaci
188. Asertivita jako efektivní způsob komunikace v sociálních službách
189. Asertivita jako nástroj efektivní komunikace v sociálních službách
190. Asertivita jako součást efektivní komunikace
191. Asertivita jako strategie jednání
192. Asertivita jako strategie jednání pro pracovníky sociálních služeb
193. Asertivita při jednání s klientem
194. Asertivita pro pracovníky v soc. službách
195. ASERTIVITA PRO PRAXI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
196. Asertivita pro praxi v sociálních službách
197. Asertivita v práci sociálního pracovníka
198. Asertivita v praxi
199. Asertivita v praxi pomáhajícího pracovníka
200. Asertivita v praxi sociálních služeb
201. Asertivita v týmové praxi sociálních služeb
202. Asertivita, asertivní chování sociálního pracovníka
203. Asertivní dovednosti v práci s klienty
204. Asertivní jednání a techniky
205. Asertivní jednání v sociálních službách
206. Asertivní komunikace
207. Asertivní komunikace se seniory, řešení obtížných situací
208. Asertivní komunikace v prostředí sociálních služeb ? trénink asertivních technik
209. Asertivní techniky a jejich využití v praxi v práci s klientem sociálních služeb
210. Asertivní techniky jednání v sociálních službách
211. Asertivní vedoucí v sociálních službách
212. Asistence dospělým lidem s mentálním postižením I.
213. Asistent a pracovní poradce zdravotně postižených dětí a mládeže
214. Asistent a pracovní poradce zdravotně postižených dětí a mládežeInspekce sociálních služeb z pohledu
215. Asistent handicapovaných osob
216. Asistent pro osobní službu handicapovaných osobÚvod do komunikace s lidmi s duševním onemocněním
217. Asistent sociální péče
218. Asistent zdravotně postižených dětí a mládeže
219. Asistivní pomůcky a služby
220. Asistovaný styk a jiné formy styku dítěte pod drobnohledem
221. Aspekty stárnutí a stáří
222. Attachment - rozvoj, poruchy a možnosti uzdravení citového pouta u dětí (Úvod do problematiky)
223. Attachment - rozvoj, poruchy, možnosti nápravy
224. Attachment - teorie citové vazby
225. Attachment - úvod do budování bezpečného citového pouta
226. Attachment - úvod do problematiky vztahové vazby
227. Attachment - vznik a poruchy citového pouta dětí a možnosti léčení
228. Attachment a vývoj mozku
229. Attachment v sociálně-právní ochraně dětí
230. Augmentativní a alternativní komunikace
231. Augmentativní a alternativní komunikace u osob se zdravotním postižením
232. Autodiagnostická metoda
233. Autogenní trénink pro sociální pracovníky jako prevence syndromu vyhoření
234. Azylové domy. Přehled základní problematiky specifické sociální služby.
235. Azylové domy. Přehled základní problematiky specifické sociální služby.
236. Bálintovská skupina
237. Bariéry v komunikaci v podmínkách sociálních služeb
238. Bariéry v komunikaci v podmínkách sociálních služeb
239. Basic Four (základy řízení organizace)
240. Batikujeme s našimi klienty
241. Bazální stimulace
242. Bazální stimulace - nástavbový kurz
243. Bazální stimulace - navazující kurz
244. Bazální stimulace - základní kurz
245. Bazální stimulace I. - základní kurz
246. Bazální stimulace II. - pokračující
247. Bazální stimulace, úvod do konceptu
248. Benchmarking v sociálních službách
249. Bezdomovství a možná východiska
250. Bezpečí klienta, pracovníka, organizace
251. BEZPEČNÁ DOMÁCNOST I Protipožární bezpečnost v domácnostech seniorů
252. BEZPEČNÁ DOMÁCNOST II - Bezpečnostní rizika a prevence kriminality na seniorech
253. Bezpečná domácnost III Prevence úrazovosti v domácnostech seniorů a při poskytování služeb seniorům
254. Bezpečná domácnost IV. Zdravotní a hygienická rizika v domácnostech seniorů
255. Bezpečná manipulace s klienty a prevence přetížení pohybového aparátu
256. Bezpečná sebeobrana - zvládání zátěžových situací v jednání s agresivními klienty
257. Bezpečná zařízení sociálních služeb I - zdravotní a hygienická rizika v pobytových zařízeních sociálních služeb
258. Bezpečnost a ochrana zdraví
259. Bezpečnost klienta a předcházení vertebrogenním obtížím personálu
260. Bezpečnost na pracovišti (Evropský certifikát v sociální
261. Bezpečnost na pracovišti (Evropský certifikát v sociální péči)
262. Bezpečnost na pracovišti - Evropský certifikát pro pracovníky sociálních služeb
263. Biblická blahoslavenství jako inspirace pro sociální práci: o spirituální dimenzi sociálně-pastoračního pracovníka
264. Bilancování a reminiscenční terapie
265. Biografická anamnéza
266. Biografický model péče o klienta
267. Biografie a její význam při práci s klienty sociálních služeb
268. Biografie člověka a její význam při práci s klienty sociálních služeb
269. Biologická rodina dítěte v náhradní rodinné péči
270. Biologická rodina dítěte v NRP
271. Biomedicínská etika
272. Biopsychosociální přístup ke klientovi s bolestí
273. Biopsychosociální problematika bolesti
274. Blíž k seniorům (s gerontooblekem)
275. Bobath koncept - stimulace klientů s poruchami hybnosti
276. Bobath koncept v péči o uživatele sociálních služeb
277. Bolest - úvod do problematiky
278. Bolest jako nepřítel? - Jak pomoci klientovi při poskytování péče a zlepšení kvality života
279. Budování a udržování profesionálního vztahu v poradenském procesu
280. Budování a vedení týmu
281. Budování identity - mluvme o biologické rodině dítěte
282. Budování identity dítěte a zpracování jeho životního příběhu
283. Budování pozitivní spolupráce týmu při poskytování sociálních služeb
284. Budování týmů a interpersonální vztahy na pracovišti
285. Budování týmu v sociálních službách
286. Budování týmů v sociálních službách s využitím typologie osobnosti
287. Bytová politika jako řešení dopadů nárůstu nových sociálních rizik
288. Bytová problematika- vstup do teorie a praxe civilního práva
289. Camberwellské hodnocení potřeb (CAN) - praktický nácvik
290. Camberwellské hodnocení potřeb (CAN): komplexní metoda šetření potřeb závažně duševně nemocných využitelná v rámci poskytování sociálních služeb
291. Camberwellské hodnocení potřeb - praktický nácvik
292. Canisterapie a její využití v kontextu sociálních služeb
293. Čas v životě sociálního pracovníka (Time management)
294. Case management
295. Case management a jeho využití při práci s lidmi s mnohočetným znevýhodněním
296. Case management jako metoda koordinace případové práce - úvod do problematiky
297. Case management v pomáhajících profesích
298. Case management v práci s rodinami
299. Case management v praxi
300. Case management v příbězích pro pomáhající profesionály v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním
301. Case management v příbězích pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a pomáhající profesionály v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním
302. Case management v přímé sociální práci
303. Case management v sociální práci
304. Case management v sociálních službách (16)
305. Case management v terénní sociální práci
306. Case management, aneb základy mezioborové spolupráce s využitím v přímé sociální práci se seniory
307. Case managementAsertivní komunikace se seniory, řešení obtížných situací
308. Časté chyby při inspekcích kvality a jak se z nich poučit
309. Celostní rozvoj osobnosti prostřednictvím hudby
310. Celoživotní vzdělávání pro sociální pracovníky - Etika a etické kodexy
311. Celoživotní vzdělávání pro sociální pracovníky - Komunikace
312. Celoživotní vzdělávání pro sociální pracovníky - Krizová intervence
313. Celoživotní vzdělávání pro sociální pracovníky - Prevence vyhoření
314. Celoživotní vzdělávání pro sociální pracovníky - Řešení konfliktů
315. Celoživotní vzdělávání pro sociální pracovníky - Sebepoznání
316. Celoživotní vzdělávání pro sociální pracovníky - Šetrná sebeobrana
317. Celoživotní vzdělávání pro sociální pracovníky - Supervize
318. Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků
319. Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků. Informační technologie v praxi sociální práce 1
320. Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků. Informační technologie v praxi sociální práce 2
321. Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků. Lektorské dovednosti
322. Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků. Letní škola nových trendů sociální práce pro sociální pracovníky
323. Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků. Letní škola nových trendů sociální práce pro vedoucí pracovníky
324. Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků. Manažerské dovednosti
325. Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků. Motivace a hodnocení pracovníků
326. Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků. Plán vzdělávání v organizaci
327. Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků. Psychiatrické minimum
328. Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků. Time management
329. Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků. Tranzitorní proces
330. Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků. Týmová spolupráce
331. Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků. Úvod do individuální a skupinové supervize
332. Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků. Úvod do problematiky alternativních řešení trestního řízení
333. Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků. Úvod do problematiky kriminality mladistvých a dětí mladších 15 let
334. Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků. Úvod do sociálně patologických jevů v rodině
335. Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků. Základy krizové intervence
336. Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků. Základy mediace
337. Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků. Základy specifik jednání s osobami se zdravotním postižením
338. Centrum duševního zdraví v praxi
339. Certifikační vzdělávací program pro tlumočníky znakového jazyka
340. Certifikovaný manažer sociálních služeb
341. Certifikovaný trenér paměti I. stupně - aktivizační pracovník v sociálních službách
342. Certifikovaný trenér paměti II. stupně - aktivizační pracovník v sociálních službách
343. Certifikovaný trenér paměti III. stupně - aktivizační pracovník v sociálních službách
344. Česká komunitní psychoterapie v praxi
345. Český znakový jazyk pro tlumočníky
346. CESTA ? plánujeme alternativní zítřky s nadějí
347. Cesta k profesionálnímu pomáhání
348. Cesta k sobě - sebepojetí pracovníka a jeho dopad na profesní růst
349. Cesta k zotavení z duševní nemoci metodou psychiatrické rehabilitace v sociálních službách
350. Cesta z dluhů z pohledu sociální práce I
351. Cesta z dluhů z pohledu sociální práce II
352. Cesta za šťastným dětstvím
353. Cestou pomoci a kontroly
354. Cestou příběhu
355. Chatové poradenství jako nástroj krizové pomoci
356. Choreografie rozhovoru. Rozhovor je cesta ke změně
357. Chráněné bydlení 1 - specifika služby a spolupráce mezi asistentem a člověkem s postižením
358. Chráněné bydlení aneb Jak je to v praxi
359. Chráněné bydlení II - užší pojetí služby, vzájemný vztah uživatele služby a pracovníka
360. Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením
361. Chráněné bydlení v praxi
362. Chráníme si záda - vhodné techniky pohybu s klientem
363. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb, aneb jak naplnit veřejný závazek
364. Cílená komunikace a její pozitivní vliv na vzájemnou interakci a harmonizaci nejen profesních, ale i osobních vztahů
365. Citová vazba jako základní stavební kámen v utváření osobnosti
366. Člověk závislý na alkoholu - zakázka pro sociální práci
367. Člověk závislý na alkoholu- jeho rodina a okolí v kontextu psychosociálního poradenství
368. Člověk zbavený způsobilosti k právním úkonům v sociální službě
369. Co bychom měli vědět o manipulaci
370. Co bychom měli vědět o manipulaci - uvedení do problematiky
371. Co bychom měli vědět o psychické manipulaci v pomáhajících profesích
372. Co byste měli v sociálních službách vědět o mozku
373. Co je aktivizace a kterou zvolit pro klienta
374. Co je zlobení, co je povaha a co už může být duševní onemocnění
375. Co přináší do života problém mobility
376. Co s bolestmi našich klientů
377. Co to je, když se řekne..., aneb pojmy ze světa financí s propojením na Veřejný závazek a Standardy kvality sociálních služeb pro neekonomy poskytovatelů sociálních služeb
378. Co umírající a doprovázející potřebují v institucionální a domácí péči - přání a skutečnost
379. Co vám napoví lidská neverbální komunikace a jak toho využít v sociální práci
380. Co vám napoví lidská neverbální komunikace a jak toho využít v sociálních službách
381. Co víme o duševních nemocech našich klientů
382. Co znamená být zaměřený na klienta (Úvod do rogerovského přístupu - PCA)
383. Co znamená být zaměřený na klienta (Úvod do rogersovského přístupu - PCA)
384. Co, kam, jak a proč psát o uživatelích služby
385. Co, proč, jak a kam psát o uživatelích sociální služby
386. Co, proč, kam a jak psát o uživatelích služby
387. Cochemský model pro pomáhající profese
388. Cooperation - rozvíjení spolupráce v týmech a organizacích
389. Cvičení paměti u seniorů a lidí s demencí
390. Cvičení paměti u seniorů a osob s demencí (úvod do problematiky)
391. Cvičení paměti u seniorů I
392. Další profesní kurz rozšiřující - Telefonická krizová pomoc se zaměřením na pomoc obětem trestných činů, násilí a domácího násilí
393. Další profesní kurz rozšiřující - Telefonická krizová pomoc se zaměřením na vymáhání náhrady škody, peněžitou pomoc od státu a občanskoprávní minimum
394. Další profesní kurz rozšiřující - Telefonická krizová pomoc se zaměřením na zvlášť zranitelné oběti, pomoc linky 116 006 a na fáze trestního řízení.
395. Další vzdělání sociálních pracovníků: individualizace služeb a ochrana práv uživatelů s postižením
396. Dávky nepojistného systému - oblast sociální péče a
397. Dávky pomoci v hmotné nouzi
398. Dávky pomoci v hmotné nouzi a zákon o životním a existenčním minimu
399. Dávky pomoci v hmotné nouzi I.
400. Dávky pro osoby se zdravotním postižením
401. Dávky pro osoby se zdravotním postižením (dávkový systém, způsob posuzování, jednotlivé nároky, správní řízení a provázanost s dalšími předpisy)
402. Dávky pro osoby se zdravotním postižením ? zákon č. 329/2011 Sb.
403. Dávky pro osoby se zdravotním postižením ? zákon č.329/2011 Sb.
404. Dávky pro osoby se zdravotním postižením dle zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, vč. aktuálních novel
405. Dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené občany
406. Dávky sociální péče pro zdravotně postižené
407. Deinstitucionalizace
408. Deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb
409. Deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb (8)
410. Deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením
411. Deinstitucionalizace v oblasti psychiatrické péče
412. Deinstitucionalizace: Úvod do problematiky
413. Dejte šanci kolegům či podřízeným, aby vám porozuměli- komunikace, obrana faulům, asertivita, vedení porady a diskuse
414. DEKACERT pro nové zaměstnance
415. Dekorování textilu
416. Demence
417. Demence a přístup ke klientům s demencí
418. Demence Alzheimerova typu v detailech života
419. Demence u lidí s mentálním postižením
420. Demence u osob s mentálním postižením
421. Demence v obrazech
422. Demence z pohledu přímé péče a pečujících
423. Demence, přístupy ke klientům s demencí
424. Demografie pro sociální pracovníky se zaměřením na aktuální trendy populačního vývoje ČR
425. Dentální hygiena uživatelů sociální služby
426. Dentální hygiena uživatelů v sociálních službách
427. Depistáž a spolupráce s rodinou pro pracovníky OSPOD
428. Deprese u seniorů
429. Desatero pro manažera v sociálních službách
430. Destigmatizace - stigma a diskriminace lidí s duševním onemocněním
431. Děti a jejich práva
432. Děti a příbuzní v rodinách alkoholiků ? zapomenutá většina?
433. Děti a rozvod - krize v rodině
434. Děti a ztráta - je těžké být tím, kdo zůstal
435. Děti v rodičovských sporech - úvodní zážitkový seminář
436. Děti, svědci domácího násilí (jak zmírnit důsledky traumatu) - Úvod do problematiky
437. Dětská práva
438. Dětské oběti trestné činnosti a jejich postavení v trestním řízení
439. Dětský klient s psychiatrickou diagnózou ? základ problematiky
440. Diabetes mellitus
441. Diabetes mellitus a následné možné komplikace
442. Diagnostické možnosti sociálního pracovníka při jednání s dětským klientem
443. Diagnostika vadného výkonu rodičovské odpovědnosti
444. Diagnostika, prevence a zvládnutí syndromu vyhoření
445. Dialog jako pracovní nástroj v pomáhající profesi
446. Dilemata práce s uživateli sociálních služeb
447. Dilemata práce s uživateli sociálních služeb (úvod do problematiky)
448. Diskriminace, týrání a zneužívání seniorů
449. Distanční krizová pomoc osobám v závažných životních situacích a osobám traumatizovaným syn CAN
450. Dítě (adolescent) s projevy obtíží v chování - úvod do problematiky
451. Dítě a jeho vývoj - úvod do problematiky vývojové psychologie dítěte do 6-ti let
452. Dítě a jeho vývoj- úvod do problematiky vývojové psychologie dítěte do 6-ti let
453. Dítě a poruchy rodinného prostředí - úvod do problematiky
454. Dítě a rozvod
455. Dítě jako pachatel nebo svědek trestného činu
456. Dítě jako svědek a oběť domácího násilí v praxi sociální práce
457. Dítě jako svědek, dítě jako poškozený, dítě jako oběť trestného činu - úvod do problematiky
458. Dítě při rozchodu rodičů ve světle dynamiky a systemiky rodinných vztahů
459. Dítě romského etnika v NRP, romské pěstounské rodiny
460. Dítě se specifickými potřebami
461. Dítě uprostřed konfliktu rodičů
462. Dítě v centru. Aplikace komplexního přístupu při práci s rozvádějícími se rodiči a jejich dětmi.
463. Dítě v náhradní rodinné péči
464. Dítě v nejlepších rukách ? zážitkový seminář na téma pěstounská péče na přechodnou dobu
465. Dítě v pěstounské péči a jeho rodina (Úvod do problematiky)
466. Dítě v systému sociálně-právní ochrany dětí (SPOD)
467. Dítě ve výchově příbuzných - zážitkový seminář na téma příbuzenské pěstounské péče
468. Dlouhodobá péče z pohledu sociálně zdravotní péče
469. Dluhová past z pohledu sociálního pracovníka
470. Dluhová prevence v sociální práci s dětmi a mládeží
471. DLUHOVÁ PROBLEMATIKA
472. Dluhová problematika - Exekuce a insolvence v praxi sociálního pracovníka
473. Dluhová problematika v práci s uživateli sociálních služeb
474. Dluhová problematika v praxi sociálního pracovníka
475. Dluhová problematika v praxi sociálního pracovníka, právní problematika v sociálních službách
476. Dluhová problematika v příkladech
477. Dluhová problematika v sociální práci
478. Dluhová problematika z pohledu legislativy
479. DLUHOVÉ PORADENSTVÍ
480. Dluhové poradenství
481. Dluhové poradenství - pro sociální pracovníky
482. Dluhové poradenství - úvod do finanční gramotnosti
483. Dluhové poradenství pro sociální pracovníky
484. Dluhové poradenství pro sociální pracovníky I.
485. Dluhové poradenství pro sociální pracovníky II.
486. Dluhové poradenství pro sociální služby - finanční gramotnost
487. Dluhové poradenství v praxi
488. Dluhové poradenství v sociální práci
489. Dluhové poradenství v sociálních službách
490. Dobrá smlouva jako základ kvalitní služby
491. Dobrá smlouva jako základ kvalitní služby
492. Dobrovolníci v sociálních službách
493. Dobrovolnický program na onkologii a v hospicové péči
494. Dobrovolnictví v sociálních službách
495. Dojednávání cílů spolupráce v poradenství a terapii
496. Dokumentace a smlouvy v sociálních službách - základní informace
497. Dokumentace o poskytování sociální služby
498. Dokumentace spolupráce s klientem
499. Dokumentace v kostce
500. Dokumentace v kostce - jasné, přehledné a efektivní uchovávání know-how
501. Dokumentace v sociálních službách podle Standardů kvality sociálních služeb
502. Dokumentace v sociálních službách, příklady dobré praxe
503. Domácí násilí
504. Domácí násilí - psychologická, kriminologická sociální a právní hlediskaSociální pracovník ve smyslu §49a zákona č. 401/2012 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
505. Domácí násilí - Úvod do problematiky
506. Domácí násilí - východiska pro jeho identifikaci a aktuální praxe pro privátní a institucionální řešení incidentů s charakterem domácího násilí
507. Domácí násilí - základy diagnostiky, prevence a terapie
508. Domácí násilí a pomoc obětem domácího násilí
509. Domácí násilí a rodinné právo
510. Domácí násilí a týrání páchané na seniorech. Úvod do problematiky.
511. DOMÁCÍ NÁSILÍ I.
512. DOMÁCÍ NÁSILÍ II. - specifika jednání s osobami ohroženými domácím násilím
513. Domácí násilí na partnerech a dětech
514. Domácí násilí na seniorech
515. Domácí násilí v popředí standardů kvality sociálních služeb - úvod do problematiky
516. Domácí násilí v teorii a praxi - úvod do problematiky
517. Domácí násilí z pohledu trestního práva
518. Dopad negativního myšlení a stresu na zdravotní stav - úvod do problematiky
519. Dopady nezaměstnanosti a základy v orientaci na trhu
520. Doplňující kurz pro sociální pracovníky
521. Doplňující vzdělávání pro výkon povolání sociálního pracovníka
522. Doporučené postupy pro prevenci a ošetřování dekubitů v zařízeních sociální péče
523. Doprovázení - podpora náhradní rodiny
524. Doprovázení a péče o umírající
525. Doprovázení klienta na veřejnosti: Jak se chovat a jak reagovat?
526. Doprovázení nemocných, jejich blízkých a péče o pozůstalé
527. Doprovázení pěstounské péče
528. Doprovázení pěstounské rodiny
529. Doprovázení pěstounských rodin
530. Doprovázení umírajících
531. Doprovázení umírajících (úvod do problematiky)
532. Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých
533. Doprovázení umírajících a práce s pozůstalými v sociálních službách
534. Doprovázení umírajících v zařízení sociální péče
535. Doprovázení umírajících v zařízeních sociálních služeb
536. Doprovázení umírajících z pohledu pečujících
537. Doprovázení umírajícího
538. Doprovázení umírajícího z pohledu paliativní péče
539. Dorozumíme se. Práce s osobami s demencí.
540. Dorozumíme se. Rozšiřující způsoby dorozumívání s osobami s řečovými poruchami
541. Dorozumíme se. Rozšiřující způsoby dorozumívání s osobami s řečovými poruchami.
542. Dorozumíme se? Výcvik v alternativní a augmentativní komunikaci s osobami s řečovými poruchami.
543. Dotyk jako forma empatie a komunikace
544. Dotyková terapie v praxi sociálních služeb
545. Dovednosti pro dobré fungování (v) týmu v sociálních službách
546. Dovednosti pro dobré fungování (v) týmu v sociálních službách
547. Dovednosti pro dobré fungování (v) týmu.
548. Dovednosti pro týmovou spolupráci s peer pracovníkem v oblasti duševního zdraví
549. Dovednosti pro udržení hranic v profesionálním vztahu
550. Dovednosti pro udržení hranic v profesionálním vztahu.
551. Dramaterapeutické metody při práci s dětmi a mládeží
552. Dramaterapie
553. Dramaterapie a taneční terapie
554. Dramaterapie a taneční terapie a jejich využití v sociálních službách
555. Dramaterapie a taneční terapie a jejich využití v sociálních službách
556. Dramaterapie pro pracovníky v sociálních službách
557. Dramatický trojúhelník v sociální práci
558. Drogová problematika aneb jak pracovat se závislým klientem
559. Drogy u dětí a dospívajících
560. Druhy demence, detekce a zvládání bolesti - souvislosti zdravotního stavu a tzv. problémového chování
561. Druhy demence, detekce a zvládání bolesti - souvislosti zdravotního stavu a tzv. problémového chování o
562. Druhy demence, detekce a zvládání bolesti ? souvislosti zdravotního stavu a tzv. problémového chování
563. Druhy zdravotního postižení
564. Druhy zdravotního postižení 2
565. Druhy zdravotního postižení I.
566. Druhy zdravotního postiženi II.
567. Druhy zdravotního postižení II.
568. Druhy zdravotního postižení III.
569. Duální diagnózy
570. Důchodová reforma a důchodový systém
571. Důchodové a nemocenské pojištění
572. Důchodové a nemocenské pojištění
573. Důchodové pojištění - starobní a pozůstalostní důchody
574. Duchovenská péče a její význam v sociálních službách
575. Duchovní potřeby klientů zejména v paliativní péči.
576. Duchovní rozměr v péči o seniory
577. Důležitost citového pouta a jeho poruchy (úvod do problematiky)
578. Duševně, mentálně a kombinovaně postižené osoby a sociální služby. Pohled speciální pedagogiky
579. Duševní hygiena a etický přístup v paliativní péči
580. Duševní hygiena a prevence stresu při práci v sociálních službách
581. Duševní hygiena a relaxační techniky pro pomáhající
582. Duševní hygiena a syndrom vyhoření v praxi pracovníků pomáhajících profesí - úvod do problematiky
583. Duševní hygiena pečujících
584. Duševní krize a její řešení (úvod k tématu)
585. Duševní onemocnění u dětí
586. Duševní poruchy a práce s klienty
587. Důstojná péče o osoby s Alzheimerovou nemocí
588. Důstojná péče o osoby s demencí
589. Důstojná smrt a umírání
590. Důstojné zacházení se seniory v sociálních službách - úvod do problematiky
591. Dynamika problémového chování
592. e-learningÚvod do krizové intervence v kontextu sociální práce
593. Edukace
594. Edukace a trénink konzultantů - odborné sociální poradenství pro lidi postižené syndromem demence a jejich rodinné přišlušníky
595. Edukace a trénink konzultantů - odborné sociální poradenství pro lidi postižené syndromem demence a jejich rodinné příslušníky
596. Edukace jako pomoc ve stáří
597. Edukativní rodičovská terapie
598. Efektivita jednání s nezaměstnanými osobami
599. Efektivita práce manažera a týmová spolupráce
600. Efektivní komunikace
601. Efektivní komunikace - cesta ke spolupráci
602. Efektivní komunikace - úvod
603. Efektivní komunikace - úvod do tématu
604. Efektivní komunikace a řešení konfliktů v sociálních službách
605. Efektivní komunikace a zvládání konfliktů
606. Efektivní komunikace aneb jak se domluvit?
607. Efektivní komunikace jako základ mezilidských vztahů
608. Efektivní komunikace jako základ mezilidských vztahů v sociálních službách
609. Efektivní komunikace pro sociální pracovníky
610. Efektivní komunikace s dětským klientem s ohledem na vývojové stádium
611. Efektivní komunikace s klientem
612. Efektivní komunikace s klientem I.
613. Efektivní komunikace s klientem v nepříznivé sociální situaci
614. Efektivní komunikace s klientem v sociálních službách
615. Efektivní komunikace s uživateli sociálních služeb
616. Efektivní komunikace se seniory
617. Efektivní komunikace se žadatelem o sociální službu
618. Efektivní komunikace u klientů s mentálním postižením
619. Efektivní komunikace v práci s klienty
620. Efektivní komunikace v prostředí sociálních služeb
621. Efektivní komunikace v rámci posuzování stupně závislosti osob na pomoci jiné osoby
622. Efektivní komunikace v rámci posuzování stupně závislosti uživatele / zájemce o sociální službu na pomoci jiné osoby
623. Efektivní komunikace v sociální oblasti
624. Efektivní komunikace v sociální práci
625. Efektivní komunikace v sociální práci
626. Efektivní komunikace v sociálních službách
627. Efektivní komunikace v sociálních službách
628. Efektivní komunikace, obrana proti manipulaci a problémový klient
629. Efektivní komunikace, obrana proti manipulaci a problémový klient
630. Efektivní komunikace, vedení náročných rozhovorů s klienty
631. Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství
632. Efektivní marketingové komunikace v neziskovém sektoru
633. Efektivní mentoring v praxi sociálních služeb
634. Efektivní motivace podřízených
635. Efektivní relaxační techniky na podporu duševní kondice - úvod do problematiky
636. Efektivní řešení konfliktů - úvod do problematiky
637. Efektivní řízení času
638. Efektivní řízení času pracovníků v sociálních službách - úvod do problematiky
639. Efektivní řízení lidských zdrojů v sociálních službách
640. Efektivní řízení pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením
641. Efektivní řízení projektů v sociálních službách
642. Efektivní řízení sociálních služeb
643. Efektivní rozhovor - kurz krátké psychosociální pomoci
644. Efektivní rozhovor - kurz krátkodobé psychosociální pomoci
645. Efektivní sociální práce s dlužníky
646. Efektivní trénink domácích prací pro dospělé lidi s lehkým a středně těžkým mentálním postižením
647. Efektivní týmová spolupráce
648. Efektivní týmová spolupráce - kurz pro sociální pracovníky
649. Efektivní týmová spolupráce v sociálních službách
650. Efektivní vedení porad
651. Efektivní vedení porad v sociálních službách
652. Efektivní vedení výběrových pohovorů - Behaviorální interview a interpretace dat
653. Efektivní výchova a komunikace v rodinách klientů sociálních služeb
654. Efektivní výchova a komunikace v rodinách klientů sociálních služeb
655. Efektivní vyhodnocování kvality sociální služby
656. Efektivní vyhodnocování kvality sociální služby se zaměřením na služby pro osoby s mentálním postižením
657. Efektivní vyjednávání, práce s emocemi a řešení konfliktních situací
658. Efektivní využívání času v sociálních službách
659. Efektivní zvládání konfliktů ? základní strategie
660. Ekonomická a finanční gramotnost v sociálních službách
661. Ekonomická gramotnost
662. Ekonomická gramotnost pro sociální práci
663. Ekonomická gramotnost pro sociální pracovníky
664. Ekonomická gramotnost v sociální práci
665. Ekonomická gramotnost v sociálních službách
666. Ekonomika a finanční řízení sociálních služeb
667. Emoce - vztek - agrese a jejich role v životě
668. Emoce a jejich moc
669. Emoce a komunikace v zátěžových a krizových situacích
670. Emoce a základní možnosti jejich zvládání v rámci péče o seniory
671. Emoce v sociální práci -uvedení do problematiky
672. Emoce v sociálních službách - uvedení do problematiky
673. Emocionálně náročné situace, konflikty a jejich řešení z pozice sociálního pracovníka
674. Emocionální výchova dětí
675. Emoční inteligence
676. Emoční inteligence - nástroj kvalitní komunikace v sociálních službách
677. Emoční inteligence a její využití v práci s klientem sociálních služeb
678. Emoční inteligence a její využití v sociálních službách
679. Emoční inteligence v přístupu ke klientovi seniorského věku v sociálních službách
680. Emoční inteligence, pozornost a pozorování v sociální praxi
681. Emoční inteligencí proti syndromu vyhoření - úvod do problematiky
682. Emoční moudrost těla
683. Emoční prožívání dítěte, dospělého a posílení jejich vztahu
684. Empatie a hranice v sociální práci
685. Empatie a naslouchání
686. Empowerment
687. Empowerment - základy využití v sociálních službách
688. Empowerment aneb zapojení a posílení uživatelů
689. Encouragement ? přístup i nástroj v pomáhajících profesích
690. Encouragement: Umění povzbudit a motivovat
691. Ergonomie práce pro pracovníky v sociálních službách
692. Ergoterapie
693. Ergoterapie (Léčba prací)
694. Ergoterapie a její využití v praxi
695. Ergoterapie a její využití v praxi I.
696. Ergoterapie a její význam v sociálních službách (úvod do problematiky)
697. Ergoterapie u klientů seniorského věku v zařízeních sociálních služeb
698. Etablování interdisciplinární spolupráce - praktické dovednosti aneb Jak pomoci interdisciplinárním týmům etablovat spolupráci v zájmu dítěte při rozvodu
699. Etablování interdisciplinární spolupráce - teoretický základ aneb Jak pomoci interdisciplinárním týmům etablovat spolupráci v zájmu dítěte při rozvodu
700. Etická a na člověka orientovaná komunikace s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví
701. Etická dilemata v sociální práci
702. Etická dilemata v sociálních službách
703. Etická komunikace s osobami s mentálním hendikepem
704. Etická východiska sociální práce
705. Etické a normativní chování ke klientům sociálních služeb
706. Etické aspekty práce v sociálních službách - úvod do problematiky
707. Etické chování a ochrana lidských práv při práci v sociálních službách
708. Etické dilema ? pravda nebo lež?
709. Etické kodexy
710. Etické minimum pro sociální služby
711. Etické minimum v sociálních službách
712. Etické otázky v praxi sociálních služeb
713. Etické otazníky v sociální práci
714. Etické principy péče o uživatele sociální služby
715. Etické přístupy při práci s klienty sociálních služeb
716. Etické zásady práce s uživateli sociálních služeb
717. Etické zdroje judaismu pro sociální služby
718. Etický kodex sociálního pracovníka - úvod
719. Etický kodex v sociálních službách, syndrom vyhoření a psychohygiena pracovníka
720. Eticky myslet, lidsky pečovat
721. Eticky myslet, lidsky pracovat
722. Etický program DEKACERT
723. Etický program Dekacert pro manažery
724. Etika - důležitá součást práce pomáhajících profesí
725. Etika - důležitá součást práce v pomáhajících profesích
726. Etika a etické kodexy v práci pracovníků v sociálních službách
727. Etika a etické kodexy v sociální práci
728. Etika křesťanských organizací v sociálních službách
729. Etika pomáhajících profesí
730. Etika práce a chování manažera
731. Etika práce a chování pracovníků v sociálních službách
732. Etika práce sociálního pracovníka
733. Etika práce sociálního pracovníka
734. Etika práce sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách
735. Etika práce sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách (úvod do problematiky)
736. Etika práce v sociálních službách
737. Etika pro sociální práci
738. Etika sociální práce
739. Etika sociálního pracovníka
740. Etika v každodenní práci pracovníka v sociálních službách
741. Etika v obrazech v službách sociální péče
742. Etika v obrazech v službách sociální prevence
743. Etika v péči o klienty v zařízení sociálních služeb
744. Etika v pomáhající profesi
745. Etika v pomáhajících profesích
746. Etika v práci pečovatele pro pracovníky přímé obslužné péče
747. Etika v práci sociálního pracovníka
748. Etika v profesním životě pracovníků v sociální oblasti
749. Etika v profesním životě pracovníků v sociální oblasti - praktický úvod do problematiky
750. Etika v sociální práci
751. Etika v sociální práci sociálního pracovníka
752. Etika v sociálních službách
753. Etika v sociálních službách a etické zásady při jednání s uživateli
754. Etika v sociálních službách I
755. Etika v sociálních službách pohledem sociálního pracovníka
756. Etiketa a etika jako nedílné součásti profese v sociálních službách
757. Etiketa v pracovních kontaktech a při jednání s klientem
758. Etnická specifika Romů, metody a techniky práce s nimi
759. Etopedický základ pro pracovníky v pomáhajících profesích
760. Eutanazie - víme, co to je?
761. Evaluace - řízený sebehodnotící a vzdělávací proces
762. Evaluace a monitoring v sociálních službách
763. Evaluace a práce se zpětnou vazbou v řízení NNO
764. Evaluace vyhodnocení potřeb dospělých uživatelů sociální služby
765. Evropský certifikát v sociální péči - ECC (náplň Základních evropských znalostních dovedností v sociální péči)
766. Evropský certifikát v sociální péči - ECC (náplň Základních evropských znalostních dovedností v sociálních péči)
767. Evropský certifikát v sociálních službách - ECC (náplň evropských vědomostních cílů v sociálních službách)
768. Evropský certifikát v sociálních službách - ECC (náplň evropských vědomostních cílů v sociálních službách)
769. Exekuční řízení pro sociální a terénní pracovníky
770. Exekuční řízení pro sociální a terénní pracovníky I.
771. Exekuční řízení pro sociální a terénní pracovníky II
772. EXPOST - program edukace rodičů v (po)rozvodové situaci
773. Expresivně orientované metody jako prevence syndromu vyhořeníKvalitní kontakt jako základ práce s klientem
774. Expresivní terapie v praxi sociální služby
775. Externí podpora pro management sociální služby
776. Extremismus - rizikové chování v kontextu sociální práce
777. Extremismus a jeho sociální aspekty
778. Facilitace
779. Facilitace - nástin možností jejího využití v rámci sociálních služeb
780. Facilitace a případové konference
781. Facilitace skupinových procesů: práce se skupinami v různorodém prostředí
782. Facilitace spolupráce při individuálním plánování
783. Facilitace svépomocných skupin - úvod do problematiky
784. Facilitace v procesu řízené diskuze
785. Fenomén bezdomovství
786. Fenomén náboženského sektářství - rizikové chování v kontextu sociální práce
787. FENOMÉN SMRTI Z HLEDISKA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
788. Fenomén smrti z hlediska poskytování sociálních služeb
789. Fenomén smrti, důstojné umírání v domovech pro seniory
790. Fenomén únavy v širších souvislostech pomáhajících profesí
791. Finance a finanční řízení
792. Finance a řízení sociálních služeb dle Sue Ryder
793. Finanční a právní znalosti nutné k výkonu profese pracovníka v sociální oblasti
794. Finanční gramotnost a dluhové poradenství
795. Finanční gramotnost a dluhová problematika jako součást základního sociálního poradenství
796. Finanční gramotnost pro pracovníky v sociálních službách
797. Finanční gramotnost pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky
798. Finanční gramotnost pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách
799. Finanční gramotnost v sociální oblasti - úvod do dluhové problematiky
800. Finanční gramotnost v sociální oblasti - úvod do finančního hospodaření s rodinným rozpočtem
801. Finanční gramotnost, práce se zadluženým klientem
802. Finanční kompas
803. Finanční minimum pro pracovníky v sociální oblasti - dluhová prevence
804. Finanční řízení
805. Finanční řízení a plánování se zaměřením na příspěvkové organizace poskytující sociální služby
806. Finanční řízení a plánování v neziskovém sektoru
807. Finanční řízení neziskových a příspěvkových organizací
808. Finanční řízení v sociálních službách
809. Finanční vzdělávání jako obrana a pomoc při předlužení
810. Finanční vzdělávání pro mládež
811. Financování pobytových služeb pro seniory
812. Firemní fundraising
813. Firemní fundraising aneb jak může sociální služba úspěšně získávat prostředky
814. Firemní kultura a kompetence v NNO
815. Firemní kultura I
816. Firemní kultura II
817. Firemní kultura v sociálních službách
818. Firemní kultura v zařízení sociálních služeb a její nastavení
819. Focusing - metoda pro zvládání emocí a stresu II
820. Focusing - práce s tělesnými pocity a využití v sociální práci
821. Focusing a jeho využití při práci s klienty
822. Focusing ke zvládání stresu a emocí 1
823. Formulace cílů spolupráce s klientem
824. Formy porozvodového uspořádání péče o děti
825. Formy porozvodového uspořádání péče o děti - vstup do problematiky
826. Fundraising
827. Fundraising a řízení rozpočtu projektů
828. Fundraising hned teď a vlastními silami - I. - pro poskytovatele sociálních služeb
829. Fundraising hned teď a vlastními silami - II. - pro poskytovatele sociálních služeb
830. Fundraising pro NNO
831. Fundraising v sociálních službách
832. Fundraising v sociálních službách - úvod do metody
833. Fundraising v sociálních službách pro pokročilé aneb jak se stát úspěšným fundraiserem
834. Fundraisingový plán v sociálních službách
835. Funkční a dysfunkční rodina - Úvod do práce s rodinou v sociálních službách a sociální práci
836. Funkční komunikace s klienty
837. Funkční nastavení hranic ve výchově dítěte
838. Fyzické restrikce a krizové scénáře
839. GAF (Global assessment of functioning) - nástroj k posuzování míry celkového fungování u lidí se závažným duševním onemocněním
840. GAF (Global assessment of functioning) ? nástroj k posuzování míry celkového fungování u lidí se závažným duševním onemocněním
841. Garantovaná nabídka služeb
842. Garantovaná nabídka služeb - úvod
843. GDPR - ochrana osobních údajů v sociálních službách
844. GDPR v podmínkách sociálních služeb-úvod do tématu
845. GDPR v sociálních službách (úvod do problematiky)
846. Genderové aspekty v sociální práci
847. Genderové otázky v adiktologii - dvoudenní kurz
848. Genderové otázky v adiktologii - úvodní jednodenní kurz
849. Geriatrická péče v kostce
850. Gerontologie, geriatrie, demence - úvod do problematiky
851. Gerontopsychiatrická péče
852. Gerontopsychiatrie - problematika psychických poruch související s procesem stárnutí a stáří a péče o lidi s demencí
853. Gerontopsychiatrie - seznámení se s psychickými poruchami souvisejícími s procesem stárnutí a se stářím
854. Gerontopsychiatrie - seznámení se s psychickými poruchami souvisejícími s procesem stárnutí a stáří
855. Graduate Certificate in International Family and Community Studies
856. Graduate Certificate in International Family and Community StudiesIndividuální plánování: základní metody a
857. Grantování - projektový management pro NNO v oblasti sociálních služeb
858. Hatespeech v online prostoru
859. Heroin a jeho specifika
860. Hewer - kvalifikační kurz pro osobní asistentyKurz pro pracovníky sociálních služeb - profilace pro výkon funkce pečovatel/ka, osobní asistent/ka zdravotně postižených
861. Hlavní příčiny stresu a jeho odstraňování
862. Hlavní principy práce v chráněném bydlení - uvedení do problematiky
863. Hlouběji poznávat osobnost a potřeby našeho klienta i sebe sama
864. Hmotná nouze - aktuality a praxe
865. Hmotná nouze a existenční minimum (dávky, systém, správní řízení, provázanost se sociálními službami)
866. Hodnocení a motivace pracovníka
867. Hodnocení a motivace pracovníků
868. Hodnocení a motivace pracovníků sociálních služeb
869. Hodnocení a motivace zaměstnanců
870. Hodnocení a motivace zaměstnanců v sociálních službách
871. Hodnocení a profesní rozvoj zaměstnanců
872. Hodnocení a sebehodnocení pracovníků v sociálních službách
873. Hodnocení míry potřebné podpory
874. Hodnocení míry potřebné podpory 2
875. Hodnocení míry potřebné podpory : Úvod do problematiky
876. Hodnocení ohroženého dítěte a komunikace pomáhajícího profesionála s ním-vstup do problematiky
877. Hodnocení ohrožení rodiny a dítěte
878. Hodnocení pracovníků
879. Hodnocení pracovníků poskytovatelů sociálních služeb
880. Hodnocení pracovníků v sociálních službách - hodnotící pohovor
881. Hodnocení pracovníků v sociálních službách - trénink hodnoticích rozhovorů
882. Hodnocení pracovníků v sociálních službách - vhled do problematiky
883. Hodnocení přiměřené míry podpory uživatele sociálních služeb
884. Hodnocení procesu poskytování sociální služby dle standardů kvality
885. Hodnocení situace dítěte a rodiny
886. Hodnocení zaměstnanců
887. Hodnocení zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb
888. Hodnocení zaměstnanců v sociálních službách
889. Hodnota času-time management pro všechny
890. Hodnotící a motivační pohovory s pracovníky v sociálních službách
891. Hodnoty v sociální péči (Evropský certifikát v sociální péči)
892. Hodnoty v sociálních službách - Evropský certifikát pro pracovníky sociálních služeb
893. Holistické pojetí uživatele v seniorském věku
894. Hospicová péče
895. Hospicová péče v sociálních službách
896. Hospodaření poskytovatelů sociálních služeb
897. HR marketing a jeho využití v sociálních službách
898. Hra a dítě se zdravotním znevýhodněním
899. Hra jako prostředek ke změně uživatele sociálních služeb
900. Hranice a práce s limity
901. Hranice a role v praxi sociálního pracovníka
902. Hranice a role v profesionálním vztahu
903. Hranice a role v profesionálním vztahu - úvod do problematiky
904. Hranice mezi osobním a profesním životem
905. Hranice mezi profesním a osobním životem
906. Hranice práce s klientem
907. Hranice při poskytování sociálních služeb - úvod do problematiky
908. Hranice s klientem a práce s limity klientů
909. Hranice v práci s klientem
910. Hranice v práci s klientem - uvedení do problematiky
911. Hranice v práci s klientem sociální služby - úvod do problematiky
912. Hranice v práci s uživatelem sociální služby
913. Hranice v sociální práci - úvod do využití muzikoterapie a arteterapie jako aktivizačních technik při práci s vlastními hranicemi
914. Hranice v sociální práci, pomoc versus kontrola - úvod do problematiky
915. Hranice ve vztahu pracovník v pomáhající profesi a klient
916. Hranice ve vztahu s klientem
917. Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klienta
918. Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klienta.
919. Hranice ve vztazích mezi pomáhajícími pracovníky a uživateli sociálních služeb - úvod do problematiky
920. Hranice vnitřní a vnější
921. Hranice vztahu s klientem - role, limity, hranice (úvod do problematiky)
922. Hranice, práce s limity - úvod
923. Hravé pohybové aktivity pro seniory a osoby s postižením
924. Hudba a pohyb jako aktivizační a komunikační prostředek pro seniory s demencí a jejich pečující
925. Hudební aktivity k relaxaci a aktivizaci klientů s mentálním postižením
926. Hudební náměty pro práci se seniory
927. Hygiena a epidemiologie
928. Hygiena a epidemiologie, zdravotní návyky uživatelů
929. Hygienické minimum a prevence a prevence infekčních onemocnění v zařízení sociálních služeb
930. Hygienické minimum a prevence infekčních onemocnění v zařízení sociálních služeb
931. Hygienické minimum pro osoby přicházející do styku s potravinami a pokrmy v rámci sociálních služeb
932. Hyperaktivní dítě
933. IA. Sexuální zneužívání - postoje organizace, prevence jevu, vyhodnocení rizik a tvorba opatření
934. IB. Tvorba protokolu sexuality v zařízení
935. IC. Spolupráce s rodinou v oblasti sexuality
936. ID. Sexuální osvěta lidí s mentálním postižením - plán podpory
937. Identifikace a možnosti řešení násilí na seniorech pracovníky sociálních služeb
938. Identifikace a základní možnosti řešení násilí na seniorech pracovníky v sociální oblasti
939. Identifikace nejlepšího zájmu dítěte
940. Identifikace potřeb klientů v procesu individuálního plánování sociální služby
941. Identifikace projevů problémové komunikace a možnosti její eliminace prostřednictvím komunikačních a komunikačně specifických dovedností pracovníků v oblasti sociálních služeb
942. Identita dítěte
943. Identita dítěte a kontakt dítěte v pěstounské péči s jeho vlastní rodinou - úvod do problematiky
944. Identita dítěte v náhradní rodinné péči
945. Identita osob v oblasti sociální práce s náhradní rodinou
946. II.B Spolupráce s rodinou v oblasti sexuality a osvěta s mentálním postižením
947. IIA. Sexuální zneužívání - zaměření na intervenci
948. Implementace komunitního plánu do praxe - základní kurz
949. Implementace standardů kvality sociálních služeb v praxi
950. Implementace standardů kvality v organizaci sociálních služeb
951. Implementace standardů kvality v organizaci sociálních služeb II.
952. Implementace standardů kvality v sociálních službách
953. Implementace standardů kvality v zařízeních sociálních služeb (5 + 1 pohled na řízení kvality)
954. Individualizace sociální služby
955. Individuální plán ochrany dítěte - v praxi - úvod do problematiky
956. Individuální plán ochrany dítěte v praxi
957. Individuální plán ochrany dítěte ve vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny
958. Individuální plánování
959. Individuální plánování aneb jak hledat skutečné potřeby klienta
960. Individuální plánování ve službách pro děti a mládež NZDM a terénní programy.
961. Individuální plánování - jak a co s klientem sociálních služeb efektivně s plánovat
962. Individuální plánování - kombinované
963. Individuální plánování - postup při plánování služby
964. Individuální plánování - praktický trénink
965. Individuální plánování - rozšířený kurz
966. Individuální plánování - úvod do problematiky
967. Individuální plánování a komunikace s klientem s duševním onemocněním (Alzheimer a jiné typy demencí)
968. Individuální plánování a práce s rizikem v sociálních službách
969. Individuální plánování a průběh sociální služby dle standardů kvality
970. Individuální plánování a role klíčového pracovníka - úvod do problematiky
971. Individuální plánování a role klíčového pracovníka v sociálních službách
972. Individuální plánování a trénink dovedností
973. Individuální plánování aneb jak hledat skutečné potřeby klienta
974. Individuální plánování I
975. Individuální plánování I.
976. Individuální plánování II.
977. Individuální plánování II. rozšířený kurz
978. Individuální plánování jako nástroj podpory pro práci s rodinou s dítětem v raném věku
979. Individuální plánování jako nástroj pro práci s rizikovými oblastmi v sociálních službách ? úvod do problematiky
980. Individuální plánování JINAK
981. Individuální plánování péče
982. Individuální plánování podle AEDL vedení dokumentace a její využití jako zdroje pro sebehodnocení služby
983. Individuální plánování poskytované sociální služby
984. Individuální plánování prakticky
985. Individuální plánování prakticky a kreativně
986. Individuální plánování při práci s celou rodinou
987. Individuální plánování pro klíčové pracovníky
988. Individuální plánování pro pobytové a ambulantní sociální služby
989. Individuální plánování pro pobytové služby a ambulantní sociální služby
990. Individuální plánování pro pracovníky pobytových zařízení pro seniory
991. Individuální plánování pro terénní a ambulantní sociální služby
992. Individuální plánování pro terénní sociální služby
993. Individuální plánování procesu sociální služby v pečovatelské službě
994. Individuální plánování průběhu sociální služby
995. Individuální plánování průběhu sociální služby - úvod do problematiky
996. Individuální plánování průběhu sociální služby - základní informace
997. INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PRŮBĚHU SOCIÁLNÍ SLUŽBY s komunikujícími i nekomunikujícími uživateli S PRAKTICKÝMI NÁCVIKY
998. Individuální plánování průběhu sociální služby v praxi
999. Individuální plánování průběhu sociálních služeb
1000. Individuální plánování s dětmi a mládeží v kontextu sociálně právní ochrany
1001. Individuální plánování s klientem
1002. Individuální plánování s nekomunikujícím klientem
1003. Individuální plánování s nekomunikujícími klienty (s klienty s poruchami rozumového spektra)
1004. Individuální plánování s obtížně spolupracujícím klientem
1005. Individuální plánování s ohledem na proces transformace
1006. Individuální plánování s uživatelem sociální služby (úvod do problematiky)
1007. Individuální plánování s uživateli trpícími demencí
1008. Individuální plánování se seniory podle AEDL
1009. Individuální plánování se zaměřením na děti a mládež
1010. Individuální plánování se zaměřením na lidi s postižením, školení klíčových pracovníků
1011. Individuální plánování se zaměřením na osoby ohrožené sociální exkluzí
1012. Individuální plánování se zaměřením na osoby s omezenou schopností komunikace
1013. Individuální plánování služby jako příležitost dialogu (uvedení do problematiky plánování služby s komunikujícím uživatelem)
1014. Individuální plánování služby s nekomunikujícím uživatelem (uvedení do problematiky)
1015. Individuální plánování služby v zařízení sociální péče
1016. Individuální plánování služeb a dovednosti klíčového pracovníka v službách sociální péče
1017. Individuální plánování služeb při poskytování terénních sociálních služeb
1018. Individuální plánování sociální služby
1019. Individuální plánování sociální služby a práva a povinnosti uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb.
1020. Individuální plánování sociálních služeb
1021. Individuální plánování sociálních služeb s klienty a rizika při naplňování jejich osobních cílů
1022. Individuální plánování sociálních služeb s klienty a rizika při naplňování jejich osobních cílů
1023. Individuální plánování sociálních služeb v kazuistikách
1024. Individuální plánování sociálních služeb v praxi
1025. Individuální plánování u nekomunikujících klientů (senioři)
1026. Individuální plánování u nekomunikujících klientů - osob s MP
1027. Individuální plánování u nekomunikujících klientů a nácvik intuitivních technik
1028. Individuální plánování v ambulantních sociálních službách I.
1029. Individuální plánování v ambulantních sociálních službách II.
1030. Individuální plánování v chráněném bydlení v praxi
1031. Individuální plánování v domově pro seniory
1032. Individuální plánování v kontextu transformace
1033. Individuální plánování v nízkoprahových službách
1034. Individuální plánování v nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
1035. Individuální plánování v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež
1036. Individuální plánování v paliativní péči
1037. Individuální plánování v pečovatelských službách
1038. Individuální plánování v práci sociálního pracovníka s nekomunikujícím klientem
1039. INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI
1040. Individuální plánování v praxi
1041. Individuální plánování v praxi (nejen) pečovatelských služeb
1042. Individuální plánování v praxi - zavádění, udržování a zlepšování procesů individuálního plánování v zařízeních sociálních služeb
1043. Individuální plánování v praxi pracovníků v sociálních
1044. Individuální plánování v praxi sociálního pracovníka
1045. Individuální plánování v praxi terénních, ambulantních a pobytových sociálních služeb
1046. Individuální plánování v praxi u osob s mentálním
1047. Individuální plánování v průběhu sociální služby
1048. Individuální plánování v průběhu sociální služby
1049. Individuální plánování v soc. službách na základě poznání biografie seniora
1050. Individuální plánování v sociálních službách
1051. Individuální plánování v sociálních službách
1052. Individuální plánování v sociálních službách dle Zák.108/2006 Sb.
1053. Individuální plánování v sociálních službách na základě poznání biografie uživatele v sociálních službách
1054. Individuální plánování v sociálních službách pro seniory
1055. Individuální plánování v terénních sociálních službách I.
1056. Individuální plánování v terénních sociálních službách II.
1057. Individuální plánování v zařízeních sociálních služeb - 1. část
1058. Individuální plánování v zařízeních sociálních služeb - 2.část
1059. Individuální plánování ve službách pro děti a mládež NZDM a terénní programy
1060. Individuální plánování vtahující pracovníka i klienta do společného procesu
1061. Individuální plánování zaměřené na člověka
1062. Individuální plánování zaměřené na člověka I.
1063. Individuální plánování zaměřené na člověka II.
1064. Individuální plánování, komunikace a motivace seniora v praxi
1065. Individuální plánování: základní metody a techniky
1066. Individuální plány
1067. Individuální plány - srozumitelně a logicky
1068. Individuální plány péče a aktivní práce s nimi
1069. Individuální plány péče a aktivní práce s nimi pro pracovníky v sociálních službách
1070. Individuální práce s klientem
1071. Individuální práce s klientem seniorského věku, prevence vzniku závislosti na sociální službě
1072. Individuální práce s klientem, prevence vzniku závislosti na sociální službě
1073. Individuální práce s uživatelem - seniorem
1074. Individuální případová práce - využití v praxi
1075. Individuální přístupy II., Komunikace se seniorem v instituci, základní modely komunikace
1076. Individuální vzdělávací plán
1077. Individuální vzdělávací program
1078. Informace o druzích zdravotního postižení - úvod do problematiky
1079. Informační seminář ke konceptu Smyslové aktivizace? podle Lore Wehner
1080. Informační vzdělávání a jeho využití v praxi v sociálních službách
1081. Informativní program k pravidlům šetrné sebeobrany
1082. Inkluzivní přístupy v sociálních službách
1083. Inovativní prvky v sociálních službách a komunitní plánování
1084. Insolvenční zákon v praxi
1085. Inspekce kvality a jak se na ni připravit
1086. Inspekce kvality sociálních služeb - jak obstát a na co si dát pozor
1087. Inspekce poskytování sociálních služeb
1088. Inspekce sociálních služeb
1089. Inspekce sociálních služeb z pohledu
1090. Inspekce v sociálních službách - úvod do problematiky
1091. Integrace zdravotně postižených do společnosti
1092. Integrační personalistika
1093. Integrativní model poradenství a supervize
1094. Integrovaný kurz psychosociálních dovedností pro sociální pracovníkyÚvod do aktivizace seniorů
1095. Integrovaný přístup v komunitním plánování
1096. Intenzivní kurz pro tlumočníky v komunitním tlumočení
1097. Intenzivní kurz pro tlumočníky ve vzdělávání
1098. Intenzivní kurz resuscitace a včasné defibrilace (KPR/AED)
1099. Interaktivní případová konference s důrazem na zapojení dítěte - úvod do problematiky
1100. Interaktivní případová konference zaměřená na dítě v SPOD
1101. Interdisciplinární přístup k prevenci domácího násilí /zakládání interdisciplinárních týmů - Úvod do problematiky
1102. Interdisciplinární přístup v práci s klientem
1103. Interkulturální komunikace
1104. Internetové poradenství jako nástroj při krizové intervenci
1105. Internetové poradenství jako pomocný nástroj při krizové intervenci
1106. Interní supervize
1107. Interní vzdělávání pracovního týmu v neziskovém sektoru
1108. Interpersonální dovednosti
1109. Interpersonální dovednosti ve vedení lidí
1110. Interpersonální dovednosti ve vedení lidí v pomáhajících profesích
1111. Interpersonální dovednosti ve vedení lidí v sociálních službách
1112. Intervence v krizové situaci - úvod do problematiky
1113. Intervenční metoda O.T.A. u dětí raného věku s pozitivním záchytem PAS a nerovnoměrného vývoje
1114. Intuitivní rodičovství, jeho poruchy a možnosti prevence a intervence
1115. IPS (Individiual Placement and Support) ? podporované zaměstnávání lidí s duševním onemocněním
1116. Já a ti druzí - co mohu, smím a dokážu
1117. Já jako pracovní? nástroj
1118. Já Ti rozumím. A co ty mě? Efektivní komunikace v sociální práci.
1119. Jak aktivizovat i jinak než v rámci aktivizačních činnosti
1120. Jak budovat dobrý kontakt s klientem aneb vztah je to, na čem záleží
1121. Jak čelit syndromu vyhoření
1122. Jak dobře individuálně plánovat
1123. Jak dobře individuálně plánovat: základy individuálního plánování sociálních služeb
1124. Jak dobře jednat se zájemcem o službu
1125. Jak dobře vybrat a zaučit a hodnotit zaměstnance v sociálních službách
1126. Jak dobře vytvořit systém alternativní komunikace s našimi uživateli služeb
1127. Jak dobře vytvořit systém alternativní komunikace s našimi uživateli služebKomunikační malignity a ochrana důstojnosti v péči o seniory
1128. Jak dokumentovat naší dobrou praxi
1129. Jak efektivně využívat externí podporu v praxi manažera v sociálních
1130. Jak eliminovat stres a předcházet syndromu vyhoření
1131. Jak facilitovat případovou konferenci - pětidenní tréninkový výcvik
1132. Jak hodnotit kvalitu služby - standard č. 15
1133. Jak hovořit s člověkem v krizi
1134. Jak hovořit s člověkem v krizi 1 - úvod do problematiky systemického přístupu k poskytování krizové intervence
1135. Jak hovořit s člověkem v krizi 1 - úvod do problematiky systemického přístupu k poskytování krizové intervence
1136. Jak hovořit s člověkem v krizi 2 - úvod do praxe systemického přístupu k poskytování krizové intervence
1137. Jak hovořit s člověkem v krizi 2. ? úvod do praxe systemického přístupu k poskytování krizové intervence
1138. Jak hovořit s člověkem v krizi 3. ? úvod do praxe systemického přístupu k poskytování krizové intervence
1139. Jak identifikovat oběť domácího násilí
1140. Jak implementovat standardy kvality
1141. Jak implementovat standardy kvality - úvod do metody
1142. Jak individuálně přistupovat ke klientovi
1143. Jak jednat s agresivním klientem sociálních služeb
1144. Jak jednat s člověkem se závažným duševním onemocněním a jak jej podporovat
1145. Jak jednat s klienty s Parkinsonovou nemocí
1146. Jak klienty správně odhadnout a přesvědčit
1147. Jak lépe komunikovat v pomáhajících profesích I.
1148. Jak lépe komunikovat v pomáhajících profesích II.
1149. Jak lépe porozumět dítěti v NRP - úvod do problematiky NRP
1150. Jak motivovat klienta ke změně
1151. Jak motivovat klienta v sociální službě
1152. Jak motivovat klienta v sociální službě
1153. Jak motivovat problémové typy lidí
1154. Jak motivovat uživatele sociální služby
1155. Jak na asertivitu v praxi
1156. Jak na efektivní řízení - úvod do oblasti řízení
1157. Jak na emoce ? klienta nebo i vlastní (jste emocionálně inteligentní)?
1158. Jak na fundraisingový plán v sociálních službách
1159. Jak na opatrovnickou radu - od základů
1160. Jak nadchnout zaměstnavatele aneb partnerství ? navázání a udržení vztahu
1161. Jak nalézat dobrá řešení v limitovaném prostoru - úvod zážitkový seminář
1162. Jak napsat dokumentaci ke standardům a nezahltit se přitom papíry I
1163. Jak napsat dokumentaci ke standardům a nezahltit se přitom papíry II
1164. Jak navázat spolupráci s rodinou
1165. Jak oddlužit nepodnikající fyzickou osobu
1166. Jak pečovat o blízké s kognitivní (poznávací) poruchou a nepřijít o svou rodinu
1167. Jak pečovat o klienty s Parkinsonovou nemocí
1168. Jak pečovat o uživatele s Alzheimerovou nemocí - úvod do problematiky
1169. Jak pochválit a přijmout kritiku v praxi
1170. Jak pomáhat a nevyhořet
1171. Jak pomáhat a nevyhořet (Syndrom vyhoření u pracovníků v sociálních službách)
1172. Jak pomáhat a nevyhořet - základy prevence stresu a vyhoření v sociálních službách
1173. Jak pomoci seniorům zvládnout pobyt v zařízení sociálních služeb
1174. Jak porozumět násilníkovi a oběti - úvodní jednodenní kurz
1175. Jak porozumět uživateli s Alzheimerovou nemocí? Úvod do problematiky
1176. Jak poskytnout první pomoc uživatelům sociálních služeb se zdravotním postižením (zážitkový kurz)
1177. Jak poskytovat podporu při rozhodování
1178. Jak poskytovat zpětnou vazbu klientovi
1179. Jak poskytovat zpětnou vazbu klientovi sociální služby.
1180. Jak pracovat s emocemi
1181. Jak pracovat s emocemi a vzájemnou podporou
1182. Jak pracovat s emocemi v každodenní praxi sociálních služeb: úvod do problematiky
1183. Jak pracovat s kvalitou sociálních služeb v procesu jejich plánování
1184. Jak pracovat s kvalitou sociálních služeb v procesu jejich plánování
1185. Jak pracovat s lidmi s psychózou
1186. Jak pracovat s nemotivovaným klientem
1187. Jak pracovat s traumatizovaným jedincem v rámci poskytování sociální služby
1188. Jak pracovat se zadluženým klientem
1189. Jak pracovat v sociálních službách s emocemi klienta i svými
1190. Jak pracovat v sociálních službách s uživateli - potencionálními uživateli drog
1191. Jak předcházet a pracovat s rizikem v sociálních službách
1192. Jak předcházet krizím v práci s lidmi s duševním onemocněním
1193. Jak předcházet nedorozumění s Romy
1194. Jak předcházet syndromu vyhoření
1195. Jak předcházet syndromu vyhoření - úvod
1196. Jak přežít péči o klienty sociálních služeb
1197. Jak připravit případovou konferenci - úvod do problematiky
1198. Jak připravit týmy sociálních služeb na zapojení peer konzultanta
1199. Jak přistupovat ke klientům s duševním onemocněním? (demence, mentální retardace, závislost, psychotické onemocnění, poruchy nálady)
1200. Jak provázet klienta k emočnímu uvolnění aneb základy koučinku
1201. Jak psát právní podání a zvládnout soudní stání - teorie a praxe procesního práva
1202. JAK ŘEŠIT DLUHY S UŽIVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
1203. Jak řešit dluhy s uživateli sociálních služeb
1204. Jak respektovat práva lidí s mentálním postižením a pracovat s nimi v sociálních
1205. Jak respektovat práva lidí s mentálním postižením a pracovat s nimi v sociálních službách
1206. Jak rozpoznat a zvládnout manipulativní chování v sociálních službách
1207. Jak rozpoznat dítě se znaky CAN
1208. Jak rozumět agresivitě dětí
1209. Jak rozumět konfliktům s klienty v sociálních službách?
1210. Jak rozvíjet a udržovat sebe sama v podmínkách sociální práce?
1211. Jak rozvíjet komunikaci u dítěte s poruchou autistického spektra
1212. Jak se aktivně bránit syndromu vyhoření
1213. Jak se bránit manipulaci, včetně asertivních
1214. Jak se bránit nátlakovým metodám v sociálních službách I.
1215. Jak se bránit nátlakovým metodám v sociálních službách II.
1216. Jak se dělá dobré jídlo: Stolování jako součást vztahové péče a nástroj jejího zlepšování
1217. Jak se domluvit s klientem
1218. Jak se domluvit s klientem? Úvod do problematiky.
1219. Jak se doptat, co klient skutečně potřebuje
1220. Jak se nespálit podruhé - přijímání a zaškolování nových pracovníků s ohledem na SQ 9 sociálních služeb a SQ 5 sociálně-právní ochrany dětí
1221. Jak se neutopit v dluzích - komplexní uvedení do problematiky
1222. Jak se nezbláznit z dítěte s Aspergerovým syndromem. Psychohygienická a psychoterapeutická podpora rodičů dětí s Aspergerovým syndromem.
1223. Jak se připravit na obtížný rozhovor v sociálních službách a jak jej vést
1224. Jak se připravit na práci se skupinou?
1225. Jak se úspěšně bránit manipulaci
1226. Jak se zachovat při zraňující komunikaci s klientem
1227. Jak se zachovat při zraňující komunikaci s klientem.
1228. Jak sebou nenechat manipulovat
1229. Jak si poradit se stresem v komunikaci
1230. Jak si udržet hranice při práci s klientem
1231. Jak si z rodiny klienta udělat dobrého partnera při poskytování sociální služby
1232. Jak správně komunikovat při poskytování sociálních služeb
1233. Jak správně komunikovat s klientem sociálních služeb - úvodní seminář
1234. Jak správně prezentovat a jak zvládat trému v oblasti sociálních služeb
1235. Jak strukturovat profesní rozhovor
1236. Jak to do roka stihnout? Práce s IPOD v PPPD aneb možnosti vývoje situace dítěte v PPPD
1237. Jak to všechno zvládnout - základy time managementu v sociálních službách
1238. Jak to vydržet v sociálních službách
1239. JAK TO VYDRŽET V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ANEB PRAKTICKÁ PSYCHOHYGIENA
1240. Jak to vydržet v sociálních službách aneb praktická psychohygiena
1241. Jak tvořit snadno srozumitelné informace
1242. Jak účelně naplánovat péči o seniora v jeho domácím prostředí
1243. Jak účelně naplánovat péči se seniorem v domácím prostředí
1244. JAK UČIT FINANČNÍ GRAMOTNOST KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
1245. Jak udržet profesní vztah při práci s klientem sociální služby
1246. Jak úspěšně jednat s klientem s poruchou osobnosti
1247. Jak úspěšně jednat s klientem s problémovým chováním
1248. Jak úspěšně jednat s klientem v duševní krizi
1249. Jak úspěšně jednat s lidmi v prostředí sociálních služeb
1250. Jak úspěšně komunikovat
1251. Jak úspěšně vyjednávat, argumentovat a přesvědčit druhé
1252. Jak úspěšně vystupovat před ostatními a vedení porad
1253. Jak uspět při inspekci kvality v sociálních
1254. Jak ustát manipulativní chování
1255. Jak uvést příklady dobré praxe do souladu s dokumentací ke standardům kvality sociálních služeb
1256. Jak v praxi rozpoznat týrané a zneužívané dítě a jak s tímto poznáním zacházet
1257. Jak vést malý tým II.
1258. Jak vést osvětovou kampaň při vyhledávání vhodných náhradních rodičů
1259. Jak vést přípravu dětí zájemců o pěstounství
1260. Jak vést rozhovor v sociálním poradenství
1261. Jak vést skupinovou přípravu zájemců o pěstounství
1262. Jak vybrat ty správné zaměstnance do týmů poskytujících sociální služby
1263. Jak vyjednávat v prostředí sociálních služeb
1264. Jak vytvořit a zpracovat dotazník
1265. Jak vytvořit komunikační kampaň pro sociální službu
1266. Jak vytvořit reálný, realizovatelný a vyhodnotitelný komunitní plán
1267. Jak vytvořit reálný, realizovatelný a vyhodnotitelný komunitní plán
1268. Jak zacházet s agresivitou u osob mentálně postižených
1269. Jak zacházet s údaji o uživatelích sociálních služeb
1270. Jak začít s fundraisingem v příspěvkových organizacích poskytujících sociální služby
1271. Jak začít s fundraisingem, vícezdrojové financování v sociálních službách
1272. Jak zadat přípravu rodinné konference?
1273. Jak zadávat a kontrolovat úkoly v sociálních službách
1274. Jak zadávat a kontrolovat úkoly v sociálních službách.
1275. Jak založit sociální podnik
1276. Jak zapojit lidi s těžším postižením do plánování
1277. Jak zorganizovat případovou konferenci - dvoudenní tréninkový seminář
1278. Jak zorganizovat případovou konferenci, aby byla opravdu smysluplná?
1279. Jak zvládat a komunikovat s klienty a jejich rodinami v náročných životních situacích
1280. JAK ZVLÁDAT EMOCE.
1281. Jak zvládat konflikty
1282. Jak zvládat náročné komunikační situace
1283. Jak zvládat negativní chování klientů (vybrané kapitoly)
1284. Jak zvládat stres
1285. Jak zvládat stres a bojovat proti vyhoření pro soc. pracovníky
1286. Jak zvládat stres a dosáhnout rovnováhy v osobním a pracovním životě
1287. Jak zvládat stres a předejít syndromu vyhoření v pomáhajících profesích
1288. Jak zvládat umírání a smrt
1289. Jak zvládnout klienta v duševní krizi
1290. Jak zvládnout náročný rozhovor v praxi sociální služby
1291. Jak zvládnout náročný rozhovor v praxi sociální služby
1292. Jak zvládnout náročný rozhovor v praxi sociální služby - 2 denní varianta
1293. Jak zvládnout syndrom vyhoření
1294. Jak zvládnout úskalí pomáhající profese
1295. Jak zvýšit sebevědomí svoje, svých kolegů a klientů
1296. Jaká práce je vhodná?? Praktické využití nástrojů plánování zaměřeného na člověka při vytváření představy o práci
1297. Jako doma - příprava pracovníků na přechod dětí do nového typu péče
1298. Jan neztratit nadšení - prevence syndromu vyhoření
1299. Jdeme společně ? trénink komunikačních dovedností pro pracovníky v sociální sféře
1300. Jdeme společně ? úvod do tréninku komunikačních dovedností pro pracovníky v sociální sféře
1301. Jednání a možnosti komunikace s problémovými klienty
1302. Jednání a možnosti komunikace s problémovými klienty: Řešení konfliktních situací
1303. Jednání a možnosti komunikace s problémovými klienty: Zvládání problémových klientů
1304. Jednání a vyjednávání s klienty, kolegy a lidmi kolem sebe
1305. Jednání s agresivním klientem
1306. Jednání s agresivním klientem - pro sociální pracovníky
1307. Jednání s agresivním klientem - úvod do problematiky
1308. Jednání s agresivním klientem - úvod do problematiky
1309. Jednání s agresivním uživatelem sociálních služeb
1310. Jednání s agresivními a problémovými klienty v zařízeních sociálních služeb
1311. Jednání s agresivními klienty
1312. Jednání s klientem
1313. Jednání s klientem s agresivním chováním - úvod do problematiky
1314. Jednání s klientem v duševní krizi - úvod do problematiky
1315. Jednání s klienty s problémovým chováním
1316. Jednání s nekomunikujícím klientem
1317. Jednání s nekomunikujícím uživatelem sociální služby
1318. Jednání s problémovým klientem v rámci oblasti sociálních služeb
1319. Jednání s problémovými klienty
1320. Jednání s problémovými klienty, modul A) Zvládání problémových klientů
1321. Jednání s problémovými klienty, modul B) Řešení konfliktních situací
1322. Jednání s problémovými klienty, modul C) Psychohygiena v práci
1323. Jednání s problémovými typy osob - úvod do problematiky
1324. Jednání s psychiatrickým klientem - úvod do tématu
1325. Jednání s psychiatrickými klienty
1326. Jednání s psychiatrickými klienty - pro sociální pracovníky
1327. Jednání s různými typy uživatelů služeb
1328. Jednání se zájemcem o poskytování sociální služby a smlouvy o poskytování sociálních služeb
1329. Jednání se zájemcem o službu
1330. Jednání se zájemcem o službu - praktický nácvik
1331. Jednání se zájemcem o službu a vedení obtížných rozhovorů
1332. Jednání se zájemcem o službu jako základ kvalitního individuálního plánování
1333. Jednání se zájemcem o službu jako základ kvalitního individuálního plánováníInkontinence a kvalita života v paliativní péči
1334. Jednání se zájemcem o sociální službu
1335. Jednání se zájemcem o sociální službu, smlouva o poskytnutí sociální služby
1336. Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví (za uživatele, opatrovance, slabší osobu) souhlasy a jednání ve zdravotnických zařízeních
1337. Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví (za uživatele, opatrovance, slabší osobu), souhlasy a jednání ve zdravotnických zařízeních
1338. Jedno dítě a dvě rodiny
1339. Jednoduché, na přípravu a prostor nenáročné hry
1340. Jsem ve své práci spokojený?
1341. K 21 Reminiscence - práce se vzpomínkami
1342. K čemu mi bude supervize? Úvod do problematiky
1343. K optimalizaci pracovní výkonnosti přes porozumění sobě samémuEfektivní komunikace
1344. K1 Úvod do problematiky praktických postupů při zvládání problémových situacích v péči
1345. K10 - Úvod do restriktivních opatření
1346. K11 - Alzheimerova demence - nové přístupy a způsoby péče
1347. K11 - Alzheimerova demence ? nové přístupy a způsoby péče
1348. K12 - Jak pečovat o sebe sama, prevence syndromu vyhoření
1349. K13 Doprovázení v umírání, komunikace s rodinou klienta
1350. K14 Komunikace s klientem v zátěžových situacích v pracovním týmu
1351. K14 Komunikace v zátěžových situacích v pracovním týmu
1352. K15 - Práce s klientem a zvláštnosti komunikace u lidí s demencí
1353. K15 - Práce s klientem a zvláštnosti u lidí s demencí
1354. K16 Průběh a úspěšné zvládnutí adaptace seniora při nástupu do instituce
1355. K16 - Průběh a úspěšné zvládnutí adaptace seniora při nástupu do instituce
1356. K17 Práce s klientem - seniorem, aktivizace a motivace
1357. K18 Poskytování paliativní péče v domovech pro seniory, specifika péče o umírající I.
1358. K18 Poskytování paliativní péče v domovech pro seniory, specifika péče o umírající I.
1359. K18: Poskytování paliativní péče v Domově pro seniory se zaměřením na komunikaci, specifika péče o umírající I.
1360. K19 Poskytování paliativní péče v domovech pro seniory, specifika péče o umírající II.
1361. K19 Poskytování paliativní péče v domovech pro seniory, specifika péče o umírající II.
1362. K19 Poskytování paliativní péče v domovech pro seniory, specifika péče o umírající II.
1363. K1_Úvod do problematiky praktických postupů při zvládání problémových situací v péči
1364. K2 Úvod do problematiky specifik komunikace s uživatelem sociálních služeb
1365. K21 Reminiscence ? práce se vzpomínkami
1366. K22 - Úvod do procesu individuálního plánování
1367. K22 - Výživa u seniorů s demencí
1368. K23 - Klíčový pracovník jako hlavní aktér individuálního plánování
1369. K24 - Komunikace s uživatelem sociálních služeb se specifickými potřebami
1370. K25 - První pomoc seniorům v sociálních službách
1371. K2_Úvod do problematiky specifik komunikace s uživatelem sociálních služeb
1372. K3 Úvod do problematiky péče o klienty s inkontinencí
1373. K3_Úvod do problematiky péče o klienty s inkontinencí
1374. K4 - Syndrom vyhoření v pečující profesi
1375. K4 Syndrom vyhoření u pracovníků v sociálních službách
1376. K5 - Aktivní naslouchání a nedirektivní přístup ke klientovi - aplikace v praxi
1377. K5 Individuální přístup k uživateli sociálních služeb a jeho specifika
1378. K6 Individuální přístup při uspokojování základních a vyšších psychosociálních potřeb uživatelů sociálních služeb
1379. K7 - Individuální přístup k uživatelům v sociálních službách
1380. K7 Individuální přístup k uživatelům rezidenčních zařízení
1381. K8 - Role klíčového pracovníka v individuálním plánování v sociálních službách
1382. K9 Individuální plánování s využitím Životního příběhu klienta
1383. K9 Individuální plánování v domovech seniorů s využitím Životního příběhu klienta
1384. Kapitoly z profesní etiky a pozitivní psychologie
1385. Kariérní poradenství - nástroj snižování nezaměstnanosti
1386. Kariérové poradenství metodou mapování kompetencí CH-Q v oblasti sociálních služeb
1387. Kariérové poradenství při práci se specifickými cílovými skupinami
1388. Karta sociálních systémů
1389. Kasuistický seminář
1390. Kazuistický seminář
1391. Kazuistický seminář - řešení obtížných situací při spolupráci s klientem
1392. Kazuistický seminář ? řešení obtížných situací při spolupráci s klientem
1393. Kazuistický seminář k vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny
1394. Kazuistický seminář k vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny
1395. Kazuistika jako nástroj zvyšování kvality sociální služby
1396. Kde končí sociální negramotnost a kde se už může jednat o duševní onemocnění aneb co může v chování klientů signalizovat začínající duševní nemoc
1397. Kde mám hledat sílu? Hledání zdrojů pracovníka pro úspěšné vykonávání pomáhající profese
1398. Kde ušetřit a zároveň zachovat úroveň péče (vybrané kapitoly z hospodaření)
1399. Kdo bude mít potíže? Právní odpovědnost při poskytování sociálních služeb
1400. Kdo bude mít potíže? Právní odpovědnost při poskytování sociálních služeb.
1401. Kdo jsou Romové - základy pro sociální pracovníky
1402. Kdo to jsou duševně, mentálně a kombinovaně postižené osoby a jak o ně pečovat
1403. Když je klientem rodina ? možnosti a výhody sociální práce s rodinou
1404. Když klient pobytového zařízení nemá na plnou úhradu - revize stavu, postupy a návrhy na zvýšení příjmů klienta.
1405. Když klient pobytového zařízení nemá na plnou úhradu - základní postupy
1406. Keramika - základy práce
1407. Khodnota času-time management pro všechny
1408. KI - KP Krizová intervence pro kontaktní pracovníky
1409. Kids Skills ? přístup zaměřený na řešení jako metoda sociální práce s dětmi, rodiči a komunitou
1410. Kids?skills - přístup zaměřený na řešení při práci s dětmi, rodiči a komunitou
1411. Kinestetická mobilizace
1412. Kinestetická mobilizace
1413. Kinestetická mobilizace modul II
1414. Kinestetika v praxi
1415. Klíč k efektivní komunikaci
1416. Klíče k poznání osobnosti
1417. Klíčové kompetence vedoucího pracovníka
1418. Klíčové komunikační a manažerské dovednosti pro pracovníky sociálních služeb
1419. Klíčový pracovník
1420. Klíčový pracovník a individuální plánování
1421. Klíčový pracovník v sociálních službách
1422. Klient pobytového zařízení v hmotné nouzi, příčiny a možná řešení
1423. Klient s duševní poruchou v zařízení sociální péče
1424. Klient s duševním onemocněním v sociálních službách
1425. Klient s kombinovaným postižením v sociálních službách (úvod do problematiky)
1426. Klient s kombinovaným zdravotním postižením
1427. Klient s mentálním či jiným zdravotním postižením v sociálních službách
1428. Klient s psychiatrickou diagnosou v praxi sociálního pracovníka ? úvod do problematiky
1429. Klient s rizikem v chování
1430. Klient s rizikem v chování - úvod do problematiky
1431. Klient v hmotné nouzi - krok za krokem k řešení
1432. Klient v insolvenčním řízení a jak mu pomoci
1433. Klient v sociálních službách v konfliktu se zákonem
1434. Klienti s problémovým chováním
1435. Klienti se syndromem demence - úvod do problematiky
1436. Kniha života - jak můžu pomoci dítěti, které mám v náhradní rodinné péči - úvod do problematiky
1437. Kniha života - metoda práce s dítětem vyrůstajícím v náhradní rodinné péči - úvod do problematiky
1438. Kniha života - metoda práce s dítětem vyrůstajícím v náhradní rodinné péči - úvod do problematiky
1439. Kniha života - metody práce s dítětem vyrůstajícím v náhradní rodinné péči
1440. Kniha života - práce s dítětem z náhradní péče
1441. Kniha života - úvod do práce s životním příběhem dítěte v rámci SPOD
1442. Kniha života jako nástroj v práci s identitou dítěte v náhradní rodinné péči
1443. Kognitivní funkce I.
1444. Kognitivní funkce II.
1445. Kognitivní kondice I.
1446. Kognitivní kondice II.
1447. Kognitivní rehabilitace v podmínkách sociálních služeb
1448. Kognitivní trénink paměti
1449. Kognitivní trénink v rámci aktivizace osob s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence
1450. Kolaborativní praxe při práci s ohroženými dětmi a mládeží
1451. Kompenzační pomůcky a adaptace prostředí pro děti se zdravotním znevýhodněním
1452. Kompenzační pomůcky pro klienty s obtížemi s motorice.
1453. Kompenzační pomůcky pro klienty s obtížemi v motorice
1454. Kompenzační pomůcky pro osoby se zdravotním postižením - úvod do problematiky
1455. Kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým postižením a jejich využití v každodenním životě
1456. Kompenzační práce se zvířetem u osob se zdravotním postižením
1457. Kompetence a role klíčového pracovníka
1458. Kompetence a role klíčového pracovníka v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením
1459. Kompetence ke kontaktní práci
1460. Kompetence pracovníků v přímé péči pro budování vztahů v týmu a pracovní skupině (8)
1461. Kompetence sociálních kurátorů při péči o osoby ohrožené sociálním vyloučením
1462. Kompetence sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách se zaměřením na seniory
1463. Kompetenční model a vedení pracovního týmu v soc. službách
1464. Kompetentní manažer I
1465. Kompetentní manažer II
1466. Kompetentní účastník supervize v sociálních službách
1467. Kompletní krizová intervence
1468. Komplexní krizová intervence
1469. Komplexní krizová intervence - kurz práce s klientem v krizi pro sociální pracovníky
1470. KOMPLEXNÍ KRIZOVÁ INTERVENCE ? kurz práce s klientem v krizi pro sociální pracovníky
1471. Komplexní ošetřovatelská péče o klienty s revmatoidní artritidou
1472. Komplexní péče o seniory využívající terénní a pobytové sociální služby
1473. Komplexní přístup k člověku se zaměřením na zjišťování specifických potřeb u uživatel sociální služby
1474. Komplexní přístup k uživatelům sociálních služeb, kteří trpí poruchou autistického spektra
1475. Komplexní přístup ke klientovi sociální práce I.
1476. Komplexní přístup ke klientovi sociální práce II.
1477. Komplexní přístup ke klientovi sociální práce III.
1478. Komplexní psychosociální rehabilitace
1479. Komplexní výcvik v poradenství zaměřeném na řešení
1480. Komplexní vzdělávací program pro sociální pracovníky
1481. Komplexní zdravotní, ošetřovatelská a rehabilitační péče a poskytování sociální služby u osob s neurologickými onemocněními
1482. Komunikace
1483. Komunikace (Evropský certifikát v sociální péči)
1484. Komunikace (základní modul)
1485. Komunikace - dvoudenní (Jak dovedněji zvládat komunikaci na úrovni osobní, profesní, v zátěžových i krizových situacích.)
1486. Komunikace - Evropský certifikát pro pracovníky sociálních služeb
1487. Komunikace - základ úspěšné péče
1488. Komunikace - základní modul
1489. Komunikace a asertivita - úvod do tématu
1490. Komunikace a aservitiva - úvod do tématu
1491. Komunikace a emoce v rodině, úvod do sociální práce s rodinou
1492. Komunikace a emoční inteligence I.
1493. Komunikace a její specifika v oblasti sociálních služeb
1494. Komunikace a lidský vztah v sociálních službách (úvod do problematiky)
1495. Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hráčstvím a jinými nelátkovými závislostmi
1496. Komunikace a naslouchání
1497. Komunikace a práce s agresivním a konfliktním klientem
1498. Komunikace a práce s oběťmi domácího násilíÚvod do supervize I.
1499. Komunikace a práce se specifickými skupinami klientů
1500. Komunikace a práce se zátěží v profesi
1501. Komunikace a práce v týmu
1502. Komunikace a spolupráce s rodinami uživatelů sociálních služeb
1503. Komunikace a spolupráce s rodinou v sociálních službách
1504. Komunikace a spolupráce v týmu
1505. Komunikace a umění naslouchat
1506. Komunikace a vzájemná podpora v týmech v prostředí sociálních služeb
1507. Komunikace a vztahy
1508. Komunikace aneb umíme jednat s lidmi se ztrátou sluchu
1509. Komunikace jako nástroj porozumění
1510. Komunikace jako nástroj spolupráce
1511. Komunikace jako nástroj zlepšení kvality péče o osoby s demencí
1512. Komunikace klíčového pracovníka s uživateli sociálních služeb a jejich rodinou
1513. Komunikace klíčového pracovníka s uživateli sociálních služeb s vybranými diagnózami
1514. Komunikace manažera I.
1515. Komunikace na pracovišti. Týmová spolupráce (vybrané kapitoly)
1516. Komunikace není jen uměním mluvit
1517. Komunikace nepříjemné zprávy
1518. Komunikace pod tlakem
1519. Komunikace podřízený - nadřízený a opačně
1520. Komunikace pracovníka v sociálních službách s klientem sociálních služeb
1521. Komunikace pracovníků služeb pro seniory s rodinami klientů
1522. Komunikace prakticky (vedení rozhovoru v sociálních službách)
1523. Komunikace při telefonním styku pro sociální pracovníky
1524. Komunikace pro pomáhající profese
1525. Komunikace pro sociální pracovníky
1526. Komunikace s afatickým klientem v sociálních službách
1527. Komunikace s afektivním a psychotickým klientem
1528. Komunikace s agresivním klientem
1529. Komunikace s agresivním klientem a pravidla šetrné sebeochrany
1530. Komunikace s agresivním uživatelem sociálních služeb
1531. Komunikace s člověkem s depresí
1532. Komunikace s člověkem s psychózou
1533. Komunikace s dementním a agresivním klientem při ošetřovatelské péči
1534. Komunikace s dítětem (úvod do problematiky)
1535. Komunikace s klientem
1536. Komunikace s klientem - průvodce pomáhajícího procesu
1537. Komunikace s klientem - průvodce pomáhajícího procesu pro pracovníky v sociálních službách
1538. Komunikace s klientem a speciální přístupy
1539. Komunikace s klientem jako základ profesionality sociálního pracovníka
1540. Komunikace s klientem postiženým demencí I.
1541. Komunikace s klientem s poruchami chování
1542. Komunikace s klientem s problémovým chováním
1543. Komunikace s klientem s problémovým chováním a pravidla šetrné sebeochrany
1544. Komunikace s klientem se specifickými potřebami
1545. Komunikace s klientem se specifickými potřebami
1546. Komunikace s klientem se závislostí
1547. Komunikace s klientem sociálních služeb
1548. Komunikace s klientem v duševní krizi
1549. Komunikace s klientem v duševní krizi - úvod do problematiky
1550. Komunikace s klientem v práci sociálního pracovníka
1551. Komunikace s klientem v sociální práci
1552. Komunikace s klientem v sociálních službách
1553. Komunikace s klientem, zásady komunikace se zaměřením na osoby se zdravotním postižením
1554. Komunikace s klienty s problematikou - zdravotní postižení, dlouhodobé onemocnění, umírání
1555. Komunikace s klienty s problémovým chováním
1556. Komunikace s klienty s problémy v dorozumívání, komunikační systémy
1557. Komunikace s klienty s psychiatrickou diagnózou - praktické ukázky
1558. Komunikace s klienty s vybranými diagnózami
1559. Komunikace s klienty se sluchovým postižením
1560. Komunikace s klienty se závislostí
1561. Komunikace s klienty se změněnou komunikační schopností
1562. Komunikace s klienty užívajícími návykové látky
1563. Komunikace s klienty vyžadující zvláštní přístup
1564. Komunikace s klienty zdravotně sociálních zařízení s důrazem na inkontinentního klienta
1565. Komunikace s lékaři, úředníky a poskytovateli sociálních služeb
1566. Komunikace s lidmi s duševním onemocněním
1567. Komunikace s lidmi s mentálním postižením
1568. Komunikace s lidmi s postižením
1569. Komunikace s lidmi se ZP
1570. Komunikace s lidmi trpícími demencí
1571. Komunikace s nemocnými a osobami se zdravotním postižením
1572. Komunikace s nemocnými a s osobami se zdravotním postižením
1573. Komunikace s nemocnými a s osobami se zdravotním postižením v sociální práci
1574. Komunikace s nemotivovaným klientem
1575. Komunikace s nemotivovaným klientem
1576. Komunikace s nevidomým a slabozrakým člověkem
1577. Komunikace s obětí násilných trestných činů
1578. Komunikace s obětí násilných trestných činů - zejména domácího a sexuálního násilí
1579. Komunikace s osobami s demencí
1580. Komunikace s osobami s vysokou mírou závislosti na pomoci druhé osoby
1581. Komunikace s osobami trpícími Alzheimerovou chorobou
1582. Komunikace s osobami trpícími syndromem demence s využitím metod videotréninku interakcí a intervize pro zaměstnance sociálních služeb
1583. Komunikace s osobami zdravotně postiženými a v seniorském věku - úvod do problematiky
1584. Komunikace s osobou blízkou
1585. Komunikace s osobou ohroženou domácím
1586. Komunikace s otcem při péči o ohrožené dítě
1587. Komunikace s podřízenými
1588. Komunikace s problémovým klientem
1589. Komunikace s problémovými klienty
1590. Komunikace s problémovými klienty v sociální práci
1591. Komunikace s problémovými typy klientů
1592. Komunikace s problémovými typy lidí v prostředí sociálních služeb - hraniční a pasivně agresivní osobnost
1593. Komunikace s problémovými typy lidí v prostředí sociálních služeb - obsedantně kompulzivní a histriónská osobnost
1594. Komunikace s problémovými typy lidí v prostředí sociálních služeb - úvod do problematiky
1595. Komunikace s psychiatrickými klienty
1596. Komunikace s rodiči po rozpadu manželství v situaci konfliktu
1597. Komunikace s rodinným pečujícím
1598. Komunikace s rodinnými pečujícími lidí s demencí
1599. Komunikace s rodinnými příslušníky a blízkými uživatelů služeb - úvod do problematiky
1600. Komunikace s rodinou
1601. Komunikace s rodinou poskytující náhradní rodinnou péči
1602. Komunikace s rodinou v sociální práci
1603. Komunikace s umírajícími a jejich rodinami
1604. Komunikace s umírajícími a jejich rodinnými příslušníky
1605. Komunikace s umírajícími a jejich rodinnými příslušníky - úvod do tématu
1606. Komunikace s uživatelem služby a jeho rodinou (vybrané kapitoly)
1607. Komunikace s uživatelem sociálních služeb, komunikace s problémovým klientem
1608. Komunikace s uživateli sociální služeb s přidruženými psychickými potížemi
1609. Komunikace s uživateli sociálních služeb se specifickými potřebami - osoby se zrakovým postižením
1610. Komunikace s uživateli trpícími Alzheimerovou chorobou
1611. Komunikace s úzkostným klientem
1612. Komunikace se seniorem a rodinnými příslušníky
1613. Komunikace se seniory
1614. Komunikace se seniory v sociální práci
1615. Komunikace se specifickými uživateli - uvedení do problematiky
1616. Komunikace se zaměřením na rozvoj asertivních dovedností u pracovníků sociálních služeb
1617. Komunikace se zaměřením na rozvoj asertivního jednání v sociálních službách
1618. Komunikace sociálních pracovníků s médii a veřejností
1619. Komunikace sociálních pracovníků s médii a veřejností
1620. Komunikace sociálního pracovníka s klientem a jeho rodinou
1621. Komunikace v adiktologii
1622. Komunikace v českém znakovém jazyce (znaková čeština, prstová abeceda)
1623. Komunikace v krizových a zátěžových situacích
1624. Komunikace v náročných situací
1625. Komunikace v obrazech se zaměřením na osoby s demencí
1626. Komunikace v obtížných situacích - úvod do problematiky
1627. Komunikace v obtížných situacích I.
1628. Komunikace v obtížných situacích II.
1629. Komunikace v paliativní péči
1630. Komunikace v péči o seniory, zdravotně postižené a hospicové klienty
1631. Komunikace v péči o umírající
1632. Komunikace v poradenské praxi, veden poradenského rozhovoru s OZP
1633. Komunikace v praxi vedoucích pracovníků v sociálních službách (32 výukových hodin)
1634. Komunikace v problematice domácího násilí
1635. Komunikace v rodině a s rodinou
1636. Komunikace v rodině a s rodinou - úvodní kurz
1637. Komunikace v sociálních službách
1638. Komunikace v týmu
1639. Komunikace v týmu a řešení složitých situací
1640. Komunikace v týmu pracovníků sociálních služeb
1641. Komunikace vedoucího pracovníka ? trénink zadávání úkolů a podávání zpětné vazby podřízeným kolegům
1642. Komunikace vedoucího pracovníka v sociálních službách
1643. Komunikace verbální a neverbální
1644. Komunikace, asertivita a jejich limity při jednání se zdravotně postiženými
1645. Komunikační a prezentační dovednosti pro vedoucí pracovníky sociálních služeb
1646. Komunikační bariéry
1647. Komunikační bedna ? zjišťování názorů, přání a potřeb dítěte
1648. Komunikační dovednosti
1649. Komunikační dovednosti - role a činnosti osob zapojených do plánování sociálních služeb
1650. Komunikační dovednosti - vedení rozhovoru s obtížnými klienty
1651. Komunikační dovednosti - vedení rozhovoru s obtížnými klienty pro sociální pracovníky
1652. Komunikační dovednosti a asertivita
1653. Komunikační dovednosti a asertivita - pro sociální pracovníky
1654. Komunikační dovednosti a asertivita v sociální oblasti
1655. Komunikační dovednosti a osobnost pracovníka v sociálních službách
1656. Komunikační dovednosti a zvládání psychické zátěže při práci s klienty
1657. Komunikační dovednosti a zvládání psychické zátěže v krizových okamžicích
1658. Komunikační dovednosti a zvládání psychické zátěže v krizových okamžicích klienta
1659. Komunikační dovednosti a zvládání psychické zátěže v krizových okamžicích v sociální práci
1660. Komunikační dovednosti II.
1661. Komunikační dovednosti klíčového pracovníka s uživateli sociálních služeb a jejich rodinou
1662. Komunikační dovednosti klíčového pracovníka v práci s uživateli a jejich rodinou
1663. Komunikační dovednosti na základě cílové skupiny uživatele sociální služby
1664. Komunikační dovednosti pracovníků orgánu sociálně právní ochrany dětí
1665. Komunikační dovednosti při kontaktu s osobami se sluchovým postižením
1666. Komunikační dovednosti při kontaktu s osobami se zrakovým postižením
1667. Komunikační dovednosti při práci s klientem
1668. Komunikační dovednosti při práci s rodinou
1669. Komunikační dovednosti při realizaci IPOD
1670. Komunikační dovednosti při vedení týmu v sociálních službách
1671. Komunikační dovednosti pro pracovníky pomáhajících
1672. Komunikační dovednosti pro pracovníky pomáhajících profesí
1673. Komunikační dovednosti pro pracovníky v pomáhajících profesích
1674. Komunikační dovednosti pro pracovníky v sociálních službách
1675. Komunikační dovednosti pro sociální facilitátory
1676. Komunikační dovednosti pro úspěšnou prezentaci a jednání
1677. Komunikační dovednosti pro úspěšný fundraising
1678. Komunikační dovednosti pro vedoucí pracovníky v sociálních službách
1679. Komunikační dovednosti s klientem. Zaměření na poruchy nálady a deprese
1680. Komunikační dovednosti s rodinou
1681. Komunikační dovednosti v návaznosti na jednání s rodiči ve sporu
1682. Komunikační dovednosti v praxi sociálního pracovníka
1683. Komunikační dovednosti v přímé práci s klientem
1684. Komunikační dovednosti v problémových situacích v praxi sociálních služeb
1685. Komunikační dovednosti vedoucích pracovníků v sociálních službách
1686. Komunikační kompetence manažera v sociálních službách
1687. Komunikační kompetence v praxi sociálního pracovníka
1688. Komunikační nástroje a dovednosti v práci manažera
1689. Komunikační nástroje při zapojování dětí do rozhodování v rámci SPOD - úvod do problematiky
1690. Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby
1691. Komunikační ovlivňovací techniky v sociální práci
1692. Komunikační ovlivňovací techniky v sociálních službách
1693. Komunikační sebeobrana ? vstup do problematiky
1694. Komunikační styly
1695. Komunikační trojúhelník (základy komunikace mezi sociálním pracovníkem, klientem a klientovou rodinou)
1696. Komunitní plánování
1697. Komunitní plánování jako nástroj k zajištění dostupnosti sociálních služeb
1698. Komunitní plánování sociálních služeb - krok za krokem
1699. Komunitní plánování sociálních služeb - průvodce procesem
1700. Komunitní plánování sociálních služeb - základní kurz
1701. Komunitní plánování sociálních služebAgresivita dětí
1702. Komunitní plánování v kontextu sociálních služeb pro pokročilé
1703. Komunitní práce - úvod do metody
1704. Komunitní práce a komunitní plánování
1705. Komunitní práce v kontextu sociálně vyloučených lokalit
1706. Komunitní způsob práce a vytváření bezpečí ve vztahu s uživatelem
1707. Konflikt a agrese - vyjednávání a řešení v pomáhajících profesích
1708. Konflikt a efektivní komunikace
1709. Konflikt a efektivní komunikace v sociální oblasti
1710. Konflikt a jeho řešení
1711. Konflikt a jeho řešení I.
1712. Konflikt a jeho zvládání - úvod do problematiky
1713. Konflikt nás neporazí
1714. Konflikt, důsledky a možnosti řešení konfliktních vztahů - práce s konfliktním klientem
1715. Konflikt, řešení konfliktních situací v práci s klientem v sociálních službách
1716. Konfliktní situace - klient je naštvaný a co já s tím?
1717. Konfliktní situace a agresivní klient - úvod do problematiky
1718. Konfliktní situace a jejich řešení
1719. Konflikty a jejich řešení
1720. Konflikty a jejich zvládání
1721. KONFLIKTY A JEJICH ZVLÁDÁNÍ - ÚVOD DO PROBLEMATIKY
1722. Konflikty a snižování napětí
1723. Konflikty jako koření práce - změna pohledu na konflikty
1724. Konflikty v naší organizaci
1725. Konflikty v práci sociálního pracovníka a jejich zvládání
1726. Konstruktivní otázky v praxi I.
1727. Konstruktivní přístup k řešení konfliktů
1728. Konstruktivní přístup k řešení sporů v sociální praxi
1729. Kontakt a dialog
1730. Kontakt a dialog v pomáhající profesi I.
1731. Kontakt a dialog v pomáhající profesi II.
1732. Kontakt a vyjednávání sociální práce s psychiatrickým klientem v nízkoprahových službách
1733. Kontakt dítěte s biologickou rodinou
1734. Kontakt dítěte v NRP s biologickou rodinou
1735. Kontakt dítěte v NRP s původní rodinou v propojení se zpracováváním historie dítěte
1736. Kontakt dítěte v pěstounské péči s jeho vlastní rodinou - úvod do problematiky
1737. Kontakt dítěte v pěstounské péči s rodinou
1738. Kontakt dítěte vyrůstajícího v NRP se svou biologickou rodinou - úvod do problematiky asistovaného kontaktu
1739. Kontakt s klientem se specifickými potřebami
1740. Kontaktní práce v nízkoprahových sociálních službách
1741. Kontakty pěstounské rodiny s biologickou rodinou
1742. Kontrakt a individuální plánování
1743. Kontraktování v supervizi
1744. Kontrola a pomoc při práci s klientem v sociálních službách
1745. Kontrola sociálních služeb
1746. KONTROLA v sociálních službách
1747. Konzultační dovednosti v sociálních službách
1748. Koordinace multidisciplinárního týmu dle Sue Ryder
1749. Koordinátor dobrovolníků v pobytových službách
1750. Koordinátor dobrovolníků v sociálních službách
1751. KOORDINOVANÁ PÉČE S RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY
1752. Koordinovaná rehabilitace seniorů
1753. Koordinovaná rehabilitace z pohledu koordinované sociálně zdravotní péče
1754. Koučink - nástroj rozvoje manažerských dovedností vedoucích pracovníků v sociálních službách
1755. Koučink jako metoda motivace a stimulace zaměstnanců
1756. Koučink jako metoda řízeného rozhovoru
1757. Koučovací přístup v praxi sociální práce
1758. Koučovací přístup v praxi sociální práce I.
1759. Koučovací přístup v praxi sociální práce II.
1760. Koučovací přístup v sociálních službách
1761. Koučovací techniky při vedení poradenského rozhovoru
1762. Koučování a jeho využití v praxi sociální služby
1763. Koučování jako manažerský styl
1764. Koučování jako manžerský styl
1765. Koučování jako nástroj v řízení sociální instituce
1766. Koučování jako účinný manažerský styl řízení v sociálních službách
1767. Koučování jako účinný manažerský styl vedení v sociálních službách
1768. Koučování v sociálních službách
1769. Koučování zaměřené na řešení s jednotlivci, týmy a skupinami v kontextu sociálních služeb
1770. Krádeže dětí a mladistvých
1771. Krajina stáří - samostatnost a kvalita života seniora
1772. Krátká intervence pro návykové problémy - úvod do problematiky
1773. Kreativita jako cesta k osobnímu a profesnímu rozvoji
1774. Kreativita přístupů v péči o uživatele sociálních služeb
1775. Kreativní metody - muzikoterapie
1776. Kreativní techniky I.: Arteterapie
1777. Kreativní techniky kariérového poradenství v sociálních službách
1778. Kreativní výtvarné techniky pro relaxaci a sebemotivaci
1779. Křesťanská etika v sociální práci - úvod do problematiky
1780. Křesťanská sociální práce jako součást pastorace
1781. Kriminalita - rizikové chování v kontextu sociální práce
1782. Kriminalita dětí a její vyšetřování
1783. Kriminalita dětí, mládeže, dospělých
1784. Kriminalita páchaná na dětech
1785. Kritéria kvality plánování sociálních služeb
1786. Kritéria úspěšné sociální služby
1787. Kritika - co s námi dělá a jak s ní dobře zacházet
1788. Krize a základy krizové intervence
1789. Krize a zásady jednání sociálního pracovníka s klientem v krizi
1790. Krize, význam krize a možnosti zvládání životních krizí
1791. Krizová a psychosociální intervence I.
1792. Krizová a psychosociální intervence II.
1793. Krizová intervence
1794. Krizová intervence
1795. Krizová intervence (pro sociální pracovníky)
1796. Krizová intervence - metody, techniky a zásady krizové práce s klientem
1797. Krizová intervence - Teorie a techniky práce s klientem v krizi
1798. Krizová intervence - úvod do problematiky
1799. Krizová intervence - základy pro pomáhající profese
1800. Krizová intervence a její praktické využití v sociálních službách
1801. Krizová intervence a její specifika
1802. Krizová intervence I
1803. Krizová intervence I.
1804. Krizová intervence II.
1805. Krizová intervence na dálku
1806. Krizová intervence nejen v kontextu domácího násilí na seniorech
1807. Krizová intervence při mimořádných událostech
1808. Krizová intervence pro 21. století Stupeň I.
1809. Krizová intervence pro 21.století Stupeň I.
1810. Krizová intervence pro praxi
1811. Krizová intervence v praxi
1812. Krizová intervence-vstup do problematiky
1813. Krizová intervence. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
1814. Krizová intervence: Systemický přístup k práci s krizí
1815. Krizová intervence: Systemický přístup při práci s krizí
1816. Krizová komunikace pro pracovníky v sociálních službách
1817. Krizová pomoc
1818. Krizová pomoc v praxi
1819. Krizové intervence v sociálních službách
1820. Krizový management a řešení mimořádných situací v sociálních službách
1821. Krizový plán v sociálních službách
1822. Kruhy podpory
1823. Kruhy podpory aneb Na co omezení svéprávnosti nestačí
1824. Kurátor pro mládež - přehled praktických činností
1825. Kurátor pro mládež - úvod do problematiky
1826. Kurs práce s rodinou uživatele sociálních služeb
1827. Kurs pro terénní pracovníky v sociálních službách
1828. Kurs pro terénní pracovníky v sociálních službáchKvalifikační kurz - pracovník v sociálních službách
1829. Kurs rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí
1830. Kurz aranžérství pro terapeutické programy
1831. Kurz arteterapie
1832. Kurz asertivního jednání aneb Jak se prosazovat
1833. Kurz asertivního jednání Jak se prosazovat
1834. Kurz asistence dospělých lidem s mentálním postižením II.
1835. Kurz Asistence dospělým lidem s mentálním postižením
1836. Kurz augmentativní a alternativní komunikace a nácvik gest jazykového programu MAKATON
1837. Kurz Bazální stimulace - nástavbový
1838. Kurz Bazální stimulace - základní
1839. Kurz českého znakového jazyka - rozšíření jazykových a komunikačních kompetencí I.
1840. Kurz českého znakového jazyka - rozšíření jazykových a komunikačních kompetencí I.Úvod do arteterapie
1841. Kurz českého znakového jazyka - úvod do problematiky a získání základních jazykových a komunikačních dovedností
1842. Kurz českého znakového jazyka - úvod do problematiky a získání základních jazykových a komunikačních kompetencí
1843. Kurz českého znakového jazyka pro tlumočníky ? zdravotnictví
1844. Kurz dalšího vzdělávání osobních asistentů osob s tělesným a kombinovaným postižením
1845. Kurz dalšího vzdělávání osobních asistentů osob s tělesným a kombinovaným postižením
1846. Kurz dalšího vzdělávání osobních asistentů osob s tělesným a kombinovaným postižením.
1847. Kurz efektivního pěstounství
1848. Kurz individualizace sociálních služeb pro pracovníky řídící proces změny
1849. Kurz k řešení finanční situace předlužených osob
1850. Kurz Kompletní krizová intervence
1851. Kurz kompletní krizová intervence
1852. Kurz koordinátora dobrovolníků
1853. Kurz košíkářství
1854. Kurz krizové intervence
1855. Kurz Lormovy abecedyKI - KP Krizová intervence pro kontaktní pracovníky
1856. Kurz manažerské dovednosti pro NNO
1857. Kurz manažerských dovedností
1858. Kurz motivačních rozhovorů
1859. Kurz na získání dovedností a kompetencí pro rozvoj neziskové organizace
1860. Kurz o tlumočení pro neslyšící pro další vzdělávání pracovníků v sociálních službách
1861. Kurz péče o rodinu a děti
1862. Kurz podpory a sebepodpory středního managementu v pomáhající profesi
1863. Kurz práce s rodinou a nezletilými dětmi
1864. Kurz práce s rodinou v rané péči
1865. Kurz praktického fundraisingu
1866. Kurz pro asistenty lidí s mentálním postižením
1867. Kurz pro asistenty lidí s mentálním postižením a autismem I.
1868. Kurz pro asistenty lidí s mentálním postižením a autismem II.
1869. Kurz pro asistenty lidí s mentálním postižením I.
1870. Kurz pro asistenty lidí s mentálním postižením II.
1871. Kurz pro asistující osoby klientům s míšním poškozením
1872. Kurz pro osobní asistenty
1873. Kurz pro osobní asistenty osob s tělesným a kombinovaným postižením
1874. Kurz pro pečující o lidi s demencí I.
1875. Kurz pro pečující o lidi s demencí II.
1876. Kurz pro pracovníky v přímé péči podporující začlenění lidí s mentálním postižením do běžného života
1877. Kurz pro pracovníky v přímé péči podporující začlenění lidí s tělesným postižením do běžného života
1878. Kurz pro pracovníky v sociálních službách
1879. Kurz pro pracovníky v sociálních službách - Profesionální fundraiser - Kurz na získání dovedností a kompetencí pro rozvoj neziskové organizace
1880. Kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na terénní služby v sociálně vyloučených lokalitách
1881. Kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na terénní služby v sociálně vyloučených lokalitáchSociální zabezpečení osob se zdravotním postižením v ČR
1882. Kurz pro průvodce, kteří již absolvovali Pravidla šetrné sebeobrany
1883. Kurz pro průvodce, kteří neabsolvovali Pravidla šetrné sebeobrany
1884. Kurz pro sociální pracovníky speciálně pedagogických center
1885. Kurz pro sociální pracovníky středisek výchovné péče a zařízení ústavní a ochranné výchovyCelostní pohled na problematiku osob se zdravotním postižením
1886. Kurz pro sociální pracovníky v rámci celoživotního vzdělávání
1887. Kurz pro transformaci v sociálních službách
1888. Kurz pro začínající manažery v sociálních službách
1889. Kurz první pomoci
1890. Kurz první pomoci pro pracovníky v sociální oblasti
1891. Kurz první pomoci pro pracovníky v sociálních službách
1892. Kurz první pomoci pro sociální pracovníky
1893. Kurz řešení praktických tlumočnických situací v komunitním tlumočení
1894. Kurz rodinného poradenství v adiktologii
1895. Kurz rozšířené první pomoci pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách
1896. Kurz sebepoznání, týmová spolupráce
1897. Kurz sociálního poradce
1898. Kurz zaměřený na sebepoznání prostřednictvím podpůrného působení skupiny
1899. Kurz zvládání rizikových komunikačních
1900. Kvalifikace plus. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách podle § 37 vyhlášky č. 505/2006 Sb.
1901. Kvalifikační kurs pro Pracovníka přímé obslužné péče - Pečovatele
1902. Kvalifikační kurs pro pracovníky v sociálních službách
1903. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
1904. Kvalifikační kurz - Pracovník v sociálních službách
1905. Kvalifikační kurz - pracovník v sociálních službách se zaměřením na průvodcovskou a předčitatelskou službu pro seniory a osoby se zdravotním postižením
1906. Kvalifikační kurz - pracovník v sociálních službách se zaměřením na sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
1907. Kvalifikační kurz - sociální pracovník pro lidi se zdravotním postižením a seniory
1908. Kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách
1909. Kvalifikační kurz pracovník v sociálních službách
1910. Kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách - Přímá obslužná péče
1911. Kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách - přímá obslužná péče
1912. Kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službáchKvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou péči o děti od 3 do 15 let
1913. Kvalifikační kurz pracovníků v sociálních službách pro zařízení poskytující okamžitou pomoc dětem
1914. Kvalifikační kurz pro osobní asistenty
1915. Kvalifikační kurz pro osobní asistenty dětem a mladým lidem s postižením
1916. Kvalifikační kurz pro osoby pečující o seniory a handicapované
1917. Kvalifikační kurz pro pečovatelky
1918. Kvalifikační kurz pro pečovatelky a pečovatele v sociálních službách
1919. Kvalifikační kurz pro pečovatelky v sociálních službách
1920. Kvalifikační kurz pro pracovníka v sociálních službách
1921. Kvalifikační kurz pro pracovníky přímé péče v sociálních službách
1922. Kvalifikační kurz pro pracovníky sociálních služeb v přímé obslužné péči
1923. Kvalifikační kurz pro pracovníky v přímé péči
1924. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
1925. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
1926. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
1927. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
1928. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
1929. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - Integrační program
1930. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - Kompletní krizová intervence
1931. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - osobní asistence
1932. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - osobní asistent při zaměstnávání
1933. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - pečovatelská činnost
1934. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - Práce s lidmi s handicapem 1. část
1935. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - Práce v integračním programu
1936. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - přímá obslužná činnost
1937. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - přímá péče
1938. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - přímé obslužné péče v ambulantních a pobytových sociálních zařízeních
1939. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - Program pro mentálně postiženéDorozumíme se? Výcvik v alternativní a augmentativní komunikaci s osobami s řečovými poruchami.
1940. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - Program pro třetí věk
1941. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - služby sociální prevence
1942. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - Výcvik v krizové a telefonické krizové intervenci
1943. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - základní výchovná nepedagogická činnost
1944. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - Základy nízkoprahových služeb
1945. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách ? se zaměřením na na osobní asistenci
1946. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách ? se zaměřením na základní výchovnou nepedagogickou činnost
1947. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách ? se zaměřením na oblast sociálního poradenství a sociální prevence
1948. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách ? základní výchovné činnosti
1949. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách podle § 37, vyhlášky č. 505/2006 Sb.
1950. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách poskytující simultánní přepis osobám se sluchovým postižením
1951. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách pro osoby se zdravotním postižením
1952. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách pro seniory
1953. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách s rozšířenou praxí
1954. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na asistenci pro osoby s těžkým zdravotním postižením
1955. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na děti a děti se zdravotním postižením
1956. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na lidi s mentálním a kombinovaným postižením
1957. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na oblast duševního zdraví
1958. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na osoby se zdravotním postižením
1959. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na osoby v krizi
1960. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na péči o děti
1961. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na péči o děti do tří let věku
1962. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na péči o seniory
1963. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou péči
1964. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou péči o děti od 3 do 15 let
1965. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou péči o seniory
1966. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na přímou péči o osoby se zdravotním postižením
1967. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na přímou péči o osoby se zdravotním postiženímKvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - osobní asistent v sociálních službách
1968. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na resocializační péči
1969. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na terénní sociální práci
1970. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na výkon pečovatelské činnosti
1971. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na základní výchovnou nepedagogickou činnost
1972. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením vykonávání přímé péče
1973. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v DKSŠ
1974. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v DKSšEtika a etické kodexy v práci pracovníků v sociálních službách
1975. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v DKSšPracovník sociální péče se zaměřením na přímou obslužnou péči
1976. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v přímé péči o seniory
1977. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách zaměřený na pečovatele, osobní asistenty a resocializační pracovníky
1978. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách zaměřený pro pečovatele, osobní asistenty a resocializační pracovníky
1979. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službáchBudování vztahu s uživatelem sociálních služeb
1980. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službáchDluhová problematika v praxi sociálního pracovníka, právní problematika v sociálních službách
1981. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službáchKvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
1982. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službáchPodpora pečujících rodičů
1983. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službáchRozvoj ekonomických znalostí a managerských dovedností v sociálních službáchKvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službáchPříprava na inspekci v sociálním zařízení
1984. Kvalifikační kurz pro terénní pracovníky
1985. Kvalifikační kurz pro tlumočníky znakového jazyka se zaměřením na tlumočení veřejných a společenských akcí
1986. Kvalifikační kurz pro výkon činnosti v oboru pracovník v sociálních službách
1987. Kvalifikační kurz pro výkon činnosti v oboru pracovník v sociálních službáchPečovatelka o děti předškolního věku
1988. Kvalifikační multidisciplinární kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na adiktologii
1989. Kvalifikační multidisciplinární kurz pro pracovníky v sociálních službách zaměřený na prevenci, léčbu a redukci škod zneužívání návykových látek
1990. Kvalita a smysl života seniorů v podmínkách sociálních služeb
1991. Kvalita sociálních služeb
1992. Kvalita v sociálních službách
1993. Kvalita v sociálních službách 2
1994. Kvalita v sociálních službách pro terénní pracovníky
1995. Kvalita života, důstojnost a autonomie ve stáří - cesta od teorie k praxi
1996. Kvalitní kontakt jako základ práce s klientem
1997. Kyberšikana a její dopad na dnešní společnost - úvod do problematiky
1998. Laická první pomoc pro pracovníky v sociálních službách
1999. Leadership I.
2000. Léčebná rehabilitace v rámci koordinované rehabilitace u uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením
2001. Legislativa a právní odpovědnost v sociální práci
2002. Legislativa v sociálně právní ochraně dětí
2003. Legislativa ve vztahu k domácímu násilí
2004. Legislativa: Opatrovnictví v novém občanském zákoníku
2005. Legislativní pohled na poskytování sociálních služeb
2006. Legislativní ukotvení sociálních služeb
2007. Lekce z muzikoterapie a jejího využití v sociálních službách
2008. Lektor aktivit v multisenzorickém prostředí Snoezelen
2009. Lektorské dovednosti
2010. Lektorské dovednosti v sociální práci
2011. Lektorský kurz sebezkušenostního výcviku pracovníků v sociálních službách
2012. Letní škola nových trendů sociální práce pro sociální pracovníky II.
2013. Letní škola nových trendů sociální práce pro sociální pracovníky III.
2014. Lidé s postižením a jejich způsobilost k právním úkonům
2015. Lidská důstojnost a etika v sociální práci - workshop
2016. Lidská práva a jejich ochrana u uživatelů sociálních služeb
2017. Lidská práva a ochrana práv klientů
2018. Lidská práva v kontextu standardů kvality sociálních služeb
2019. Lidská práva v sociálních službách
2020. Lidská sexualita pro pracovníky v pomáhajících profesích - rozšiřující kurz
2021. Lidské zdroje pomáhající v profesích
2022. Lůžko jako rizikový faktor
2023. Lůžko jako rizikový faktor (úvod do problematiky)
2024. M1 - Jak efektivně vést pracovní tým v sociálních službách
2025. M1 Jak efektivně vést pracovní tým v sociálních službách
2026. Malujeme na hedvábío
2027. Malujeme na sklo
2028. Mám doma puberťáka
2029. Máme doma kojence
2030. Máme doma nemocného s demencí
2031. Management a řízení kvality pobytových služeb pro seniory
2032. Management času, plánování a zvládání stresových situací pro pracovníky sociálních služeb
2033. Management času, plánování a zvládání stresových situací pro pracovníky sociálních služeb
2034. Management demence
2035. Management dobrovolnictví
2036. Management dobrovolnictví I
2037. Management dobrovolnictví I.
2038. Management dobrovolnictví II
2039. Management dobrovolnictví II.
2040. Management dobrovolnictví v pobytových sociálních službách pro seniory
2041. Management dobrovolnictví v pobytových zařízeních pro osoby se zdravotním postižením
2042. Management Inkontinence
2043. Management inkontinence
2044. Management kvality
2045. Management organizace se zaměřením na řízení neziskové organizace
2046. Management organizace se zaměřením na řízení neziskové organizace
2047. Management sociá.lních služeb: Stress management
2048. Management sociálních služeb
2049. Management sociálních služeb - úvod do problematiky
2050. Management sociálních služeb: Dejte šanci podřízeným pracovat za Vás!
2051. Management sociálních služeb: Hodnocení zaměstnanců
2052. Management sociálních služeb: Koučování - nejefektivnější styl řízení
2053. Management sociálních služeb: Proč je důležitá týmová spolupráce?
2054. Management sociálních služeb: Time management
2055. Management sociálních služeb: Výběrový pohovor
2056. Management v NNO
2057. Management v sociálních službách
2058. Management v sociálních službách
2059. Management v sociálních službáchKvalifikační kurz pro pečovatele - pečovatelky
2060. Management veřejné správy I.
2061. Management veřejné správy II.
2062. Management změn - Jak uřídit změnu
2063. Management změn - jak uřídit změnu
2064. Management změn v organizacích sociální péče
2065. Managerské dovednosti související s hodnocením a kontrolou I.
2066. Managerské dovednosti související s hodnocením a kontrolou II.
2067. Manažer kvality sociálních služeb
2068. Manažer neziskové organizace poskytující sociální služby
2069. Manažerská komunikace - vedení týmu, motivace a koučink pro vedoucí pracovníky v sociálních službách
2070. Manažerská komunikace I.
2071. Manažerská komunikace II. a její využití v sociálních službách
2072. Manažerská práce poskytovatele sociálních služeb
2073. MANAŽERSKÁ SUPERVIZE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
2074. Manažerské dovednosti
2075. Manažerské dovednosti
2076. Manažerské dovednosti - motivace pracovníků a etický rozměr manažerské práce
2077. Manažerské dovednosti - práce s týmy
2078. Manažerské dovednosti - vyjednávání, vedení porad a diskusí pro poskytovatele sociálních služeb
2079. Manažerské dovednosti a motivace zaměstnanců v neziskovém sektoru
2080. Manažerské dovednosti I. - Time management
2081. Manažerské dovednosti potřebné pro zavádění SQSS v praxi
2082. Manažerské dovednosti pro manažery v sociálních službách
2083. Manažerské dovednosti pro pracovníky sociálních služeb
2084. Manažerské dovednosti pro vedoucí pracovníky sociálních služeb
2085. Manažerské dovednosti pro vedoucí pracovníky v sociálních službách
2086. Manažerské dovednosti pro vedoucí pracovníky v sociálních službáchKvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
2087. Manažerské dovednosti sociálních pracovníků
2088. Manažerské dovednosti v oblasti sociální práce
2089. Manažerské metody pro střední management a pracovníky sociálních služeb
2090. Manažerské minimum pro vedoucí pracovníky v sociálních službách
2091. Manažerské vedení sociálních pracovníků
2092. Manažerský kurz pro pracovníky NNO
2093. Manažerský program pro vedoucí pracovníky v sociálních službách
2094. Manažerský trenažér
2095. Manažerský trenažérPracovník v sociálních službách
2096. Manipulace - jak se jí bránit?
2097. Manipulace - uvedení do problematiky
2098. Manipulace - úvod do problematiky
2099. Manipulace a jak se proti ní bránit v pomáhajících profesích
2100. Manipulace a konstruktivní sebeobrana - úvod do problematiky
2101. Manipulace s imobilním klientem
2102. Manipulace s imobilním klientem dle konceptu Kinestetické mobilizace?
2103. Manipulace s klientem s omezenou hybností
2104. Manipulace s klientem s poruchou mobility (prevence bolestí zad u pracovníků v sociálních službách)
2105. Manipulace s klientem, aby moje tělo nebolelo
2106. Manipulace v mezilidské komunikaci a obrana proti ní
2107. Manipulace ve vztahu uživatel - poskytovatel služby
2108. Manipulace, jak se jí bránit - úvod do
2109. Manipulace, vytváření závislosti (pro pracovníky v sociálních službách)
2110. Manipulace, vytváření závislosti (pro sociální pracovníky)
2111. Manipulace, vytváření závislosti ve vztahu pracovník a uživatel v praxi sociální služby ? úvod do problematiky
2112. Manipulativní klient - praktický nácvik komunikace
2113. MAPA ? tvoříme akční plány
2114. Mapování klientovy situace
2115. Mapování potřeb uživatelů sociálních služeb
2116. Marketing a komunikace I
2117. Marketing a komunikace II
2118. Marketing sociálních služeb
2119. Marketing v sociálních službách
2120. Marketing v sociálních službách - marketingové myšlení jako zdroj financí
2121. Marketing, reklama a kreativní myšlení v sociálních službách
2122. Marketingový specialista - fundraiser
2123. Média na naší straně
2124. Mediace
2125. Mediace - nástroj sociální práce
2126. Mediace - nástroj sociální práce?
2127. Mediace - základní mediační dovednosti a jejich praktické využití v sociální oblasti
2128. Mediace - způsob řešení konflktu
2129. Mediace a její využití při sociální práci s klientem - vstup do problematiky
2130. Mediace a její využití v sociálních službách
2131. Mediace a její využití v sociálních službách.
2132. Mediace-seznámení se s mimosoudním řešením konfliktu
2133. Mediační a facilitací techniky v jednání s rodiči
2134. Mediační praxe v sociální práci
2135. Mediační techniky pro lektorskou práci, jeho realizace a evaluace
2136. Mediační techniky v praxi pomáhajících profesí
2137. Mediátor - vyjednavač v zátěžových situacích
2138. Měkké dovednosti v sociální práci
2139. Mentorské dovednosti pro práci s osobami ohroženými na trhu práce
2140. MEPOSS - metodika sociálních služeb
2141. Měření kognitivních funkcí pro pracovníky v sociálních službách
2142. Metoda HoNOS - hodnocení zdravotního stavu klienta s duševním onemocněním při poskytování sociální služby
2143. Metoda krizové intervence pro praxi v sociálních službách
2144. Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina I.
2145. Metoda validace podle Naomi Feil
2146. Metoda validace podle Naomi Feil II.
2147. Metoda validace v sociální práci
2148. Metodická podpora pracovníků v souladu se standardy kvality sociálních služeb.
2149. Metodický kurz - Úvod do strukturovaných hodin v konceptu Snoezelen-MSE
2150. Metodika rozhovoru s dítětem Child in Focus v kontextu sociální práce
2151. Metody a organizace supervize v zařízeních sociálních služeb
2152. Metody a techniky aktivizace a manipulace využitelné v sociálních službách
2153. Metody a techniky de-eskalace napětí v sociálních službách
2154. Metody a techniky práce v situaci přemístění dítěte
2155. Metody a techniky zjišťování názoru dítěte pro sociální pracovníky
2156. Metody aktivního využívání volného času s použitím vybraných arteterapeutických prvků využitelných při práci s klientem s mentálním postižením
2157. Metody aktivního využívání volného času s použitím vybraných arteterapeutických prvků využitelných v práci s klientem s mentálním postižením
2158. Metody alternativní a augmentativní komunikace JINAK
2159. Metody alternativní komunikace
2160. Metody alternativní komunikace se seniory a osobami se zdravotním postižením
2161. Metody hiporehabilitace a individuální plánování se zaměřením na děti a mládež
2162. Metody komunikace s rodinou a dětmi v sociální práci
2163. Metody kvality
2164. Metody kvality v sociálních službách
2165. Metody lokální spolupráce a síťování pro sociální pracovníky a vedoucí pracovníky v sociálních službách působících v sociálně vyloučených lokalitách
2166. Metody poskytování sociálních a fakultativních služeb v NZDM
2167. Metody práce pracovníků v sociálních službách s klienty s autismem
2168. Metody práce s Biblí
2169. Metody práce s dítětem s poruchou attachmentu
2170. Metody práce s duševně nemocnými v sociálních službách
2171. Metody práce s lidmi s autismem - úvod
2172. Metody práce s lidmi s duševním onemocněním
2173. Metody práce se seniory
2174. Metody práce se seniory a jejich využití v praxi
2175. Metody práce se skupinou pro pomáhající profese
2176. Metody psychohygieny pro seberozvoj a pro praxi
2177. Metody rozšiřující asertivní komunikaci
2178. Metody sociální práce
2179. Metody sociální práce - metody využívané k posuzování rodiny
2180. Metody sociální práce - základní praktické postupy
2181. Metody sociální práce a systémy sociální ochrany zaměřené na osoby se zdravotním postižením - úvod do problematiky.
2182. Metody sociální práce s ohroženými dětmi a rodinami
2183. Metody sociální práce s osobami se zrakovým postižením
2184. Metody sociální práce s předluženými klienty
2185. Metody sociální práce v kontextu legislativy
2186. Metody sociální práce v náhradní rodinné péči
2187. Metody taneční pohybové terapie při práci s klienty se zkušeností domácího násilí
2188. Metody taneční pohybové terapie pro seniorskou skupinu klientů
2189. Metody vyhodnocování informací k hodnocení stupně závislosti osob na pomoci jiné osoby
2190. Metody vyhodnocování zvláště závažných případů domácího násilí a management rizik - Úvod do problematiky
2191. Metody zjišťování informací k hodnocení stupně závislosti osob na pomoci jiné osoby
2192. Metody zjišťování potřeb u nekomunikujících osob
2193. Metody zpracování historie dítěte - kniha života a další metody
2194. Metody zvládání konfliktních situací v sociální práci
2195. Metody zvládání konfliktních situací v sociální práci s rodinou
2196. Metody, formy a způsoby zjišťování potřeb osob pro účely plánování sociálních služeb
2197. Mezigenerační dobrovolnictví. Úvod do problematiky.
2198. Mezikulturní kompetence
2199. Mezilidská komunikace - úvod do problematiky
2200. Mezilidská komunikace 2 -zvládání konfliktních situací
2201. Mezinárodní manželství - úvod do problematiky
2202. Mezinárodní osvojení
2203. Mezinárodní smlouvy v oblasti ochrany práv dětí
2204. Mezinárodní únosy dětí
2205. Mezinárodní znakový systém a jeho tlumočení pro neslyšící tlumočníky
2206. MIDDLE MANAGEMENT V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
2207. Mimořádné výhody a příspěvky pro osoby se zdravotním postižením
2208. Mindfulnes ke zvládání stresu a emocí 1
2209. Mindfulness
2210. Mindfulness (všímavost) v sociálních službách
2211. Mindfulness - účinná protistresová metoda pro každodenní praxi pracovníků v sociální oblasti
2212. Mindfulness ke zvládání stresu a emocí 1
2213. Mindfulness ke zvládání stresu a emocí 2
2214. Minimum První pomoci pro pracovníky v sociálních službách v přímé péči
2215. Minimum z první pomoci pro pracovníky v sociálních službách
2216. Minimum z psychiatrie pro pracovníky v pomáhajících profesích
2217. Minority a přístupy aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
2218. Míra rizika a podpory při plánování a poskytování sociálních služeb
2219. Míra rizika a podpory při plánování a poskytování sociálních služeb - úvod do problematiky
2220. Míra rizika a podpory při plánování a poskytování sociálních služeb osobám s mentálním postižením
2221. Mlčenlivost při poskytování sociálních služeb -povinnosti poskytovatelů sociálních služeb
2222. Mnoho podob hněvu ? podněty k sebereflexi v pomáhajících profesích
2223. Mnoho podob hněvu-podněty k sebereflexi v pomáhajících profesích
2224. Mobbing - psychoteror na pracovišti
2225. Mobbing,bossing, šikana a etika v praxi pracovníka v sociálních službách
2226. Moc a bezmoc
2227. Model CARe - komplexní přístup v psychosociální rehabilitaci
2228. Model plánování rozvoje osobnosti dítěte
2229. Modelové příklady a praktická cvičení tvorby snadno srozumitelných informací
2230. Modelujeme s klienty sociálních služeb. Kurz keramiky pro terapeuty
2231. Moderní asistivní technologie v sociálních službách
2232. Moderní fundraising v sociálních službách
2233. Moderní fundraising v sociálních službách
2234. Moderní trendy cvičení pro seniory I
2235. Modul celoživotního programu vzdělávání pracovníků sociálních služeb - Prevence vyhořeníKomunikace pro sociální pracovníky
2236. Modul celoživotního programu vzdělávání pracovníků sociálních služeb: Prevence
2237. Modul celoživotního programu vzdělávání sociálních pracovníků v sociálních službách - Etika a etické kodexy
2238. Modul celoživotního programu vzdělávání sociálních pracovníků v sociálních službách - Komunikace
2239. Modul celoživotního vzdělávání Péče o nevyléčitelně nemocného v domácím prostředí
2240. Modul celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků: Komunikace s agresivním uživatelem soc. služeb
2241. Modul celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků: Prevence syndromu vyhoření
2242. Modul celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků: Prevence syndromu vyhořeníKvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
2243. Modul celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků: Základní norma znalostí první pomoci
2244. Modul celoživotního vzdělávání Specifika hospicové péče pro sociální pracovníky
2245. Modul celoživotního vzdělávání Úvod do hospicové paliativní péče
2246. Moje duševní hygiena, jak o ni pečovat
2247. Montessori principy v péči o seniory
2248. Mosty v komunikaci v podmínkách sociálních služeb
2249. Mosty v komunikaci v podmínkách sociálních služeb
2250. Motivace - s péčí řádného hospodáře
2251. Motivace a aktivizace klienta ke změně v životě
2252. Motivace a aktivizace v pojetí V. E. Frankla a motivační rozhovor v sociální práci
2253. Motivace a doprovázení ke změně
2254. Motivace a hodnocení pracovníků
2255. Motivace a hodnocení zaměstnanců, vedení hodnotících rozhovorů
2256. Motivace a kontrakt v sociálních službách
2257. Motivace a odměňování zaměstnanců sociálních služeb
2258. Motivace a osobnostní rozvoj v práci s dětmi a mládeží ohrožené sociálním vyloučením
2259. Motivace a rozvoj zaměstnanců pro vedoucí pracovníky v sociálních službách
2260. Motivace a sebe-motivace
2261. Motivace a vedení pracovních týmů
2262. Motivace a základy aktivizace při práci se seniory
2263. Motivace a základy aktivizačních terapií při práci se seniory (8 hodin)
2264. Motivace jako prostředek k profesnímu i osobnímu rozvoji pracovníka v sociální oblasti
2265. Motivace k práci, sebemotivace a význam týmové spolupráce
2266. Motivace k práci, sebemotivace, motivace v týmu v prostředí sociálních služeb
2267. Motivace k práci, sebemotivace, význam týmové spolupráce
2268. Motivace klienta sociálních služeb
2269. Motivace klientů k rodinné mediaci, zejména v (po)rozvodové situaci
2270. Motivace podřízených, systémy hodnocení a vedení hodnotícího pohovoru
2271. Motivace pracovníků poskytovatelů sociálních služeb
2272. Motivace seniora k účasti na péči
2273. Motivace uživatele ke změně
2274. Motivace v práci s klientem v sociálních službách
2275. Motivace versus manipulace klientů v sociálních službách
2276. Motivace verzus manipulace klientů v sociálních službách
2277. Motivace zaměstnanců
2278. Motivace zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb
2279. Motivace zaměstnanců sociálních služeb na základě analýzy potřeb a cílů organizace
2280. Motivace, hodnocení a zpětná vazba v sociálních službách
2281. Motivace, hodnocení a zpětná vazba v sociálních službách
2282. Motivace, kontrola a hodnocení zaměstnanců v sociálních službách
2283. Motivační a aktivizační prvky při práci se seniory a osobami se zdravotním postižením
2284. Motivační intervence
2285. Motivační rozhovor jako speciální metoda sociální práce
2286. Motivační rozhovory
2287. Motivační rozhovory - 70h výcvik
2288. Motivační rozhovory a práce s klientem
2289. Motivační rozhovory a práce s klientem na změně
2290. Motivační rozhovory I. (základní dovednosti)
2291. Motivační rozhovory III. (trénink dovedností, kazuistický seminář)
2292. Motivační rozhovory jako metoda práce s klienty v pomáhajících profesích
2293. Motivační rozhovory při práci s klienty v sociálních službách
2294. Motivační rozhovory s dětskými a mladistvými klienty
2295. Motivační rozhovory v praxi sociálních služeb
2296. Motivační rozhovory v sociální práci
2297. Motivační rozhovory v sociální práci II.
2298. Motivační rozhovory, práce s klientem na změně a supervize
2299. Mozkový jogging
2300. Možná úprava výchovy dítěte po rozvodu aneb střídavá péče z pohledu práva a praxe
2301. Možné přístupy v práci s klientem s mentálním postižením v náročných situacích
2302. Možné problémy v chování u dětí s nejistými typy attachmentu, jejich kořeny a vhodné výchovné intervence
2303. Možné zvládací (copingové) odpovědi klientů v situacích stresu
2304. Možnosti a limity asertivity v sociálních službách a prevence závislosti klienta na soc. službě včetně právních aspektů a odpovědnosti
2305. Možnosti a limity terénní sociální práce
2306. Možnosti a limity využití augmentativní a alternativní komunikace u osob s těžšími formami mentálního postižení - úvod
2307. Možnosti a limity využití techniky mediace při poskytování SPOD
2308. Možnosti a meze sociální práce s nezaměstnanými
2309. Možnosti a meze sociální práce s vězněnými a propuštěnými vězni
2310. Možnosti a podmínky vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
2311. Možnosti a přínos logoterapie pro pracovníky v pomáhajících profesích
2312. Možnosti a přínos logoterapie pro pracovníky v pomáhajících profesích - uvedení do problematiky
2313. Možnosti a způsoby řešení rizikových situací při spolupráci s uživatelem služby
2314. Možnosti budování motivace uživatelů ke změně
2315. Možnosti dialogu
2316. Možnosti dialogu: Vzdělávací program v kolaborativní a dialogické praxi
2317. Možnosti dramaterapeutického přístupu při práci s lidmi s postižením
2318. Možnosti hledání komunikace s klienty s poruchou rozumového spektra v zařízení sociálních služeb
2319. Možnosti interpretace kresby dítěte s handicapem
2320. Možnosti komunikace s nemluvícím (nejen) dítětem
2321. Možnosti komunikace ve skupině prostřednictvím hudby, pohybu a výtvarné činnosti
2322. Možnosti péče o klienty se závislostmi v kontextu sociálních služeb
2323. Možnosti podpory kognitivních funkcí seniorů
2324. Možnosti podpory rodiny v rozvodové situaci
2325. Možnosti práce s nespolupracujícím klientem
2326. Možnosti práce s pachateli domácího násilí v preventivních sociálních službách
2327. Možnosti práce s předluženým klientem v praxi
2328. Možnosti řečově-dramatických a pohybově-terapeutických aktivit u osob s mentálním postižením
2329. Možnosti sociální práce s exekucemi a rodinným rozpočtem
2330. Možnosti sociální práce se zadluženým klientem
2331. Možnosti spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany a poskytovatelů sociálních služeb
2332. Možnosti spolupráce s lidmi se závažnými duševními onemocněním
2333. Možnosti spolupráce s lidmi se závažnými duševními onemocněními
2334. Možnosti spolupráce s nespolupracujícími klienty
2335. Možnosti spolupráce s nespolupracujícími klienty v kontextu sociální práce
2336. Možnosti spolupráce s nespolupracujícími klienty?
2337. Možnosti spolupráce s nespolupracujícími klientyEtika v sociální práci
2338. Možnosti spolupráce ústavní výchovy a pěstounské péče na přechodnou dobu
2339. Možnosti supervize z pohledu systemiky - úvod
2340. Možnosti v aktivizaci imobilních klientů
2341. Možnosti využití arteterapeutických technik v přímé práci s klienty sociálních služeb
2342. Možnosti využití případových konferencí v práci s rodinou
2343. Možnosti využití prvků ergoterapie v sociálních službách
2344. Možnosti vzdělávání dospělých jedinců s mentálním postižením - úvod do problematiky
2345. Možnosti vzdělávání dospělých jedinců s mentálním postižením - úvod do problematiky
2346. Možnosti zvládání obtížných situací při spolupráci s uživatelem služby
2347. Multidisciplinární kurz pro sociální pracovníky se zaměřením na adiktologii
2348. Multidisciplinární přístup v péči o osoby s duševním onemocněním
2349. Multikulturní aspekty v sociální práci
2350. Multikulturní rozměr sociální práce
2351. Muzikoterapie
2352. Muzikoterapie - PÍSNI LEŤ A HUDBO HRAJ aneb jak zpívat a muzicírovat s klienty
2353. Muzikoterapie a její využití v práci sociálního pracovníka
2354. Muzikoterapie a její využití v sociálních službách
2355. Muzikoterapie pro celostní rozvoj
2356. Muzikoterapie pro pracovníky v sociálních službách
2357. Muzikoterapie s etnickými nástroji
2358. Muzikoterapie v péči o klienta sociálních služeb
2359. Muzikoterapie v procesu zotavení z duševního onemocnění
2360. My - lidské zdroje
2361. My Backpack I. (základy práce s metodou)
2362. My Backpack II (prohloubení dovedností v práci s metodou)
2363. My Backpack II. (prohloubení dovedností v práci s metodou)
2364. Myšlení zaměřené na člověka
2365. Myšlenkové mapy v individuálním plánování
2366. Myšlenkový stres, posilování duševního zdraví
2367. Na člověka zaměřená komunikace
2368. Na člověka zaměřená péče
2369. Na člověka zaměřená sociální rehabilitace
2370. Na člověka zaměřené plánování
2371. Na člověka zaměřený přístup k riziku
2372. Na klienta zaměřený přístup v sociální práci
2373. Na konci a přesto spolu doma
2374. Na osobu zaměřený přístup v sociální péči
2375. Na řešení orientovaný management v sociálních službách
2376. Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii
2377. Na řešení orientovaný přístup v rámci metod sociální práce
2378. Na řešení orientovaný přístup v rámci metod sociální práce - navazující část
2379. Na řešení orientovaný rozhovor
2380. NA ŘEŠENÍ ZAMĚŘENÝ PŘÍSTUP v poradenské a konzultační praxi
2381. Na řešení zaměřený přístup v poradenské a konzultační praxi
2382. Na všímavosti (mindfulness) založený trénink pomáhajících kompetencí
2383. Na všímavosti založený trénink pomáhajících kompetencí
2384. Nábor a výběr pěstounů. Hodnocení pěstounů.
2385. Nácvik a využití relaxačním technik pro pracovníky pomáhajících profesí
2386. Nácvik komunikačních dovedností prostřednitcvím videotréninku interakcí
2387. Nácvik manipulace a mobilizace méně pohyblivého klienta
2388. Nácvik manipulace s málo pohyblivým nebo nepohyblivým klientem
2389. Nácvik manipulace s nehybným a málo pohyblivým klientem
2390. Nácvik řešení konfliktních situací - základní dovednosti
2391. Nácvik sebeobsluhy a rozvoj soběstačnosti u osob s PAS
2392. Nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy a podpůrné aktivizační techniky
2393. Nácvik vybraných relaxačních technik
2394. Nácviky funkční komunikace a strukturovaný přístup
2395. Nácviky sociálních dovedností u dětí s Aspergerovým syndromem
2396. Nácviky sociálních dovedností u dětí/osob s Aspergerovým syndromem nebo Vysokofunkčním autismem
2397. Nadstavbový výcvik v telefonické krizové intervenci pro konzultanty Linky bezpečí
2398. Náhlé zhoršení stavu klienta I. A co teď
2399. Náhradní rodina a okolí
2400. Náhradní rodinná péče
2401. Náhradní rodinná péče a kontakty s biologickými rodiči
2402. Náhradní rodinná péče a kontakty s biologickými rodiči - úvod do problematiky
2403. Náhradní výchova
2404. Náhradní výchova dětí
2405. Náhradní výchovná péče v České republice
2406. Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním a pod opatrovnictvím
2407. Náměty na tvorbu individuálních plánů uživatelů sociálních služeb
2408. Náměty pro tvorbu individuálních plánů uživatelů sociálních služeb
2409. Náměty pro tvorbu individuálních plánů uživatelů v sociálních službách
2410. Náplň dne u klientů s těžkým až hlubokým mentálním postižením
2411. Náplň dne u klientů s těžkým až hlubokým mentálním postižením (terapie klientů a terapie personálu)
2412. Naplňování kvality v organizacích sociálních služeb
2413. Naplňování lidských práv v pobytových zařízeních soc.služeb v kontextu standard č. 2 - Ochrana práv uživatele sociálních služeb
2414. Naplňování lidských práv v pobytových zařízeních sociálních služeb v kontextu standard č.2 - Ochrana práv uživatele
2415. Náročné situace na pracovišti a možnosti jejich řešení ? kazuistický seminář technik intervizně-supervizních
2416. Náročné situace v komunikaci s klientem
2417. Národní standardy kvality sociálních služeb
2418. Nárok na jednotlivé sociální dávky a postupy při vyřizování; zaměřeno na dávky Státní sociální podpory a dávky Hmotné nouze
2419. Narušená komunikační schopnost u dětí
2420. Narušená komunikační schopnost u dospělých osob
2421. Násilí a rodina, sociální práce s rodinou se zneužívanými, týranými, zanedbávanými dětmi
2422. Násilí na seniorech a jejich předcházení
2423. Násilí očima seniorů
2424. Násilí v domácnostech seniorů
2425. Násilí v rodině z pohledu právníka a psychologa
2426. Následná péče o klienty po cévní mozkové příhodě
2427. Nástavbový kurz Bazální stimulace
2428. Nástavbový kurz Bazální stimulace?
2429. Nástavbový kurz základů ošetřovatelské péče a manipulačních technik pro pracovníky v sociálních službách
2430. Nastavení systému tvorby standardů kvality v organizaci
2431. NÁSTUP NOVÉHO UŽIVATELE DO POBYTOVÉ SLUŽBY
2432. Nástup nového uživatele do pobytové služby
2433. Návštěva pracovníka v bytě klienta - úvod
2434. Návštěva v bytě klienta
2435. Návštěva v bytě klienta se zaměřením na rodiny s dětmi
2436. Návštěva v domácnosti klienta
2437. Návykové chování nezávislé na substanci
2438. Nebojme se autismu - úvod do práce a komunikace s dětmi a osobami s poruchou autistického spektra
2439. Nebojme se spirituality! Úvod do tématu vnímání a naplňování spirituálních potřeb klienta
2440. Nedirektivní komunikace při práci s klienty v sociálních službách
2441. Nedirektivní komunikace s klienty sociálních služeb
2442. Nedobrovolný klient
2443. Nefarmakologické přístupy ke klientům s demencí
2444. Negativní trendy ve vývoji rodiny a syndormu CAN - úvod do problematiky
2445. Nejčastější chybné postupy v péči o uživatele sociálních služeb
2446. Nejčastější omyly ve výchově dětí - úvod do problematiky
2447. Nejčastější onemocnění ve stáří - úvod do problematiky
2448. Nejdůležitější informace, které musíme znát, chceme-li navázat pozitivní kontakt s romským klientem
2449. Nejdůležitější informace, které potřebujeme znát, chceme-li navázat pozitivní kontakt s romským klientem
2450. Nejsem ekonom a řídím neziskovku aneb základní pojmy z financí v návaznosti na SQSS pro všechny poskytovatele sociálních služeb
2451. Nekomunikující a nespolupracující klient
2452. Některé aspekty ošetřovatelské péče o seniory a zdravotně postižené
2453. Některé možnosti arteterapie v péči o klienty sociálních služeb
2454. Některé zvláštnosti zákona o sociálních službách
2455. Nelátkové závislosti a New addiction
2456. Nelegální drogy v ČR z pohledu trestního a správního práva v praxi sociálního pracovníka
2457. Nemotivovaný a nespolupracující klient - úvod do problematiky
2458. Neohrozit, ale neomezit? Práce s rizikem v sociálních službách
2459. Nepojistné dávky
2460. Nepojistné dávky sociálního zabezpečení České republiky
2461. Nepojistné sociální dávky I. - dávky státní sociální podpory a dávky pomoci v hmotné nouzi
2462. Nepojistné sociální dávky II. - dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči
2463. Nespecifické poruchy chování (úvod do problematiky)
2464. Nespecifické poruchy chování - lhaní, krádeže, útěky a toulky (úvod do problematiky)
2465. Neverbální komunikace
2466. Neverbální komunikace - Řeč těla
2467. Neverbální komunikace a její účinnost v sociální práci
2468. Neverbální komunikace jako významná složka úspěšné komunikace
2469. Neviditelné děti - práce s dětmi vězněných rodičů
2470. Než si řeknu bydlím, aneb jak pracovat s bydlením jako s potřebou uživatelů
2471. Než si řeknu pracuji, aneb jak pracovat s tím mít práci jako s potřebou uživatelů
2472. Nežádoucí události v sociálních službách
2473. Nezaměstnanost a sociálně patologické jevy u dlouhodobě nemocných
2474. Nezávislé zprostředkování
2475. Nezletilé dítě jako subjekt nebo objekt exekuce?
2476. Nízkoprahové služby v praxi - Odborný kontaktní pracovník v sociálních službách
2477. Nízký důchod - sociální hrozba, příčiny a možná řešení
2478. Normy chování na pracovišti
2479. Normy chování na pracovišti I
2480. Normy chování na pracovišti I.
2481. Normy chování na pracovišti II
2482. Normy chování na pracovišti III se zaměřením na sociální služby
2483. Normy chování na pracovišti se zaměřením na sociální služby I
2484. Normy chování na pracovišti se zaměřením na sociální služby II
2485. Normy chování na pracovišti se zaměřením na sociální služby III
2486. Nouzové a havarijní situace
2487. Nouzové a havarijní situace - aneb jak poskytovat sociální službu bezpečně
2488. Nouzové a havarijní situace - konkrétní situace v praxi
2489. Nouzové a havarijní situace - navazující povinnosti poskytovatele
2490. Nouzové a havarijní situace - standard kvality č.14
2491. Nouzové a havarijní situace při poskytování sociální služby
2492. Nouzové a havarijní situace při poskytování sociální služby - základní přehled problematiky
2493. Nouzové a havarijní situace při poskytování sociálních služeb
2494. Nouzové a havarijní situace při výkonu sociální služby
2495. Nouzové a havarijní situace v poskytování sociálních služeb
2496. Nouzové a havarijní situace v sociálních službách - úvod do problematiky
2497. Nouzové a havarijní situace v souvislosti s poskytováním sociální služby
2498. Nová sociální rizika a role sociální práce s rodinou
2499. Nová zákonná úprava přestupků v oblasti ochrany dětí
2500. Nové dítě v rodině
2501. Nové možnosti expresivních přístupů při práci se skupinou
2502. Nové pohledy na utváření psychiky u klientů sociální služby z hlediska vývojové psychologie
2503. Nové postupy v péči o osoby se zdravotním postižením
2504. Nové povinnosti obce v sociální oblasti po reformě
2505. Nové povinnosti v ochraně osobních údajů v sociálních službách
2506. Nové trendy v sociálně-právní oblasti
2507. Nové trendy v terénní sociální práci
2508. Novela Občanského zákoníku ve vztahu k sociálním službám
2509. Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi
2510. Novinky v KPR (kardiopulmonální resuscitace) - neodkladná resuscitace
2511. Novinky v předlékařské první pomoci v sociálních službách
2512. Nový občanský zákoník - nové rodinné právo
2513. Nový občanský zákoník - nové rodinné právo I. část
2514. Nový občanský zákoník - nové rodinné právo I.část
2515. Nový občanský zákoník - nové rodinné právo II. část
2516. Nový občanský zákoník - úvod do rodinného práva
2517. Nový občanský zákoník a neziskový sektor
2518. Nový občanský zákoník s důrazem na rodinné právo
2519. Nový Občanský zákoník v praxi sociálních pracovníků I.
2520. Nový Občanský zákoník v praxi sociálních pracovníků II.
2521. Nový občanský zákoník v praxi ve vztahu k nepojistným sociálním dávkám - Úvod do bytové problematiky
2522. Nový občanský zákoník v praxi ve vztahu k nepojistným sociálním dávkám - Úvod do rodinného práva
2523. Nový způsob práce s dětmi ve věku 6-12let v období rozpadu rodiny aneb Dětský průvodce světem rozvodu
2524. Nutriční stav klienta a jeho specifika
2525. O dětech a smrti - jak provázet dítě obdobím zármutku
2526. O opatrovnictví a svéprávnosti dospělých osob
2527. O smrti a umírání
2528. O vhodném způsobu komunikace a péče u psychoticky nemocných
2529. Občanský zákoník
2530. Občanský zákoník v praxi pomáhajícího pracovníka
2531. Obchodování s lidmi a vykořisťování - specifika práce s obchodovanou osobou (navazující kurz)
2532. Obchodování s lidmi a vykořisťování. Možnosti pomoci a prevence.
2533. Období vzdoru v životě dítěte
2534. Oběti trestných činů - úvod do problematiky
2535. Obhajoba práv osob se zdravotním postižením
2536. Oblast standardů kvality v sociálních službách
2537. Oborové minimum nízkoprahových služeb
2538. Oborové minimum nízkoprahových sociálních služeb
2539. Obrana proti manipulaci
2540. Obrana proti manipulaci - úvod do metody
2541. Obrana proti manipulaci - úvod do problematiky
2542. Obrana proti manipulaci - úvod od problematiky
2543. Obrana proti stresu a vyhoření (vybrané kapitoly)
2544. Obtížná komunikace v pomáhající profesi
2545. Obtížná komunikace v pomáhající profesi I. - Asertivita
2546. Obtížná komunikace v pomáhající profesi II. Komunikace ve stresu a v krizových situacích
2547. Obtížná komunikace v pomáhající profesi II.- Komunikace ve stresu a v krizových situacích
2548. Obtížná komunikace v pomáhající profesi III. - Manipulace
2549. Obtížná komunikace v pomáhající profesi IV. - Komunikace se specifickými uživateli
2550. Obtížná komunikace v pomáhající profesi IV.- Komunikace se specifickými uživateli
2551. Obtížné situace a témata v pomáhající praxi
2552. Obtížné situace a témata v sociálních službách
2553. Obtížné situace při práci s klientem v NZDM a jak jim předcházet
2554. Očekávané změny ve spojení s velkou novelou Zákona o sociálních službách - úvod do problematiky
2555. Ochrana a obrana manžela povinného (dlužníka) a třetích osob v exekučním řízení
2556. Ochrana dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných v právu a praxi
2557. Ochrana osobní údajů v praxi sociálních služeb.
2558. Ochrana osobních údajů pro pracovníky v sociálních službách
2559. Ochrana osobních údajů v sociální oblasti
2560. Ochrana osobních údajů v sociálních službách
2561. Ochrana osobních údajů v sociálních službách a GDPR
2562. Ochrana práv klientů
2563. Ochrana práv klientů sociálních služeb
2564. Ochrana práv klientů sociálních služeb
2565. Ochrana práv klientů v kontextu sociálních služeb - úvod do problematiky
2566. Ochrana práv klientů v souvislosti s poskytováním sociálních služeb I.
2567. Ochrana práv osob
2568. Ochrana práv osob - úvod
2569. Ochrana práv osob v kontextu sociálních služeb - úvod do problematiky
2570. Ochrana práv uživatelů služby (vybrané kapitoly)
2571. Ochrana práv uživatelů sociálních služeb
2572. Ochrana práv uživatelů sociálních služeb - restriktivní opatření a problematika stížností v praxi poskytovatele sociálních služeb
2573. Ochrana práv uživatelů sociálních služeb včetně používání opatření omezující práva uživatelů sociálních služeb
2574. Ochrana před domácím násilím
2575. Ochrana před domácím násilím - úvod do problematiky
2576. Ochrana před domácím násilím II.
2577. Ochrana týraných a zneužívaných dětí, metody práce s traumatem
2578. Ochrana týraných a zneužívaných dětí, metody práce s traumaty dětí
2579. Ochrana údajů a otázka informovanosti při poskytování SPOD - úvod do problematiky
2580. Ochrana údajů a otázka informovanosti při poskytování SPOD ? úvod do problematiky
2581. Ochrana základních lidských práv a svobod klientů v praxi terénní práce
2582. Od nápadu k projektu - kurz efektivního psaní a řízení projektu
2583. Od nápadu k projektu - kurz efektivního psaní a řízení projektu
2584. Od složenky k exekuci aneb exekuce není pro dlužníka v životě konečná
2585. Od sociálního vyloučení k sociálnímu začlenění
2586. Odborná případová supervize
2587. Odborná příprava budoucích pěstounů a osvojitelů
2588. Odborná skupinová supervize pracovníků v přímé péči
2589. Odborné sociální poradenství I. - první specializační část pro oblast občanského poradenství (zkrácený název: Práce s klientem v občanské poradně I)
2590. Odborné sociální poradenství I. - základní část
2591. Odborné sociální poradenství II. - druhá specializační část pro oblast občanského poradenství (zkrácený název: Práce s klientem v občanské poradně II)
2592. Odborné sociální poradenství II. - nástavbová část VIDA
2593. Odborné sociální poradenství II. - specializační část pro oblast poradenství osobám se zdravotním postižením
2594. Odborné sociální poradenství II.- nástavbový kurz pro oblast manželského a rodinného poradenství
2595. Odborné sociální poradenství pro onkologicky nemocné a jejich blízké
2596. Odborné zajištění služby
2597. Odbourávání bariér v komunikaci s osobami se zdravotním postižením a seniory
2598. Odchod dětí z pěstounské péče
2599. Oddlužení jako jeden ze způsobů řešení úpadku dlužníka
2600. Odlehčovací péče v sociálních službách
2601. Odlišnosti v komunikaci při sociální práci s nedoslýchavými a neslyšícími klienty
2602. Odpoutávání se - proces odevzdání dítěte
2603. Odpovědnost osob se zdravotním postižením za škodu (se zaměřením na přestupkové řízení, sociální služby, domácnost, opatrovnictví) pro neprávníky
2604. Odpovědnost osoby se zdravotním postižením, příp. omezené ve svéprávnosti za škodu (se zaměřením na přestupkové řízení, sociální služby, domácnost, opatrovnictví) pro neprávníky
2605. Odpovědnost poskytovatele a pracovníka v sociálních službách
2606. Odpovědnost za škodu v sociálních službách - z pohledu pracovníka (pro neprávníky)
2607. Odpovědnost za škodu v sociálních službách z pohledu jejich pracovníka a poskytovatele (pro neprávníky)
2608. Odpovědnost za škodu v sociálních službách z pohledu sociálního pracovníka
2609. Odstraňování architektonických bariér
2610. Odstraňování nedostatků zjištěných při inspekci poskytování sociálních služeb
2611. Ohrožené dítě na 1. stupni základní školy-úvod do tématu
2612. Ohrožení pracovníka v sociálních službách syndromem vyhoření
2613. Omezovací prostředky v zařízeních sociálních služeb (úvod do problematiky)
2614. Onemocnění pohybového aparátu u seniorů a zdravotně postižených
2615. Opatrovnická rada - efektivní institut podpory opatrovníka i ochrany osoby pod opatrovnictvím
2616. Opatrovnictví
2617. Opatrovnictví (veřejné i soukromé), svéprávnost, podpora, zastupování a praxe od roku 2014
2618. Opatrovnictví - nové formy podpory opatrovance opatrovníkem
2619. Opatrovnictví - úvod do problematiky
2620. Opatrovnictví a svéprávnost v praxi sociálních služeb
2621. Opatrovnictví a svéprávnost v sociálních službách
2622. Opatrovnictví a způsobilost k právním úkonům
2623. Opatrovnictví dle nového občanského zákoníku
2624. Opatrovnictví dospělých
2625. Opatrovnictví osob zbavených či omezených ve způsobilosti k právním úkonům
2626. Opatrovnictví podle nového občanského zákoníku - opatrovnické rady, postavení poskytovatele sociálních
2627. Opatrovnictví v kontextu sociálních služeb - úvod do problematiky
2628. Opatrovnictví z pohledu poskytování sociálních služeb
2629. Opatrovnictví, svéprávnost a alternativy k jejímu omezení
2630. Opatrovník
2631. Opravné prostředky u sociálních dávek (PNP, ID, HN, SSP, dávky ZP)
2632. Oprávněné postupy sociálního pracovníka při ukončování spolupráce s klientem
2633. Optimalizace komunikačních dovedností pro formální i neformální pečující o geriatrické pacienty a klienty
2634. Organizace a facilitace případových setkání
2635. Organizace týmu při realizaci akcí sociálního charakteru
2636. Organizační dovednosti
2637. Organizační struktura
2638. Orientace na trhu práce - příprava na výběrové řízení
2639. Orientace na trhu práce v ČR a EU
2640. Orientace na výsledek jako účinný způsob plánování a poskytování sociální služby
2641. ORIENTACE V DUÁLNÍ DIAGNOSTICE
2642. Orientace v platné legislativě pro sociální pracovníky
2643. Orofaciální stimulace a handling
2644. Ošetřovatelská péče o klienta s inkontinencí
2645. Ošetřovatelské postupy při péči o inkontinentní
2646. Ošetřovatelský proces u pacientů se stomiemi (úvod do problematiky)
2647. Ošetřovatelství a první pomoc
2648. Osoba se zdravotním postižením v přestupkovém řízení a trestním právu, a její odpovědnost za škodu
2649. Osoba se zdravotním postižením v rodině - orientace v možnostech sociálně právní pomoci
2650. Osobní a klientská SWOT analýza a její využití v praxi při práci s klienty
2651. Osobní a profesní rozvoj, sebeřízení a motivace pomáhajících
2652. Osobní asistence
2653. Osobní asistence - specifika a poskytování terénní služby
2654. Osobní asistence - standardy a inspekce kvality poskytované služby
2655. Osobní asistence a její specifika
2656. Osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením
2657. Osobní asistence u lidí s poruchou autistického spektra a mentální retardací
2658. Osobní asistence u lidí s tělesným postižením
2659. Osobní asistenceIntuitivní rodičovství, jeho poruchy a možnosti prevence a intervence
2660. Osobní asistent a pečovatel se zaměřením na přímou obslužnou péčiDejte šanci kolegům a podřízeným, aby vám porozuměli - trénink dovedností - komunikace, obrana faulům, asertivita, vedení porady a diskuse
2661. Osobní asistent a pracovník respitní péče pro klienty v raném, předškolním a školním věku
2662. Osobní asistent občanů s těžkým zdravotním postižením
2663. Osobní asistent osob se zdravotním postižením a seniorů
2664. Osobní asistent pro hluchoslepé a zrakově postižené
2665. Osobní asistent v sociálních službách
2666. Osobní asistent v sociálních službáchKurz k řešení finanční situace předlužených osob
2667. Osobní asistent v sociálních službáchPoradci kvality sociálních služeb
2668. Osobní asistent zdravotně postižených
2669. Osobní asistent zdravotně postižených
2670. Osobní asistent/ka v sociálních službáchEmpatie a naslouchání
2671. Osobní bankrot
2672. Osobní bankrot pro pracovníky sociálních služeb
2673. Osobní dokumentace v sociálních službách
2674. Osobní dokumnetace v sociálních službách
2675. Osobnost - od normy k poruše
2676. Osobnost a kompetence sociálního pracovníka
2677. Osobnost a role klíčového pracovníka v sociálních službách
2678. Osobnost a role pracovníka v sociálních službách a sociálního pracovníka
2679. Osobnost a role pracovníka v sociálních službách a sociálního pracovníka - úvod do problematiky
2680. Osobnost jedince s mentálním postižením a možnosti jejího rozvoje
2681. Osobnost manažera a styl řízení jako nástroje pro rozvoj organizace
2682. Osobnost pečovatele v zařízení sociálních služeb
2683. Osobnost pracovníka v pomáhajících profesích - úvod do problematiky
2684. Osobnost pracovníka v sociálních službách
2685. Osobnost pracovníků v pomáhajících profesích
2686. Osobnostní a profesní rozvoj pracovníků
2687. Osobnostní předpoklady pracovníka sociálních služeb v práci s klientem
2688. Osobnostní růst, relaxace a motivace - základ
2689. Osoby s hluchoslepotou - naplnění potřeb v systému sociálních služeb: úvod do problematiky
2690. Osvojení, specifika a doprovázení osvojitelských rodin
2691. Otazníky kolem efektivity a kvality sociální služby
2692. Otevírání a dojednání spolupráce s klientem podle systemických principů
2693. Otevřená supervizní skupina
2694. Otevřený dialog - výcvikový kurz
2695. Otevřený dialog: základní trénink se zaměřením na rodinu a sociální síť
2696. Ovlivnění bolesti v ošetřovatelské praxi v zařízeních sociální péče
2697. Ozdobné drátování
2698. Oznamovací povinnost aneb povinnost vyplývající z trestního zákoníku
2699. Pády - problematika pádů u uživatelů SS
2700. PÁDY - Úvod do problematiky pádů v seniorské populaci
2701. Pády seniorů - úvod do problematiky
2702. Pády seniorů a jejich prevence
2703. Paliace a její možnosti - úvod do metody
2704. Paliace a její možnosti - úvod do problematiky
2705. Paliativní péče
2706. Paliativní péče - návrat k lidskosti
2707. Paliativní péče - úvod do problematiky doprovázení umírajících a podpory jejich blízkých
2708. Paliativní péče a doprovázení umírajících
2709. Paliativní péče a doprovázení umírajících
2710. Paliativní péče a práce s nadějí
2711. Paliativní péče pro sociální pracovníky
2712. Paliativní péče v sociálních službách
2713. Paliativní péče v souvislostech - úvod do problematiky
2714. Paliativní péče v souvislosti s výkonem sociální služby
2715. Paliativní péče, hospicové hnutí, eutanázie
2716. Paliativní péče, hospicové hnutí, eutanázie - úvod
2717. Paliativní péče, hospicové hnutí, eutanázieGraduate Certificate in International Family and Community Studies
2718. Paměť a její trénink u seniorů
2719. Paměťový trénink s využitím výtvarných technik - úvod do dané problematiky
2720. Participace a personální řízení
2721. Partnerské a sexuální soužití klientů s MP
2722. Partnerství a spolupráce pečujících, uživatelů a rodiny
2723. Partnerství lidí s mentálním postižením
2724. Pasti, pasti, pastičky, aneb základní principy dluhového poradenství
2725. Pastorační a komunikační dovednosti v sociální práci
2726. Pastorační a komunikační dovednosti v sociální práci (bez e-learningu)
2727. Pastorační péče v sociální práci
2728. Patologické stavy výživy
2729. Péče a komunikace s uživateli se syndromem demence
2730. Péče a psychologický přístup ke klientům s geriatrickými syndromy
2731. Péče o člověka s inkontinencí, hygiena a ošetřování
2732. Péče o člověka se sníženou pohyblivostí dle Sue Ryder
2733. Péče o dítě s poruchou autistického spektra do 8 let věku
2734. Péče o doprovázející a pozůstalé
2735. Péče o duševní zdraví - psychohygiena v pomáhajících profesích
2736. Péče o imobilní klienty
2737. PÉČE O IMOBILNÍ KLIENTY A KLIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU V PODMÍNKÁCH DOMOVA PRO SENIORY: PROGRAM RELAXACE A DOPROVÁZENÍ
2738. Péče o imobilní klienty v podmínkách sociálních služeb
2739. Péče o imobilního klienta v praktických ukázkách
2740. Péče o imobilního klienta v sociálních službách
2741. Péče o imobilního klienta v souvislosti s výkonem sociální služby
2742. Péče o klienta po cévní mozkové příhodě-komunikace, obnova pohybu
2743. Péče o klienta po cévní mozkové příhodě-komunikace, obnova pohybu
2744. Péče o klienta s inkontinencí, ošetřování a hygiena
2745. Péče o klienta s Parkinsonovou chorobou-komunikace, obnova pohybu
2746. Péče o klienta s Parkinsonovou chorobou-komunikace, obnova pohybu
2747. Péče o klienta s poruchou hybnosti a imobilního klienta v sociálních službách
2748. Péče o klienta s psychiatrickým onemocněním v sociálním zařízení
2749. Péče o klienta v sociálních službách
2750. Péče o klienta v sociálních službáchVzdělávání pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na osobní asistenciPracovník sociální péčePečovatelka - pracovník v sociálních službáchPracovník v sociálních službách
2751. Péče o klienty na pracovištích se zvláštním režimem
2752. Péče o klienty s amputacemi dolní končetiny v zařízeních sociální péče
2753. Péče o klienty s amputacemi dolních končetin v zařízeních sociálních služeb
2754. Péče o klienty s cévní mozkovou příhodou
2755. Péče o klienty s cévní mozkovou příhodou v zařízeních sociálních služeb
2756. Péče o klienty s chronickou bolestí
2757. Péče o klienty s CMP
2758. Péče o klienty s cukrovkou v sociálních službách
2759. Péče o klienty s demencí
2760. Péče o klienty s demencí I.
2761. Péče o klienty s demencí v podmínkách sociálních služeb
2762. Péče o klienty s demencí v příkladech dobré praxe
2763. Péče o klienty s inkontinencí
2764. Péče o klienty s inkontinencí v podmínkách sociálních služeb
2765. Péče o klienty s inkontinencí v sociálních službách
2766. Péče o klienty s Parkinsonovou chorobou v zařízeních sociálních služeb
2767. Péče o klienty s Parkinsonovou nemocí
2768. Péče o klienty sociálních služeb po totálních náhradách kloubů
2769. Péče o klienty sociálních služeb s onkologickým onemocněním
2770. Péče o klienty s cévní mozkovou příhodou
2771. Péče o klienty v chráněném bydlení
2772. PÉČE O KŮŽI SENIORA - základy gerontodermatologie a kosmetologie
2773. Péče o kůži u seniorů, nejčastější nehojící se rány pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb
2774. Péče o lidi s demencí
2775. Péče o lidi s demencí pro pracovníky v sociálních službách
2776. Péče o lidi s demencí pro sociální pracovníky
2777. Péče o mentálně a kombinovaně postižené klienty sociálních služeb z hlediska speciální pedagogiky
2778. Péče o našeho imobilního klienta
2779. Péče o nemocného s demencí v sociálních službách
2780. Péče o osobu (nad 8 let) s poruchou autistického spektra
2781. Péče o osobu s demencí s prvky stimulace smyslů (úvod do problematiky)
2782. Péče o osoby s ADHD
2783. Péče o osoby s Alzheimerovou chorobou
2784. Péče o osoby s Alzheimerovou demencí-úvod do tématu
2785. Péče o osoby s demencí
2786. Péče o osoby s demencí v domácí péči a v sociálním zařízení
2787. Péče o osoby s diagnózou Parkinsonova choroba
2788. Péče o osoby s Downovým syndromem
2789. Péče o osoby s Downovým syndromem v podmínkách sociálních služeb
2790. Péče o osoby s poruchami autistického spektra
2791. Péče o osoby s roztroušenou sklerózou
2792. Péče o osoby se zdravotním postižením v rodině
2793. Péče o osoby se zrakovým znevýhodněním
2794. Péče o osoby trpící demencí
2795. Péče o paměť ? trénování paměti pro seniory v zařízeních sociálních služeb
2796. Péče o pečující
2797. Péče o pečujíci v sociálních službách
2798. Péče o pečující v sociálních službách
2799. Péče o pozůstalé, doprovázející a umírající
2800. Péče o sebe pro pečující
2801. Péče o seniora po cévní mozkové příhodě
2802. Péče o seniora s Parkinsonovou chorobou
2803. Péče o seniory - frekventované praktické postupy
2804. Péče o seniory a aktivizační metody
2805. Péče o seniory a zdravotně postižené z ošetřovatelského hlediska I
2806. Péče o seniory na pracovištích se zvláštním režimem
2807. Péče o seniory s demencí
2808. Péče o seniory s příznaky duševních onemocnění v sociálních službách - úvod do problematiky
2809. Péče o seniory v zařízeních poskytujících sociální služby
2810. Péče o seniory, zdravotně postižené a klienty hospicové péče v domácnosti
2811. Péče o umírající a zemřelé v sociálních službách
2812. Péče o umírajícího a tělo zesnulého
2813. Péče o umírajícího klienta
2814. Péče o umírajícího pacienta - paliativní péče
2815. Péče o uživatele s Alzheimerovskou demencí
2816. Péče o uživatele s chronickou bolestí
2817. Péče zaměřená na potřeby seniora
2818. Pečovatel - pečovatelka (pro pracovníky v sociálních službách)První pomoc - rozšiřující kurs
2819. Pečovatel - pečovatelka pro seniory
2820. Pečovatel o klienty s epilepsií mimo oblast zdravotnictvíPracovník v sociálních službách v přímé obslužné péči i v terénu
2821. Pečovatel o seniory
2822. Pečovatel, pečovatelka
2823. Pečovatel/ka
2824. Pečovatel/ka se specializací na péči o seniory
2825. Pečovatel/ka se specializací na péči o seniory s demencíKvalifikační kurz pro pracovníka v sociálních službáchWorkshop - Prevence a bolest pohybového ústrojí II
2826. Pečovatel/pečovatelka - asistent osob se zdravotním postižením
2827. Pečovatel/pečovatelka v sociálních službách pro nezdravotnická zařízeníÚvod do problematiky - edukace neformálních pečujících prostřednictvím pečovatelských služeb
2828. Pečovatelka
2829. Pečovatelka (pečovatel)
2830. Pečovatelka - pracovník v sociálních službách
2831. Pečovatelka o děti předškolního věku
2832. Pečovatelka pro nezdravotnická zařízení
2833. Pečovatelka pro nezdravotnická zařízeníPracovník v sociálních službáchPřípadové konference - základy sociální práce orgánů SPOD
2834. Pečovatelka pro oblast sociální péče
2835. Pečovatelská a přímá obslužná činnost pro pracovníky v sociálních službách
2836. Pečovatelská služba pro seniory - základní otázky
2837. Pečovatelská služba v praxi
2838. Pečovatelská služba, současná praxe a její dilemata v přímé péči
2839. Pečujeme o nevyléčitelně nemocného v domácím prostředí
2840. Pedagogická rehabilitace v rámci koordinované rehabilitace u uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením
2841. Peer programy v sociálních službách pro osoby s duševním onemocněním - úvod do problematiky
2842. Personalistika pro neziskové organizace (úvod do problematiky)
2843. Personalistika v NNO
2844. Personalistika v praxi
2845. Personální management
2846. Personální management v sociálních službách
2847. Personální minimum pro vedoucí pracovníky v sociálních službách
2848. Personální řízení
2849. Personální řízení organizace se zaměřením na řízení neziskové organizace
2850. Personální řízení organizace se zaměřením na řízení neziskové organizace
2851. Personální standardy
2852. Personální standardy - úvod
2853. Personální standardy kvality sociálních služeb
2854. Personální standardy kvality v praxi poskytovatelů sociálních služeb
2855. Pervitin a jeho specifika
2856. Pěstounská péče
2857. Pěstounská péče a osvojení - formy náhradní rodinné péče
2858. Pěstounská péče a osvojení - formy náhradní rodinné péče z pohledu aktuální právní úpravy
2859. Pěstounská péče a osvojení z pohledu současné a nové právní úpravy
2860. Pěstounská péče a osvojení, forma náhradní rodinné péče
2861. Pěstounská péče v legislativě l. - Legislativa a instituce
2862. Pěstounská péče v legislativě ll - Legislativa a občan
2863. Pěstounská péče v legislativě ll. - Legislativa a občan
2864. Písemná pravidla a metodiky v organizaci
2865. Písemná pravidla a metodiky v organizaci - úvod do problematiky
2866. Písemné vyřizování stížností uživatelů služeb
2867. Pitný režim a jeho význam pro seniory (úvod do problematiky)
2868. Plán péče o seniory se demencí
2869. Plán rozvoje sociálních služeb - obsah a jeho
2870. Plánování - efektivní práce s diářem
2871. Plánování přechodu člověka s postižením do jiného místa bydlení či služby
2872. Plánování profesního rozvoje zaměstnanců v sociálních službách
2873. Plánování rozvoje sociálních služeb - Hodnocení, evaluace a aktualizace komunitního plánu
2874. Plánování rozvoje sociálních služeb - Metody komunikace, vedení jednání a facilitace
2875. Plánování rozvoje sociálních služeb - Podklady pro zpracování plánu
2876. Plánování rozvoje sociálních služeb - základní informace o komunitním plánování sociálních služeb
2877. Plánování rozvoje sociálních služeb - Zapojení všech aktérů do procesu plánování
2878. Plánování rozvoje sociálních služeb na obecní/regionální úrovni
2879. Plánování rozvoje sociálních služeb na obecní/regionální úrovniÚvod do problematiky syndromu vyhoření pro pracovníky v sociálních službách
2880. Plánování služeb - individuální plánování
2881. Plánování sociálních služeb v kostce
2882. Plánování v sociálních službách pro osoby v krizi
2883. Plánování v sociálních službách pro pobytovou službu
2884. Plánování v sociálních službách pro terénní službu
2885. Plánování zaměřené na člověka
2886. Plánování zaměřené na člověka - úvod do tématu
2887. Plánujeme spolu s klientem
2888. Plány osobního rozvoje zaměstnanců jako nástroj motivace, stabilizace a součást standardů kvality
2889. Plány osobního rozvoje zaměstnanců, jako nástroj motivace, stabilizace a součást standardů kvality - úvod do metody
2890. Pobytové služby jako součást sociálního systému - úvod
2891. Pochopení a zvládání krize - úvod do problematiky
2892. Pochvala a kritika jako základní dovednosti pro hodnocení zaměstnanců v sociálních službách
2893. Podávání a vyřizování stížností v rámci poskytování sociální služby
2894. Podíl sociální práce v obci na systému pomoci v hmotné nouzi
2895. Podíl sociálního pracovníka na realizaci individuálních akčních plánů pro nezaměstnané
2896. Podpora a doprovázení pěstounských rodičů - plán rozvoje osobnosti pro pěstounské rodiče
2897. Podpora a péče o klienta s demencí v zařízeních sociálních služeb
2898. Podpora aktivit jako prostředek upevňování soběstačnosti (úvod do problematiky)
2899. Podpora aktivizace klientů v kontextu sociálních služeb
2900. Podpora dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
2901. Podpora dítěte se zdravotním znevýhodněním od narození do tří let a jeho rodiny
2902. Podpora dobré praxe v sociální oblasti
2903. Podpora důstojného umírání - úvod do problematiky paliativní péče
2904. Podpora efektivního rodičovství
2905. Podpora intuitivního rodičovství -sociální práce s ohroženou rodinou v interkulturním kontextu
2906. Podpora klíčových pracovníků při individuální práci s klienty
2907. Podpora klientů s poruchou autistického spektra (PAS) I. - začátečníci
2908. Podpora komunikace s nemluvícími - PC programy
2909. Podpora komunikačních dovedností dětí raného věku
2910. Podpora kontinence klientů v sociálních službách
2911. Podpora kontinence klientů v sociálních službách (8h)
2912. Podpora kvality života osob, o které je pečováno (Evropský certifikát v sociální péči)
2913. Podpora kvality života uživatelů sociálních služeb - Evropský certifikát pro pracovníky sociálních služeb
2914. Podpora léčivého rodičovství v rodinách pečujících o ohrožené děti
2915. Podpora lidské důstojnosti jako funkce sociální práce
2916. Podpora lidské důstojnosti jako funkce sociální práce
2917. Podpora multidisciplinární práce v sociálních službách
2918. Podpora osob postižených Parkinsonovou chorobou. Úvod do problematiky.
2919. Podpora osob s duševním onemocněním v jejich přirozeném prostředí a podpora při přechodu z institucionální péče - úvod do problematiky
2920. Podpora osoby pěstouna/ pracovníka v sociálních službách
2921. Podpora osoby sociálně a duševně slabé
2922. Podpora pečujících rodičů
2923. Podpora pracovního uplatnění žen formou inovativního rekvalifikačního programu
2924. Podpora při rozhodování
2925. Podpora při uplatňování vlastní vůle (8 hodin)
2926. Podpora rodičovských kompetencí a hledání dalších řešení.
2927. Podpora rodičů a pěstounů dětí s postižením
2928. Podpora samostatnosti - úvod do systému nácviku dovedností potřebných pro běžný život uživatelů sociálních služeb
2929. Podpora šitá na míru aneb od nepříznivé situace k plánu podpory
2930. Podpora soběstačnosti seniora formou přiměřených tělesných aktivit, prevence imobilizace - úvod do problematiky
2931. Podpora soběstačnosti seniora formou přiměřených tělesných aktivit, prevence imobilizace- úvod do problematiky
2932. Podpora soběstačnosti seniorů
2933. Podpora soběstačnosti seniorů dle Sue Ryder
2934. PODPORA SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH OSOB V NEZAMĚSTNANOSTI A ORIENTACE NA ÚP
2935. Podpora supervizních kompetencí - supervizní videodílna
2936. Podpora v hospodaření s penězi osob s lehkým a středně těžkým mentálním postižením
2937. Podpora v hospodaření s penězi, tvorba finančních plánů podpory osob se zdravotním postižením
2938. Podpora výživy u klientů sociálních služeb
2939. Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením - klíč k řešení obtížné sociální situace klientů
2940. Podporované rozhodování
2941. Podporované ukazování a facilitovaná komunikace jako techniky AAK - úvod
2942. Podporované zaměstnávání - úvod
2943. Podporujte i sebe (I.) - Psychohygiena
2944. Pohled dítěte na domácí násilí
2945. Pohled na klienta a práce s ním pro sestavování
2946. Pohyb a jeho specifika ve vyšším věku a při onemocnění demencí
2947. Pohyb a koordinace v chůzi s holemi Nordic walking pro aktivizaci seniorů a osob se zdravotním postižením I.
2948. Pohybová aktivizace klientů sociálních služeb
2949. Pohybová aktivizace seniorů - úvod do problematiky, dechová cvičení
2950. Pohybová aktivizace seniorů ? podpora přirozeného pohybu pánve - rozšiřující kurz
2951. Pohybová aktivizace seniorů ? podpora přirozeného pohybu páteře - rozšiřující kurz
2952. POHYBOVÁ TERAPIE pro pracovníky pomáhajících profesí
2953. Pohybová terapie pro pracovníky pomáhajících profesí
2954. Pohybové a řečové poruchy u klientů s CMP v sociálních službách
2955. Pohybové aktivity pro seniory
2956. Pohybové aktivity ve stáří
2957. Pohybové aktivity ve vyšším věku
2958. Pohybové činnosti pro seniory
2959. Pojetí adolescence v náhradní péči
2960. Pokojná smrt - akceptace a základy komunikace
2961. Pokračovací krizová intervence tváří v tvář v kontextu sociálních služeb
2962. Pokračovací telefonická krizová intervence v kontextu sociálních služeb
2963. Pokročilá manažerská komunikace v sociálních službách
2964. Pokročilé dovednosti sociálního pracovníka
2965. Polohovací praktikum
2966. Polohování a ergonomická manipulace s klientem v geriatrické praxi
2967. Pomáhat! Ale jak?
2968. Pomáhat! Ale jak? Kurz psychosociální a duchovní péče
2969. Pomoc a kontrola pro pokročilé - úvod k profesionálním postupům sociální kontroly
2970. Pomoc a kontrola v praxi sociální práce a sociálních služeb
2971. Pomoc dlužníkům v teorii i praxi
2972. Pomoc fyzioterapeuta a ergoterapeuta rodině s dítětem se zdravotním postižením
2973. Pomoc obětem domácího násilí - seminář pro pracovníky pomáhajících profesí
2974. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím a jejich dětem prostřednictvím dávek hmotné nouze
2975. Pomocné nástroje pro zapojování dětí do rozhodování v rámci SPOD - přímá práce s dětmi.
2976. Pomocník při procesu vymáhání pohledávek
2977. Porada jako nástroj k metodickému vedení klíčových pracovníků a pracovníků v sociálních službách
2978. Poradce finančního vzdělávání
2979. PORADCE PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMU PŘEDLUŽENÍ
2980. Poradce při řešení problému předlužení
2981. Poradce rané péče
2982. Poradenská propedeutika
2983. Poradenské dovednosti
2984. Poradenské dovednosti - práce s video-ukázkami
2985. Poradenské dovednosti I.
2986. Poradenské dovednosti II.
2987. Poradenské dovednosti III.
2988. Poradenské dovednosti IV.
2989. Poradenské dovednosti zaměřené na aktivizaci uživatele
2990. Poradenský proces a budování poradenského vztahu v sociální práci
2991. Poradenský proces v práci pomáhajícího profesionála
2992. Poradenský proces v sociální práci
2993. Poradenský rozhovor zaměřený na řešení
2994. Poradenský rozhovor zaměřený na řešení
2995. Poradenství při ochraně práv spotřebitele
2996. Poradenství pro volbu povolání
2997. Poradenství pro volbu školy
2998. Poradenství s uživateli návykových látek
2999. Porozumění roli pracovníka v sociálních službách - Evropský certifikát pro pracovníky sociálních služeb
3000. Porozumění roli pracovníka v sociálních službách (Evropský certifikát v sociální péči)
3001. Porucha pozornosti a aktivity (ADHD/ADD)
3002. Poruchy autistického spektra
3003. Poruchy autistického spektra (PAS) u dětí
3004. Poruchy autistického spektra (PAS) u dospělých
3005. Poruchy autistického spektra (PAS) u dospělých.
3006. Poruchy autistického spektra a Aspergův syndrom - úvod do problematiky
3007. Poruchy chování dětí
3008. Poruchy chování dětí - úvod do problematiky
3009. Poruchy chování dětí a mládeže I.
3010. Poruchy chování dětí a mládeže I.
3011. Poruchy chování dětí a mládeže II.
3012. Poruchy chování I. základní vhled do problematiky poruch chování v raném věku
3013. Poruchy chování II. - vývojová patologie, kauzalita a komorbidita
3014. Poruchy chování u dětí
3015. Poruchy chování u osob s mentálním postižením a způsoby jejich zvládání
3016. Poruchy osobnosti - základní vhled do problematiky psychopatie
3017. Poruchy příjmu potravy - tělesné komplikace jejich rozpoznání a možnost prevence
3018. Poruchy rodičovské role v praxi sociální práce
3019. Posílení individuálních praktických kompetencí sociálního pracovníka
3020. POSÍLENÍ RODINY Jak pomáhat rodinám při rozvoji konstruktivních řešení obtížných situací
3021. Posílení základních kompetencí sociálních pracovníků I.: Základy krizové intervence + Komunikace s psychiatricky nemocným klientem
3022. Posilování týmové soudržnosti
3023. Posilování týmové soudržnosti v pomáhajících profesích
3024. Posilování týmové spolupráce v pomáhajících profesích
3025. Poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením
3026. Poskytování gerontopsychiatrické péče v podmínkách sociálních služeb
3027. Poskytování paliativní péče - specifika v péči o nemocného a umírajícího
3028. Poskytování paliativní péče v Domově Sue Ryder
3029. Poskytování paliativní péče v podmínkách sociálních služeb
3030. Poskytování podpory samostatného bydlení JINAK
3031. Poskytování první pomoci (zdravotnické minimum) pro pracovníka v sociálních službách
3032. Poskytování první pomoci a zdravotnické
3033. Poskytování první pomoci a zdravotnické minimum
3034. Poskytování první pomoci a zdravotnické minimum pro pracovníky v sociálních službách
3035. Poskytování první pomoci a zdravotnické minimum v sociální oblasti
3036. Poskytování první pomoci u terénních, ambulantních a nízkoprahových sociálních služeb
3037. Poskytování první pomoci v sociálních službách
3038. Poskytování služby chráněného bydlení
3039. Poskytování služby chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením
3040. Poskytování sociálně-právní ochrany dětem zanedbávaným, zneužívaným a týraným
3041. Poskytování sociálních služeb pro seniory - péče o seniory, související legislativa
3042. Poskytování sociálních služeb v tréninkovém a chráněném bydlení
3043. Poslání a cíle, jednání se zájemcem o službu, individuální plánování
3044. Posouzení situace ohroženého dítěte - rodiny
3045. Posouzení životní situace klienta
3046. Postavení a kompetence terénních pracovníků ve výkonu veřejné služby
3047. Postavení rodiny v právním řádu České republiky a významných mezinárodních dokumentech
3048. Posttraumatická stresová porucha ve vztahu k domácímu násilí
3049. Postupy stanovování pravidel práce s klienty v zařízeních sociálních služeb a jejich praktické využití
3050. Posuzování a určení zájmu dítěte v procesu vyhodnocování a individuálního plánování
3051. Posuzování a určení zájmu dítěte v procesu vyhodnocování a individuálního plánování
3052. Posuzování zdravotního stavu pro účely nepojistných dávek systému sociálního zabezpečení
3053. Potřeby a rizika seniorů a osob s handicapem
3054. Potřeby dítěte a jejich naplnění
3055. Potřeby dítěte pro pracovníky orgánu sociálně právní ochrany dětí
3056. Potřeby klientů nízkoprahových služeb. Metody vytváření hypotéz o potřebách, vytváření a zpřesňování zakázky
3057. Potřeby klientů nízkoprahových služeb. Metody vytváření hypotéz o potřebách, vytváření a zpřesňování zakázky.
3058. Potřeby seniora v ošetřovatelském procesu
3059. Potřeby uživatelů z hlediska poskytování sociální služby
3060. Použití fyzické restrikce u klientů s problémovým chováním
3061. Použití únikových technik při práci s klienty s rizikovým chováním
3062. Používání augmentativní a alternativní komunikace v praxi
3063. Pověřené osoby k výkonu sociálně právní ochrany dětí
3064. Povinná dokumentace poskytovatele sociálních služeb
3065. Povinnosti osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dle platné právní úpravy
3066. Povinnosti poskytovatele sociálních služeb a standardy kvality se zaměřením na transformaci sociálních služeb
3067. Povinnosti, standardy, inspekce - příprava poskytovatelů sociálních služeb
3068. Pozitivní a negativní myšlení ve vztahu ke zdraví -psychosomatika
3069. Poznej sám sebe I. - sebezkušenostní výcvik
3070. Poznej sám sebe II. - sebezkušenostní výcvik
3071. Poznej sám sebe III. - sebezkušenostní výcvik
3072. Poznejme se
3073. PR a fundraising v sociálních službách
3074. PR a fundraising v sociálních službách
3075. PR a marketing pro NNO
3076. PR komunikace pro vedoucí pracovníky v sociálních službách
3077. PR Management
3078. PR management a propagace v sociálních službách
3079. Práce klíčového pracovníka
3080. Práce na sobě a na sebepojetí u pomáhajících profesí
3081. Práce na SQSS v praxi sociální služby
3082. Práce podle procesů v organizaci
3083. Práce s agresí a úzkostí u klientů s mentálním postižením a poruchami autistického spektra
3084. Práce s agresí v rodině aneb jaké jsou možnosti práce v rodinách, kde se vyskytuje agrese
3085. Práce s agresí v sociálních službách
3086. Práce s agresivním klientem
3087. Práce s agresivním klientem - možnosti a limity odborné pomoci
3088. Práce s agresivním klientem, použití restriktivních opatření
3089. Práce s bolestí klienta
3090. Práce s bolestí klienta - úvod do problematiky
3091. Práce s časem
3092. Práce s dětmi a jejich drogově závislými rodiči - základní jednodenní kurz
3093. Práce s dětmi a jejich drogově závislými rodiči ? dvoudenní kurz
3094. Práce s dětmi a jejich drogově závislými rodiči ? úvodní jednodenní kurz
3095. Práce s dětmi ohroženými domácím násilím I.
3096. Práce s dětmi ohroženými domácím násilím II
3097. Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy - jak překonat vzdor
3098. Práce s dětmi, které zažily domácí násilí
3099. Práce s dobrovolníky v sociálních službách
3100. Práce s dobrovolníky v sociálních službáchZvládání obtížné komunikace s klienty sociálních služeb a jejich rodinami
3101. Práce s duševně nemocnými v sociálních
3102. Práce s emocemi
3103. Práce s emocemi pro pomáhající profese
3104. Práce s emocemi pro pracovníky pomáhajících profesí
3105. Práce s emocemi rodičů a dětí při rozpadu rodiny - úvodní zážitkový seminář
3106. Práce s emocemi v pomáhající profesi
3107. Práce s emocemi v pomáhající profesi II - Emoce, které hýbou týmem v sociálních službách a jak je lze účinně zpracovat
3108. Práce s emocemi v pomáhající profesi III - Jak přežít náklonnost i antipatii ve vztazích ke klientům v sociálních službách
3109. Práce s emocemi v pomáhajících profesích
3110. Práce s emocemi v profesním vztahu - jak se vyrovnat s křivdou a pocity viny
3111. Práce s emocemi v řízení a týmové spolupráci
3112. Práce s emocemi v sociálních službách
3113. Práce s imobilním klientem
3114. Práce s imobilním klientem
3115. Práce s individuálním plánem ve službách sociální prevence
3116. Práce s inkontinencí v sociálních službách
3117. Práce s kazuistikou jako s příběhem
3118. Práce s klientem a zvláštnosti komunikace u lidí s Alzheimerovou chorobou
3119. Práce s klientem ohroženým závislostí v sociálních službách
3120. Práce s klientem s agresivními projevy
3121. Práce s klientem s demencí
3122. Práce s klientem s duální diagnózou
3123. Práce s klientem s hraniční poruchou osobnosti
3124. Práce s klientem s poruchami chování a osobnosti
3125. Práce s klientem s poruchami hybnosti
3126. Práce s klientem s poruchami hybnosti v zařízeních sociálních služeb
3127. Práce s klientem s poruchou hybnosti
3128. Práce s klientem s poruchou hybnosti - léčebná tělesná výchova, druhy masáží, bazální stimulace, správné dýchání, nácvik
3129. Práce s klientem s problémovým a rizikovým chováním
3130. Práce s klientem s problémovým chováním - navazující kurz, nácvik úchopů
3131. Práce s klientem s problémovým chováním - úvod do metody
3132. Práce s klientem s problémovým chováním - úvod do metody
3133. Práce s klientem s rizikem chování
3134. Práce s klientem s rizikem chování a pravidla šetrné sebeobrany
3135. Práce s klientem s rizikem chování, včetně zpracování krizových plánů
3136. Práce s klientem s rizikem v chování a pravidla šetrné sebeobrany
3137. Práce s klientem s rizikem v chování včetně pravidel šetrné sebeobrany
3138. Práce s klientem s rizikem v chování, včetně zpracování krizových plánů
3139. Práce s klientem s rizikovým chováním
3140. Práce s klientem s rizikovým chováním (Předcházejme restrikcím i farmakům)
3141. Práce s klientem se zkušeností se sexuálním násilím
3142. Práce s klientem v akutní krizi
3143. Práce s klientem v akutní krizi, s akutním projevem
3144. Práce s klientem v občanské poradně I.
3145. Práce s klientem v občanské poradně I.
3146. Práce s klientem v občanské poradně I?
3147. Práce s klientem v občanské poradně II.
3148. Práce s klienty
3149. Práce s klienty (systemický přístup)
3150. Práce s klienty pod vlivem návykových látek
3151. Práce s klienty postiženými demencí
3152. Práce s klienty s kriminální minulostí
3153. Práce s klienty s kriminální minulostíKvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
3154. Práce s klienty s poruchou hybnosti
3155. Práce s klienty s problémovým chováním
3156. Práce s klienty s psychiatrickou diagnózou - praktická část
3157. Práce s klienty s různými typy demence
3158. Práce s klienty s různými typy demencí
3159. Práce s klienty s těžkým mentálním a tělesným postižením
3160. Práce s krizí a tělem
3161. Práce s krizí v životě člověka
3162. Práce s lidmi s duální diagnózou
3163. Práce s lidmi s fyzickým postižením
3164. Práce s lidmi s mentálním postižením
3165. Práce s lidmi se sociálním a zdravotním znevýhodněním I
3166. Práce s lidmi se specifickými potřebami
3167. Práce s lidmi se zrakovým postižením
3168. Práce s lidmi v sociálních službách
3169. Práce s lidmi v sociálních službách
3170. Práce s minulostí osob vysokého věku - úvod do reminiscence
3171. Práce s motivací a dojednávání kontraktu v sociálních službách
3172. Práce s motivací klienta (úvod do problematiky)
3173. Práce s motivací klienta a hranice služby
3174. Práce s motivací klienta a hranice služby.
3175. Práce s motivací klienta v sociálních službách
3176. Práce s motivací s dětskými a mladistvými klienty
3177. Práce s motivací uživatelů služby
3178. Práce s neklidnými a nesoustředěnými dospívajícími a mladými dospělými
3179. Práce s nemotivovaným uživatelem sociální služby
3180. Práce s ohroženým dítětem na 1. stupni ZŠ - úvod do tématu
3181. Práce s ohroženým dítětem ve věku 0 - 6 let - úvod do tématu
3182. Práce s ohroženým dítětem ve věku od 0 do 6 let - úvod do tématu
3183. Práce s osobami s demencí
3184. Práce s osobami se zdravotním postižením v sociálních službách a sociální práci
3185. Práce s potřebami podle Pesso-Boyden System Psychomotor (PBSP)
3186. Práce s příběhem dítěte v náhradní péči
3187. Práce s problematickým klientem
3188. Práce s problémovým klientem
3189. Práce s prvky reminiscenční kultury a jejich zavedení u poskytovatele soc. služeb
3190. Práce s rizikem
3191. Práce s rizikem jako nedílná součást individuálního plánování
3192. Práce s rizikem v sociálních službách
3193. Práce s rizikem v sociálních službách: úvod do tématu
3194. Práce s riziky při poskytování sociálních služeb
3195. Práce s riziky v péči o seniory
3196. Práce s rodinami osob s duševním onemocněním
3197. Práce s rodinami osob s duševním onemocněním v sociálních službách
3198. Práce s rodinami psychotických pacientů
3199. Práce s rodinnými příslušníky drogově závislých a rodinami s drogově závislým členem - dvoudenní kurz
3200. Práce s rodinnými příslušníky drogově závislých a rodinami s drogově závislým členem - úvodní jednodenní kurz
3201. Práce s rodinou
3202. Práce s rodinou klienta sociálních služeb
3203. Práce s rodinou uživatele sociálních služeb
3204. Práce s rodinou uživatele v sociálních službách
3205. Práce s rodinou v adlerovském duchu
3206. Práce s rodinou v obtížné životní situaci
3207. Práce s rodinou v obtížné životní situaci I.
3208. Práce s tělem pro pracovníky sociálních služeb
3209. Práce s tělem pro uvolnění stresu pro klienty i pracovníky v sociálních službách
3210. Práce s testovacími hovory v kontextu krizové linky I.
3211. Práce s testovacími hovory v kontextu krizové linky II. (prohlubující praktický nácvik)
3212. Práce s textilem - Ruční patchwork
3213. Práce s tlumočníkem - význam, přínos a možnosti jejího efektivního využití v sociální oblasti
3214. Práce s traumatizovaným klientem v sociálních službách
3215. Práce s uživateli konopných drog v léčebných a poradenských službách
3216. Práce s úzkostmi, rituály a dalšími přidruženými poruchami u lidí s autismem
3217. Práce s vinou a smířením v sociální a pastorační práci
3218. Práce se seniory a zdravotně postiženými v praxi I.
3219. Práce se seniory v sociálních službách
3220. Práce se specifickými cílovými skupinami - osoby s chronickým duševním onemocněním z pohledu pracovníků sociálních služeb
3221. Práce se specifickými skupinami - rodiny s dětmi
3222. Práce se stresem
3223. Práce se stresem a prevence vyhoření u manažerů a klíčových pracovníků v sociálních
3224. Práce se stresem a prevence vyhoření u manažerů a klíčových pracovníků v sociálních službách
3225. Práce se stresem v pomáhajících profesích
3226. Práce se zadluženým klientem
3227. Práce sociálního kurátora
3228. Práce v malém týmu
3229. Práce v multidisciplinárním týmu
3230. Práce v multidisciplinárním týmu v oblasti péče o duševní zdraví
3231. Práce v týmu - týmové role v sociálních službách
3232. Práce ve věznicích s postpenitenciární péče
3233. Práci s uživateli s autismem
3234. Pracovně právní problematika v sociálních službách
3235. Pracovně profesní individuální a týmové poradenství
3236. Pracovní a sociální rehabilitace a její individuální plánování s klientem v praxi
3237. Pracovní poradenství
3238. Pracovní právo v sociálních službách
3239. Pracovní právo v zařízeních sociálních služeb
3240. Pracovní rehabilitace
3241. Pracovní rehabilitace - praktické techniky pro pracovníky sociálních služeb
3242. Pracovní rehabilitace a podpora v oblasti práce u osob se zdravotním postižením
3243. Pracovní rehabilitace a podporovaná práce
3244. Pracovní rehabilitace osob zdravotně postižených
3245. Pracovní rehabilitace v praxi
3246. Pracovní rehabilitace v rámci koordinované rehabilitace u uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením
3247. Pracovní terapie s uživatelem v sociálních službách
3248. Pracovnice ( pracovník ) v sociálních službách - přímá obslužná činnost
3249. Pracovnice (pracovník) v sociálních službách
3250. Pracovnice (pracovník) v sociálních službách - osobní asistence
3251. Pracovnice (pracovník) v sociálních službách - osobní asistent
3252. Pracovnice (pracovník) v sociálních službách - pečovatelská činnost
3253. Pracovnice (pracovník) v sociálních službách - přímá obslužná činnost
3254. Pracovnice (pracovník) v sociálních službách - přímá obslužná péče
3255. Pracovnice (pracovník) v sociálních službách - základní výchovná - nepedagogická činnost
3256. Pracovnice (pracovník) v sociálních službách - základní výchovná nepedagogická činnost
3257. Pracovnice (Pracovník) v sociálních službách - základní výchovná-nepedagogická činnost
3258. Pracovnice (pracovník) v sociálních službách - základní výchovná-nepedagogická činnost
3259. Pracovnice (pracovník) v sociálních službách -pečovatelská činnost
3260. Pracovnice (pracovník) v sociálních službách -základní výchovná-nepedagogická činnost
3261. Pracovnice (pracovník) v sociálních službách v terénu
3262. Pracovnice/pracovník v sociálních službách
3263. Pracovnice/pracovník v sociálních službách - přímá obslužná činnost s evropským certifikátem
3264. Pracovnice/pracovník v sociálních službách s evropským certifikátem
3265. Pracovník (pracovnice) v sociálních službách
3266. Pracovník /pracovnice v sociálních službách - kvalifikační kurz
3267. Pracovník pro přímou obslužnou péči a pečovatelskou činnost
3268. Pracovník pro sociální péči se zaměřením pro přímou obslužnou péči
3269. Pracovník pro sociální péči se zaměřením pro přímou obslužnou péči (s rozšířenou výukou základů obsluhy PC)
3270. Pracovník sociální péče
3271. Pracovník sociální péče - pečovatel
3272. Pracovník sociální péče - přímá obslužná činnost
3273. Pracovník sociální péče - přímá obslužná péče
3274. Pracovník sociální péče - přímá obslužná práce
3275. Pracovník sociální péče pro pečovatelskou činnost v domácnosti
3276. Pracovník sociální péče pro pečovatelskou činnost v domácnosti
3277. Pracovník sociální péče pro pečovatelskou službu v domácnosti
3278. Pracovník sociální péče pro přímou obslužnou péči
3279. Pracovník sociální péče pro přímou obslužnou péči
3280. Pracovník sociální péče pro základní výchovnou nepedagogickou činnost
3281. Pracovník sociální péče pro základní výchovnou péči
3282. Pracovník sociální péče rezidenčních a terénních služeb pro seniory
3283. Pracovník sociální péče se zaměřením na obslužnou péčiTvorba a implementace metodických materiálů
3284. Pracovník sociální péče se zaměřením na osobní asistenci
3285. Pracovník sociální péče se zaměřením na osobní asistenci se 4 měsíční praxí
3286. Pracovník sociální péče se zaměřením na osoby se zdravotním postižením - ambulantní služby
3287. Pracovník sociální péče se zaměřením na přímou obslužnou péči
3288. Pracovník sociální péče se zaměřením na přímou obslužnou péči (pečovatel, pečovatelka)
3289. Pracovník sociální péče se zaměřením na přímou obslužnou péčiDalší profesní vzdělávání - lektor finanční gramotnosti
3290. Pracovník sociální péče se zaměřením na seniory ? pobytové služby
3291. Pracovník sociální péče se zaměřením na seniory a handicapované
3292. Pracovník sociální péče se zaměřením na seniory a osoby se zdravotním postižením
3293. Pracovník sociální péče se zaměřením na seniory a osoby se zdravotním postižením
3294. Pracovník sociální péče se zaměřením na seniory a osoby se zdravotním postižením ? terénní služby
3295. Pracovník sociální péče se zaměřením na základy výchovné péče
3296. Pracovník sociální péče se zaměřením pro přímou obslužnou péčiKvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službáchSeznámení se Standardem kvality č. 2
3297. Pracovník sociální péče v zařízeních sociálních služeb rezidenčního typu pro osoby se zdravotním postižením
3298. Pracovník sociální péče v zařízeních sociálních služeb rezidenčního typu pro seniory
3299. Pracovník sociální péčeKurs rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí
3300. Pracovník sociální péčeOsobní asistent u lidí s mentální retardacíÚvod do komunitního plánování sociálních služeb 2014
3301. Pracovník sociální péčeSocial Inclusion, Participation and Diaconia (5-ti měsíční program vedený v anglickém jazyce; Překlad: Sociální inkluze, participace a diakonie)Spolupráce a komunikace s rodinnými příslušníky uživatelů
3302. Pracovník sociálních péče se zaměřením na seniory a osoby se zdravotním postižením
3303. Pracovník sociálních služeb
3304. Pracovník sociálních služeb (zaměření na přímou obslužnou péči)Správní řízení v praxi orgánů sociálních služebPracovník v sociálních službáchAsistent handicapovaných osob
3305. Pracovník sociálních služeb - pečovatel
3306. Pracovník sociálních služeb - zaměření na základní výchovnou nepedagogickou činnost
3307. Pracovník sociálních služeb se zaměřením na přímou obslužnou činnost
3308. Pracovník sociálních služeb se zaměřením na přímou obslužnou činnostPracovník v sociálních službách
3309. Pracovník sociálních služeb se zaměřením na přímou obslužnou péči
3310. Pracovník sociálních služeb se zaměřením pro aktivizaci klienta
3311. Pracovník sociálních služeb se zaměřením pro osobní asistenci
3312. Pracovník sociálních služebInstruktor prostorové orientace a samostatného pohybu nevidomých a slabozrakýchOpatrovnictví v kontextu zvládání obtížných situací
3313. Pracovník v oblasti péče o osoby s demencí
3314. Pracovník v sociálně aktivizačních službách - Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
3315. Pracovník v sociálních službách
3316. Pracovník v sociálních službách (se zaměřením na osobní asistenci)
3317. Pracovník v sociálních službách (se zaměřením na osobní asistenci)
3318. Pracovník v sociálních službách (se zaměřením na práci se seniory)
3319. Pracovník v sociálních službách (se zaměřením na přímou obslužnou péči)
3320. Pracovník v sociálních službách (specializace pro sluchově postižené)
3321. Pracovník v sociálních službách (zaměření na základy péče)
3322. Pracovník v sociálních službách - asistenční služba
3323. Pracovník v sociálních službách - asistenční služba v rodině
3324. Pracovník v sociálních službách - asistenční službaKurz pro sociální pracovníky pedagogicko-psychologických poraden
3325. Pracovník v sociálních službách - cílová skupina uživatelů v raném, předškolním a školním věku
3326. Pracovník v sociálních službách - cílová skupina zdravotně postižení, senioři
3327. Pracovník v sociálních službách - kombinovaná forma vzdělávání
3328. Pracovník v sociálních službách - osobní asistent
3329. Pracovník v sociálních službách - Osobní asistent handicapovaných osob
3330. Pracovník v sociálních službách - osobní asistent při přímé obslužné péči
3331. Pracovník v sociálních službách - osobní asistent při přímé obslužné péčiKvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
3332. Pracovník v sociálních službách - osobní asistent/ asistentka
3333. Pracovník v sociálních službách - osobní asistent/asistentka
3334. Pracovník v sociálních službách - Osobní asistent/asistentka
3335. Pracovník v sociálních službách - osobní asistent/asistentka
3336. Pracovník v sociálních službách - osobní asistentCesta z dluhů z pohledu sociální práce
3337. Pracovník v sociálních službách - Pečovatel
3338. Pracovník v sociálních službách - Pečovatel(ka) o děti do 15 let
3339. Pracovník v sociálních službách - Pečovatel(ka) o děti do 15 let včetně handicapovaných
3340. Pracovník v sociálních službách - Pečovatel(ka) o děti do 15 letKvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - Výcvik v krizové a telefonické krizové intervenci
3341. Pracovník v sociálních službách - Pečovatel/ka
3342. Pracovník v sociálních službách - Pečovatel/pečovatelka
3343. Pracovník v sociálních službách - pečovatelská činnost
3344. Pracovník v sociálních službách - pečovatelská činnost
3345. Pracovník v sociálních službách - přímá obslužná péče
3346. Pracovník v sociálních službách - přímá obslužná péče
3347. Pracovník v sociálních službách - přímá obslužná péče o osoby s postižením
3348. Pracovník v sociálních službách - přímá obslužná péče o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb
3349. Pracovník v sociálních službách - přímá obslužná péčePracovník v sociálních službáchPracovník sociální péče - pečovatelPracovník v sociálních službáchPráce s rodinou v obtížné životní situaci I.
3350. Pracovník v sociálních službách - Resocializační pracovník/pracovnice
3351. Pracovník v sociálních službách - sociální prevence
3352. Pracovník v sociálních službách - základní výchovná nepedagogická činnost
3353. Pracovník v sociálních službách - Základní výchovná nepedagogická činnost
3354. Pracovník v sociálních službách - základní výchovná nepedagogická činnost
3355. Pracovník v sociálních službách - zaměření na přímou obslužnou péči a osobní asistenci
3356. Pracovník v sociálních službách - zaměření na přímou obslužnou péči, osobní asistenci a základní výchovnou nepedagogickou činnost
3357. Pracovník v sociálních službách - zaměření na základní výchovnou nepedagogickou činnost
3358. Pracovník v sociálních službách pečovatelská činnost
3359. Pracovník v sociálních službách přímá obslužná péče
3360. Pracovník v sociálních službách pro přímou obslužnou péči
3361. Pracovník v sociálních službách s přímou obslužnou péčí
3362. Pracovník v sociálních službách s rozšířenou praxí
3363. Pracovník v sociálních službách se základní výchovnou nepedagogickou činností
3364. Pracovník v sociálních službách se zaměřením na azylové domy
3365. Pracovník v sociálních službách se zaměřením na oblast zdravotnictví a drogových služeb
3366. Pracovník v sociálních službách se zaměřením na osobní asistenci
3367. Pracovník v sociálních službách se zaměřením na osobní asistenci seniorům a dlouhodobě a nevyléčitelně nemocným
3368. Pracovník v sociálních službách se zaměřením na péči o seniory
3369. Pracovník v sociálních službách se zaměřením na péči o seniory a osoby zdravotně postižené
3370. Pracovník v sociálních službách se zaměřením na péči o zdravotně postižené
3371. Pracovník v sociálních službách se zaměřením na podporu lidí s mentálním postiženímDiskriminace, týrání a zneužívání seniorů
3372. Pracovník v sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou činnost
3373. Pracovník v sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou péči
3374. Pracovník v sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou péči - 152 hodin
3375. Pracovník v sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou péčiKvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službáchPsychologicko - etické aspekty ovlivňující vztah pracovníka a klienta
3376. Pracovník v sociálních službách se zaměřením na seniory a občany se zdravotním postižením
3377. Pracovník v sociálních službách se zaměřením na služby sociální prevence
3378. Pracovník v sociálních službách se zaměřením na volnočasové, zájmové a kulturní aktivity
3379. Pracovník v sociálních službách se zaměřením na základní nepedagogickou činnost
3380. Pracovník v sociálních službách se zaměřením na základní výchovnou nepedagogickou činnost
3381. Pracovník v sociálních službách se zaměřením na základní výchovnou nepedagogickou činnost 192 hodin
3382. Pracovník v sociálních službách se zaměřením na základní výchovnou péči
3383. Pracovník v sociálních službách se zaměřením na základní výchovnou péčiKvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
3384. Pracovník v sociálních službách v přímé obslužné péči i v terénu
3385. Pracovník v sociálních službách, osobní asistent
3386. Pracovník v sociálních službách- pracovník azylového domu, domu na půl cesty
3387. Pracovník v sociálních službáchEfektivní komunikační techniky v ošetřovatelství
3388. Pracovník v sociálních službáchKomunikace s uživateli sociálních služeb se specifickými potřebami - osoby se sluchovým postižením
3389. Pracovník v sociálních službáchModul skupinové supervize
3390. Pracovník v sociálních službáchPracovník sociální péčePracovník v sociálních službách, osobní asistent"Ohrožení pracovníka v sociálních službách syndromem vyhoření"
3391. Pracovník v sociálních službáchPracovník v sociálních službách
3392. Pracovník v terénních sociálních službáchCase management
3393. Pracovník/pracovnice v sociálních službách s evropským certifikátem
3394. Pracujeme na individuálním plánu péče s klientem
3395. Pracujeme s agresivním klientem
3396. Praktická aplikace case managementu v sociální práci
3397. Praktická asertivita v sociálních službách
3398. Praktická cvičení pro tlumočníky znakového jazyka
3399. Praktická dílna - podpora v komunikaci
3400. Praktická doporučení pro práci s dítětem s ADHD
3401. Praktická komunikace s osobami se zrakovým postižením
3402. Praktická personalistika pro vedoucí malých týmů v sociálních službách
3403. Praktická pomoc rodině a orientace v situaci, jak komunikovat s rodinou po úmrtí osoby blízké, citlivá komunikace a možná rizika
3404. Praktická příprava na kontrolu poskytované sociální služby
3405. Praktická psychologie pro řídící pracovníky při poskytování sociálních služeb
3406. Praktická sebeochrana při fyzických interakcích s klientem
3407. Praktická škola managementu v sociálních službách
3408. Praktická sociální práce s osobami bez domova v neziskovém sektoru - úvod do problematiky
3409. Praktické dovednosti pro zahradní terapii
3410. Praktické kapitoly ze systemické psychoterapie pro sociální pracovníky
3411. Praktické metody a dovednosti pro výchovu a péči o děti se zrakovým, tělesným a kombinovaným postižením vyrůstající v pěstounských rodinách
3412. Praktické metody a dovednosti pro výchovu a péči o děti s poruchou autistického spektra(PAS), mentálním postižením a děti s poruchou pozornosti a hyperaktivity(ADHD)vyrůstající v pěstounských rodinách
3413. Praktické nástroje motivace
3414. Praktické návody pro trénování paměti se seniory
3415. Praktické otázky práce s rodiči dítěte umístěného v pěstounské péči na přechodnou dobu.
3416. Praktické otázky procesu předávání dítěte z PPPD do následné péče
3417. Praktické pojetí role pracovníka v přímé práci v zařízeních sociálních služeb
3418. Praktické řízení lidských zdrojů aneb jak řídit a motivovat pracovníky se zaměřením na řízení změn v organizaci
3419. Praktické výpočty sociálních dávek
3420. Praktické výpočty sociálních dávek I. Dávky vyplácené správou sociálního zabezpečení a zaměstnavatelem
3421. Praktické výpočty sociálních dávek II. - Dávky vyplácené prostřednictvím Úřadu práce ČR
3422. Praktické výpočty sociálních dávek II. Dávky vyplácené Úřadem práce ČR
3423. Praktické využití expresivních terapií v sociálních službách pro osoby se zdravotním postižením
3424. Praktické využití iPadu v sociálních službách
3425. Praktické využití komiksů při tvorbě preventivních programů v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež
3426. Praktické využití komiksů při tvorbě preventivních programů v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež
3427. Praktické zkušenosti inspektora při naplňování standardů kvality aneb jak se vyvarovat chyb
3428. Praktické zkušenosti s nácvikem péče o osoby se zdravotním postižením a seniory
3429. Praktické zkušenosti v terénní sociální práci
3430. Praktický kurz odezírání pro vizualizátory mluvené češtiny
3431. Praktický kurz pro transliterátory znakové češtiny se supervizí
3432. Praktický kurz pro transliterátory znakové češtiny zaměřený na sebereflexi
3433. Praktický kurz pro vizualizátory mluvené češtiny se supervizí
3434. Praktický kurz pro vizualizátory mluvené češtiny zaměřený na sebereflexi
3435. Praktický kurz znakované češtiny pro transliterátory
3436. Praktický kurz znakové češtiny pro transliterátory
3437. Praktický nácvik péče o člověka upoutaného na lůžko pro osoby pečující o osobu blízkou
3438. Praktický nácvik speciálních technik při sociální práci s dětmi a mladistvými
3439. Praktický průvodce individuálním plánováním nejenom v pečovatelských službách
3440. Praktický úvod do mediace
3441. Praktický výcvik jednání s klientem
3442. Práva a povinnosti aktérů systému péče o ohrožené děti
3443. Práva a povinnosti klientů sociálních služeb (úvod do problematiky)
3444. Práva a povinnosti personálu sociálních služeb (úvod do problematiky)
3445. Práva a povinnosti sociálního pracovníka při jednání s policií
3446. Práva a povinnosti uživatelů služeb
3447. Práva a povinnosti uživatelů sociální služby
3448. Práva a povinnosti v rámci poskytování sociální služby
3449. Práva a povinnosti v rámci poskytování sociální služby
3450. Práva dětí a jejich rodičů - úvod do problematiky
3451. Práva dítěte v praxi
3452. Práva klientů a jejich ochrana
3453. Práva klientů při poskytování sociální služby
3454. Práva klientů sociálních služeb
3455. Práva klientů sociálních služeb
3456. Práva obětí trestných činů a způsoby jednání s nimi
3457. Práva osob v sociálních službách
3458. Práva uživatelů sociálních služeb
3459. Práva uživatelů sociálních služeb a jejich ochrana
3460. Práva uživatelů sociálních služeb v praxi
3461. Práva uživatelů v sociálních službách
3462. Práva, povinnosti a odpovědnost
3463. Pravidla fungování týmové spolupráce, nutnost předávání informací
3464. Pravidla komunikace při práci s klienty v sociálních službách
3465. Pravidla šetrné sebeobrany
3466. Pravidla šetrné sebeochrany a restriktivní opatření v sociálních službách - úvod do problematiky
3467. Pravidla v zařízení a práce s nimi
3468. Pravidle bezpečné manipulace s handicapovanou osobou
3469. Právní aspekty mateřství
3470. Právní aspekty otcovství
3471. Právní minimum manažera v sociálních službách
3472. Právní minimum poskytovatelů sociálních služeb
3473. Právní minimum pro domovy pečující o seniory
3474. Právní minimum pro domovy seniorů
3475. Právní minimum pro pomáhající profese
3476. Právní minimum pro pomáhající profese v oblasti občanského, rodinného a trestního práva
3477. Právní minimum pro pracovníky OSPOD v procesu odnímání dítěte z rodiny a při výkonu ústavní výchovy
3478. Právní minimum pro pracovníky v pomáhajících profesích
3479. Právní minimum pro pracovníky v sociální oblasti - dluhové poradenství
3480. Právní minimum pro sociální pracovníky
3481. Právní minimum pro sociální pracovníky v ambulantních a pobytových zařízeních pro seniory, zaměřené na trestní právo hmotné a procesní a medicínské právo
3482. Právní minimum sociálního pracovníka
3483. Právní minimum v sociálních službách I
3484. Právní minimum v sociálních službách II
3485. Právní minimum: Jak psát právní podání a zvládnout soudní stání - teorie a praxe procesního práva
3486. Právní minimum: Rozvod manželství a bytová problematika - vstup do teorie a praxe civilního práva
3487. Právní minimum: Trestní řízení v oblasti vztahového násilí
3488. Právní normy v sociálních službách
3489. Právní odpovědnost při poskytování sociálních služeb
3490. Právní problematika v sociálních službách I
3491. Právní problematika v sociálních službách II
3492. Právní problémy osob zdravotně postižených se zaměřením na zaměstnanost
3493. Právní rady pro Vás - právní základ k odpovědnosti v sociálních službách, svéprávnosti i opatrovnictví a dluhové problematice
3494. Právní rámec financování sociálních služeb
3495. Právní rámec poskytovatele sociálních služeb pro seniory
3496. Právní řešení domácího násilí
3497. Právní úprava sociálních služeb
3498. Právní způsobilost (svéprávnost) a opatrovnictví v sociálních službách a při výkonu sociální práce
3499. Právní způsobilost a opatrovnictví
3500. Právní způsobilost a opatrovnictví: Úvod do problematiky
3501. Právní způsobilost uživatelů a opatrovnictví pro opatrovníky
3502. Právní, psychologické a interkulturní dovednosti pro sociální pracovníky
3503. Právo a bydlení pro sociální pracovníky
3504. Právo být jiný
3505. Právo mít práva - filozofická východiska
3506. Právo na chaos - podpora participace klienta
3507. Právo na přiměřené riziko
3508. Právo pro praxi - odpovědnost a práce s rizikem v sociálních službách
3509. Právo pro praxi - praxe opatrovnictví a svéprávnosti podle nového občanského zákoníku
3510. Právo pro praxi - praxe opatrovnictví a svéprávnosti podle nového občanského zákoníku.
3511. Právo sociálního zabezpečení
3512. Právo v každodenní práci sociálních pracovníků
3513. Právo v praxi sociálního pracovníka
3514. Právo v praxi v sociálních službách
3515. Právo v sociálních službách
3516. Praxe v opatrovnictví
3517. Přechod dítěte do jiného typu péče ? příprava a koordinace procesu
3518. Přechod klienta z pobytové služby do chráněného bydlení
3519. Přechod od ústavní péče v péči podpůrnou
3520. Předávání dítěte z PPPD z pohledu přebírající rodiny
3521. Předcházení stresu a psychosomatika
3522. Předcházení závislosti uživatele služby na službě
3523. Předpokládat nepředpokládané
3524. Předškolní dítě s ADHD a jeho rozvoj prostřednictvím výchovy a psychomotorických cvičení
3525. Představení vybraných psychoterapeutických přístupů a jejich využití v sociální práci
3526. Předsudky v sociální práci
3527. Předsudky v sociálních službách
3528. Předsudky v sociálních službách - základy protipředsudkového vzdělávání
3529. Přehled aktuální legislativy sociálních služeb
3530. Přehled dávek sociálního zabezpečení
3531. Přehled dávek v rámci nepojistných dávkových systémů
3532. Přehled opravných prostředků u sociálních dávek
3533. Přehled poruch osobnosti
3534. Přehled poruch osobnosti se zaměřením na sociální služby
3535. Přehled psychosomatických onemocnění a vedení anamnestického rozhovoru pro sociální pracovníky
3536. Přehled působnosti správního řádu ve vztahu k sociálně-právní ochraně dětí
3537. Přehled systému sociálních služeb
3538. Přehled základních metod sociální práce
3539. Překážky a limity v rozhovoru s dítětem
3540. Překonávání komunikačních bariér
3541. Preterapie - úvod do problematiky
3542. Preterapie v praxi
3543. Prevence a analýza rizik v zařízeních sociálních služeb
3544. Prevence a bolest pohybového ústrojí související s aktivitami všedního dne klienta III
3545. Prevence a profylaxe v sociálních službách, aneb nikdy není pozdě
3546. Prevence a řešení konfliktů
3547. Prevence a řešení náročných situací v péči o seniory
3548. Prevence a řešení nezdravých jevů v pracovních týmech v sociálních službách - základní informace
3549. Prevence a řešení nezdravých jevů v pracovních týmech v sociálních službách - základní informace
3550. Prevence a řešení šikany pro sociální pracovníky
3551. Prevence a zvládání problémového chování
3552. Prevence a zvládání stresu v pomáhajících profesích aneb jak si neubližovat
3553. Prevence agrese a agresivního chování, restriktivní opatření v sociálních službách
3554. Prevence bolesti zad
3555. Prevence bolestí zad a páteře pečovatele
3556. Prevence bolesti zad v sociálních službách
3557. Prevence bronchopneumonálních onemocnění v zařízeních sociální péče
3558. Prevence diskriminace a práva seniorů k podpoře lidské důstojnosti
3559. Prevence diskriminace a práva seniorů k podpoře lidské důstojnosti (8)
3560. Prevence drogových závislostí
3561. Prevence imobilizačního syndromu
3562. Prevence imobilizačního syndromu, podpora soběstačnosti seniora - úvod do problematiky
3563. Prevence infekčních chorob v organizaci sociálních služeb
3564. Prevence infekčních onemocnění
3565. Prevence infekčních onemocnění v podmínkách sociálních služeb
3566. Prevence infekčních onemocnění v sociálních zařízeních
3567. Prevence infekčních onemocnění v zařízeních sociálních služeb
3568. Prevence komplikací u klientů se sníženou mobilitou se zaměřením na prevenci pádů a vzniku dekubitů v zařízeních sociálních služeb
3569. Prevence konfliktů a jejich řešení
3570. Prevence kriminality mládeže v praxi sociálního pracovníka
3571. Prevence kriminálních a rizikových jevů pro seniory
3572. Prevence kriminálních a sociálně patologických jevů pro seniory
3573. Prevence krizových situací se zaměřením na děti a dospívající
3574. Prevence krizových situací se zaměřením na dospělé a seniory
3575. Prevence krizových situacíMAPA ? tvoříme akční plány
3576. Prevence obchodování s dětmi
3577. Prevence ohrožení syndromem vyhoření
3578. Prevence ohrožení syndromem vyhoření - úvod do problematiky
3579. Prevence opatření omezujících pohyb osob s duševním onemocněním, včetně bariér a faktorů vytvářejících limity pro osoby s duševním onemocněním - úvod do problematiky
3580. Prevence orálního zdraví jako součást služeb v sociální péči
3581. Prevence pádů u seniorů v terénní a pobytové službě
3582. Prevence profesního stresu, syndrom vyhoření
3583. Prevence profesního stresu, syndrom vyhoření - úvod do problematiky
3584. Prevence relapsu
3585. Prevence relapsu - dvoudenní kurz
3586. Prevence relapsu - úvodní jednodenní kurz
3587. Prevence relapsu v kontextu návykového chování
3588. Prevence sebepoškozujícího a sebevražedného chování u dětí a mladistvých
3589. Prevence sebepoškozujícího a sebevražedného chování u dětí a mladistvých.
3590. Prevence smyslové deprivace u dětí s poruchami zrakového vnímání
3591. Prevence stresu a profesního vyčerpání - úvod do problematiky.
3592. Prevence stresu a psychohygiena v sociální práci
3593. Prevence stresu a syndromu vyhoření
3594. Prevence stresu, syndromu vyhoření a deprese
3595. PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ
3596. Prevence syndromu vyhoření
3597. Prevence syndromu vyhoření
3598. Prevence syndromu vyhoření I
3599. Prevence syndromu vyhoření (úvod do problematiky)
3600. Prevence syndromu vyhoření - psychohygiena v pomáhajících profesích při využití relaxačních technik
3601. Prevence syndromu vyhoření - úvod do problematiky
3602. Prevence syndromu vyhoření ? stres, adaptace a relaxace
3603. Prevence syndromu vyhoření a psychohygiena v pomáhajících profesích
3604. Prevence syndromu vyhoření II
3605. Prevence syndromu vyhoření III
3606. Prevence syndromu vyhoření pro pečující
3607. Prevence syndromu vyhoření pro pečující osoby
3608. Prevence syndromu vyhoření pro zaměstnance v sociálních službách - úvod do problematiky
3609. Prevence syndromu vyhoření prostřednictvím rozvoje osobních, profesních a sociálních kompetencí
3610. Prevence syndromu vyhoření u pracovníků v sociálních službách
3611. Prevence syndromu vyhoření u pracovníků v sociálních službách - koučink a sebekoučink
3612. Prevence syndromu vyhoření v praxi pomáhajících pracovníků
3613. Prevence syndromu vyhoření v sociálních službách
3614. Prevence syndromu vyhoření v sociálních službách
3615. Prevence syndromu vyhoření v sociálních službách - úvod.
3616. Prevence syndromu vyhoření, stresové situace
3617. Prevence týrání a zneužívání osob
3618. Prevence týrání a zneužívání osob včetně problematiky šikany v zařízeních sociálních služeb
3619. Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
3620. Prevence týrání a zneužívání uživatelů sociálních služeb (úvod do problematiky)
3621. Prevence vyhoření
3622. Prevence vyhoření a zvládání stresu v pomáhajících profesích
3623. Prevence vyhoření pečovatelek a osob blízkých při péči o osoby trpící Alzheimerovou chorobou
3624. Prevence vyhoření u pracovníků v sociálních službách
3625. Prevence výskytu štěnice domácí (cimex lectularius) v prostředí sociálních služeb
3626. Prevence vzniku vertebrogenních potíží u personálu v zařízení sociálních služeb (úvod do problematiky)
3627. Prevence vzniku vertebrogenních potíží u personálu v zařízeních sociální péče
3628. Prevence vzniku vertebrogenních potíží u personálu v zařízeních sociálních služeb (úvod do problematiky)
3629. Prevence vzniku závislosti na sociální službě
3630. Prevence závislosti klienta na sociální službě
3631. Prevence závislosti na sociální službě
3632. Prevence zdravotních rizik u pracovníků sociálních služeb
3633. Prezentace sociální služby
3634. Prezentace v programu Microsoft Office PowerPoint
3635. Prezentační dovednosti
3636. Prezentační dovednosti a efektivní vedení porad
3637. Prezentační dovednosti a kouzlo rétoriky
3638. Prezentační dovednosti na jednáních a konferencích
3639. Příbuzenská pěstounská péče - možnosti a rizika.
3640. Příčiny negativních jevů na pracovišti
3641. PŘÍČINY NEGATIVNÍCH JEVŮ NA PRACOVIŠTI PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
3642. Příčiny negativních jevů na pracovišti pro pracovníky v sociálních službách
3643. Příčiny negativních jevů na pracovišti sociálních služeb
3644. Příčiny negativních jevů na pracovišti sociálních služeb a jejich prevence
3645. Příčiny negativních jevů na pracovišti sociálních služeb a jejich prevence
3646. Přijetí dítěte se zdravotním postižením nebo s poruchou chování do pěstounské péče - úvod do problematiky
3647. Přijetí nového dítěte do rodiny
3648. Přímá obslužná činnost
3649. Přímá obslužná péče pro osoby pečující o osobu blízkou
3650. Přímá obslužná práce u klienta sociálních služeb se známkami agresivního chování (úvod do problematiky)
3651. Přímá péče o seniory - úvod do metody
3652. Přímá práce s lidmi s autismem
3653. Primární modulový program pro pokročilé tlumočníky českého znakového jazyka
3654. Primární modulový program pro tlumočníky českého znakového jazyka
3655. Přiměřená sebeobrana při poskytování sociálních služeb
3656. Přiměřené prosazování a obrana proti nátlaku
3657. Přiměřené sebeprosazení - hranice v pomáhajících profesích
3658. Principy a cíle komunitního plánování sociálních služeb
3659. Principy a metody TPT jako zdroj inspirace pro kreativní práci s klienty
3660. Principy a postupy při realizaci systému koordinované rehabilitace u uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením
3661. Principy chráněného bydlení
3662. Principy efektivní komunikace s rodinou
3663. Principy krizové intervence
3664. Principy sdílené péče, poradenství v oblasti zaměstnanosti
3665. Principy týmové spolupráce
3666. Případová a týmová supervize v sociálních službách
3667. Případová konference jako jeden z typů metody sociální práce v činnosti sociálně-právní ochrany dětí
3668. Případová konference jako nástroj prevence sociálního vyloučení rodin s dětmi
3669. Případová konference v kostce
3670. Případová práce s klientem - kasuistický seminář
3671. Případová práce s klientem a prevence vzniku závislosti na sociální službě
3672. Případová sociální práce na obcích
3673. Případové konference
3674. Případové konference a role facilitátora v praxi
3675. Případové konference I. - příprava a průběh konference
3676. Případové konference II. - jak vést případové konference
3677. Případové konference III.
3678. Případové konference jak nástroj prevence sociálního vyloučení ohrožených rodin s dětmi
3679. Případové konference jako nástroj podpory ohrožené rodiny
3680. Případové konference jako nástroj prevence sociálního vyloučení ohrožených rodin s dětmi
3681. Případové konference v sociálních službách
3682. Případové konference zaměřené na člověka
3683. Případové setkání jako nástroj multidisciplinárníspolupráce
3684. Příprava a realizace aktivit pro klienty v NZDM
3685. Příprava a vedení obtížného rozhovoru, spolupráce s klienty při řešení
3686. Příprava a výcvik klíčových pracovníků
3687. Příprava k mediaci v řešení (po)rozvodové situace
3688. Příprava k provázení pěstounských rodin a dětí v náhradní rodinné péči, seznámení se s přípravou žadatelů o náhradní rodinnou péči.
3689. Příprava klienta na přechod do služby komunitního typu
3690. PŘÍPRAVA KLIENTŮ NA SAMOSTATNÝ ŽIVOT
3691. Příprava klientů na samostatný život
3692. Příprava klientů z domovů pro osoby se zdravotním postižením na proces transformace
3693. Příprava na inspekce v sociálních službách - základní informace
3694. Příprava na inspekci
3695. Příprava na inspekci kvality sociálních služeb (nejčastější nedostatky a dobrá praxe)
3696. Příprava na inspekci kvality v sociálních službách
3697. Příprava na inspekci sociálních služeb
3698. Příprava na inspekci v sociálních službách
3699. Příprava na inspekci v sociálním zařízení
3700. Příprava na inspekci v zařízení sociálních služeb
3701. Příprava na kontrolu poskytované sociální služby
3702. Příprava na přemístění - techniky a nástroje práce s dětmi
3703. Příprava na přemístění - techniky a nástroje práce s dětmi
3704. Příprava na přemístění zohledňující věk a znevýhodnění dětí
3705. Příprava poskytovatele na inspekci
3706. Příprava poskytovatele na inspekci (úvod do problematiky)
3707. Příprava poskytovatele na inspekci kvality poskytované služby
3708. Příprava poskytovatelů sociálních služeb na inspekci kvality
3709. Příprava poskytovatelů sociálních služeb na inspekci kvality - management
3710. Příprava poskytovatelů sociálních služeb na inspekci kvality - pracovník sociálních služeb
3711. Příprava poskytovatelů sociálních služeb na inspekci kvality - sociální pracovník
3712. Příprava pracovníků na práci s klientem při přechodu do služby komunitního typu
3713. Příprava projektů nejen pro evropské fondy
3714. Příprava projektu pro zařízení poskytující sociální služby a jeho řízení
3715. Příprava projektů v oblasti sociální práce
3716. Příprava rodičů ke střídavé péči o dítě
3717. Příprava rodiny na zařazení dítěte se speciálními potřebami do systému vzdělávání
3718. Příprava sociálně nepřizpůsobených klientů na samostatný život
3719. Příprava stran k asistovanému kontaktu
3720. Příprava účastníků případové konference
3721. Příprava zaměstnanců poskytovatele sociálních služeb na inspekci
3722. Příroda jako životní prostor - využití přírody pro aktivizaci seniorů v sociálních službách
3723. Přišel k nám nový klient ...
3724. Příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení - souvislosti, výpočty, kritéria
3725. Příspěvek na péči
3726. Příspěvek na péči a posouzení stupně závislosti
3727. Příspěvek na péči a posudková kritéria, vč. posudkové služby
3728. Příspěvek na péči a posuzování stupně závislosti
3729. Příspěvek na péči a sociální šetření v jeho rámci
3730. Příspěvek na péči a sociální šetření v jeho rámci - základy a změny právní úpravy
3731. Příspěvek na péči a sociální šetření v rámci zákona o sociálních službách - úvod do problematiky
3732. Příspěvek na péči dle zákona o sociálních službách, vč. aktuálních novel
3733. Příspěvek na péči v praxi
3734. Příspěvek na péči v praxi úřadů
3735. Příspěvky pro osoby zdravotně postižené - úvod do problematiky
3736. Přístup a komunikace u klienta s depresí
3737. Přístup a způsob jednání u klientů s agresivním chováním
3738. Přístup k lidem s mentálním postižením (bez /a s autismem), metody práce
3739. Přístup k lidem s traumatickým zážitkem
3740. Přístup k sexualitě lidí s psychózou v rámci poskytování sociálních služeb
3741. Přístup k uživateli sociální služby z odlišného kulturního a náboženského prostředí
3742. Přístup ke geriatrickým klientům v terminálním stádiu v sociálních službách
3743. Přístup ke klientovi se zrakovým handicapem
3744. Přístup zaměřený na člověka
3745. Přístup zaměřený na člověka - úvod do problematiky
3746. Přístup zaměřený na člověka a individuální plánování se seniory
3747. Přístup zaměřený na člověka a individuální plánování se seniory se zaměřením na celostní přístup - uvedení do problematiky
3748. Přístup zaměřený na člověka v kontextu individuálního plánování sociální služby při práci se seniory - uvedení do problematiky
3749. Přístup zaměřený na osobu (Rogers)
3750. Přístup zaměřený na řešení v koučinku a poradenství
3751. Přístup zaměřený na řešení v praxi
3752. Přístupy a péče o umírajícího klienta a jeho rodinu
3753. Přístupy k dítěti s autismem a metody podpory jeho vývoje
3754. Přístupy v práci s lidmi s duální diagnózou
3755. Proaktivní zvládání psychické zátěže a stresu
3756. Probační a mediační služba - úvod
3757. Problematika agrese při spolupráci s klientem
3758. Problematika autismu pro sociální pracovníky
3759. Problematika dětí s ADHD
3760. Problematika diabetu ve stáří
3761. Problematika domácího násilí páchaného na seniorech
3762. Problematika duševních nemocí
3763. Problematika duševních nemocí, sociální práce s klienty s duševním postižením
3764. Problematika imobilizačního syndromu v sociálních službách
3765. Problematika komunikace a přístupu ke klientům s mentálním postižením
3766. Problematika komunikace a přístupu ke klientům se sluchovým postižením
3767. Problematika komunikace a přístupu ke klientům se zrakovým postižením
3768. Problematika komunikace s klienty s projevy agresivního chování
3769. Problematika lhaní v dětství a dospívání
3770. Problematika odškodňování obětí trestné činnosti a poskytování peněžité pomoci státem pro poskytovatele sociálních služeb
3771. Problematika pádů v geriatrii (úvod do problematiky)
3772. Problematika partnerství a sexuality lidí s mentálním postižením
3773. Problematika péče o jedince s poruchami LMD, ADHD
3774. Problematika péče v domovech se zvláštním režimem
3775. Problematika poruch autistického spektra
3776. Problematika poruch chování uživatelů sociálních služeb
3777. Problematika poruch kognitivních funkcí a demence
3778. Problematika PR a fundraisingu
3779. Problematika práce s emocemi
3780. Problematika práce s emoceni
3781. Problematika přechodu dítěte do jiného výchovného prostředí
3782. Problematika přechodu dítěte při změně výchovného prostředí
3783. Problematika předběžných opatření, jejich prodlužování a výkon, znalecké posudky ve sporech o nezletilé
3784. Problematika příbuzenské pěstounské péče
3785. Problematika sebepoškozování
3786. Problematika sexuality klientů v zařízeních sociální péče
3787. Problematika šikany v zařízeních sociálních
3788. Problematika smrti a provázení v rámci poskytování sociální služby umírajícím a jejich blízkým
3789. Problematika smrti a provázení v rámci poskytování sociální služby umírajícím a jejich blízkým
3790. Problematika smrti a umírání
3791. Problematika smrti a umírání (úvod do problematiky)
3792. Problematika syndromu CAN
3793. Problematika syndromu CAN - týrané dítě
3794. Problematika syndromu CSA - sexuální zneužití dítěte - a syndromu CAN
3795. Problematika syndromu CSA - sexuální zneužívání dítěte - a syndromu CAN
3796. Problematika syndromu CSA - sexuálního zneužívání dítěte a syndromu CAN
3797. Problematika syndromu SCA - sexuální zneužívání dítěte a syndromu CAN
3798. Problematika syndromu sexuálně zneužívaného dítěte (syndrom CSA)
3799. Problematika syndromu vyhoření a jeho prevence - základy
3800. Problematika syndromu vyhoření a jeho prevence ? základy
3801. Problematika tělesných trestů u dětí
3802. Problematika transformace zařízení pro osoby se zdravotním postižením
3803. Problematika týrání a zneužívání
3804. Problematika týrání a zneužívání uživatelů sociálních služeb - Evropský certifikát pro pracovníky sociálních služeb
3805. Problematika týrání, zanedbávání a zneužívání starých osob
3806. Problematika umírání a smrti v pomáhajících profesích
3807. Problematika úzkosti a úzkostných poruch
3808. Problematika vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a možnosti řešení
3809. Problematika zanedbávaného dítěte
3810. Problematika zanedbávaného dítěte - úvod
3811. Problematika zdravotního postižení a zásady komunikace se zdravotně postiženým klientem vč. praktického nácviku
3812. Problematika zdravotního postižení v zážitkovém semináři
3813. Problematika zneužívání a týrání, její rozpoznání a reakce (Evropský certifikát v sociální péči)
3814. Problematika zpětné vazby v sociálních službách
3815. Problémové a konfliktní situace a poskytování kritické zpětné vazby
3816. Problémové chování u osob s PAS
3817. Problémové dítě (úvod do problematiky)
3818. Problémové situace při poskytování terénních služeb a jejich řešení - základní informace
3819. Problémový senior
3820. Problémy a konflikty jako součást denního života
3821. Problémy stárnutí a práce se stárnoucími uživateli
3822. Procedurální standardy - jednodenní
3823. Procedurální standardy kvality sociálních služeb
3824. Procedurální standardy kvality v sociálních službách
3825. Procedurální standardy v sociálních službách - základní informace
3826. Procedurální standardy v sociálních službách - základní informace
3827. Proces individuálního plánování na OSPOD se zvláštním zřetelem ke standardům č. 8 a 9 SQ SPO pro OSPOD
3828. Proces individuálního plánování v sociálních službách
3829. Proces osamostatňování člověka s těžším mentálním a kombinovaným postižením a úloha pracovníka sociálních služeb v tomto procesu
3830. Proces stárnutí a kvalita života seniorů
3831. Proces transformace v sociálních službách
3832. Proces změny u klientů v intervenčních službách
3833. Procesní právo pro pracovníky sociálně-právní ochrany dětí s akcentem na kolizní opatrovnictví
3834. Procesní řízení
3835. Procvičování paměti u seniorů
3836. Procvičování paměti u seniorů
3837. Profesionalizace dobrovolnictví
3838. Profesionální komunikace pro sociální pracovníky
3839. Profesionální opatrovnictví
3840. Profesionální organizace a facilitace případových konferencí aneb Jak to udělat, aby případová konference byla opravdu užitečná?
3841. Profesionální pomáhání v kontextu sociálních služeb
3842. Profesionální práce s lidmi ohroženými závislostí na konopí - úvod do problematiky
3843. Profesionální zooterapie v sociální práci II.
3844. Profesionální zooterapie v sociální práci se zaměřením na osoby s PAS
3845. Profesionální zooterapie v sociální práci se zaměřením na seniory s demencí a děti se sluchovou vadou
3846. Profesní a krizová komunikace sociálního pracovníka
3847. Profesní a krizová komunikace v sociálních službách
3848. Profesní etika
3849. Profesní etika práce osobního asistenta
3850. Profesní komunikace v sociálních službách
3851. Profesní poradenství
3852. Profesní rozvoj a hodnocení pracovníků s ohledem na SQ 10 sociálních služeb a SQ 6 sociálně-právní ochrany dětí - úvod do problematiky
3853. Profesní vzdělávání sociálních kurátorůKompetence metodiků a sociálních kurátorů pověřených koordinací činnosti v oblasti služeb sociální prevence pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
3854. Profil na 1 stránku
3855. Profil na jednu stránku
3856. Program celoživotního vzdělávání - Sociální pracovník
3857. Program celoživotního vzdělávání pro sociální pracovníky
3858. Program Kids Skills pro rodiče a pečující osoby
3859. Program manažer vybraných služeb sociální péče
3860. Program standardního bydlení
3861. Prohlubující kurz Bazální stimulace
3862. Prohlubující kurz Bazální stimulace? I
3863. Prohlubující kurz Bazální stimulace? II
3864. Prohlubující výcvik krizové intervence
3865. Projektování v oblasti sociálních služeb
3866. Projektové řízení
3867. Projektové řízení I.
3868. Projektové řízení II.
3869. Projektové řízení pro sociální pracovníky a vedoucí pracovníky sociálních služeb
3870. Projektové řízení v sociálních službách
3871. Projektový management v sociálních službách
3872. Projektový management v sociálních službách se zaměřením na ESF
3873. Projevy a zdravotní důsledky akutního a chronického stresu pro lidský organismus
3874. Projevy drogových závislostí v sociálním styku
3875. Projevy traumatu sexuálního zneužívání v dětství a znásilnění u dospělých obětí
3876. Projevy, potřeby, obavy rodičů v rozvodových sporech a jejich přenos na dítě - úvodní seminář
3877. Proklientský přístup pro pracovníky v sociálních službách
3878. Prokrastinace - úvod do problematiky
3879. Proměny stáří a geronto-oblek
3880. Proměny stáří a gerontooblek
3881. Propagace sociální služby
3882. Propedeutika psychosociálních dovedností pro pracovníky v sociálních službách
3883. Propojení a poskytování podpory ze systému sociální ochrany a zdravotnických služeb, zásady a možnosti spolupráce mezi sociálním a zdravotním systémem/službami - úvod do problematiky
3884. Propojení a poskytování podpory ze systému sociální ochrany a zdravotnických služeb, zásady a možnosti spolupráce mezi sociáním a zdravotním systémem/službami - úvod do problematiky
3885. Propojení teorie a praxe při tvorbě standardu č. 2 a ochraně práv uživatelů sociálních služeb
3886. Prostředí v sociálních službách
3887. Protikrizové plánování a podpůrné prostředí pro prevenci relapsu
3888. Protikrizové plánování a podpůrné prostředí pro prevenci relapsu psychotického onemocnění
3889. Protokol sexuality a individuální plánování s uživatelem
3890. Proutyho preterapie a její využití při práci s klienty
3891. Provázanost procesů zvyšování kvality, kontroly a dostupnosti sociálních služeb
3892. Provozní a režimová opatření u infekčních nemocí a infekcí spojených se zdravotní péčí v zařízeních sociálních služeb
3893. Provozní standardy - jednodenní
3894. Provozní standardy kvality
3895. Provozní standardy kvality sociálních služeb
3896. Provozní standardy v sociálních službách - základní informace
3897. Prožívání a zvládání emocí - jak mít emoce pod kontrolou
3898. Průřezové zvyšování kompetencí v oblasti osobní asistence
3899. Průvodce krizovou intervencí
3900. Průvodce krizovou intervencí
3901. Průvodce péčí o klienta s demencí v pobytovém zařízení sociálních služeb
3902. Průvodce PPPD (1) ? Zařazení pěstouna PPPD, přijímání dítěte do PPPD
3903. Průvodce PPPD (2) ? Průběh PPPD a příprava na předávání dítěte z PPPD
3904. Průvodce PPPD (3) ? Předávání dítěte z PPPD a regenerace rodiny PPPD
3905. Průvodce psychopatologie u klientů
3906. Průvodce rodinnými financemi a smlouvami
3907. Průvodce standardy kvality sociálních služeb
3908. Průvodce syndromem vyhoření
3909. Průvodce ve Snoezelen-MSE prostředí - I. Stupeň - uvedení do problematiky
3910. Průvodce ve Snoezelen-MSE prostředí - II. Stupeň - uvedení do problematiky
3911. Prvky bazální stimulace v každodenní péči o klienty
3912. Prvky bazální stimulace v praxi
3913. Prvky kinestetiky v každodenní péči o klienty s poruchou hybnosti
3914. Prvky senzomotorické stimulace v péči o klienty sociálních služeb
3915. První pomoc
3916. první pomoc
3917. První pomoc - základy
3918. První pomoc a prevence úrazů pro pracovníky sociální služby
3919. První pomoc a rizikové faktory v zařízeních poskytujících sociální služby
3920. První pomoc a úvod do zdravovědy při péči o osobu blízkou
3921. První pomoc a úvod do zdravovědy pro pracovníky v sociálních službách
3922. První pomoc dle Sue Ryder
3923. První pomoc při poskytování sociálních služeb I.
3924. První pomoc při vedení porad jako součást efektivního řízení
3925. První pomoc pro pečující
3926. První pomoc pro pracovníky pomáhajících profesí
3927. První pomoc pro pracovníky působící v sociálních službách
3928. První pomoc pro pracovníky v sociálních službách
3929. První pomoc pro pracovníky v sociálních službách
3930. První pomoc pro pracovníky v sociálních službách a pomáhajících profesích - rozšíření
3931. První pomoc pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách
3932. První pomoc u seniorů
3933. První pomoc v sociálních službách
3934. První pomoc zážitkem se zaměřením na terénní služby osobní asistence.
3935. První pomoc, bezpečnost klienta a prevence pádu
3936. První pomoc, zdravotnické minimum
3937. První psychická pomoc
3938. První psychologická pomoc při mimořádných událostech
3939. Psaní záznamů v sociálních službách.
3940. Psychiatrická rehabilitace na cestě k zotavení - REHAB
3941. Psychiatrické minimum
3942. Psychiatrické minimum (pro sociální pracovníky)
3943. Psychiatrické minimum - úvod do problematiky
3944. Psychiatrické minimum ? navazující kurz ? Aktivizace klientů s duševním onemocněním v sociálních službách
3945. Psychiatrické minimum I.
3946. Psychiatrické minimum II.
3947. Psychiatrické minimum III.
3948. Psychiatrické minimum jako základ informací důležitých pro sociální práci s klienty, kteří trpí duševními poruchami
3949. Psychiatrické minimum pro pomáhající pracovníky
3950. Psychiatrické minimum pro pracovníky přímé obslužné péče
3951. Psychiatrické minimum pro pracovníky v sociálních službách
3952. PSYCHIATRICKÉ MINIMUM PRO PRAXI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
3953. Psychiatrické minimum pro sociální práci s osobami duševně nemocnými
3954. Psychiatrické minimum pro sociální pracovníky
3955. Psychiatrické minimum pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách
3956. Psychiatrické minimum pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách - navazující kurz
3957. Psychiatrické minimum pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách - úvod do problematiky
3958. Psychiatrické minimum pro zaměstnance sociálních služeb
3959. Psychiatrické minimum se zřetelem na vyšší věk
3960. Psychiatrické minimum v terénní sociální práci
3961. Psychická kondice a zvládání stresu
3962. Psychická zátěž a stres jako součást pomáhající profese
3963. Psychická zátěž a stres u pracovníků v přímé péči - zvládání stresu
3964. Psychické poruchy u seniorů
3965. Psychické syndromy seniorů
3966. Psychický obraz člověka s demencí, psychosociální aspekty péče a komunikace. Úvod do problematiky.
3967. Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péče ? úvod do problematiky
3968. Psychika nemocného uživatele - jak ji rozumět areagovat na ni v přímé péči
3969. Psychohygiena
3970. Psychohygiena (sebepoznávání) - úvod do metody
3971. Psychohygiena a fenomén syndromu vyhoření
3972. Psychohygiena a osobní rozvoj (jak předejít syndromu vyhoření)
3973. Psychohygiena a psychologie zdraví - úvod do problematiky udržení psychické i fyzické rovnováhy pro pracovníky v sociálních službách
3974. Psychohygiena a relaxace
3975. Psychohygiena a relaxace v sociálních službách
3976. Psychohygiena a relaxační techniky
3977. Psychohygiena a relaxační techniky pro pracovníky v pomáhajících profesích
3978. Psychohygiena a relaxační techniky pro sociální pracovníky
3979. Psychohygiena a stress management
3980. Psychohygiena a syndrom vyhoření
3981. Psychohygiena a syndrom vyhoření v pomáhajících
3982. Psychohygiena a syndrom vyhoření v pomáhajících profesích
3983. Psychohygiena aneb Jak na stres, nervozitu a úzkost
3984. Psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření
3985. Psychohygiena jako prostředek zlepšování
3986. Psychohygiena jako prostředek zlepšování paměti, proti stresu a syndromu vyhoření
3987. Psychohygiena jako prostředek zlepšování paměti, proti stresu a syndromu vyhoření
3988. Psychohygiena pohybem a tancem
3989. Psychohygiena pomocí techniky TRE - Napětí, stres a trauma uvolňující cvičení
3990. Psychohygiena pracovníků v sociální práci
3991. Psychohygiena pracovníků v sociálních službách
3992. Psychohygiena při práci s lidmi - úvod do problematiky
3993. Psychohygiena při práci v sociálních službách
3994. Psychohygiena pro pracovníky v sociální oblasti
3995. Psychohygiena pro pracovníky v sociálních službách
3996. Psychohygiena sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách po setkání se smrtí a umíráním
3997. Psychohygiena sociálního pracovníka
3998. Psychohygiena v pomáhajících profesích - úvod do problematiky
3999. Psychohygiena v pomáhajících profesích při využití relaxačních technik
4000. Psychohygiena v práci a prevence syndromu vyhoření v profesi sociálního pracovníka
4001. Psychohygiena v práci pomáhajícího pracovníka
4002. Psychohygiena v práci sociálního pracovníka
4003. Psychohygiena v prevenci syndromu vyhoření
4004. Psychohygiena v sociální práci, prevence stresu, proaktivní zvládání stresu a relaxační techniky
4005. Psychohygiena v sociálních službách
4006. Psychohygiena, prevence stresu, syndrom vyhoření
4007. Psychohygiena, prevence syndromu vyhoření pro sociální pracovníky
4008. Psychohygiena- tři roviny pracovníka v sociálních službách
4009. Psychohygienická a psychoterapeutická podpora rodičů dětí s Aspergerovým syndromem
4010. Psychologická podpora pro sociální práci a péči o člověka-úvod.
4011. Psychologická první pomoc a intervence v krizi
4012. Psychologická první pomoc při mimořádných událostech
4013. Psychologické aspekty adopce a pěstounské péče
4014. Psychologické aspekty adopce a pěstounské péče - úvod do problematiky
4015. Psychologické aspekty osobnosti - úvod do problematiky
4016. Psychologické aspekty sociální práce
4017. Psychologické aspekty v péči o seniory, zdravotně postižené a umírající
4018. Psychologické dovednosti (Práce se stresem, prevence syndromu vyhoření, práce s klienty v náročných situacích, umění komunikovat s klienty s duševním onemocněním)
4019. Psychologické dovednosti při řešení domácího násilí
4020. Psychologické dovednosti v sociální práci
4021. PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM
4022. Psychologické minimum
4023. Psychologické minimum pro pracovníky v sociálních službách
4024. PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM PRO PRAXI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
4025. PSYCHOLOGICKÉ TECHNIKY V PORADENSTVÍ
4026. Psychologicko - etické aspekty ovlivňující vztah pracovníka a klienta
4027. Psychologie a pomáhající profese
4028. Psychologie a sociální práce
4029. Psychologie jednání s lidmi
4030. Psychologie mezilidských vztahů na pracovišti při poskytování sociálních služeb
4031. Psychologie mezilidských vztahů v pomáhajících profesích
4032. Psychologie nemoci
4033. Psychologie stáří
4034. Psychologie stáří - Jak pracovat s klientem v seniorském věku - úvod do tématu
4035. Psychologie stáří - úvod do problematiky
4036. Psychologie stárnutí
4037. Psychologie stárnutí pro sociální pracovníky
4038. Psychologie v přímé praxi s klientem
4039. Psychologie v souvislosti s poskytováním sociálních služeb
4040. Psychomotorický trénink
4041. Psychopatologie I
4042. Psychopatologie I.
4043. Psychopatologie II
4044. Psychopatologie pro penitenciární praxi
4045. Psychopatologie pro pracovníky sociálních služeb
4046. Psychosociální a komunikační dovednosti
4047. Psychosociální a komunikační dovednosti
4048. Psychosociální faktory ovlivňující zdraví a odolnost klientů sociálních služeb
4049. Psychosociální krizové situace klientů sociálních služeb - úvod do problematiky
4050. Psychosociální péče o nevyléčitelně nemocné, jejich blízké a o pozůstalé
4051. Psychosociální podpora umírajícím a pozůstalým v podmínkách sociálních služeb
4052. Psychosociální problematika onkologicky nemocných a jejich blízkých
4053. Psychosociální problematika onkologicky nemocných a jejich blízkých
4054. Psychosociální problematika v dětské onkologii
4055. Psychosociální prvky práce s klientem
4056. Psychosociální rehabilitace
4057. Psychosociální specifika problematiky bezdomovectví
4058. Psychosomatická péče v ČR v praxi
4059. Psychosomatika a vliv profesní zátěže na tělesné zdraví, prevence psychické zátěže v profesním výkonu
4060. Psychotická onemocnění a základní psychosociální přístupy k nim
4061. Psychózy a vhodný způsob komunikace s nemocným
4062. Psychózy a vhodný způsob péče a komunikace s takto nemocnými uživateli sociálních služebo
4063. Public relations a prezentační dovednosti v sociálních službách
4064. Public relations aneb jak získat podporu veřejnosti v sociálních službách
4065. Public Relations sociální služby - Dobré vztahy s veřejností s využitím médií (Media Relations)
4066. Public relations v sociálních službách
4067. Public relations v sociálních službách
4068. PUBLIC RELATIONS...prakticky! FIREMNÍ FUNDRAISING...prakticky!
4069. Působení médií v praxi sociální práce
4070. Působení Snoezelen-MSE konceptu na děti s ADHD - úvod do problematiky
4071. Působnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných v praxi a právu - úvod do problematiky
4072. Působnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí v zákoně o zvláštních řízeních soudních a v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí
4073. Působnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí v zákoně o zvláštních řízeních soudních a v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí - úvod do problematiky
4074. Řádný a bezvadný výkon poručenství a opatrovnictví nezletilého dítěte
4075. Raná péče jako možnost podpory rodin dětí s postižením ? úvod do problematiky
4076. Rané trauma
4077. Realizace průběhu sociální služby, ukončení a zhodnocení průběhu vzájemné spolupráce
4078. Řeč povzbuzení
4079. Řeč těla a možnosti jejího využití při práci s klienty
4080. Řeč těla napoví více než deset slov
4081. Recovery (zotavení) v péči o duševní zdraví perspektivou uživatelů - úvod do problematiky
4082. Recovery - doprovázení, posilování a opora při hledání dobrého života duševnímu onemocnění navzdory
4083. Reflektivní praxe jako součást profese
4084. Reflektování v praxi pomáhajícího rozhovoru
4085. Reflexe a sebereflexe v procesu pomáhání
4086. Regenerace pracovních sil pro pracovníky v pomáhajících profesích
4087. Registrace poskytovatelů sociálních služeb a financování sociálních služeb
4088. Rehabilitace a individuální plánování v akci
4089. Rehabilitace a relaxace pro děti s kombinovaným postižením
4090. Rehabilitace a relaxace pro dospělé s kombinovaným postižením
4091. Rehabilitační a relaxační techniky I.
4092. Rehabilitační ošetřování v praxi sociáních služeb
4093. Rehabilitační ošetřování v zařízeních sociální
4094. Rehabilitační ošetřovatelství II
4095. Rehabilitační ošetřovatelství u klienta po cévní mozkové příhodě (úvod do problematiky)
4096. Rehabilitační ošetřovatelství u klientů v praxi sociální služby
4097. Rehabilitační ošetřovatelství v sociálních službách - základní prvky geriatrické fyzioterapie
4098. Rehabilitační péče v podmínkách sociálních služeb
4099. Rehabilitační péče v podmínkách sociálních služeb II
4100. Rehabilitační péče v sociálních službách
4101. Rekreační intenzivní víkend s českým znakovým jazykem pro tlumočníky
4102. Rekvalifikační kurz Administrativa s využitím PC techniky (akred. MŠMT-26621/12-24/688)
4103. Rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službáchPracovník v sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou péči - pečovatel(ka)
4104. Rekvalifikační kurz Výpomoc při přípravě pokrmů (akred. 2341/2010-24/67) Strategie a marketing v sociálních službách
4105. Rekvalifikační kurzy osobní asistence
4106. Relaxace - cesta k uvolnění
4107. Relaxace - techniky práce s tělem
4108. Relaxace a techniky práce s tělem a stresem
4109. Relaxační a dechová cvičení jako aktivní nástroj prevence vyhoření
4110. RELAXAČNÍ TECHNIKY A JEJICH VYUŽITÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI
4111. Relaxační techniky a jejich využití v sociální práci
4112. Relaxační techniky jako nástroj k vyvažování zátěže v sociálních službách
4113. Relaxační techniky, psychohygiena, prevence syndromu vyhoření
4114. Reminiscence - úvod do využití vzpomínek při práci se seniory
4115. Reminiscence - využití vzpomínek při práci se seniory
4116. Reminiscence - využití vzpomínek při práci se seniory (úvod do problematiky)
4117. Reminiscence - vzpomínání - jako jedna z validačních metod (úvod do problematiky)
4118. Reminiscence - vzpomínkové aktivity pro seniory
4119. Reminiscence a její přínos pro seniory
4120. Reminiscence I - využití vzpomínek při práci se seniory
4121. Reminiscence II - práce s reminiscenční skupinou
4122. Reminiscence II. - dramatizace vzpomínek
4123. Reminiscence II. - vedení skupinového programu
4124. Reminiscence II. ? tvorba vzpomínkových krabic
4125. Reminiscence III - možnosti využití médií připráci se seniory
4126. Reminiscence IV - dramatizace vzpomínek (reminiscenční divadlo)
4127. Reminiscence seniorů v sociálních zařízeních
4128. Reminiscence seniorů v sociálních zařízeních II.
4129. Reminiscence V - vytváříme vzpomínkové krabice
4130. Reminiscence v praxi - dramatizace vzpomínek (reminiscenční divadlo)
4131. Reminiscence v praxi - dramatizace vzpomínek (reminisenční divadlo)
4132. Reminiscence v praxi - vytváříme vzpomínkové krabice
4133. Reminiscence v praxi - základy práce s reminiscenční skupinou
4134. Reminiscenční techniky jako aktivizační prostředek v péči o seniory
4135. Reminiscenční terapie a její využití v souvislosti s výkonem sociální služby
4136. Reminiscenční terapie v podmínkách sociálních služeb
4137. Řešení a podávání stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb
4138. Řešení a zvládání konfliktů
4139. Řešení a zvládání konfliktů (1 den)
4140. Řešení a zvládání konfliktů (2 dny)
4141. Řešení a zvládání konfliktů - 2 denní varianta
4142. Řešení aktuální situace dítěte odebraného z rodiny
4143. Řešení domácího násilí z pohledu trestního práva
4144. Řešení finanční situace předlužených osob v praxi
4145. Řešení finanční situace zadlužených a předlužených klientů
4146. Řešení konfliktních situací
4147. Řešení konfliktních situací s klientem
4148. Řešení konfliktních situací s klientem - úvod do
4149. Řešení konfliktních situací s klientem - úvod do problematiky
4150. Řešení konfliktních situací v sociálních službách
4151. Řešení konfliktních situací v týmu v sociálních službách
4152. Řešení konfliktních situací v týmu v sociálních službách
4153. Řešení konfliktů
4154. Řešení konfliktů a efektivní komunikace
4155. Řešení konfliktů a práce s agresí
4156. Řešení konfliktů a práce s agresíVzdělávání poskytovatelů služeb minoritním skupinám obyvatelstva s ohledem na jejich uplatnění na trhu práce
4157. Řešení konfliktů a sporů
4158. Řešení konfliktu a vyjednávání
4159. Řešení konfliktů a vyjednávání
4160. Řešení konfliktů a vyjednávání při práci s klientem v sociálních službách
4161. Řešení konfliktů a vyjednávání s dětmi i dospělými
4162. Řešení konfliktů a vyjednávání s klienty, kterým jsou poskytovány sociální služby
4163. Řešení konfliktů a vyjednávání v práci sociálních pracovníků
4164. Řešení konfliktů na pracovišti
4165. ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ TECHNIKOU MEDIACE
4166. Řešení konfliktů technikou mediace
4167. Řešení konfliktu technikou mediace II
4168. Řešení konfliktů v prostředí sociálních služeb
4169. Řešení konfliktů v sociálních službách
4170. Řešení konfliktů, asertivita a psychologie osobnosti pro vedoucí pracovníky sociálních služeb
4171. Řešení konfliktů, mediace, facilitace
4172. Řešení konfliktů, vyjednávání
4173. Řešení nepříznivé sociální situace osob se zdravotním postižením na území kraje, obce
4174. Řešení nepříznivé sociální situace seniorů na území kraje, obce
4175. Řešení nestandardních situací při poskytování terénní pečovatelské služby
4176. Řešení obtížných komunikačních situací v sociální práci
4177. Řešení problémových a konfliktních situací v pracovní praxi
4178. Řešení problémových situací a týmová spolupráce
4179. Řešení problémových situací s klienty s demencí a psychickými poruchami
4180. Řešení sporů v otázkách výchovy a rodičovského styku - důvod k sociálně-právní ochraně dětí - úvod do problematiky
4181. Řešení sporů v otázkách výchovy dětí a rodičovského styku
4182. Řešení sporů v rámci pěstounské péče. Jak zajistit bezpečnost pěstounské péče.
4183. Resilience v rámci sociální práce jako odolnost vůči životním nástrahám
4184. Respektování autonomie klienta v oblasti sociální práce
4185. Respektování lidské důstojnosti
4186. Respit není hlídání
4187. Restriktivní opatření
4188. Restriktivní opatření - nácvik fyzických úchopů
4189. Restriktivní opatření - nácvik úchopů
4190. Restriktivní opatření a práce s agresivním uživatelem
4191. Restriktivní opatření a střety zájmů
4192. Restriktivní opatření v sociálních službách
4193. Restriktivní opatření v sociálních službách a seznámení s problematikou šetrné sebeobrany
4194. Restriktivní opatření, řešení krizových situací
4195. Reteaming - úvod do koučování zaměřeného na řešení v sociálních službách
4196. Rezidenční, terénní a asistenční služby pro osoby s mentálním postižením
4197. Rezidenční, terénní a asistenční služby pro seniory
4198. Řídící dovednosti vedoucího pracovníka, aneb jak podpořit spolupráci v rámci sociální služby
4199. Řídící dovednosti vedoucího pracovníka, aneb jak řešit konflikty v týmu a konflikty s podřízenými v rámci sociální služby
4200. Řídit sebe, řídit lidi, řídit služby - výcvik pro manažery v sociálních službách
4201. Řízení a zavádění změn v organizaci
4202. Řízení a zavádění změn v organizaci poskytující sociální služby
4203. Řízení času
4204. Řízení konfliktů
4205. Řízení konfliktů s klientem
4206. Řízení kvality sociálních služeb
4207. Řízení kvality v sociálních službách
4208. Řízení kvality v sociálních službách - Finanční a projektové řízení
4209. Řízení kvality v sociálních službách - Hodnocení kvality, kontrola
4210. Řízení kvality v sociálních službách - Organizační struktura a řízení změn
4211. Řízení kvality v sociálních službách - Supervize
4212. Řízení kvality v sociálních službách - Systémy zajišťování kvality
4213. Řízení kvality v sociálních službách - Týmová práce a formy rozvoje lidských zdrojů
4214. Řízení kvality v sociálních službách - Základy managementu a strategického řízení
4215. Řízení lidských zdrojů
4216. Řízení lidských zdrojů pro neziskové organizace
4217. Řízení lidských zdrojů pro neziskové organizaceÚvod do augmentativní a alternativní komunikace
4218. Řízení lidských zdrojů v sociálních službách
4219. Řízení neziskových organizací pro vedoucí pracovníky v sociálních službách
4220. Řízení o příspěvku na péči
4221. Řízení organizace poskytující sociální služby
4222. Řízení procesu plánování sociálních služeb a management projektů
4223. Řízení rizik, rizikové plány
4224. Řízení sebe sama a zvládání stresu
4225. Řízení transformace pobytových sociálních služeb
4226. Řízení týmu a metodické vedení pracovníků v podporovaném zaměstnávání
4227. Řízení změn
4228. Řízení změn v kontextu sociálních služeb
4229. Řízení změn v sociálních službách
4230. Řízení změn v sociálních službách
4231. Řízení změny v organizaci poskytující sociální služby - jak pracovat se zaměstnanci
4232. Řízení, motivace a hodnocení pracovníků
4233. Řízení, motivace a hodnocení pracovníků v sociálních službách
4234. Řízení, organizování a financování sociálních služeb - aktuality a praxe
4235. Riziko a odpovědnost v sociálních službách
4236. Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání
4237. Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání
4238. Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání (úvod do problematiky)
4239. Rizikové chování u dětí a jeho projevy
4240. Rizikové chování u dětí a mládeže
4241. Rizikové situace - uvedení do problematiky
4242. Rizikoví rodiče a rizikové děti
4243. Rizikoví rodiče a rizikové děti I.
4244. Rodiče - uživatelé drog v agendě SPOD - úvod do problematiky
4245. Rodičovská odpovědnost
4246. Rodičovská přesvědčení a výchovný styl
4247. Rodičovská role a její vliv na zdravý psychický vývoj dítěte
4248. Rodina - sociálně právní ochrana dětí
4249. Rodina a domácí násilí
4250. Rodina a její problematika (v psychosociálním kontextu)
4251. Rodina během a po rozvodu pohledem rodinných terapeutů
4252. Rodina jako brzda a zdroj při práci s klientem v sociálních službách
4253. Rodina v kontextu sociální práce
4254. Rodina v krizi - úvod do problematiky
4255. Rodina v rozvodové situaci ? možnosti psychologické péče a diagnostiky
4256. Rodinná péče o seniory
4257. Rodinná politika v ČR
4258. Rodinná resilience v péči o klienta s postižením
4259. Rodinné konference - úvod do problematiky
4260. Rodinné konference jako způsob práce s rodinou
4261. Rodinné mapy: sociální anamnéza a diagnostika rodiny
4262. Rodinné mapy: sociální anamnéza a diagnostika rodiny II.
4263. Rodinné mapy: úvod do sociální anamnézy a diagnostiky rodiny
4264. Rodinné poradenství
4265. Rodinné právo
4266. Rodinné právo - aktuality a praxe
4267. Rodinné právo - výživné
4268. Rodinné právo v novém občanském zákoníku
4269. Rodinné právo v občanském zákoníku I. část - promítnutí do sociální oblasti
4270. Rodinné právo v občanském zákoníku II. část - promítnutí do sociální oblasti
4271. Rodinné právo v procesních souvislostech
4272. Rodinné vztahy v rozhodování Ústavního soudu a ESLP
4273. Rodinní příslušníci dospělých uživatelů sociálních služeb: Jak s nimi (ne)spolupracovat?
4274. Rodinný sociální asistent
4275. Rodiny vlastní a náhradní pohledem rodinných terapeutů
4276. Role a hranice pracovníka v oblasti sociálních služeb jako prevence syndromu vyhoření
4277. Role a hranice pracovníka v sociálních službách a prevence syndromu vyhoření
4278. Role a hranice pracovníka v sociálních službách jako prevence syndromu vyhoření
4279. Role a klíčové kompetence vedoucího pracovníka v sociálních službách
4280. Role a možnosti pracovníka při výkonu sociální práce na obcích
4281. Role a osobnost sociálního pracovníka
4282. Role klíčového pracovníka
4283. Role klíčového pracovníka a tvorba individuálních plánů
4284. Role klíčového pracovníka při stanovování individuálního plánu uživatelem sociální služby
4285. Role klíčového pracovníka v individuálním plánování v zařízeních rezidenčních služeb pro seniory I.
4286. Role klíčového pracovníka v přímé péči o klienta
4287. Role klíčového pracovníka v sociálních službách
4288. Role klíčového pracovníka v sociálních službách - základní informace
4289. Role manažera II.: de/motivace v každodenní práci manažera
4290. Role manažera II.: Efektivita a de/motivace v každodenní práci manažera
4291. Role manažera v sociálních službách
4292. Role opatrovníka v sociální službě
4293. ROLE PEČUJÍCÍHO V RODINĚ A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE
4294. Role peer konzultanta v týmu sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním
4295. Role peer konzultanta v týmu sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním
4296. Role pracovníka a její hranice jako nástroj pomoci
4297. Role pracovníků ústavních zařízení v práci s ohroženými dětmi a rodinami
4298. Role sociálního pracovníka při personální práci v sociálních službách
4299. Role sociálního pracovníka v péči o seniory v sociálních službách
4300. Romové a instituce
4301. Romové a sociální vyloučení
4302. Romský pracovník v sociálních službách pro nezdravotnická zařízení
4303. Romský svět - Romaňi luma
4304. Rozdíly mezi demencí a Alzheimerovou nemocí v oblasti péče o klienty
4305. Rozeznání potřeb u nekomunikujících
4306. Rozhodování s podporou
4307. Rozhodování s podporou v praxi
4308. Rozhovor - Nástroj pomoci
4309. Rozhovor - nástroj pomoci
4310. Rozhovor jako nástroj individuálního plánování
4311. Rozhovor jako nástroj pomoci
4312. Rozhovor s dítětem - úvod do problematiky
4313. Rozhovor s klientem I. - Rozhovory zaměřené na řešení a správně formulované cíle
4314. Rozhovor s klientem II. - Škály a otázky
4315. Rozhovor v pomáhajících profesích
4316. Rozlišení kontroly a pomoci v práci s klientem sociálních služeb
4317. Rozlišní kontroly a pomoci v práci s klientem sociálních služeb
4318. Rozpoznání a péče o psychopaty při poskytování sociálních služeb
4319. Rozpoznávání potřeb u nekomukujících klientů - osoby s MP a nácvik intuitivních technik
4320. Rozpoznávání potřeb u nekomunikujících klientů - seniorů a nácvik intuitivních technik
4321. Rozšíření znalostí ve vedení pečovatelské péče o imobilního klienta s handicapem
4322. Rozšiřující kurz základů ošetřovatelské péče a manipulačních technik pro pracovníky v sociálních službách
4323. Rozšiřující vědomostní a dovedností kurzy pro pečující
4324. Rozvíjení dovedností v krizové intervenci
4325. Rozvíjení klíčových kompetencí pracovníků sociálních služeb
4326. Rozvíjení kompetencí pro sociální práci se specifickou cílovou skupinou migranti a uprchlíci
4327. Rozvíjení sociálních dovedností pracovníků v sociálních službách
4328. Rozvíjení sociálních dovedností u lidí s mentálním postižením
4329. Rozvíjíme se v plánování zaměřeném na člověka
4330. Rozvíjíme svou emoční inteligenci
4331. Rozvod a rozchod rodičů úvod - do problematiky
4332. Rozvod manželství - vstup do teorie a praxe civilního práva
4333. Rozvody, nestabilní rodina, důsledky pro dítě - úvod do problematiky
4334. Rozvoj a motivace pracovníků v sociálních službách
4335. Rozvoj a posilování zdravé profesní sebeúcty pracovníků v sociální oblasti
4336. Rozvoj asertivních dovedností při práci s klientem v sociálních službách.
4337. Rozvoj dítěte s poruchou autistického spektra s využitím strukturovaného učení
4338. Rozvoj ekonomických znalostí a managerských dovedností v sociálních službách
4339. Rozvoj ekonomických znalostí a managerských dovedností v sociálních službách
4340. Rozvoj emoční inteligence
4341. Rozvoj finančních dovedností I.
4342. Rozvoj finančních dovedností II.
4343. Rozvoj jemné motoriky s využitím ergoterapeutických technik
4344. Rozvoj kognitivních funkcí, trénování paměti a využití pohybu
4345. Rozvoj kognitivních schopností u seniorů
4346. Rozvoj kognitivních schopností, cvičení paměti
4347. Rozvoj kompetencí inspektorů sociálních služeb
4348. Rozvoj kompetencí klienta pro poradenství v oblasti sociálních služeb
4349. Rozvoj kompetencí pracovníka v zařízeních sociálních služeb
4350. Rozvoj kompetencí pracovníků v pomáhajících profesích
4351. Rozvoj kompetencí sociálních pracovníků
4352. Rozvoj kompetencí sociálních pracovníků
4353. Rozvoj kompetencí v oblasti péče o osoby s těžkým zrakovým postižením
4354. Rozvoj kompetencí v praxi sociální práce a základní otázky supervize sociální práce
4355. Rozvoj komunikace při stolování a techniky asistence při jídle
4356. Rozvoj komunikačních a profesních dovedností
4357. Rozvoj komunikačních dovedností s využitím zpětné vazby z videa
4358. Rozvoj kvality péče o osoby s demencí pro sociální a vedoucí pracovníky (na příkladu programu pro zkvalitnění péče Bon Appetit - radost z jídla)
4359. Rozvoj kvality péče o osoby s demencí pro sociální a vedoucí pracovníky (na příkladu programu pro zkvalitnění péče Bon Appetit-radost z jídla)
4360. Rozvoj kvality v sociálních službách
4361. Rozvoj organizace a řízení z hlediska její kultury
4362. Rozvoj organizace a strategické plánování
4363. Rozvoj osobních, profesních a sociálních kompetencí jako prevence syndromu vyhoření
4364. Rozvoj osobnosti pracovníka v oblasti sociálních služeb
4365. Rozvoj pečovatelských dovedností
4366. Rozvoj pečovatelských dovedností - specifika a rizika domácí péče
4367. Rozvoj pracovníka v sociálních službách (Evropský certifikát v sociální péči)
4368. Rozvoj pracovníka v sociálních službách - Evropský certifikát pro pracovníky sociálních služeb
4369. Rozvoj profesních kompetencí pro zaměstnance v sociálních službách s využitím prvku logoterapie
4370. Rozvoj psychosociálních dovedností pro zaměstnance NSD
4371. Rozvoj psychosociálních kompetencí v sociálních službách
4372. Rozvoj samostatnosti u klienta - vybraná témata
4373. Rozvoj soběstačnosti dětí se zdravotním znevýhodněním
4374. Rozvoj sociálně psychologických kompetencí
4375. Rozvoj sociálně psychologických kompetencí, syndrom vyhoření
4376. Rozvoj sociálních a komunikačních dovedností u dětí a dospělých s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem
4377. Rozvoj sociálních dovedností sociálního pracovníka
4378. Rozvoj sociálních kompetencí za pomoci typologie 9 osobnostních stylů
4379. Rozvoj tvořivého potenciálu klienta
4380. Rozvoj týmové spolupráce
4381. Rozvoj týmové spolupráce (1 denní)
4382. Rozvoj týmové spolupráce (2 denní)
4383. Rozvoj týmové spolupráce v sociálních službách
4384. S 14 nouzové a havarijní situace
4385. S 15 zvyšování kvality sociálních služeb
4386. S 6, 7 dokumentace o poskytování sociální služby, stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby
4387. S 8,11,12,13 návaznost sociální služby na další dostupné zdroje, místní a časová dostupnost, informovanost, prostředí a podmínky
4388. S barvami se domluvíme aneb klíč k sebepoznávání pracovníků v sociálních službách a k poznání druhých (uživatelů sociálních služeb a rodinných příslušníků, spolupracovníků)
4389. S vozíkem snadno a bezpečně
4390. Sanace rodiny
4391. Sanace rodiny - SAS pro rodiny s dětmi
4392. Sanace rodiny - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
4393. Sandplaying ? možnosti využití herního pískoviště v poradenství s dětmi i dospělými
4394. Schizofrenie a přístup ke klientům se schizofrenií
4395. Sebehodnocení a sebereflexe v sociálních službách I.
4396. Sebehodnocení a sebereflexe v sociálních službách II.
4397. Sebekoučování jako nástroj vlastního rozvoje
4398. Sebekoučování vedoucího pracovníka jako nástroj vlastního rozvoje
4399. Sebemotivace a zvládání stresu při řízení NNO
4400. Sebeobrana a sebeochrana
4401. Sebeobrana pro pracovníky v přímé péči v sociálních službách
4402. Sebeobrana pro pracovníky v sociálních službách
4403. Sebeobrana pro zaměstnance - jak předejít fyzickému napadení
4404. Sebeobrana v souvislosti s výkonem sociální služby
4405. Sebeobrana v zařízeních sociálních služeb
4406. Sebepoškozování u dětí a mladistvých
4407. Sebepoznání - nástroj pro zodpovědnou sociální práci
4408. Sebepoznání a seberozvoj jako klíč k pochopení druhých
4409. Sebepoznání jako podmínka pochopení druhých - s využitím prvků rodinných konstelací
4410. Sebepoznání osobnosti jako prostředek ke zvýšení osobní efektivity pomáhajícího profesionála: Úvod do aplikované psychologie osobnosti
4411. Sebepoznání v sociální práci
4412. Sebepoznání v sociálních službách
4413. Sebepoznáním k větší efektivitě
4414. Sebepoznávání
4415. Sebepoznávání - práce se zdroji v pomáhajících profesích
4416. Sebepoznávání a komunikace v pomáhajících profesích I.
4417. Sebepoznávání jako cesta k pochopení druhých
4418. Sebepoznávání v pomáhajících profesích
4419. Sebereflexe a práce se stresem aneb potřebná psychohygiena
4420. Sebereflexe jako prevence syndromu vyhoření
4421. Sebereflexe jako účinný nástroj pomáhajícího pracovníka
4422. Sebereflexe jako zdroj změn v sociálních službách
4423. Sebeřízení
4424. Sebeřízení při poskytování sociálních služeb
4425. Sebeřízení v konfliktu
4426. Sebeřízení v rámci psychohygieny, motivace, zvládání stresu, syndrom vyhoření a konfliktní situace v komunikaci
4427. Sebezkušenostní kurz
4428. Sebezkušenostní kurz pro sociální pracovníky
4429. Sebezkušenostní výcvik kontaktní práce
4430. Sebezkušenostní výcvik pro pracovníky v pomáhajících profesích ? adlerovský přístup
4431. Sebezkušenostní výcvik pro sociální pracovníky
4432. Sebezkušenostní výcvik v pomáhajícím rozhovoru s využitím přístupu zaměřeného na člověka
4433. Self management: metoda práce s osobami s duševním onemocněním - úvod do problematiky
4434. Seminář Jak nám spolu je - arteterapeutická prohlídka rodinných vztahů v náhradní rodině
4435. Seminář Budování identity - mluvme o biologické rodině dítěte
4436. Seminář k rozvoji kognitivních dovedností podle prof. R.Feuersteina
4437. Seminář o supervizi - seznámení se s procesem, možnostmi a využitím supervize v sociální oblasti
4438. Seminář Práce s životním příběhem přijatého dítěte za pomoci arteterapeutických technik
4439. Senilita a stařecká demence
4440. Senior a jeho potřeby
4441. Senior jako uživatel sociálních služeb - úvod do problematiky
4442. Senioři s mentálním postižením v pobytových službách
4443. Senioři v bezpečí
4444. Seniorský věk a specifika péče v pobytovém zařízení
4445. Setkání s islámem a cizinci - základní religionistické a právní souvislosti pro sociální pracovníky
4446. Setkávání s umíráním a smrtí v pomáhajících profesích
4447. Setkávání se smrtí a duchovenská péče v sociálních službách
4448. Šetrná sebeobrana
4449. Šetrná sebeobrana pro pracovníky v sociálních službách
4450. Šetrná sebeobrana v podmínkách sociálních služeb
4451. Šetrná sebeobrana v praxi pomáhajících pracovníků
4452. Sexualita a intimita seniorů
4453. Sexualita a její význam v seniorském věku
4454. Sexualita a partnerství osob s kombinovaným postižením
4455. Sexualita a partnerství osob s mentálním postižením
4456. Sexualita a partnerství uživatelů sociálních služeb
4457. Sexualita a vztahy lidí s mentálním postižením
4458. Sexualita a vztahy lidí s mentálním postižením I
4459. Sexualita a vztahy lidí s mentálním postižením II
4460. Sexualita a vztahy lidí s postižením
4461. Sexualita a vztahy lidí s postižením 1
4462. Sexualita a vztahy lidí s postižením 1
4463. Sexualita a vztahy lidí s postižením 2
4464. Sexualita a vztahy lidí s postižením 2
4465. Sexualita a vztahy u dětí a mladistvých
4466. Sexualita hendikepovaných
4467. Sexualita lidí nejen s mentálním postižením
4468. Sexualita lidí s hendikepem
4469. Sexualita lidí s mentálním postižením
4470. Sexualita lidí s mentálním postižením - úvod do problematiky
4471. Sexualita lidí s mentálním postižením I. - úvod do systémového uchopení v organizaci
4472. Sexualita lidí s mentálním postižením II. - úvod do problematiky pro pracovníky v sociálních službách
4473. Sexualita mentálně postižených
4474. Sexualita osob s handicapem (mentálním i fyzickým)
4475. Sexualita osob s mentálním postižením
4476. Sexualita osob s mentálním postižením - úvod do problematiky
4477. Sexualita seniorů
4478. Sexualita seniorů - úvod do problematiky
4479. Sexualita seniorů a zdravotně postižených (úvod do problematiky)
4480. Sexualita seniorů pro pracovníky v pomáhajících profesích
4481. Sexualita třetího věku
4482. Sexualita u mentálně postižených
4483. Sexualita v seniorském věku
4484. Sexualita v seniorském věku (8 výukových hodin)
4485. Sexualita v seniorském věku - úvod do problematiky
4486. Sexuální a partnerský život osob s mentálním postižením
4487. Sexuální asistence - její možnosti a limity
4488. Sexuální deviace - rizikové chování v kontextu sociální práce
4489. Sexuální násilí - základní rámec problematiky z pohledu psychologie a práva
4490. Sexuální násilí a právo
4491. Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postižením
4492. Seznámení s alternativní a augmentativní komunikací
4493. Seznámení s asertivitou
4494. Seznámení s asertivitou
4495. Seznámení s Autodiagnostickou metodou
4496. Seznámení s fyzickými, psychickými a sociálními změnami vyvolanými ústavní výchovou.
4497. Seznámení s inspekcí sociálních služeb
4498. Seznámení s kognitivně behaviorálními technikami
4499. Seznámení s metodami hodnocení a motivace zaměstnanců
4500. Seznámení s metodami reminiscence
4501. Seznámení s možnostmi implementace SQSS do praxe sociálních služeb
4502. Seznámení s možnostmi péče o klienty s nedostatečnými sociálními návyky a problematickým chováním
4503. Seznámení s možnostmi péče o pečující
4504. Seznámení s možnostmi přenosu a aplikace odborných zkušeností v sociálních službách při přeshraniční spolupráci
4505. Seznámení s možnostmi prevence syndromu vyhoření, relaxační techniky
4506. Seznámení s možnostmi volnočasových aktivit pro klienty sociálních služeb
4507. Seznámení s možnostmi využití psychologie v sociálních službách
4508. Seznámení s novým občanským zákoníkem ? rodinné právo
4509. Seznámení s novým občanským zákoníkem ? rodinné právo
4510. Seznámení s právem v praxi sociálních služeb
4511. Seznámení s právem v praxi v sociálních službách
4512. Seznámení s právy a povinnostmi osob s mentálním postižením
4513. Seznámení s přehledem dávek sociálního zabezpečení
4514. Seznámení s preterapií a jejím využitím v sociálních službách
4515. Seznámení s přínosy Bazální stimulace v sociální oblasti - úvod do problematiky
4516. Seznámení s problematikou efektivní komunikace v sociální práci
4517. Seznámení s problematikou etiky a etických kodexů v sociální práci
4518. Seznámení s problematikou krizové intervence v sociální práci
4519. Seznámení s problematikou prevence syndromu vyhoření v sociální práci
4520. Seznámení s problematikou řešení konfliktů v sociální práci
4521. Seznámení s problematikou sebepoznání
4522. Seznámení s problematikou sebepoznání v sociální práci
4523. Seznámení s problematikou supervize v sociální práci
4524. Seznámení s relaxačními a rehabilitačními prvky u dospělých osob s kombinovaným postižením
4525. Seznámení s rozhovorem orientovaným na řešení
4526. Seznámení s terénními sociálními službami
4527. Seznámení s využitím metody ARTETERAPIE v sociálních službách
4528. Seznámení s využitím metody arteterapie v sociálních službách
4529. Seznámení s využitím metody DRAMATERAPIE v sociálních službách
4530. Seznámení s využitím metody dramaterapie v sociálních službách
4531. Seznámení s využitím metody MUZIKOTERAPIE v sociálních službách
4532. Seznámení s využitím metody muzikoterapie v sociálních službách
4533. Seznámení se s problematikou efektivní komunikace v sociální práci
4534. Seznámení se s prvky bazální stimulace vhodnými při komunikaci s klienty v pobytových sociálních službách
4535. Seznámení se specifiky práce s dětmi a dospělými osobami s autismem pro pracovníky v sociálních službách
4536. Seznámení se Standardem kvality č. 1
4537. Seznámení se Standardem kvality č. 14
4538. Seznámení se Standardem kvality č. 15
4539. Seznámení se Standardem kvality č. 2
4540. Seznámení se Standardem kvality č. 3 a 4
4541. Seznámení se Standardem kvality č. 7
4542. Seznámení se Standardem kvality č. 7Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
4543. Seznámení se Standardem kvality č. 9 a 10
4544. Seznámení se Standardem kvality č.14
4545. Seznámení se Standardem kvality SQSS č. 2
4546. Seznámení se Standardem kvality SQSS č. 5
4547. Seznámení se standardy kvality a vedení dokumentace v sociálních službách
4548. Seznámení se Standardy kvality č. 5 a 8
4549. Seznámení se základními koncepty péče využívajících práci s biografií klienta v pobytových sociálních službách
4550. Seznámení se základy psychohygieny a její podoby
4551. Šikana a děti
4552. Šikana a domácí násilí - rizikové chování v kontextu sociální práce
4553. Šikana jako jedno z rizik v práci sociálního pracovníka
4554. Šikana jako narušení vztahů ve skupině
4555. Šikana jako narušení vztahů ve skupině (úvod do problematiky)
4556. Šikana v pobytových zařízeních
4557. Šikana v zařízeních sociálních služeb
4558. Škola harm reduction
4559. Škola Harm Reduction: základní jednodenní kurz
4560. Škola rozvoje dovedností sociálního pracovníka
4561. Škola zad pro pracovníky v sociálních službách
4562. Škola zad pro pracovníky v sociálních službách II
4563. Školení ADMINISTRÁTORŮ Rodinných konferencí
4564. Školení KOORDINÁTORŮ Rodinných konferencí
4565. Školení ZADAVATELŮ Rodinných konferencí
4566. Školní problémy dětí v náhradní rodinné péči - úvod do problematiky
4567. Skupinová dynamika při práci se skupinou v sociálních službách
4568. Slovní sebeobrana pro sociální služby
4569. Služba zaměřená na recovery (zotavení) - základní orientace
4570. Smlouva o poskytování sociální služby pro neprávníky v praxi
4571. Smlouva o poskytování sociální služby v praxi (pro neprávníky)
4572. Smlouva o poskytování sociálních služeb
4573. Smlouva s uživatelem o poskytování sociálních služeb
4574. Smlouvy o poskytování sociálních služeb a jejich uzavírání
4575. Smlouvy o poskytování sociálních služeb a navazující povinnosti poskytovatele sociálních služeb
4576. Smrt jako poslední etapa života člověka
4577. Smrt umírání a péče o umírající jako součást výkonu pomáhající profese
4578. Smrt, umírání a péče o umírající
4579. Smysl života v každém okamžiku
4580. Smyslová aktivizace uživatelů sociálních služeb
4581. Smysluplné vedení osobní dokumentace v sociálních službách a kompetence klíčového pracovníka
4582. Smysly a práce s dětmi se zdravotním znevýhodněním
4583. Snoezelen v praxi - rozšiřující pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu
4584. Snoezelen v teorii a praxi - základní pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu
4585. Snoezelen-MSE terapie na lůžku klienta
4586. Snoezelen-MSE terapie v praxi terénního pracovníka - úvod do problematiky
4587. Sociálně - aktivizační programy pro seniory
4588. Sociálně - právní minimum
4589. Sociálně - právní minimum pro osoby se zdravotním postižením
4590. Sociálně - právní minimum pro pracovníky v sociálních službách
4591. Sociálně - právní ochrana dětí
4592. Sociálně - psychologický výcvik pro zaměstnance sociálních služeb
4593. Sociálně aktivizační programy pro seniory
4594. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s důrazem na spolupráci s OSPOD
4595. Sociálně patologické jevy na pozadí současné rodiny
4596. Sociálně patologické jevy v prostředí sociálních služeb
4597. Sociálně patologické jevy, syndrom CAN
4598. Sociálně patologické projevy chování dětí
4599. Sociálně právní a pracovně právní minimum zaměřené na sociální služby pro klienty s vadami zraku
4600. Sociálně právní aspekty vzdělávání osob se zdravotním postižením
4601. Sociálně právní minimum
4602. Sociálně právní minimum - zaměření na sociální dávky
4603. Sociálně právní minimum - zaměření na sociální dávky
4604. Sociálně právní minimum - zaměstnávání OZP
4605. Sociálně právní minimum pro pracovníky pomáhajících profesí
4606. Sociálně právní minimum pro pracovníky v sociálních službách
4607. Sociálně právní minimum pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách
4608. Sociálně právní ochrana dětí
4609. Sociálně právní ochrana dětí - úvod do problematiky
4610. sociálně právní ochrana dětí - úvod, role OSPOD
4611. Sociálně právní ochrana dětí v ČR
4612. Sociálně právní ochrana dětí v praxi - úvod do problematiky
4613. Sociálně právní ochrana dětí ve filmu
4614. Sociálně právní poradenství pro osoby se zrakovým postižením
4615. Sociálně právní poradenství pro osoby se zrakovým postiženímSpecifika jednání s depresivním a suicidálním klientem
4616. Sociálně právní poradenství v práci s klientem
4617. Sociálně právní problematika
4618. Sociálně psychologické aspekty v sociálním styku
4619. Sociálně psychologické aspekty vedení sociálního šetření
4620. Sociálně psychologický výcvik
4621. Sociálně zdravotní dovednosti
4622. Sociálně zdravotní problematika onkologicky nemocných a jejich blízkých
4623. Sociálně zdravotní problematika onkologicky nemocných a jejich blízkých
4624. Sociálně-aktivizační programy pro seniory
4625. Sociálně-právní minimum
4626. Sociálně-právní minimum - nepojistné dávky
4627. Sociálně-právní minimum - pojistné dávky
4628. Sociálně-právní ochrana dětí
4629. Sociálně-právní ochrana dětí - aktuality a praxe
4630. Sociálně-právní ochrana dětí - aktuální stav a praxe
4631. Sociálně-právní ochrana dětí - úvod do problematiky
4632. Sociálně-právní ochrana dětí a správní řízení
4633. Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí
4634. Sociálně-právní ochrana dětí v právu a praxi - řešení případových studií - úvod do problematiky
4635. Sociálně-právní ochrana dětí v právu a praxi se zaměřením na děti v pobytových zařízeních
4636. Sociálně-právní ochrana dětí v právu a praxi se zaměřením na děti v pobytových zařízeních - úvod do problematiky
4637. Sociálně-právní ochrana dětí ve vztahu k cizině - úvod do problematiky
4638. Sociálně-právní ochrana dětí, zkušenosti z aplikace zákona o SPOD po 1.1. 2013, příklady dobré a špatné praxe
4639. Sociálně-právní ochrana dětí: praktické poznatky z aplikace vybraných ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí a předpisů souvisejících
4640. Sociálně-právní ochrana dítěte ve vztahu k cizině
4641. Sociálně-právní ochrana v právu a praxi ? působnost orgánů sociálně-právní ochrany při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných
4642. Sociálně-právní ochrana v právu a praxi ? působnost orgánů sociálně-právní ochrany při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných - úvod do problematiky
4643. Sociálně-právní praktikum (Praktický průvodce sociálně právními službami)
4644. Sociálně-právní problematika při práci s dětmi a mládeží
4645. Sociálně-právní problematika související se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením
4646. Sociálněprávní minimum
4647. Sociální a adiktologické poradenství
4648. Sociální a pracovní poradce rodin se zdravotně postiženým dítětem
4649. Sociální akademie VŠFSIndividuální plánování a průběh služby
4650. Sociální aspekty komunikace s dospělými klienty s PAS
4651. Sociální aspekty zdravotního postižení se zřetelem k výkonu činnosti sociálního pracovníka
4652. Sociální ekonomika
4653. Sociální interakce v práci sociálního pracovníka
4654. Sociální kompetence pro pracovníky v sociálních službách
4655. Sociální kompetence pro sociální pracovníky
4656. Sociální komunikace pro pracovníky v sociálních službách
4657. Sociální komunikace s dětským klientem
4658. Sociální komunikace s dospělými klienty s autismem (PAS)
4659. Sociální komunikace v kontextu životních ztrát
4660. Sociální komunikace v pomáhajících profesích
4661. Sociální mysl a interpersonální komunikace
4662. Sociální péče kvalitně
4663. Sociální pedagogika
4664. Sociální pedagogikaKvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
4665. Sociální podnikání I.
4666. Sociální politika
4667. Sociální poradenství
4668. Sociální poradenství a jeho možnosti při řešení dluhů a exekucí
4669. Sociální poradenství před a v průběhu insolvenčního řízení
4670. Sociální práce s manipulativními rodiči
4671. Sociální práce a management
4672. Sociální práce a spiritualita
4673. Sociální práce a zákon o pomoci v hmotné nouzi
4674. Sociální práce a zásady jednání s obětí
4675. Sociální práce na obecních a krajských úřadech
4676. Sociální práce s agresivním klientem
4677. Sociální práce s dětmi a dospělými s problémovým chováním
4678. Sociální práce s dítětem s poruchami chování
4679. Sociální práce s dlužníky v oblasti exekuce
4680. Sociální práce s dlužníky v oblasti insolvence
4681. Sociální práce s jednotlivcem
4682. Sociální práce s jednotlivcem (výcvik pro sociální pracovníky)
4683. SOCIÁLNÍ PRÁCE S KLIENTEM BEZ PŘÍSTŘEŠÍ A JEHO AKTIVIZACE
4684. Sociální práce s klientem se závislostí a návykovou poruchou chování
4685. Sociální práce s lidmi bez domova
4686. Sociální práce s lidmi bez domova a s lidmi ohroženými ztrátou domova
4687. Sociální práce s manipulativním rodičem
4688. Sociální práce s nezaměstnanými
4689. Sociální práce s oběťmi trestných činů
4690. Sociální práce s ohroženou rodinou
4691. Sociální práce s ohroženým dítětem I.
4692. Sociální práce s osobami bez přístřeší
4693. Sociální práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením
4694. Sociální práce s osobami s duševním onemocněním v pečovatelských službách
4695. Sociální práce s osobami se zdravotním postižením
4696. Sociální práce s osobami se zdravotním postižením - ucelené rehabilitace
4697. Sociální práce s osobami v obtížných životních situacích
4698. Sociální práce s osobami zdravotně postiženými
4699. SOCIÁLNÍ PRÁCE S OSOBOU TRAUMATIZOVANOU V DŮSLEDKU DOMÁCÍHO NÁSILÍ
4700. Sociální práce s osobou traumatizovanou v důsledku domácího násilí
4701. Sociální práce s pachateli a oběťmi trestných činů v kontextu činnosti Probační a mediační služby
4702. Sociální práce s pěstounskými rodinami
4703. Sociální práce s pěstounskými rodinami - 2. část
4704. Sociální práce s předluženou domácností
4705. Sociální práce s předluženými
4706. Sociální práce s rodinami a dětmi
4707. Sociální práce s rodinami ohroženými sociálním vyloučením
4708. Sociální práce s rodinou - funkční a disfunkční rodina
4709. Sociální práce s rodinou - funkční a dysfunkční rodina
4710. Sociální práce s rodinou I.
4711. Sociální práce s rodinou II. - vedení rozhovoru s rodiči
4712. Sociální práce s rodinou III. - jak komunikovat a pracovat s dítětem, jehož rodiče se rozcházejí, rozvádějí
4713. Sociální práce s rodinou IV. - jak komunikovat a pracovat s rodiči, kteří se rozcházejí
4714. Sociální práce s rodinou při poskytování sociálně-právní ochrany dětí
4715. Sociální práce s rodinou s využitím systemického přístupu
4716. Sociální práce s rodinou: metody pro sanaci, aktivizaci a podporu
4717. Sociální práce s romskou minoritou
4718. Sociální práce s romským klientem
4719. Sociální práce s týraným dítětem
4720. Sociální práce s uživateli ohroženými závislostmi
4721. Sociální práce se seniory
4722. Sociální práce se zanedbaným dítětem
4723. Sociální práce se závislými na psychotropních látkách a s gamblery
4724. Sociální práce se zdravotně postiženými
4725. Sociální práce se zdravotně znevýhodněnými
4726. Sociální práce tváří v tvář utrpení a smrti
4727. Sociální práce v obcích a v systému pomoci v hmotné nouzi - úvod do problematiky
4728. Sociální práce v oblasti sociální prevence
4729. Sociální práce v praxi poskytovatelů sociálních služeb
4730. Sociální práce v rodinách s domácím násilím
4731. Sociální práce v SPOD - aktuality a praxe
4732. Sociální práce v systému hmotné nouze
4733. Sociální práce v systému pomoci v hmotné nouzi
4734. Sociální práce v systému pomoci v hmotné nouzi - úvod do problematiky
4735. Sociální práce v systému v hmotné nouzi
4736. Sociální práce v terénu - vstup do problematiky
4737. Sociální práce v terénu-vstup do problematiky
4738. Sociální pracovníci ve veřejné správě
4739. Sociální pracovník
4740. Sociální pracovník & systemický přístup
4741. Sociální pracovník - doplňující kurz pro pracovníky se vzděláním jiného zaměření než na sociální práci
4742. Sociální pracovník - program celoživotního vzdělávání
4743. Sociální pracovník - program celoživotního vzděláváníBytová problematika- vstup do teorie a praxe civilního práva
4744. Sociální pracovník a etika sociální práce
4745. Sociální pracovník a stresové situace, prevence syndromu vyhoření
4746. Sociální pracovník jako koordinátor dobrovolnictví
4747. Sociální pracovník jako průvodce člověka s problémem závislosti
4748. Sociální pracovník v oblasti práce s rodinou
4749. Sociální pracovník v soudní síni
4750. Sociální pracovníkDomácí násilí
4751. Sociální pracovníkIndividuální plánování s obtížně spolupracujícím klientem
4752. Sociální pracovníkKvalifikační kurs pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením
4753. Sociální pracovníkPečovatelka - asistent handicapovaných osobPracovník v sociálních službách
4754. Sociální právo
4755. Sociální právo a mezinárodní dokumenty vztahující se k osobám se zdravotním postižením
4756. Sociální reforma ? systém nepojistných dávek po 1.1. 2012
4757. Sociální rehabilitace
4758. Sociální rehabilitace v práci s klientem
4759. Sociální rehabilitace v práci s klientemPečovatel(ka) - osobní asistent v sociálních službách
4760. Sociální rehabilitace v rámci koordinované rehabilitace u uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením
4761. Sociální šetření
4762. Sociální šetření
4763. Sociální šetření (úvod do problematiky)
4764. Sociální šetření - aktuality a praxe
4765. Sociální šetření a jeho vliv na adaptaci klienta v zařízení poskytujícím sociální služby
4766. Sociální šetření a vedení dokumentace v oblasti sociální práce
4767. Sociální šetření pro sociální pracovníky na obecních úřadech
4768. Sociální šetření se zaměřením na potřeby dítěte
4769. Sociální šetření v pobytovém zařízení sociální služby
4770. Sociální šetření v praxi
4771. Sociální šetření v praxi - terénní sociální práce
4772. Sociální šetření v rodině
4773. Sociální služba osobní asistence
4774. Sociální služba základní a odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením a pečující osoby
4775. Sociální služby
4776. Sociální služby - aktuality a praxe
4777. Sociální služby - aplikované na zákon o sociálních službách
4778. Sociální služby - Kvalita v pečovatelské službě
4779. Sociální služby - Řízení, financování a organizace sociálních služeb
4780. Sociální služby - sociální péče
4781. Sociální služby a právo (vybrané kapitoly)
4782. Sociální služby a sociální práce v praxi
4783. Sociální služby poskytované člověku zbavenému způsobilosti k právním úkonům
4784. Sociální služby v novém
4785. Sociální služby v procesu transformace
4786. Sociální služby v systému sociální ochrany
4787. Sociální služby z hlediska osob se zrakovým postižením - úvod do problematiky
4788. Sociální témata v médiích - nejvhodnější způsoby komunikace s médii, propagace organizací a sociální problematiky, zaměřeno na televizi a internet
4789. Sociální zabezpečení - vybrané kapitoly
4790. Sociální zabezpečení osob migrujících v rámci EU
4791. Sociální zabezpečení osob se zdravotním postižením
4792. Sociální zabezpečení v České republice
4793. Sociální zabezpečení v kontextu sociální práce s rodinou
4794. Sociální začleňování dětí a mládeže z pohledu sociálního pracovníka
4795. Sociální začleňování v praxi sociálních služeb - úvod do problematiky
4796. Sociodynamické poradenství
4797. Sociologie pro pracovníky v pomáhajících profesích
4798. Socioterapeutický výcvik
4799. Socioterapeutický výcvik (3-letá praxe 500 hodinová varianta)
4800. Socioterapie v oblasti sociálních služeb (kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách)
4801. Socioterapie v oblasti sociálních služeb (kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách)Kognitivní aktivity pro seniory a osoby s demencí
4802. Socioterapie v sociální práci
4803. Somatohygiena pro pracovníky v přímé péči 1
4804. Somatohygiena pro pracovníky v přímé péči 2
4805. Současná problematika sociální exkluze
4806. Současné možnosti a podmínky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich optimální využití pro úspěšnou sociální integraci
4807. Současné otázky profesionální sociální práce v ČR
4808. Součinnost obcí a krajů s poskytovateli sociálních služeb v procesu transformace
4809. Soudnictví ve věcech mládeže - aktuality a praxe
4810. Soudnictví ve věcech mládeže a působnost OSPOD
4811. Soužití v manželství a rodině se zaměřením na práci s pěstounskými rodinami
4812. Spánek jako ošetřovatelský problém (úvod do problematiky)
4813. Špatné zacházení se seniory - Syndrom EAN
4814. Špatné zacházení se seniory - Syndrom EAN - Elder Abuse and Neglect
4815. Specialista fundraisingu a public relations
4816. Specialista fundraisingu a public relations pro organizace sociálních služeb
4817. Specializační program pro terénní sociální pracovníky
4818. Speciálně pedagogické terapie
4819. Speciální komunikace pro práci se seniory zejména v zátěžových situacích
4820. Speciální pedagogika pro pracovníky v sociálních službách
4821. Speciální postupy a metody využívané při výchovných problémech u dětí v NRP, pramenících z poruch attachmentu - úvod do problematiky
4822. Speciální sebeobrana pro pracovníky sociálních služeb
4823. Speciální sebeobrana pro pracovníky v sociálních službách
4824. Speciální techniky práce s dětmi
4825. Speciální techniky při práci s dětským klientem I.
4826. Speciální techniky při práci s mladistvými
4827. Speciální techniky sociální terapie
4828. Speciální techniky v sociální terapii rodin s dětmi
4829. Speciální techniky zaměřené na práci s mladistvými a dospělými
4830. Specifická péče o klienty s poruchou komunikace na podkladě sluchové vady
4831. Specifická péče u ležícího klienta - rizika, prevence imobilizačního syndromu, problematika pádů a péče o inkontinentní osoby
4832. Specifická porucha chování - ADHD (úvod do problematiky)
4833. Specifická témata krizové intervence - krize jako ztráta, ztráta jako krize
4834. Specifické postupy a metody sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi při práci v terénu
4835. Specifické potřeby klientů s Parkinsonovou nemocí v zařízeních sociálních služeb pro seniory - úvod do problematiky
4836. Specifické potřeby osob pečujících o seniory a možnosti jejich podpory. Úvod do problematiky.
4837. Specifické potřeby osob s duševním onemocněním, včetně jejich hodnocení pro idnikaci individuální/komunitní péče - úvod do problematiky
4838. Specifické potřeby osob s duševním onemocněním, včetně jejich hodnocení pro indikaci individuální/komunitní péče - úvod do problematiky
4839. Specifické přístupy k osobám s mentálním postižením
4840. Specifické přístupy v práci s klienty s autismem
4841. Specifický přístup ke klientovi s Parkinsonovou nemocí v souvislostí s výkonem sociální služby
4842. Specifika a možnosti práce se stárnoucí populací
4843. Specifika a náročnost práce s lidmi s duševním onemocněním nebo s poruchami osobnosti
4844. SPECIFIKA A ZÁSADY KOMUNIKACE S OSOBAMI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
4845. Specifika a zásady komunikace s osobami se zdravotním postižením
4846. Specifika dítěte s deprivačním syndromem
4847. Specifika domácí péče
4848. Specifika doprovázení v pěstounské péči na přechodnou dobu a role klíčového pracovníka
4849. Specifika drogových a alkoholových závislostí
4850. Specifika individuálního plánování v azylových domech a noclehárnách
4851. Specifika jednání s osobami se zdravotním postižením
4852. Specifika komunikace a sociální práce s klienty s psychiatrickou diagnózou
4853. Specifika komunikace s hluchoslepými klienty
4854. Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách
4855. Specifika komunikace s klienty s Alzheimerovou chorobou
4856. Specifika komunikace s klienty s tělesným postižením
4857. Specifika komunikace s klienty se sluchovým postižením
4858. Specifika komunikace s klienty se zrakovým postižením
4859. Specifika komunikace s klienty sociálních služeb
4860. Specifika komunikace s lidmi se závažnými duševními onemocněními
4861. Specifika komunikace s mladistvým klientem
4862. Specifika komunikace s nemocnými, se seniory a osobami, které trpí zdravotním postižením
4863. Specifika komunikace s neslyšícími, nedoslýchavými a ohluchlými klienty v práci pracovníků v sociálních službách
4864. Specifika komunikace s nevidomými a slabozrakými v praxi
4865. Specifika komunikace s osobami se zdravotním positžením v poradenské praxi
4866. Specifika komunikace s osobami se zdravotním postižením a přístupu k nim
4867. Specifika komunikace s osobami se zrakovým postižením
4868. Specifika komunikace s uživateli s vybranými diagnózami - mentální postižení a demence
4869. Specifika komunikace s uživateli soc. služeb s vybranými diagnózami
4870. Specifika komunikace s uživateli sociálních služeb s vybranými diagnózami
4871. Specifika komunikace se seniory
4872. Specifika komunikace se seniory - úvod do problematiky
4873. Specifika komunikace se seniory včetně základů augmentativní komunikace
4874. Specifika komunikace u osob s tělesným postižením, u seniorů a osob s výskytem kognitivních poruch
4875. Specifika komunikace u osob se zrakovým a sluchovým postižením
4876. Specifika komunikace v asistovaném života
4877. Specifika komunikace v sociálních službách
4878. Specifika krizové intervence při spolupráci s člověkem se sebevražednými tendencemi
4879. Specifika mentálního postižení a přístup k lidem s mentálním postižením
4880. Specifika náhradní rodinné péče
4881. Specifika odborného poradenství pro osoby se zdravotním postižením
4882. Specifika péče o klienta v terminálním stavu nemoci v domácím prostředí
4883. Specifika péče o klienty s Alzheimerovou chorobou
4884. Specifika péče o klienty s cévními mozkovými příhodami
4885. Specifika péče o klienty s inkontinencí v zařízení sociálních služeb
4886. Specifika péče o klienty s inkontinencí v zařízeních sociálních služeb
4887. Specifika péče o klienty s poruchou autistického spektra
4888. Specifika péče o osoby s demencí
4889. Specifika péče o osoby s inkontinencí a dekubity
4890. Specifika péče o seniora s demencí v sociální službě
4891. Specifika péče o seniory
4892. Specifika péče o seniory, individuální plánování - úvod do problematiky
4893. Specifika poradenské praxe pro osoby se zdravotním postižením
4894. Specifika poskytování první pomoci u seniorů
4895. Specifika práce a komunikace s osobami s demencí
4896. Specifika práce a komunikace s osobami s demencí (s důrazem na Alzheimerovu chorobu)
4897. Specifika práce a úvod do komunikace s osobami s demencí (8 výukových hodin)
4898. Specifika práce pracovníků v sociálních službách s cílovou skupinou osoby s mentálním postižením
4899. Specifika práce s cílovou skupinou osoby s chronickým duševním onemocněním
4900. Specifika práce s cílovou skupinou osoby s kombinovaným postižením
4901. Specifika práce s cílovou skupinou osoby s tělesným postižením
4902. Specifika práce s cílovou skupinou osoby se sluchovým postižením
4903. Specifika práce s cílovou skupinou seniorů - zaměření na komunikaci
4904. Specifika práce s cílovými skupinami podporovaného zaměstnávání
4905. Specifika práce s dětmi s podezřením na syndrom CAN a CAS
4906. Specifika práce s dezorientovanými seniory
4907. Specifika práce s dezorientovanými seniory - úvod do validace
4908. Specifika práce s drogově závislými klienty
4909. Specifika práce s etnickými menšinami se zaměřením na Romské etnikum
4910. Specifika práce s klientem s demencí, CMP a Parkinsonovou chorobou
4911. Specifika práce s klientem s mentálním postižením
4912. Specifika práce s klienty po úmrtí blízké osoby
4913. Specifika práce s klienty s duševním onemocněním - psychiatrické minimum
4914. Specifika práce s klienty s mentálním postižením
4915. Specifika práce s lidmi s autismem nebo pervazivními vývojovými poruchami
4916. Specifika práce s lidmi s degenerativními poruchami
4917. Specifika práce s lidmi s demencí
4918. Specifika práce s lidmi s demencí ? prohlubující kurz
4919. Specifika práce s lidmi s demencí ? prohlubující kurz
4920. Specifika práce s lidmi s demencí ? základní kurz
4921. Specifika práce s lidmi s demencí ? základní kurz
4922. Specifika práce s lidmi s demencí pro sociální a vedoucí pracovníky I
4923. Specifika práce s lidmi s demencí pro sociální a vedoucí pracovníky II
4924. Specifika práce s lidmi s dušením onemocněním
4925. Specifika práce s lidmi s mentálním postižením - základy
4926. Specifika práce s lidmi s poruchami autistického spektra - prohlubující kurz
4927. Specifika práce s lidmi s poruchami autistického spektra - základní kurz
4928. Specifika práce s menšinami
4929. Specifika práce s obětí domácího násilí
4930. Specifika práce s obětí domácího násilí - Úvod do problematiky
4931. Specifika práce s osobami s duševním onemocněním - jednotlivé způsoby práce s touto cílovou skupinou - úvod do problematiky
4932. Specifika práce s osobami s mentálním
4933. Specifika práce s osobami s mentálním postižením
4934. Specifika práce s osobami s mentálním postižením v sociálních službách
4935. Specifika práce s osobami s poruchami autistického spektra
4936. Specifika práce s osobami s poruchami autistického spektra (úvod do problematiky)
4937. Specifika práce s romskou minoritu - úvod
4938. Specifika práce s romskou rodinou
4939. specifika práce s romskou rodinou (úvod do problematiky)
4940. Specifika práce s umírajícími v kontextu sociálních služeb
4941. Specifika práce se seniorem s demencí
4942. Specifika práce se seniorem v přímé obslužné péči
4943. Specifika práce se seniory
4944. Specifika práce se seniory - problematické chování seniorů
4945. Specifika práce se seniory - stáří
4946. Specifika práce se seniory - zdravotní aspekty poskytování služby
4947. Specifika práce se sluchově postiženými osobami v seniorském věku
4948. Specifika práce se zadluženým klientem v sociálních službách
4949. Specifika práce v multismyslovém prostředí (Snoezelen) - Snoezelen v praxi
4950. Specifika práce v romské komunitě
4951. Specifika přístupu k lidem s demencí v rámci posuzování stupně závislosti na pomoci jiné
4952. Specifika přístupu k lidem s duševním onemocněním v rámci posuzování stupně závislosti na pomoci jiné osoby
4953. Specifika přístupu k lidem s duševním onemocněním v rámci posuzování stupně závislosti na pomoci jiné osoby
4954. Specifika přístupu k lidem s mentálním postižením v rámci posuzování stupně závislosti na pomoci jiné osoby
4955. Specifika přístupu k lidem s tělesným postižením v rámci posuzování stupně závislosti na pomoci jiné osoby
4956. Specifika přístupu k lidem se sluchovým postižením v rámci posuzování stupně závislosti na pomoci jiné osoby
4957. Specifika přístupu k lidem se zrakovým postižením v rámci posuzování stupně závislosti na pomoci jiné osoby
4958. Specifika přístupu k lidem se zrakovým postižením v rámci posuzování stupně závislosti na pomoci jiné osoby - zaměření na dětský věk
4959. Specifika přístupu k seniorům v rámci posuzování stupně závislosti na pomoci jiné osoby
4960. Specifika přístupu ke klientovi trpícímu bolestí
4961. Specifika služby sociální rehabilitace z pohledu standardů kvality sociálních služeb
4962. Specifika smyslového vnímaní u osob s poruchami autistického spektra a strategie jeho rozvoje
4963. Specifika sociálně právní ochrany dětí pro pracovníky NNO
4964. Specifika sociální komunikace se seniory
4965. Specifika sociální komunikace v gerontologii
4966. Specifika sociální práce na nízkoprahových denních centrech, noclehárnách a v azylových domech
4967. Specifika sociální práce s cílovou skupinou osoby s
4968. Specifika sociální práce s cílovou skupinou senioři
4969. Specifika sociální práce s cizinci
4970. Specifika sociální práce s dítětem s poruchami chování
4971. Specifika sociální práce s dítětem se zdravotním postižením
4972. Specifika sociální práce s menšinami
4973. Specifika sociální práce s obětí domácího násilí
4974. Specifika sociální práce s romskou rodinou
4975. Specifika sociální práce s romským etnikem - nároky na sebezkušenostní a osobnostní rozvoj sociálního pracovníka
4976. Specifika sociální práce s týraným dítětem
4977. Specifika sociální práce ve veřejné správě aneb jak být úspěšný v komunikaci s úřadem
4978. Specifika vedení rozhovoru v systemickém přístupu s prvky sebezkušenosti
4979. Specifika vývojových období dětí s ADHD od narození do dospělosti
4980. Specifika zaměstnávání osob se zdravotním postižením
4981. Specifika znaleckých posudků z oboru psychologie v řízení ve věcech péče o nezletilé
4982. Specifikace péče o seniory, individuální plánování - úvod do problematiky
4983. Specifikace práce s lidmi s autismem nebo pervazivními vývojovými poruchami
4984. Spinální poranění a vhodná řešení dopadu postižení
4985. Spiritualita a sociální práce
4986. Spirituální péče v sociálních službách
4987. Spirituální potřeby seniorů a kompetence pracovníka v oblasti sociálních služeb
4988. Spirituální rozměr v péči o seniory
4989. Spirituální rozvoj osobnosti pracovníka pomáhajících profesí
4990. Společné jmění manželů a dědictví - riziko zadlužení
4991. Spolu a jinak v sociální práci
4992. Spolupráce a vyjednávání s opatrovníky
4993. Spolupráce orgánů SPOD se zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy a se zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc
4994. Spolupráce pečující osoby a sociální služby v rámci individuálního plánování
4995. Spolupráce pracovníků s klienty sociálních služeb a jejich rodinami
4996. SPOLUPRÁCE PRACOVNÍKŮ S UŽIVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A JEJICH RODINAMI
4997. Spolupráce s lidmi s obtížemi v porozumění
4998. Spolupráce s lidmi, kteří mají obtíže s porozuměním
4999. Spolupráce s rodiči dítěte umístěného mimo rodinu (Úvod do problematiky)
5000. Spolupráce s rodinnými příslušníky dospělých uživatelů sociálních služeb
5001. Spolupráce s rodinou uživatele sociální služby
5002. Spolupráce sociálních služeb a sociálně právní ochrany dětí
5003. Správní řád a jeho uplatnění v sociálně-právní ochraně dětí a mládeže
5004. Správní řád a specifika řízení u nepojistných sociálních dávek - úvod do problematiky
5005. Správní řád v oblasti SPOD - úvod do problematiky
5006. Správní řád v sociálně právní ochraně dětí - dvoudenní
5007. Správní řád v sociálně-právní ochraně dětí
5008. Správní řád ve vztahu k nepojistným dávkám.
5009. Správní řád ve vztahu k sociálněprávní ochraně dětí - úvod do problematiky.
5010. Správní řízení - úvod do problematiky
5011. Správní řízení a předpisy v sociální oblasti
5012. Správní řízení pro agendu nepojistných sociálních dávek - úvod do problematiky
5013. Správní řízení v oblasti SPOD - aktuality a praxe
5014. Správní řízení v sociálně-právní ochraně dětí - úvod do problematiky
5015. Správní řízení v sociální oblasti
5016. Správní řízení v sociální oblasti - úvod
5017. SQ 15 - Zvyšování kvality poskytované služby
5018. SQ 9 - Personální a organizační zajištění sociální služby a SQ 10 - Profesní rozvoj pracovníků
5019. Standard 1
5020. Standard 1. - Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb
5021. Standard 9 ? Úvod do metod individuálního plánování pro pracovníky OSPOD
5022. Standard č. 10
5023. Standard č. 14 - Nouzové a havarijní situace
5024. Standard č. 15 - zvyšování kvality sociálních služeb
5025. Standard č. 2 - Ochrana práv osob
5026. Standard č. 3 - Jednání se zájemcem o sociální službu
5027. Standard č. 5 - individuální plánování péče
5028. Standard č. 5 - Individuální plánování průběhu sociální služby
5029. Standard č. 5 - Individuální plánování služeb
5030. Standard č. 5. - Individuální plánování
5031. Standard č. 6 - Dokumentace a poskytování sociální služby
5032. Standard č. 7 - Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby
5033. Standard č. 8 - Návaznost poskytované služby na další dostupné zdroje
5034. Standard č. 9 - Personální a organizační zajištění služby
5035. Standard č. 9,10
5036. Standard č.14 - nouzové a havarijní situace
5037. Standard č.15 - zvyšování kvality sociální služby
5038. Standard č.6,7
5039. Standard č.8,11,12,13
5040. Standard kvality č. 1 - Cíle a zásady poskytovaných služeb
5041. Standard kvality č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb
5042. Standard kvality č. 10 - Profesní rozvoj zaměstnanců
5043. Standard kvality č. 11, 12, 13 Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby; Informovanost o poskytované sociální službě; Prostředí a podmínky
5044. Standard kvality č. 14 - Nouzové a havarijní
5045. Standard kvality č. 14 - Nouzové a havarijní situace
5046. Standard kvality č. 14 - Prostředí a podmínky poskytování služeb
5047. Standard kvality č. 15 - Zvyšování kvality sociální služby
5048. Standard kvality č. 2 - Ochrana práv klientů sociálních
5049. Standard kvality č. 2 - Ochrana práv klientů sociálních služeb
5050. Standard kvality č. 2 -Ochrana práv uživatelů sociálních služeb
5051. Standard kvality č. 2 ? Ochrana práv klientů sociálních služeb
5052. Standard kvality č. 3 a 4 - Jednání se zájemcem o službu, Smlouva o poskytování služby
5053. Standard kvality č. 3 a 4 - Jednání se zájemcem o službu, smlouva o poskytování služby
5054. Standard kvality č. 3 a 4 - Jednání se zájemcem o službu; Smlouva o poskytování služby
5055. Standard kvality č. 3 a 4 : Jednání se zájemcem o službu ; smlouva o poskytování služby
5056. Standard kvality č. 3. a 4. - Jednání se zájemcem o sociální službu; Smlouva o poskytnutí sociální služby
5057. Standard kvality č. 5 - Individuální plánování průběhu sociální služby
5058. Standard kvality č. 5 - Úvod do problematiky individuálního plánování průběhu sociální služby
5059. Standard kvality č. 5 ? Základy individuálního plánování průběhu sociální služby
5060. Standard kvality č. 6 - Dokumentace o poskytování sociální služby
5061. Standard kvality č. 7 - Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby
5062. Standard kvality č. 7 - Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby
5063. Standard kvality č. 7 a 15 - Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby a Zvyšování kvality sociální služby
5064. Standard kvality č. 7 a 15 - Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby a Zvyšování kvality sociální služby
5065. Standard kvality č. 8 - Návaznost poskytované služby na další dostupné zdroje
5066. Standard kvality č. 9 - Personální a organizační zajištění služby
5067. Standard kvality č. 9 - Personální a organizační zajištění sociální služby
5068. Standard kvality č. 9 - Personální a organizační zajištění sociální služby Standard kvality č. 10 - Profesní rozvoj zaměstnanců
5069. Standard kvality č. 9 - Personální a organizační zajištění sociální služby, Standard č. 10 - Profesní rozvoj zaměstnanců
5070. Standard kvality č. 9 a 10 - Personální a organizační zajištění služby, Profesní rozvoj zaměstnanců
5071. Standard kvality č.5 : Individuální plánování průběhu sociální služby
5072. Standard kvality sociálních služeb č. 14 - Nouzové a havarijní situace
5073. Standardizace kvality sociálních služeb aneb rozumíme standardům kvality?
5074. Standardy (sociálních služeb) v praxi - obecný úvod
5075. Standardy a sociální systémy pro osoby se zdravotním postižením
5076. Standardy kvality (2, 5 a 14) v sociálních službách
5077. Standardy kvality - klíčové aspekty
5078. Standardy kvality - nástroj kvalitní sociální služby
5079. Standardy kvality 2, 5 a 14 v sociálních službách
5080. Standardy kvality a jejich implementace
5081. Standardy kvality a jejich naplňování
5082. Standardy kvality a metodika pro pobytové a ambulantní sociální služby
5083. Standardy kvality a metodika pro terénní sociální služby
5084. Standardy kvality jinak
5085. Standardy kvality poskytování sociálních služeb
5086. Standardy kvality poskytování sociálních služeb I - IV
5087. Standardy kvality poskytování sociálních služeb IX - X
5088. Standardy kvality poskytování sociálních služeb V - VIII
5089. Standardy kvality poskytování sociálních služeb XI - XV
5090. Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb v pečovatelské službě
5091. Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb v pečovatelské službě - základní informace
5092. Standardy kvality pro orgány sociálně právní ochrany dětí - úvod do problematiky
5093. Standardy kvality pro pověřené osoby a pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - úvod do problematiky
5094. Standardy kvality pro pracovníky v sociálních službách
5095. Standardy kvality pro vedoucí pracovníky v sociálních službách
5096. Standardy kvality se zaměřením na službu domov pro seniory
5097. Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí
5098. Standardy kvality sociálně-právní ochrany
5099. Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí
5100. Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí
5101. Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany
5102. Standardy kvality sociálních služeb
5103. Standardy kvality sociálních služeb
5104. Standardy kvality sociálních služeb (úvod do problematiky)
5105. Standardy kvality sociálních služeb - základní přehled jednotlivých standardů, jejich principy a praktické užití
5106. STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - základní přehled jednotlivých standarů, jejich principy a praktické užití
5107. Standardy kvality sociálních služeb a jejich inspekce
5108. Standardy kvality sociálních služeb a jejich naplňování
5109. Standardy kvality sociálních služeb a supervize
5110. Standardy kvality sociálních služeb a vedení dokumentace
5111. Standardy kvality sociálních služeb č. 1-4
5112. Standardy kvality sociálních služeb č. 3 - 5 v praxi
5113. Standardy kvality sociálních služeb č. 5-8
5114. Standardy kvality sociálních služeb č. 9-15
5115. Standardy kvality sociálních služeb v chráněném bydlení
5116. Standardy kvality sociálních služeb v praxi
5117. Standardy kvality sociálních služebManažerské dovednosti, vedení týmu a mentoring
5118. STANDARDY KVALITY V PRÁCI A PRAXI ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
5119. Standardy kvality v praxi transformace sociální služby
5120. Standardy kvality v sociálních službách
5121. Standardy kvality v SPOD
5122. Standardy kvality v SPOD - praktické zkušenosti a poznatky z kontrol realizovaných u orgánů SPOD od roku 2015
5123. Standardy personální IX. - X.
5124. Standardy prakticky aneb jak se domlouvat a domluvit s klientem
5125. Standardy prakticky aneb jak se domlouvat a domluvit s klientemKvalita v sociálních službách - vzdělávání pro nižší a střední managementIndividuální přístupy I., Praktické postupy při zvládání problémových situací v péči o seniory
5126. Standardy procedurální I. - IV.
5127. Standardy procedurální V. - VIII.
5128. Standardy procedurální XI. - XV.
5129. Standardy sociálně-právní ochrany v praxi
5130. Standardy SPOD
5131. Standardy v kostce
5132. Standardy v kostce - úvod
5133. Standardy v oblasti SPOD
5134. Standardy v sociálně-právní ochraně dětí
5135. Stáří a jeho hendikepy - v kůži seniora
5136. Stáří a závislost na návykových látkách ? téma sociální práce
5137. Stáří jako jedna z etap života člověka
5138. STÁŘÍ JAKO JEDNA ZE ŽIVOTNÍCH ETAP ČLOVĚKA Z POHLEDU PÉČE O SENIORY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
5139. Stáří jako jedna ze životních etap člověka z pohledu péče o seniory v sociálních službách
5140. Stáří na vlastní kůži, přístup k péči o seniory založený na vlastním prožitku
5141. Stáří v kontextu lidského života
5142. Stáří, stárnutí a problematika přístupu k seniorům (úvod do problematiky)
5143. Státní sociální podpora a hmotná nouze
5144. Stavy úzkosti a strachu. Jejich vliv na naše jednání
5145. Stereotypní chování ? výhoda nebo riziko?
5146. Stereotypní chování ke klientům sociálních služeb
5147. Stereotypy, jak je rozpoznat a využít při práci s klienty i v rámci týmu
5148. Stimulace klientů s poruchou hybnosti - Bobath koncept
5149. Stimulace orofaciální oblasti
5150. Stimulační a relaxační techniky pro klienty s těžkým postižením a kombinovanými vadami
5151. Stimulační metody
5152. Stimulační metody v ošetřovatelské péči
5153. Stimulační ošetřování
5154. Stimulační ošetřovatelství
5155. Stimulační techniky (úvod do problematiky)
5156. Stimulační techniky dle Bobath konceptu u klientů v zařízeních sociálních služeb
5157. Stimulační techniky u klientů s poruchami hybnosti v sociálních zařízeních
5158. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby
5159. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby - úvod do problematiky
5160. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb
5161. Stížnosti na kvalitu, informační povinnosti a zvyšování kvality sociálních služeb
5162. Stížnosti na kvalitu, informační povinnosti a zvyšování kvality sociálních služeb
5163. Strategická komunikace při realizaci pečovatelských úkonů
5164. Strategické plánování
5165. Strategické plánování a marketing sociálních služeb
5166. Strategické plánování a marketing v sociálních službách
5167. Strategické plánování sociálních služeb
5168. Strategické plánování v sektoru sociálních služeb
5169. Strategické plánování, řízení změn rozvojového programu
5170. Strategické plánování, řízení změny rozvojového programu organizace
5171. Strategické řízení
5172. Strategické řízení a plánování
5173. Strategické řízení v sociálních službách jako nástroj rozvoje organizace a kvality služeb
5174. Strategie a marketing v sociálních službách
5175. Strategie a marketing v sociálních službách
5176. Strategie komunikace s osobami se sluchovým postižením - úvod do problematiky
5177. Strategie řešení konfliktů
5178. Strategie řízení a SWOT analýza
5179. Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb - způsoby participace na tvorbách veřejných politik
5180. Stres a čas v sociálních službách
5181. Stres a jak jej zvládat
5182. Stres a jeho prevence při práci s klientem sociálních služeb
5183. Stres a jeho prevence v práci s klientem v sociálních službách
5184. Stres a jeho role při vzniku syndromu vyhoření
5185. Stres a jeho zvládání
5186. Stres a jeho zvládání pro pomáhající profese
5187. Stres a jeho zvládání v pomáhajících profesích
5188. Stres a jeho zvládání v sociálních službách
5189. Stres a komunikace v krizových situacích - uvedení do problematiky
5190. Stres a komunikace v krizových situacích - uvedení do problematiky
5191. Stres a moje profese - pracovník v sociálních službách
5192. Stres a prevence syndromu vyhoření - úvod do tématu
5193. Stres a prevence vyhoření
5194. Stres a relaxační techniky
5195. Stres a syndrom vyhoření
5196. Stres a syndrom vyhoření při práci s klientem v sociálních službách
5197. Stres a syndrom vyhoření v sociálních službách - úvod
5198. Stres a zátěžové situace a jejich zvládání - úvod do problematiky
5199. Stres a zvládání zátěžových situací v sociální práci
5200. Stres Management pro sociální pracovníky
5201. Stres pracovníka v sociálních službách a jeho zvládání
5202. Stres v práci sociálního pracovníka včetně úvodu do technik psychohygieny
5203. Stres, jeho zvládání, duševní hygiena jako prevence v práci s klientem v sociálních službách
5204. Stres, prevence syndromu vyhoření - úvod do problematiky
5205. Stresová zátěž a nácvik relaxačních technik
5206. Stress management pro osoby pracující v sociálních službách
5207. Stress management v sociálních službách
5208. Střety zájmů
5209. Střety zájmů - konkrétní situace v praxi
5210. Střídavá výchova - úvod do problematiky
5211. Střídavá výchova, předávání dětí a vynucování styku s druhým rodičem
5212. Strukturované jednotky snoezelen ? multisenzorické prostředí pro rozvoj smyslového vnímání a pozornosti
5213. Suicidalita u lidí se závažným duševním onemocněním
5214. Supervize
5215. Supervize - profesionální pomoc pomáhajícím
5216. Supervize - profesionální pomoc pomáhajícímAktivizace seniorů v domovech pro seniory - úvod do problematiky
5217. Supervize - základní modul
5218. Supervize - základy pro sociální práci
5219. Supervize a individuální plánování služby. Úvod do problematiky
5220. Supervize a její přínos v sociálních službách (úvod do problematiky)
5221. Supervize a koučování v pomáhajících profesích
5222. Supervize a Koučování v sociální práci
5223. Supervize jako nástroj k sebereflexi
5224. Supervize pro manažery v sociálních službách
5225. Supervize pro sociální oblast ? metoda pomáhající rozvíjet profesní dovednosti
5226. Supervize transformačního týmu
5227. Supervize v pomáhajících profesích
5228. Supervize v pomáhajících profesích II
5229. Supervize v praxi
5230. Supervize v sociální práci
5231. Supervize v sociálních službách
5232. Supervize z pohledu vedoucího sociálního pracovníka
5233. Supervizi v organizaci ano či ne? Úvod do problematiky
5234. Supervizně - kazuistický seminář pro pracovníky v sociálních službách
5235. Supervizní seminář
5236. Supervizovaná praxe pro tlumočníky českého znakového jazyka
5237. Supervizovaná praxe pro tlumočníky českého znakového jazykaCertifikovaný trenér paměti - Aktivizační pracovník v sociálních službáchKurz pro pracovní konzultanty v podporovaném zaměstnávání - další vzdělávání sociálních pracovníků
5238. Svéprávnost - úvod do řešení problémů svéprávnosti podle nového občanského zákoníku, opatrovnictví zletilých osob
5239. Svéprávnost a opatrovnictví
5240. Svéprávnost a opatrovnictví v novém právním rámci
5241. Svéprávnost a opatrovnictví v novém právním rámci
5242. Svéprávnost nezletilého dítěte
5243. Svéprávnost, opatrovnictví a zaměstnávání klientů se zdravotním postižením v sociálních službách (úvod do problematiky)
5244. Svět zdravotních a kompenzačních pomůcek
5245. Syndrom CAN
5246. Syndrom CAN (syn zneužívaného, týraného a zanedbávaného dítěte) - komplexní práce s ohroženými dětmi a rodinou
5247. Syndrom CAN v souvislosti se syndromem PAS
5248. Syndrom týraného dítěte CAN
5249. Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte
5250. Syndrom týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů
5251. Syndrom vyhoření
5252. Syndrom vyhoření - prevence a ochrana
5253. Syndrom vyhoření - příčiny a prevence
5254. Syndrom vyhoření - seznámení a úvod do problematiky
5255. Syndrom vyhoření - úvod do problematiky
5256. Syndrom vyhoření - základy
5257. Syndrom vyhoření a duševní hygiena
5258. Syndrom vyhoření a jeho prevence
5259. Syndrom vyhoření a jeho prevence - se zaměřením na sebereflexi (uvedení do problematiky)
5260. Syndrom vyhoření a jeho prevence - úvod do problematiky
5261. Syndrom vyhoření a jeho prevence I.
5262. Syndrom vyhoření a jeho prevence v pomáhajících profesích
5263. Syndrom vyhoření a jeho prevence v sociálních službách
5264. Syndrom vyhoření a prevence jeho vzniku v rámci sociální práce a práce v sociálních službách
5265. Syndrom vyhoření a psychohygiena
5266. Syndrom vyhoření a psychohygiena - vybrané techniky
5267. Syndrom vyhoření a supervize v sociální práci
5268. Syndrom vyhoření a základy relaxace
5269. Syndrom vyhoření aneb Jak hořet a nevyhořet
5270. Syndrom vyhoření aneb proč nám někdy začínají docházet zásoby paliva a život začíná mít jinou kvalitu
5271. Syndrom vyhoření pracovníka v sociálních službách
5272. Syndrom vyhoření pro pracovníky v soc. službách a pomáhající profese
5273. Syndrom vyhoření u pomáhajících profesí
5274. Syndrom vyhoření u pracovníků pracujících v pobytových sociálních službách
5275. Syndrom vyhoření v pomáhající profesi
5276. Syndrom vyhoření v pomáhajících profesích a jeho prevence
5277. Syndrom vyhoření versus psychohygiena sociálního pracovníka
5278. Syndrom vyhoření, jeho příznaky a prevence v sociálních službách
5279. Systém dávek úřadu práce - jak se v nich orientovat a jak poradit klientům
5280. Systém práce v občanské poradně
5281. Systém řídící dokumentace v sociálních službách
5282. Systém řízení kvality sociálních služeb
5283. Systém snadno srozumitelných informací a jeho využití s iPady
5284. Systém sociálních služeb při práci s cílovou skupinou seniorů. Úvod do problematiky
5285. Systém sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením
5286. Systém sociálního zabezpečení v ČR
5287. Systém státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi
5288. Systém státní sociální podpory a související předpisy
5289. Systematický rozhovor jako účinný prostředek komunikace s uživateli sociálních služeb
5290. Systemická komunikace s klientem
5291. Systemická krizová intervence v poradenské praxi - úvod
5292. Systemická práce s dětmi a dospívajícími
5293. Systemická práce s lidmi s drogovou závislostí
5294. Systemická práce s párem a rodinou
5295. Systemická práce s páry a rodinami
5296. Systemická práce s rodinou
5297. Systemická sociální práce s rodinou
5298. Systemické vedení týmu v kontextu sociální práce
5299. Systemický přístup v pomáhajících profesích - úvod do problematiky
5300. Systémové práce s rizikem u osob se zdravotním postižením
5301. Systémový a systemický přístup při práci s klientem
5302. Systémy evidence, monitoringu, evaluace práce s mládeží
5303. Tabu v sociální práci se seniory
5304. Tanatologie a pracovník v sociálních službách
5305. Tance vsedě - Sittedans I
5306. Tanec a pohyb jako terapeutičtí činitelé při práci s dětmi
5307. Tanec pro lidi s demencí
5308. Tanec pro seniory
5309. Tanečně - pohybová aktivizace seniorů a lidí s demencí
5310. Taneční a pohybová terapie v léčbě drogových závislostí
5311. Teambuilding - vedení a budování pracovních týmů v sociální práci
5312. Teambuilding v sociálních službách
5313. Technika práce s člověkem v krizi
5314. Technika práce s člověkem v krizi v kontextu sociálních služeb
5315. Technika práce s člověkem v krizi v kontextu sociálních služeb
5316. Technika práce s člověkem v kriziPečovatel/ka
5317. Techniky AAK a jejich využití při práci s dětmi se zdravotním postižením
5318. Techniky arteterapie
5319. Techniky arteterapie pro sociální pracovníky
5320. Techniky asertivního jednání
5321. Techniky dobré paměti jako jeden z faktorů zvyšování mentálního výkonu
5322. Techniky k rozvoji psychických funkcí seniorů
5323. Techniky koučovacího přístupu v sociální práci
5324. Techniky mediace pro sociální pracovníky
5325. Techniky mediace v případové práci
5326. Techniky muzikoterapie - sebezkušenostní výcvik 1
5327. Techniky práce s agresivním klientem
5328. Techniky pro přímou práci v náhradní rodinné péči
5329. Techniky rozhovorů posilující motivaci ke změně
5330. Techniky vyhovění druhým, aneb Jak dosáhnout souhlasu - úvod do problematiky
5331. Techniky zjišťování potřeb u nekomunikujících klientů
5332. Techniky zvládání manipulace v praxi
5333. Techniky zvyšování kognitivní kondice I.
5334. Techniky zvyšování kognitivní kondice II.
5335. Techniky zvyšování kognitivní kondice III.
5336. Techniky zvyšování kognitivní kondice s uměním a pohybem I.
5337. Techniky zvyšování kognitivní kondice s uměním a pohybem II.
5338. Telefonická krizová intervence
5339. Telefonická krizová intervence a její aplikace do internetového poradenství - kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
5340. Telefonické a internetové poradenství v sociálních službách
5341. Téma sexuality v pomáhajících profesích
5342. Teoretická příprava pracovníků na inspekci sociálních služeb
5343. Teoretická východiska metod sociální práce
5344. TEORETICKÉ ZÁKLADY A PRAKTICKÝ NÁHLED DO MUZIKOTERAPIE
5345. Teorie a metody práce
5346. Teorie a metody sociální práce
5347. Teorie a praxe zážitkové pedagogiky I.
5348. Teorie a praxe zážitkové pedagogiky II.
5349. Teorie a praxe zážitkové pedagogiky III
5350. Teorie GDPR v praxi pobytových sociálních služeb
5351. Teorie syndromu vyhoření s prezentací osobního příběhu sociálního pracovníka
5352. Terapeutická práce s tělem a její využití v pomáhajících profesích
5353. Terapeutická zahrada - úvod do problematiky
5354. Terapeutické přístupy pro klienty s demencí - úvod do reminiscence
5355. Terapeutické přístupy pro klienty s demencí - validační terapie, reminiscenční terapie a preterapie
5356. Terapeutický rozhovor
5357. Terapie problémového chování I.
5358. Terapie problémového chování II.
5359. Terapie problémového chování u lidí s mentálním postižením a/nebo autismem
5360. Terapie problémového chování u lidí s mentálním postižením a/nebo autismem - úvod
5361. Terapie v pomáhajících profesích - základní přehled
5362. Terénní pečovatelská služba, její specifika a řešení nestandardních situací
5363. Terénní práce s lidmi s duševním onemocněním
5364. Terénní práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením
5365. Terénní práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením
5366. Terénní práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením
5367. Terénní pracovník pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením
5368. Terénní sociální práce s cizinci na území ČR
5369. Terénní sociální práce s cizinci na území ČR. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
5370. Terénní sociální práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením
5371. Terénní sociální práce v ČR, Polsku a na Slovensku
5372. Terénní sociální práce v praxi
5373. Terénní sociální práce v praxi sociálního pracovníka
5374. Terénní sociální práce ve vyloučených romských lokalitách
5375. Terénní sociální pracovník
5376. Terénní sociální pracovníkKvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
5377. Test rodinného zázemí pro sociální pracovníky I.
5378. Time a process management v sociálních službách
5379. Time Management
5380. Time management
5381. Time management - jak řídit čas sobě a druhým
5382. Time management a jeho využití při práci v sociálních službách
5383. Time management a prokrastinace
5384. Time management a stress management v sociálních službách
5385. Time management pro pracovníky v sociálních službách - úvod do metody
5386. Time Management pro sociální pracovníky
5387. Time Management pro sociální pracovníky a vedoucí pracovníky v sociálních službách
5388. Time management pro vedoucí pracovníky v sociálních službách
5389. Time management sociálního pracovníka
5390. Time management v neziskovém sektoru
5391. Time management v pomáhajících profesích
5392. Time management v práci sociálního pracovníka
5393. Time management v sociální práci
5394. TIME MANAGEMENT V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
5395. Time management v sociálních službách
5396. Time management v sociálních službách
5397. Time management v sociálních službách - Řízení práce týmu v čase
5398. Time management v sociálních službách - Řízení práce týmu v čase
5399. Time management v sociálních službách ? Základy řízení práce v čase
5400. Time Management vedoucího pracovníka v sociálních službách
5401. Time management, stress management
5402. Timemanagement aneb Mít vše hotovo
5403. Timemanagement pro pracovníky v sociální oblasti
5404. Timemanagement pro vedoucí pracovníky v sociálních službách
5405. Timemanagement v pomáhajících profesích
5406. Timemanagement v sociálních službách
5407. Timemanagement, práce se stresem
5408. TKI - Telefonická krizová intervence
5409. TKI - Telefonická krizová intervenceKurz Krizová intervence
5410. Totální komunikace
5411. Transakční analýza pro sociální pracovníky
5412. Transformace aneb poskytování sociálních služeb jinak
5413. Transformace sociálních služeb poskytovaných osobám se zdravotním postižením
5414. Transformace sociálních služeb v zákoně o sociálních službách
5415. Transformace v sociálních službách
5416. Transformativní vedení případových konferencí
5417. Trauma
5418. Trauma - kurz práce s traumatizovaným klientem sociálních služeb
5419. Trauma - úvod do problematiky a základy přístupu k traumatizovanému jedinci
5420. TRAUMA II - Pokračovací kurz
5421. TRAUMA II - pokračovací kurz práce s traumatizovaným klientem v sociálních službách
5422. Trauma v rodině
5423. Trauma: člověk s duševním onemocněním jako oběť trestného činu - úvod do problematiky
5424. Traumatizované dítě - vstup do problematiky
5425. Trendy a možnosti aktivizace seniora v sociální službě
5426. Trendy sociální práce s rizikovými skupinami uživatelů sociálních služeb
5427. Trendy sociální práce s vězněnými a propuštěnými vězni
5428. Trendy sociální práce v penitenciární a postpenitenciární oblasti
5429. Trénink kognitivních funkcí u seniorů
5430. Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace
5431. Trénink kognitivních funkcí v péči o seniory
5432. Trénink paměti a rozvoj kognitivních funkcí
5433. Trénink paměti a rozvoj kognitivních funkcí u seniorů - úvod do problematiky
5434. Trénink paměti v kontextu sociální práce
5435. Trénink sociálně psychologických dovedností
5436. Tréninkem mozku k efektivnější práci
5437. Tréninkové cesty k empatii v krizové komunikaci
5438. Trénování komunikačních dovedností sociálního pracovníka s využitím principů metody VTI - vstupní kurz
5439. Trénování paměti
5440. Trénování paměti a kognitivních funkcí u seniorů
5441. Trénování paměti a kognitivních funkcí u seniorů
5442. Trénování paměti u seniorů
5443. Trénování paměti v Sue Ryder
5444. Trénujeme paměť seniorů I
5445. Trénujeme paměť seniorů I.
5446. Trénujeme paměť seniorů II
5447. Trénujeme paměť seniorů II.
5448. Trestné činy páchané na dětech a trestná činnost páchaná dětmi a mladistvými
5449. Trestně právní minimum pracovníka v sociálních službách I. (trestní právo hmotné)
5450. Trestně právní minimum pracovníka v sociálních službách II. (trestní právo procesní)
5451. Trestní právo v oblasti vztahového násilí
5452. Tři náročné situace v praxi vedoucího pracovníka
5453. Trivium lidského pomáhání
5454. Trojúhelník spolupráce v sociální práci: více stran a jeden cíl?
5455. Tvorba a implementace metodických materiálů
5456. Tvorba a správa vnitřních předpisů v sociálních službách
5457. Tvorba a vedení týmu
5458. Tvorba Easy Read pro pracovníky v sociálních službách
5459. Tvorba Individuálních vzdělávacích plánů
5460. Tvorba individuálního plánu na základě biografie v Domově Sue Ryder
5461. Tvorba individuálního plánu na základě biografie v Domově Sue Ryder
5462. Tvorba procedurálních standardů kvality poskytovaných sociálních služeb-úvod do tématu
5463. Tvorba rizikových plánů
5464. Tvorba sociálně aktivizačního programu se zaměřením pro seniory
5465. Tvorba vzdělávacích plánů organizace
5466. Tvorba zážitkových preventivních programů
5467. Tvořivé a rukodělné techniky v sociálních službách
5468. Tvořivé myšlení
5469. Tvořivé postupy zaměřené na řešení
5470. Tvořivé postupy zaměřené na řešení v kontextu sociální práce
5471. Tvořivé postupy zaměřené na řešení v poradenské praxi
5472. Tvůrčí dílna: Individuální plánování
5473. Týdenní intenzivní kurz s českým znakovým jazykem pro tlumočníky
5474. Tým a týmové role - uvedení do problematiky
5475. Týmová komunikace pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky
5476. Týmová práce
5477. Týmová práce a budování týmu v sociálních službách
5478. Týmová práce a spolupráce
5479. Týmová práce a spolupráce - úvod do metody
5480. Týmová práce a spolupráce v pomáhajících profesích
5481. Týmová práce a supervize
5482. Týmová práce a syndrom vyhoření
5483. Týmová práce v sociálních službách
5484. Týmová práce, týmová role - úvod do problematiky
5485. Týmová spolupráce
5486. Týmová spolupráce a komunikace na pracovišti
5487. Týmová spolupráce a konflikt v týmu sociálních služeb
5488. Týmová spolupráce a management změny
5489. Týmová spolupráce při řešení rodičovských konfliktů
5490. Týmová spolupráce v organizacích zaměřených na poskytování sociálních služeb
5491. Týmová spolupráce v organizacích zaměřených na poskytování sociálních služeb
5492. Týmová spolupráce v sociální oblasti
5493. Týmová spolupráce v sociálních službách
5494. Týmové dovednosti a koučování
5495. Týmové plánování intervence
5496. Týmové plánování intervencePoradenská práce
5497. Týmové spolupráce v sociálních službách II.
5498. Typologie klientů a zvládací strategie
5499. Typologie klientů a zvládací strategie - úvod do problematiky
5500. Typologie osobnosti a možnosti jejího využití při práci s klientem sociálních služeb
5501. TYPOLOGIE ROZHOVORŮ A STRATEGIE JEJICH VEDENÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
5502. Typologie rozhovorů a strategie jejich vedení v sociálních službách
5503. Typologie sociálních služeb
5504. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě (úvod do problematiky)
5505. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě v kontextu vývojového traumatu
5506. Týrání seniorů - úvod do problematiky
5507. Učíme se zvládat handicap!
5508. Účinná motivace klienta - motivační rozhovory a individuální plánování v praxi II.
5509. Účinná motivace klienta - základní předpoklad změny I.
5510. Účinná motivace klienta jako základní předpoklad změny
5511. Účinně proti stresu a vyhoření pracovníků v sociální oblasti
5512. Účinně proti stresu a vyhoření pracovníků v sociální oblasti - praktický úvod do problematiky
5513. Účinné strategie při řešení konfliktních situací
5514. Účinné vedení týmu
5515. Učit nedirektivnímu přístupu ke klientovi
5516. Úhrady za poskytování sociální služby v pobytovém zařízení - jak jim porozumět
5517. Úhrady za sociální služby
5518. Úhrady za sociální služby - základní přehled problematiky
5519. Úkolově orientovaný přístup jako metoda sociální práce
5520. Úloha kvality, standardy péče
5521. Úloha pomáhajícího pracovníka při řešení případů dětí, které zažily domácí násilí
5522. Úloha supervize v pomáhajících profesích
5523. Úloha supervize v sociálních službách
5524. Umění dobrého umření
5525. Umění doprovázet
5526. Umění facilitace pro sociální pracovníky
5527. Umění facilitace v sociální oblasti
5528. Umění komunikace ? nedílná součást pomáhající profese
5529. Umění komunikace, prezentace, řešení konfliktu a aktivního naslouchánío
5530. Umění naslouchat a pomáhat (práce s potřebami uživatelů v sociálních službách)
5531. Umění ptát se při rozhovoru s klientem
5532. Umění rozhovoru
5533. Umění rozhovoru v socioterapeutické práci
5534. Umění socioterapiePracovník sociálních služeb pro přímou péči (odbornou pečovatelskou činnost)Rekvalifikační kurzy osobní asistencePracovník sociální péče se zaměřením na přímou obslužnou péči (pečovatel, pečovatelka)
5535. Umění vedení rozhovoru v pomáhajících profesích - rozšiřující profesní kurz
5536. Umění zpětné vazby
5537. Umění zpětné vazby v komunikaci
5538. Umíme relaxovat
5539. Umíme se domluvit: sociální práce s duševně nemocnými zaměřená na zotavení klienta
5540. Umírající klient v chráněném bydlení: komunikace, etika, příklady dobré praxe
5541. Umírání a my
5542. Umírání a paliativní péče
5543. Umírání a smrt v práci pracovníků v sociální službě
5544. Umístění bez souhlasu, vážně míněný nesouhlas pro sociální pracovníky, opatrovníky.
5545. Úmrtí klienta a jeho dopad na pracovníky
5546. Uplatnění alternativní komunikace v praxi - úvod do problematiky
5547. Uplatnění asertivity - jednání s důstojností a bez nátlaku
5548. Uplatnění asertivity při jednání s klienty
5549. Uplatnění asertivity při jednání s klienty - úvod do problematiky
5550. Úprava dokumentů vytvářených sociálními pracovníky podle ČSN 01 6910 a související legislativy
5551. Úprava poměrů nezletilých dětí - rodičovská odpovědnost, vyživovací povinnost, společná a střídavá péče
5552. Úprava výchovy a výživy podle aktuální právní úpravy
5553. Úprava výchovy dítěte po rozvodu - střídavá péče
5554. Určování a popírání rodičovství - právní aspekty
5555. Určování, popření rodičovství a únosy dítěte z pohledu soudce NS
5556. Úskalí pomáhající profese
5557. Úskalí pomáhající profese I - stres, syndrom vyhoření, supervize (úvod do problematiky)
5558. Úskalí pomáhající profese II - mobbing, asertivita, relaxace (úvod do problematiky)
5559. Úskalí spojená se zvládáním zátěže při výkonu práce v sociálních službách
5560. Úspěšná komunikace s klientem (Úvod do sebezkušenosti)
5561. Úspěšné finanční řízení NNO v sociální oblasti s využitím různých fundraisingových metod
5562. Uspokojování potřeb osob se zdravotním postižením
5563. Uspokojování potřeb osob se zdravotním postižením v komunitním modelu poskytování sociální služby
5564. Uspokojování potřeb seniorů
5565. Uspokojování potřeb seniorů v podmínkách sociálních služeb
5566. Ústavní péče a pěstounská péče na přechodnou dobu - úvod do problematiky
5567. Ústavní pořádek ČR ve vztahu k sociálním službám
5568. Ústavní pořádek ČR ve vztahu k sociálním službám
5569. Ústavní výchova - nové trendy, jejich úskalí, ale i možnosti
5570. Ústavní výchova - nové trendy, jejich úskalí, ale i možnosti
5571. Ústavní výchova a její aplikace
5572. Utváření vztahu mezi pracovníkem a klientem pro lepší komunikaci s nespolupracujícím a nekomunikujícím klientem
5573. Uvedení do problematiky péče o klienty s poruchami LMD, ADHD
5574. Uvedení do problematiky reminiscence a reminiscenční terapie
5575. Uvedení do supervize pro vedoucí pracovníky
5576. Uvedení do vztahu práva a etiky v každodenní praxi
5577. Úvod do komunikace s klientem sociálních služeb
5578. Úvod do lidského vztahu jako součást sociální práce a problematika vytvoření hranic v pobytových sociálních službách
5579. Úvod do metodiky hudebně výchovných činností pro osoby se zdravotním postižením
5580. Úvod do personální politiky organizace - řízení lidských zdrojů
5581. Úvod do sexuální výchovy a osvěty u osob s mentálním postižením II
5582. Úvod do adiktologie ? práce s osobou závislou a jejími rodinnými příslušníky
5583. Úvod do Age Managementu v sociálních službách
5584. Úvod do aktivizace pro seniory
5585. Úvod do aktivizace seniorů
5586. Úvod do aktivizace seniorů - metody práce v institucionální a terénní péči
5587. Úvod do aktivizace seniorů se zaměřením na získání základních informací o ergoterapii, arteterapii a trénování paměti
5588. Úvod do aktivizace seniorů v zařízeních sociálních služeb
5589. Úvod do aktivizačních činností seniorů
5590. Úvod do aktivizačních metod pro seniory
5591. Úvod do aktivizačních technik
5592. Úvod do aktivizačních, vzdělávacích a výchovných technik
5593. Úvod do aktivního naslouchání při vedení poradenského rozhovoru
5594. Úvod do alternativní a augmentativní komunikace
5595. Úvod do alternativní a augmentativní komunikace v sociálních službách
5596. ÚVOD DO ALTERNATIVNÍ KOMUNIKACE
5597. Úvod do alternativní komunikace
5598. Úvod do aplikace standardů kvality v rámci každodenní praxe
5599. Úvod do arteterapie
5600. Úvod do arteterapie a artefiletiky v sociální oblasti
5601. Úvod do arteterapie a jejího využití v sociálních službách
5602. Úvod do arteterapie v sociálních službách
5603. Úvod do asertivity v pomáhajících profesích
5604. Úvod do asertivity v sociální oblasti
5605. Úvod do asertivní komunikace v praxi sociální práce
5606. Úvod do asertivní komunikace v sociální oblasti
5607. Úvod do augmentativní a alternativní komunikace
5608. Úvod do bezpečné domácnosti uživatelů pečovatelské služby
5609. Úvod do canisterapie
5610. Úvod do chronických duševních onemocnění v domově se zvláštním režimem
5611. Úvod do cílené komunikace a její pozitivní dopady
5612. Úvod do deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb
5613. Úvod do deinstitucionalizace aneb právo na normální život JINAK
5614. Úvod do dluhové problematiky
5615. Úvod do dluhové problematiky v praxi sociálního pracovníka
5616. Úvod do dluhového poradenství
5617. Úvod do dluhového poradenství
5618. Úvod do dluhového poradenství pro sociální pracovníky
5619. Úvod do dobré praxe v Domově Odry
5620. Úvod do dobrovolnictví
5621. Úvod do dramaterapie
5622. Úvod do dramaterapie a jejího využití v sociálních službách
5623. Úvod do efektivní komunikace
5624. Úvod do efektivní komunikace a naslouchání
5625. Úvod do efektivní komunikace v pracovním týmu sociálních služeb
5626. Úvod do efektivní komunikace v týmu pracovníků v sociálních službách
5627. Úvod do efektivního zapojení ohrožených dětí při zjišťování jejich potřeb a plánování následné podpory
5628. Úvod do emocí v sociální práci ? přístup zaměřený na klienta
5629. Úvod do ergoterapie
5630. Úvod do ergoterapie v kontextu sociálních služeb
5631. Úvod do ergoterapie v pomáhajících profesích
5632. Úvod do etiky a syndrom vyhoření pro pracovníky v sociálních službách
5633. Úvod do etiky pro pracovníky v sociálních službách
5634. Úvod do etopedie - poruchy osobnosti
5635. Úvod do evaluace služeb
5636. Úvod do filiální terapie
5637. Úvod do finanční gramotnosti pro poskytovatele sociálních služeb
5638. Úvod do finanční gramotnosti pro pracovníky sociálních služeb a sociální pracovníky
5639. Úvod do finanční gramotnosti pro pracovníky sociálních služeb a sociální pracovníky
5640. Úvod do finančního řízení a plánování v neziskovém sektoru
5641. Úvod do finančního řízení pro pracovníky pomáhajících profesí
5642. Úvod do fundraisingu v neziskových organizacích
5643. Úvod do fundraisingu v sociálních službách
5644. Úvod do fundraisingu: Jak na psaní projektů
5645. Úvod do geriatrické léčebné rehabilitace pro pracovníky v sociální oblasti
5646. Úvod do hospicové paliativní péče
5647. Úvod do hospodaření s penězi - jak na to JINAK
5648. Úvod do individuální a skupinové aktivizace v pobytových sociálních službách
5649. Úvod do individuální a skupinové aktivizace v pobytových sociálních slzužbách
5650. Úvod do individuální a skupinové supervize
5651. ÚVOD DO INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ
5652. Úvod do individuálního plánování
5653. Úvod do individuálního plánování a postavení klíčového pracovníka
5654. Úvod do individuálního plánování pro ambulantní sociální službu
5655. Úvod do individuálního plánování pro pobytovou sociální službu
5656. Úvod do individuálního plánování pro terénní sociální službu
5657. Úvod do individuálního plánování průběhu poskytování sociální služby
5658. Úvod do individuálního plánování se zaměřením na děti a mládež
5659. Úvod do individuálního plánování v sociálních službách
5660. Úvod do interpersonálních dovedností pro pomáhající pracovníky
5661. Úvod do interpersonálních dovedností pro pomáhající pracovníky - vyjednávání a argumentace
5662. Úvod do interpersonálních dovedností ve vedení lidí v sociálních službách
5663. Úvod do komplexní ošetřovatelské péče o imobilního klienta pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb
5664. Úvod do komplexní ošetřovatelské péče o klienty s perkutánní endoskopickou gastrostomií
5665. Úvod do komunikace - alternativní komunikace
5666. Úvod do komunikace - asertivní komunikace
5667. Úvod do komunikace a práce s lidmi s mentálním postižením
5668. Úvod do komunikace a specifik práce s osobami s demencí
5669. Úvod do komunikace nejenom se seniorem
5670. Úvod do komunikace pro pracovníky v sociálních službách
5671. Úvod do komunikace s asertivním přístupem
5672. Úvod do komunikace s člověkem s mentálním postižením
5673. Úvod do komunikace s člověkem v krizi
5674. ÚVOD DO KOMUNIKACE S DUŠEVNĚ NEMOCNÝMI KLIENTY PRO PODPORU JEJICH INTEGRACE DO SPOLEČNOSTI
5675. Úvod do komunikace s klientem
5676. Úvod do komunikace s klientem s rizikem v chování
5677. Úvod do komunikace s klientem s rizikem v chování a metody de-eskalace napětí
5678. Úvod do komunikace s klientem se závislostí
5679. Úvod do komunikace s klientem sociální služby
5680. Úvod do komunikace s klientem v poradenství
5681. Úvod do komunikace s klientem-seniorem
5682. ÚVOD DO KOMUNIKACE S KLIENTY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM
5683. Úvod do komunikace s klienty s rizikem v chování
5684. Úvod do komunikace s lidmi s mentální retardací a s poruchami autistického spektra
5685. Úvod do komunikace s lidmi s psychotickým onemocněním
5686. Úvod do komunikace s lidmi se smyslovým postižením
5687. Úvod do komunikace s nemocnými klienty
5688. Úvod do komunikace s nemotivovaným klientem soc. služeb
5689. Úvod do komunikace s nemotivovaným klientem sociálních služeb
5690. Úvod do komunikace s osobami s duševním onemocněním
5691. Úvod do komunikace s osobami s poruchami sluchu a mentálním postižením
5692. Úvod do komunikace s osobami s různým zdravotním postižením
5693. Úvod do komunikace s osobami s různým zdravotním postižením (12 h)
5694. Úvod do komunikace s osobami se zdravotním postižením mentálním a poruchou autistického spektra
5695. Úvod do komunikace s osobami se zdravotním postižením tělesným
5696. Úvod do komunikace s osobami se zdravotním postižením zrakovým
5697. Úvod do komunikace s osobami zdravotně postiženými
5698. Úvod do komunikace s problémovými klienty
5699. Úvod do komunikace s problémovými klienty v sociální práci
5700. Úvod do komunikace s psychicky nemocnými klienty
5701. Úvod do komunikace s rodinnými pečujícími lidí s demencí
5702. Úvod do komunikace s veřejností při transformaci sociální služby
5703. Úvod do komunikace se seniory
5704. Úvod do komunikace s veřejností při transformaci sociální služby
5705. Úvod do komunikační strategie a asertivní techniky
5706. Úvod do komunikačních a psychosociálních kompetencí v sociální práci
5707. Úvod do komunikačních dovedností multidisciplinárního týmu v sociálních službách
5708. Úvod do komunikačních dovedností potřebných v péči o seniory v soc. službách
5709. Úvod do komunikačních dovedností s klienty v sociálních službách
5710. Úvod do komunikačních stylů pro pomáhající pracovníky
5711. Úvod do komunitní spolupráce a rozvoje sdílené péče o seniory prostřednictvím terénních sociálních služeb
5712. Úvod do komunitního plánování sociálních služeb
5713. Úvod do komunitního plánování sociálních služeb 2014
5714. Úvod do koučování
5715. Úvod do koučování v pomáhajících profesích
5716. Úvod do koučování v sociálních službách
5717. Úvod do kreativních terapií
5718. Úvod do kreativního řešení problémů v praxi sociální práce
5719. Úvod do krizové intervence
5720. Úvod do krizové intervence
5721. Úvod do krizové intervence (16 h)
5722. Úvod do krizové intervence (8 h)
5723. Úvod do krizové intervence (pro pracovníky v sociálních službách)
5724. Úvod do krizové intervence pro pracovníky sociálních služeb
5725. Úvod do krizové intervence u dětí (adolescentů) a jejich rodin
5726. Úvod do krizové intervence v praxi sociálního pracovníka
5727. Úvod do krizové intervence v sociálních službách
5728. Úvod do krizové pomoci
5729. Úvod do krizového plánování
5730. ÚVOD DO KVALITY SOCIÁLNÍ PÉČE
5731. Úvod do kvality sociální péče
5732. Úvod do leadershipu - vedení lidí, styly vedení lidí v sociálních službách
5733. Úvod do léčebné rehabilitace pro využití v sociálních službách I.
5734. Úvod do léčebné rehabilitace pro využití v sociálních službách II.
5735. Úvod do legislativních změn v oblasti rodinného práva v návaznosti na nový OZ
5736. Úvod do legislativy v sociálních službách
5737. Úvod do managementu dobrovolnictví
5738. Úvod do managementu sociálních služeb
5739. Úvod do managementu v sociálních službách
5740. Úvod do manažerského minima pro vedoucí pracovníky v sociálních službách
5741. Úvod do mapování potřeb a názorů dětí v rodině procházející krizí
5742. Úvod do marketingové strategie v sociálních službách
5743. Úvod do marketingu a public relations v sociálních službách a v neziskovém sektoru
5744. Úvod do marketingu v sociálních službách I.
5745. Úvod do marketingu v sociálních službách II.
5746. Úvod do marketingu v sociálních službách III.
5747. Úvod do mediace
5748. Úvod do mediace a její místo v sociální práci
5749. Úvod do mediace a její uplatnění v sociální práci
5750. Úvod do mediace pro pracovníky v sociálních službách
5751. Úvod do mediace v sociálních službách
5752. Úvod do měření kognitivních funkcí pro pracovníky působící v sociálních službách
5753. Úvod do metod práce s lidmi s těžkým mentálním a tělesným postižením JINAK
5754. Úvod do metod sociální práce pro pracovníky v sociálních službách
5755. Úvod do metod sociální práce s rodinou pro pracovníky OSPOD
5756. Úvod do metodiky případových konferencí
5757. Úvod do metodiky výtvarných aktivit osob se zdravotním postižením
5758. Úvod do metodologie implementace standardů kvality
5759. Úvod do metody komunitního plánování - postupové kroky plánování sociálních služeb
5760. Úvod do metody rozvoje kognitivních funkcí prof. R. Feuersteina (Motivační program Feurstein´s Instrumental Enrichment Program - FIE)
5761. Úvod do metody VTI (videotrénink interakcí)
5762. Úvod do metody zvládání konfliktů v sociální práci
5763. Úvod do mezinárodněprávní ochrany dětí v praxi
5764. Úvod do míry rizika a podpory při plánování a poskytování sociálních služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením
5765. Úvod do monitoringu a evaluace procesu komunitního plánování sociálních služeb
5766. Úvod do motivace a aktivizace seniorů v pobytových službách
5767. Úvod do muzikoterapie
5768. Úvod do muzikoterapie a její využití v sociálních službách
5769. Úvod do muzikoterapie pro pracovníky pomáhajících profesí
5770. Úvod do muzikoterapieZnalecké posudky zpracovávané pro soudní řízení při sporech o děti
5771. Úvod do na člověka zaměřené sociální rehabilitace
5772. Úvod do na řešení zaměřeného koučování a supervize v sociálních službách
5773. Úvod do náležitostí a logiky sestavení smluv o poskytování sociální služby ve službách sociální péče
5774. Úvod do náležitostí a logiky sestavení smluv o poskytování sociální služby ve službách sociální péče
5775. Úvod do narativní praxe
5776. Úvod do nefarmakologických a aktivizačních metod v péči o osoby s demencí
5777. Úvod do neurotických poruch u klientů v sociálních službách
5778. Úvod do neverbální komunikace pro pracovníky v sociálních službách
5779. Úvod do nutriční péče o seniory v pobytovém zařízení sociálních služeb
5780. Úvod do občanského a trestního práva
5781. Úvod do občanského a trestního práva - pro sociální pracovníky
5782. Úvod do obecné psychiatrie
5783. Úvod do oblasti typologie osobnosti a její využití pro sociální pracovníky a vedoucí pracovníky
5784. Úvod do obrany před manipulací
5785. Úvod do ochrany práv osob
5786. Úvod do ochrany práv osob a standard č. 2
5787. Úvod do ochrany práv uživatelů před psychickou manipulací sekt a radikálních náboženských hnutí v ČR
5788. Úvod do odborného posuzování v náhradní rodinné péči pro sociální pracovníky
5789. Úvod do opatrovnictví
5790. Úvod do opatrovnictví podle nového občanského zákoníku
5791. Úvod do organizačních dovedností v sociálních službách
5792. Úvod do ošetřovatelské péče o uživatele s inkontinencí
5793. Úvod do ošetřovatelského procesu v sociálních službách
5794. Úvod do paliativní péče
5795. Úvod do paliativní péče v sociálních službách
5796. Úvod do paliativní péče, hospicové hnutí,
5797. Úvod do paliativní péče, hospicové hnutí, eutanazie
5798. Úvod do paliativní péče, hospicové hnutí, eutanázie
5799. ÚVOD DO PÉČE A KOMUNIKACE S UŽIVATELI SE SYNDROMEM DEMENCE
5800. Úvod do péče a komunikace s uživateli se syndromem demence
5801. Úvod do péče o klienta s demencí a její specifika
5802. Úvod do péče o klienty na pracovišti se zvláštním režimem
5803. Úvod do péče o klienty na pracovištích se zvláštním
5804. Úvod do péče o klienty s demencí pro pracovníky v sociálních službách
5805. Úvod do péče o klienty s demencí v zařízeních sociálních služeb
5806. Úvod do péče o klienty s Parkinsonovou nemocí
5807. Úvod do péče o klienty v domovech pro seniory se zvláštním režimem
5808. Úvod do péče o klienty v domovech se zvláštním režimem
5809. Úvod do péče o nemocné v terminálním stadiu
5810. Úvod do péče o osoby s demencí
5811. Úvod do péče o osoby s demencí v domácí péči
5812. Úvod do péče o osoby se zdravotním postižením
5813. Úvod do péče o umírajícího klienta
5814. Úvod do péče o uživatele po cévní mozkové příhodě
5815. Úvod do péče zaměřené na člověka
5816. Úvod do penitenciární psychologie a penologie
5817. Úvod do plánování služby
5818. Úvod do podnikání v sociálních službách
5819. Úvod do pomoci a kontroly v práci pracovníka v pomáhajících profesích, jako forma vztahu pracovníka a klienta
5820. Úvod do poradenského procesu v sociální práci
5821. Úvod do poradenství pro pozůstalé - o životě, umírání a truchlení
5822. Úvod do poradenství zaměřeného na řešení v rámci metod sociální práce
5823. Úvod do poruch autistického spektra /PAS/ a metody strukturovaného učení
5824. Úvod do poruch kvality života ve stáří a závislosti na návykových látkách
5825. Úvod do poruch osobnosti
5826. Úvod do poskytování první pomoci
5827. Úvod do použití reminiscenční terapie v denní praxi sociálních služeb
5828. Úvod do používání kompenzačních pomůcek v sociálních službách
5829. Úvod do pozitivní komunikace jako účinného nástroje jednání mezi lidmi
5830. ÚVOD DO PRÁCE KLÍČOVÝCH PRACOVNÍKŮ
5831. Úvod do práce klíčových pracovníků
5832. Úvod do práce s agresí klienta
5833. Úvod do práce s agresivním klientem
5834. Úvod do práce s časem v praxi sociální práce
5835. Úvod do práce s emocemi v pomáhajících profesích
5836. Úvod do práce s jedinci vykazujícími patologické jevy
5837. Úvod do práce s klientem s narušenou komunikační schopností
5838. Úvod do práce s klientem s rizikem chování
5839. Úvod do práce s klientem s rizikem v chování
5840. Úvod do práce s klienty s nízkofunkčním autismem
5841. Úvod do práce s neformálními pečovateli osob s Alzheimerovou nemocí
5842. Úvod do práce s rizikem JINAK
5843. Úvod do práce s rodinou v konfliktu
5844. Úvod do práce s rodinou v socialních službách
5845. Úvod do práce s rodinou z odlišného sociokulturního prostředí
5846. Úvod do práce s rodinou, jejímž členem je osoba se zdravotním postižením (OZP)
5847. Úvod do práce s traumatizovanou osobou v kontextu domácího a sexuálního násilí
5848. Úvod do práce s traumatizovanými klienty
5849. Úvod do práce se stresem v praxi sociální práce
5850. Úvod do práce se závislými klienty
5851. Úvod do práce v multismyslovém prostředí (Snoezelen)
5852. Úvod do pracovně-právní problematiky v sociálních službách
5853. Úvod do pracovního práva
5854. Úvod do pracovního práva pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb
5855. Úvod do pracovního práva pro vedoucí pracovníky sociálních služeb
5856. Úvod do práva sociální péče a zabezpečení
5857. Úvod do práva v sociální práci
5858. Úvod do právní problematiky v sociálních službách
5859. Úvod do právní úpravy civilních exekucí v České republice
5860. Úvod do právních aspektů poskytování sociálních služeb pro sociální a vedoucí pracovníky
5861. Úvod do praxe sexuální výchovy a osvěty osob s mentálním postižením I
5862. Úvod do praxe sexuální výchovy a osvěty osob s mentálním postižením II
5863. Úvod do preterapie
5864. Úvod do preterapie a jejího využití v sociálních službách
5865. Úvod do prevence stresu a syndromu vyhoření v sociálních službách
5866. Úvod do prevence stresu, syndromu vyhoření a deprese neboli jak použít supervizi v praxi.
5867. Úvod do prevence syndromu vyhoření
5868. Úvod do prevence syndromu vyhoření ? stres, adaptace a relaxace
5869. Úvod do prevence syndromu vyhoření pro pracovníky v sociálních službách
5870. Úvod do prevence týrání a zneužívání osob (pro pracovník y sociálních službách)
5871. Úvod do prevence týrání a zneužívání osob (pro sociální pracovníky)
5872. Úvod do prezentačních dovedností sociálních pracovníků
5873. Úvod do přímé práce s lidmi s autismem
5874. Úvod do principů a standardů činnosti Charity a jejich aktuální vývoj v sociálních, zdravotních a humanitárních službách
5875. Úvod do případové práce v sociálních službách - JINAK
5876. Úvod do případové sociální práce v kontextu jednání se zájemcem o sociální službu
5877. Úvod do případových konferencí a podpory motivace uživatele
5878. Úvod do přípravy projektů
5879. Úvod do přístupu k osobám omezeným ve svéprávnosti
5880. Úvod do přístupu Rodinných konferencí
5881. Úvod do problemaniky komunikačních dovedností v rámci práce v sociálních službách
5882. Úvod do problematiky - mobilita imobilních a částečně mobilních klientů v rámci poskytování sociálních služeb v domácím prostředí
5883. Úvod do problematiky - náročné situace a jejich řešení pro pracovníky v sociálních službách
5884. Úvod do problematiky - osoby s duševním onemocněním jako uživatelé pečovatelsky?ch služeb
5885. Úvod do problematiky - péče o osoby s Alzheimerovou chorobou a obdobnými degenerativními onemocněními v domácnosti
5886. ÚVOD DO PROBLEMATIKY AGRESE V RODINĚ
5887. Úvod do problematiky aktivizace imobilních klientů
5888. Úvod do problematiky aktivizace klientů v sociálních službách
5889. Úvod do problematiky aktivizace seniorů
5890. Úvod do problematiky aktivizace uživatelů a praktické nácviky
5891. Úvod do problematiky akutních stavů v rámci poskytnutí adekvátní pomoci uživatelům v sociálních službách.
5892. Úvod do problematiky alkoholismu a kombinovaných závislostí
5893. Úvod do problematiky alternativní a augmentativní komunikace a její praktické využití v sociálních službách
5894. Úvod do problematiky alternativních metod komunikace a smyslové stimulace uživatelů s PKF a demencí
5895. Úvod do problematiky alternativních technik stimulace uživatelů sociálních služeb
5896. Úvod do problematiky autismu pro sociální pracovníky
5897. Úvod do problematiky bezdomovectví
5898. Úvod do problematiky bezdomovectví jako sociálně patologického jevu
5899. Úvod do problematiky bolestí v zádech a předcházení pracovní neschopnosti pracovníků v sociálních službách
5900. Úvod do problematiky burn-out aneb bráníme se syndromu vyhoření
5901. Úvod do problematiky chování s rizikem u dětí a mládeže
5902. Úvod do problematiky CSA - sexuální zneužívání dětí a CAN
5903. Úvod do problematiky dávek a služeb v systému sociální ochrany v ČR
5904. Úvod do problematiky dávek pro osoby se zdravotním postižením
5905. Úvod do problematiky deliktního jednání při poskytování sociálních služeb
5906. Úvod do problematiky dětí s poruchou chování v kolektivu
5907. Úvod do problematiky dětských práv
5908. Úvod do problematiky diskriminace, týrání, zanedbávání a zneužívání seniorů a Ageismus
5909. Úvod do problematiky Dítě v rozvodové situaci
5910. Úvod do problematiky dluhové pasti
5911. Úvod do problematiky dluhového poradenství
5912. Úvod do problematiky dluhů
5913. Úvod do problematiky domácího násilí
5914. Úvod do problematiky domácího násilí a stalkingu
5915. Úvod do problematiky domácího násilí a stalkingu v praxi
5916. Úvod do problematiky domácího násilí na seniorech
5917. Úvod do problematiky domácího násilí pro pracovníky OSPOD
5918. Úvod do problematiky domácího násilí pro pracovníky sociálních služeb
5919. Úvod do problematiky domácího násilí, s důrazem na týrání a zneužívání seniorů
5920. Úvod do problematiky doprovázení a péče o umírající
5921. Úvod do problematiky doprovázení pěstounské rodiny
5922. Úvod do problematiky doprovázení umírajících
5923. Úvod do problematiky doprovázení umírajícího a
5924. Úvod do problematiky doprovázení umírajícího a pozůstalých
5925. Úvod do problematiky dospívání dětí v náhradní rodinné péči
5926. Úvod do problematiky duchovenské péče v sociálních službách
5927. Úvod do problematiky duševní hygieny pracovníků přímé péče v sociálních službách
5928. Úvod do problematiky duševní hygieny při výkonu práce v pomáhající profesi
5929. Úvod do problematiky duševní nemoci
5930. Úvod do problematiky duševní nemoci
5931. Úvod do problematiky duševních nemocí
5932. Úvod do problematiky duševního onemocnění
5933. Úvod do problematiky efektivní komunikace v sociálních službách
5934. Úvod do problematiky epilepsie
5935. Úvod do problematiky etiky a etických kodexů
5936. Úvod do problematiky etiky a lidských práv v sociálních službách
5937. Úvod do problematiky etiky pracovníka v sociálních službách
5938. Úvod do problematiky etiky v sociálních službách, syndromu vyhoření a jeho prevence
5939. Úvod do problematiky exekucí
5940. Úvod do problematiky hranic ve vztahu pracovník v pomáhající profesi a klient
5941. Úvod do problematiky hranice v práci s uživatelem sociální služby
5942. Úvod do problematiky hygienických zásad a prevence přenosu infekčních onemocnění
5943. Úvod do problematiky identity dítěte v náhradní rodinné péči
5944. Úvod do problematiky imobilního člověka v rámci pobytových a terénních sociálních služeb.
5945. Úvod do problematiky implementace doporučení inspekce
5946. Úvod do problematiky individuálního plánování
5947. Úvod do problematiky individuálního plánování a individuální práce s klientem
5948. Úvod do problematiky individuálního plánování a postavení klíčového pracovníka
5949. Úvod do problematiky individuálního plánování pro osoby s mentální retardací
5950. Úvod do problematiky individuálního plánování v pečovatelské službě
5951. Úvod do problematiky individuálního plánování v praxi včetně zaměření na ochranu uživatele
5952. Úvod do problematiky individuálního plánování v sociální práci s dítětem a rodinou
5953. Úvod do problematiky infekcí a hygienických rizik v sociálních službách
5954. Úvod do problematiky infekcí a MRSA v zařízeních sociálních služeb
5955. Úvod do problematiky inkontinence
5956. Úvod do problematiky insolvenčního řízení a oddlužení
5957. Úvod do problematiky integrace Romů cestou porozumění
5958. Úvod do problematiky Jak řídit svůj čas i život a udržet si elán
5959. Úvod do problematiky jednání s problémovými typy osob
5960. Úvod do problematiky jednání se zájemcem v sociální službě
5961. Úvod do problematiky jemné dotykové terapie - praktický seminář
5962. Úvod do problematiky kariérového poradenství pro sociální pracovníky
5963. Úvod do problematiky kariérového poradenství v oblasti sociálních služeb
5964. Úvod do problematiky každodenní péče o klienty s demencí
5965. Úvod do problematiky komerčního sexuálního zneužívání dítěte z pohledu sociální práce
5966. Úvod do problematiky komplexního vývojového traumatu
5967. Úvod do problematiky komunikace a umění naslouchat
5968. Úvod do problematiky komunikace s nespolupracujícím klientem
5969. Úvod do problematiky komunikace s uživatelem s duševním onemocněním
5970. Úvod do problematiky komunikace s uživatelem v seniorském věku
5971. Úvod do problematiky komunikace s uživateli s mentálním postižením
5972. Úvod do problematiky komunikačních dovedností v přímé práci s klientem
5973. Úvod do problematiky komunitního plánování v kontextu sociálních služeb
5974. Úvod do problematiky konfliktů a bezpečného zvládání agrese v sociálních službách
5975. Úvod do problematiky konfliktů v pracovním týmu
5976. Úvod do problematiky korupce a manipulace jako rizika z pohledu sociální práce
5977. Úvod do problematiky krize a práce s krizí
5978. Úvod do problematiky krizová intervence v praxi
5979. Úvod do problematiky krizové intervence
5980. Úvod do problematiky krizové intervence - pro sociální pracovníky
5981. Úvod do problematiky kvality v sociálních službách
5982. Úvod do problematiky kvality života klientů sociálních služeb
5983. Úvod do problematiky lidí s Parkinsonovou nemocí
5984. Úvod do problematiky lidských práv klientů sociálních služeb v kontextu standardu 2 a nového Občanského zákoníku
5985. Úvod do problematiky lidských práv v kontextu sociální práce
5986. Úvod do problematiky LTV v geriatrii při poskytování sociálních služeb
5987. Úvod do problematiky manažerských dovedností
5988. Úvod do problematiky manipulace
5989. Úvod do problematiky manipulace - jak se jí bránit
5990. Úvod do problematiky manipulace v mezilidské komunikaci
5991. Úvod do problematiky manipulace v pomáhajících profesích
5992. Úvod do problematiky mediace a probace v sociální práci
5993. Úvod do problematiky motivace a supervize v sociálních službách
5994. Úvod do problematiky motivace klientů s mentálním postižením v sociální službě
5995. Úvod do problematiky motivačních rozhovorů
5996. Úvod do problematiky náhradní rodinné péče
5997. Úvod do problematiky náhradní výchovy
5998. Úvod do problematiky násilí z nenávisti
5999. Úvod do problematiky nelegální migrace
6000. Úvod do problematiky neodkladných stavů u uživatelů sociálních služeb a poskytnutí první pomoci
6001. Úvod do problematiky nepojistných dávkových systémů
6002. Úvod do problematiky obchodování s lidmi
6003. Úvod do problematiky ochrany lidských práv osob a střetů zájmů v praxi sociálních služeb
6004. Úvod do problematiky ochrany práv a svobod uživatelů sociálních služeb
6005. Úvod do problematiky ochrany práv osob při poskytování sociálních služeb
6006. Úvod do problematiky ochrany seniorů před zneužíváním neetickými a nezákonnými praktikami
6007. Úvod do problematiky okruhu oprávněných osob ve vztahu k nepojistným dávkovým systémům a právu EU
6008. Úvod do problematiky opatření omezujících pohyb osob ( dle §89 zákona č. 108/2006 Sb.)
6009. Úvod do problematiky opatrovnictví
6010. Úvod do problematiky opatrovnictví a zásahů do způsobilosti k právním úkonům
6011. Úvod do problematiky opatrovnictví u nezletilých cizinců bez doprovodu v České republice
6012. Úvod do problematiky opatrovnictví v sociální
6013. Úvod do problematiky osobní asistence u nesoběstačných seniorů v domácím prostředí
6014. Úvod do problematiky paliativní péče, hospicového hnutí, eutanázie
6015. Úvod do problematiky PAS
6016. Úvod do problematiky patologického hráčství - gambling
6017. Úvod do problematiky péče o chronickou ránu pro pracovníky v přímé péči
6018. Úvod do problematiky péče o inkontinentního klienta v zařízení sociálních služeb
6019. Úvod do problematiky péče o inkontinentního uživatele
6020. Úvod do problematiky péče o klienty s demencí
6021. Úvod do problematiky péče o klienty s mentální retardací a autismem
6022. Úvod do problematiky péče o klienty sociálních služeb s onemocněním demence
6023. Úvod do problematiky péče o osoby se zdravotním postižením
6024. Úvod do problematiky péče o pečující
6025. Úvod do problematiky péče o pozůstalé
6026. Úvod do problematiky péče o seniory
6027. Úvod do problematiky péče o seniory a zdravotně postižené z psychologického hlediska
6028. Úvod do problematiky péče o seniory v domácích podmínkách
6029. Úvod do problematiky péče o umírající
6030. Úvod do problematiky péče o umírajícího člověka v rámci sociálních služeb
6031. Úvod do problematiky péče o zdravotně znevýhodněné osoby
6032. Úvod do problematiky péče v domovech se zvláštním režimem
6033. Úvod do problematiky pečovatelských úkonů v paliativní péči
6034. Úvod do problematiky personálního a organizačního zajištění sociální služby - standardy kvality č. 9 a 10
6035. Úvod do problematiky personálního a organizačního zajištění sociální služby ? standardy kvality č. 9 a 10
6036. Úvod do problematiky pěstounské péče na přechodnou dobu - pěstounská péče na přechodnou dobu v praxi.
6037. Úvod do problematiky plánování služby pro klíčové pracovníky-individuální plánování
6038. Úvod do problematiky podpory vývoje dítěte s postižením v pěstounské rodině
6039. Úvod do problematiky polohování
6040. Úvod do problematiky porozumění uživateli s Alzheimerovou nemocí
6041. Úvod do problematiky poruch autistického spektra
6042. Úvod do problematiky poruch chování dětí
6043. Úvod do problematiky poruch kognitivních funkcí a demence
6044. Úvod do problematiky poruch kognitivních funkcí a demencí
6045. Úvod do problematiky poruch příjmu potravy
6046. Úvod do problematiky poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách
6047. Úvod do problematiky poskytování sociálních služeb osobám se zrakovým a vícečetným postižením
6048. Úvod do problematiky potřeb dítěte a jejich naplnění
6049. ÚVOD DO PROBLEMATIKY POTŘEB SENIORŮ
6050. Úvod do problematiky potřeb seniorů
6051. Úvod do problematiky PR a fundraisingu
6052. Úvod do problematiky práce klíčových pracovníků
6053. Úvod do problematiky práce s klientem s rizikem v chování
6054. Úvod do problematiky práce s konfliktním klientem
6055. Úvod do problematiky práce s lidmi - umění vedení rozhovoru
6056. Úvod do problematiky práce s nespolupracujícími klienty
6057. Úvod do problematiky práce s osobami bez přístřeší
6058. Úvod do problematiky práce s pozůstalými a truchlícími - smrt blízkého
6059. Úvod do problematiky práce s rizikovým uživatelem sociálních služeb
6060. Úvod do problematiky práce s rodiči
6061. Úvod do problematiky práce s truchlícími a pozůstalými - smrt blízkého
6062. Úvod do problematiky práce se stresem a syndromu vyhoření
6063. Úvod do problematiky pracovního práva
6064. Úvod do problematiky pracovního práva pro pracovníky v sociální oblasti
6065. Úvod do problematiky práv a povinností cizinců s různými typy pobytu na území ČR
6066. Úvod do problematiky práv uživatelů sociálních služeb
6067. Úvod do problematiky přechodu dítěte při změně výchovného prostředí
6068. Úvod do problematiky prevence a péče o klienty s kožními chorobami, defekty a parazity
6069. Úvod do problematiky prevence stresu a syndromu vyhoření
6070. Úvod do problematiky prevence syndromu vyhoření
6071. Úvod do problematiky prevence týrání a zneužívání osob
6072. Úvod do problematiky prevence týrání a zneužívání osob, kterým je poskytována sociální služba
6073. Úvod do problematiky prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
6074. Úvod do problematiky prevence týrání a zneužívání seniorů v sociálních službách
6075. Úvod do problematiky prezentačních dovedností
6076. Úvod do problematiky prezentačních dovedností pro vedoucí pracovníky v sociálních službách
6077. Úvod do problematiky prezentačních dovedností v sociálních službách
6078. Úvod do problematiky příbuzenské pěstounské péče
6079. Úvod do problematiky přiměřeného sebeprosazení, hranice v pomáhajících profesích
6080. Úvod do problematiky případové konference
6081. Úvod do problematiky případové konference
6082. Úvod do problematiky přípravy na inspekci v zařízení sociálních služeb
6083. Úvod do problematiky příspěvku na péči
6084. Úvod do problematiky profesní etikety
6085. Úvod do problematiky projektového řízení a strategického plánování
6086. Úvod do problematiky prokrastinace v pomáhajících profesích
6087. Úvod do problematiky propuštění z výkonu trestu odnětí svobody u osob se závislostním chováním
6088. Úvod do problematiky první pomoci v sociálních službách
6089. Úvod do problematiky psychiatrického minima
6090. Úvod do problematiky psychických poruch a problémů pro pracovníky sociálních služeb
6091. Úvod do problematiky psychohygieny
6092. Úvod do problematiky psychohygieny a syndromu vyhoření
6093. Úvod do problematiky psychohygieny při poskytování sociální služby
6094. Úvod do problematiky psychohygieny v práci
6095. Úvod do problematiky public relations pro pracovníky v sociálních službách
6096. Úvod do problematiky rehabilitačního ošetřovatelství
6097. Úvod do problematiky reminiscence jako součást péče o seniory
6098. Úvod do problematiky řešení konfliktních situací
6099. Úvod do problematiky řešení konfliktů a vyjednávání
6100. Úvod do problematiky řešení konfliktů a vyjednávání se zaměřením na praxi
6101. Úvod do problematiky řešení konfliktů a vyjednávání se zaměřením na praxio
6102. Úvod do problematiky resocializace mladistvých v ústavních zařízeních a po ukončení ústavní léčby
6103. Úvod do problematiky restriktivních opatření
6104. Úvod do problematiky restriktivních opatření v sociálních službách
6105. Úvod do problematiky restriktivního opatření
6106. Úvod do problematiky rodin a jednotlivců v hmotné nouzi
6107. Úvod do problematiky role a osobnost sociálního pracovníka
6108. Úvod do problematiky role klíčového pracovníka
6109. ÚVOD DO PROBLEMATIKY SANACE RODINY
6110. Úvod do problematiky sebepoškozování a sebevražedného chování.
6111. Úvod do problematiky sebevražedného jednání u klienta v sociálních službách
6112. Úvod do problematiky seniora jako oběti
6113. Úvod do problematiky seniorského věku a geronto oblek
6114. Úvod do problematiky sexuality lidí s duševním onemocněním
6115. Úvod do problematiky sexuality lidí s mentálním postižením
6116. Úvod do problematiky sexuality uživatelů sociálních služeb
6117. Úvod do problematiky sexuality v zařízení poskytujících službu lidem s mentálním
6118. Úvod do problematiky šikany a kyberšikany u dětí a mladistvých
6119. Úvod do problematiky šikany v zařízeních sociálních služeb
6120. Úvod do problematiky sluchového postižení
6121. Úvod do problematiky sluchového postižení
6122. Úvod do problematiky smrti a umírání
6123. Úvod do problematiky smrti a umírání pro pracovníky v oblasti sociálních služeb
6124. Úvod do problematiky soběstačnosti a prevence pádů u seniorů
6125. Úvod do problematiky sociálně patologických jevů, syndrom CAN
6126. Úvod do problematiky sociálně právní ochrany
6127. Úvod do problematiky sociálně právního minima
6128. Úvod do problematiky sociální a zdravotní legislativy
6129. Úvod do problematiky sociální práce
6130. Úvod do problematiky sociální práce s handicapovanými jedinci
6131. Úvod do problematiky sociální práce s rodinou
6132. Úvod do problematiky sociální práce se seniory
6133. Úvod do problematiky sociálních dávek.
6134. Úvod do problematiky speciálních technik sociální práce
6135. Úvod do problematiky specifické péče o ležícího člověka v rámci pobytových nebo terénních sociálních služeb
6136. Úvod do problematiky specifických komunikačních technik u klientů s PAS
6137. Úvod do problematiky specifických potřeb osob seniorského věku
6138. Úvod do problematiky specifických potřeb osob v seniorském věku
6139. Úvod do problematiky specifických potřeb seniorů
6140. Úvod do problematiky spirituální péče o umírající v zařízeních sociální péče
6141. Úvod do problematiky Správního řádu a specifik řízení u nepojistných sociálních dávek
6142. Úvod do problematiky správního řízení a specifika řízení u nepojistných sociálních dávek
6143. Úvod do problematiky SQSS č. 1 - 15
6144. Úvod do problematiky standardu 9, 10
6145. Úvod do problematiky standardu č. 9, 10
6146. Úvod do problematiky standardů kvality sociálně-právní ochrany
6147. Úvod do problematiky standardů kvality sociálních služeb
6148. Úvod do problematiky standardů kvality sociálních služeb a jejich naplňování v rámci vybraného druhu služby, včetně konzultace, a jejich aplikace
6149. Úvod do problematiky standardů kvality v sociálních službách
6150. Úvod do problematiky stárnutí a koncept důstojného stáří
6151. Úvod do problematiky stárnutí a stáří
6152. Úvod do problematiky státní sociální podpory.
6153. Úvod do problematiky stresu a jeho prevence v práci s klientem v sociálních službách
6154. Úvod do problematiky stresu a vybraných relaxačních technik
6155. Úvod do problematiky supervize
6156. Úvod do problematiky supervize a intervize využitelné v praxi pracovníků sociálních služeb
6157. Úvod do problematiky supervize jako nástroje k profesionálnímu pomáhání
6158. Úvod do problematiky supervize v sociální práci
6159. Úvod do problematiky supervize v sociálních službách
6160. Úvod do problematiky syndromu CAN
6161. Úvod do problematiky syndromu CSA - sexuální zneužívání dítěte a CAN
6162. Úvod do problematiky syndromu týraného a zneužívaného dítěte
6163. Úvod do problematiky syndromu vyhoření a sebepoznání
6164. Úvod do problematiky syndromu vyhoření pro pracovníky v sociálních službách
6165. Úvod do problematiky syndromu vyhoření u pomáhajících profesích
6166. Úvod do problematiky systému podpory pro osoby se zdravotním postižením
6167. Úvod do problematiky technik zjišťování potřeb u klientů s poruchou komunikace
6168. Úvod do problematiky technik zjišťování potřeb u nekomunikujících klientů
6169. Úvod do problematiky timemanagementu
6170. Úvod do problematiky transformace pobytových sociálních služeb
6171. Úvod do problematiky trénování paměti (aktivizace klienta)
6172. Úvod do problematiky trestní odpovědnosti mládeže a trestných činů proti rodině a dětem ve světle aktuálních změn trestního a soukromého práva
6173. Úvod do problematiky trestního práva
6174. Úvod do problematiky trestního řízení v kontextu domácího násilí
6175. Úvod do problematiky týmové práce a spolupráce
6176. Úvod do problematiky typologie klientů a ovládacích strategií
6177. Úvod do problematiky týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte
6178. Úvod do problematiky týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
6179. Úvod do problematiky týrání a zneužívání seniorů - prevence jejich diskriminace ČR
6180. Úvod do problematiky týrání a zneužívání z pohledu pracovníka v sociálních službách
6181. Úvod do problematiky umírání a smrti v práci poskytovatelů sociálních služeb
6182. Úvod do problematiky umírání a smrti v zařízeních sociální péče
6183. Úvod do problematiky uplatnění alternativní komunikace v praxi
6184. Úvod do problematiky Ústavy ČR a Listiny základních lidských práv a svobod
6185. Úvod do problematiky vedení a motivace lidí
6186. Úvod do problematiky vedení a motivace pracovníků sociálních služeb
6187. Úvod do problematiky vedení rozhovoru, aktivní naslouchání
6188. Úvod do problematiky vedení týmu v rámci sociální oblasti
6189. Úvod do problematiky výchovy v zařízeních sociální péče
6190. Úvod do problematiky vyjednávání a mediace v terénní práci pracovníka v sociálních službách
6191. Úvod do problematiky výkonu opatrovnictví osobám s omezenou svéprávností dle nového občanského zákoníku
6192. Úvod do problematiky výkonu veřejného opatrovnictví, veřejný opatrovník a sociální práce, základní informace
6193. Úvod do problematiky vytváření profesionálního vztahu s klientem aneb umění mlčet a mluvit. Umíte to?
6194. Úvod do problematiky využití asistivních technologií při poskytování sociálních služeb
6195. Úvod do problematiky využití augmentativní a alternativní komunikace
6196. Úvod do problematiky využití PC v alternativní a augmentativní komunikaci
6197. Úvod do problematiky využívání prvků bazální stimulace a nástrojů alternativní a augmentativní komunikace při poskytování osobní asistence lidem s tělesným a kombinovaným postižením
6198. Úvod do problematiky vztahové vazby (attachmentu) - zážitkový seminář
6199. Úvod do problematiky vztahu pečujícího personálu a klienta v sociálních službách
6200. Úvod do problematiky základů spisové služby a archivnictví
6201. Úvod do problematiky zákona o obětech trestné činnosti pro sociální pracovníky
6202. Úvod do problematiky zákona o pomoci v hmotné nouzi
6203. Úvod do problematiky zákona o sociálních službách
6204. Úvod do problematiky Zákona o sociálních službách a související právní předpisy
6205. Úvod do problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením pro pracovníky v sociální oblasti
6206. Úvod do problematiky zanedbávaného dítěte
6207. Úvod do problematiky zapojování dětí do rozhodování v rámci SPOD - přímá práce s dětmi.
6208. Úvod do problematiky závislostí a možností prevence
6209. Úvod do problematiky závislostí u uživatelů sociálních služeb
6210. Úvod do problematiky zdraví a nemoci v kontextu sociálních služeb
6211. Úvod do problematiky zdravotního postižení (sluchové zrakové, tělesné, mentální a kombinované) z hlediska přímé péče o uživatele sociální služby
6212. Úvod do problematiky zjišťování potřeb nekomunikujícího klienta a vytváření individuálních plánů
6213. Úvod do problematiky zjišťování potřeb u nekomunikujících klientů a vytváření individuálních plánů
6214. Úvod do problematiky zpracování metodik, vnitřních směrnic a standardů kvality sociálních služeb organizace
6215. Úvod do problematiky zvládání jednání osob, kterým je poskytována sociální služba
6216. Úvod do problematiky zvládání obtížných komunikačních situací
6217. Úvod do problematiky zvyšování kvality sociální služby
6218. Úvod do problematiky: Oběti seniorského věku - kurz pro pracovníky sociálních služeb
6219. Úvod do procesního řízení pro řídící a vedoucí pracovníky v sociálních službách
6220. Úvod do profesionální komunikace pro sociální pracovníky
6221. Úvod do profesionální zooterapie v sociální práci
6222. Úvod do profesionálních způsobů práce a přístupu ke klientovi v sociálních službách
6223. Úvod do první pomoci
6224. Úvod do první pomoci při šikanování v pomáhajících profesích
6225. Úvod do psychiatrického minima v profesi sociálního pracovníka
6226. Úvod do psychiatrie a problematiky psychofarmak, duální diagnózy
6227. Úvod do psychohygieny a syndromu vyhoření
6228. Úvod do psychohygieny a syndromu vyhoření v pomáhajících profesích
6229. ÚVOD DO PSYCHOHYGIENY PRO PRACOVNÍKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH
6230. Úvod do psychohygieny pro pracovníky v pomáhajících profesích
6231. Úvod do psychohygieny pro sociální pracovníky a pro vedoucí pracovníky sociálních služeb, prevence syndromu
6232. Úvod do psychologie handicapu
6233. Úvod do psychologie osobnosti se zaměřením na sociální služby
6234. Úvod do psychologie osobnosti, schopnost definovat a prosadit své potřeby
6235. Úvod do psychologie stáří
6236. Úvod do psychologie stárnutí a zjišťování potřeb seniorů
6237. Úvod do psychologie stárnutí, stáří
6238. Úvod do psychologie v přímé praxi s klientem
6239. Úvod do psychologie, psychopatologie
6240. Úvod do psychopatologie l. - dítě jako oběť
6241. Úvod do psychopatologie ll. - Problematické dítě
6242. Úvod do psychopatologie při práci s dětským a mladistvým uživatelem při výkonu sociální služby
6243. Úvod do psychosociální rehabilitace
6244. Úvod do psychosomatiky na psychodynamických základech
6245. Úvod do Public relations v sociálních službách
6246. Úvod do raného traumatu a deprivace
6247. Úvod do Recovery
6248. Úvod do relaxačních technik
6249. Úvod do reminiscence
6250. Úvod do reminiscence a péče o seniora s využitím poznání jeho minulosti a vzpomínek
6251. Úvod do reminiscence pro pomáhající profese
6252. Úvod do řešení a řízení problémových a konfliktních situací v sociálních službách pro vedoucí pracovníky
6253. Úvod do řešení konfliktu
6254. Úvod do řešení konfliktů a sporů v sociálních službách
6255. ÚVOD DO ŘEŠENÍ SITUACÍ SOUVISEJÍCÍCH S PROBLÉMOVÝM CHOVÁNÍM UŽIVATELE SOCIÁLNÍ SLUŽBY
6256. Úvod do řešení situací souvisejících s problémovým chováním uživatele sociální služby
6257. Úvod do řízení a supervize
6258. Úvod do řízení a supervize v sociálních službách
6259. Úvod do řízení kvality
6260. Úvod do řízení kvality prostřednictvím procesů - jak na to (praktické zkušenosti)
6261. Úvod do řízení lidských zdrojů
6262. Úvod do řízení podle kompetencí
6263. Úvod do řízení pracovního výkonu podřízeného a vedení hodnotícího pohovoru
6264. Úvod do řízení změn v sociální službě
6265. Úvod do řízení změny v organizaci poskytující sociální služby - Jak prosazovat změny a pracovat s odporem zaměstnanců
6266. ÚVOD DO ŘÍZENÍ ZMĚNY V ORGANIZACI POSKYTUJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ? Jak prosazovat změny a pracovat s odporem zaměstnanců
6267. Úvod do rodinné politiky a sociálně-právní ochrany dětí
6268. Úvod do rodinného poradenství v sociální práci
6269. Úvod do rodinného poradenství v sociální práci
6270. Úvod do rodinného příslušenství
6271. Úvod do rožnovského přístupu v arteterapii
6272. Úvod do sanace rodiny
6273. Úvod do sebekoučování a seberozvoje pro pracovníky v oblasti sociální práce
6274. Úvod do sebepéče pečujících v sociálních službách
6275. Úvod do sebezkušenosti pro pomáhající profese
6276. Úvod do sebezkušenostního výcviku I.
6277. Úvod do sebezkušenostního výcviku II.
6278. Úvod do senzorické integrace pro pomáhající profese v sociálních službách
6279. Úvod do šetrné sebeobrany
6280. Úvod do sexuální výchovy a osvěty u osob s mentálním postižením
6281. Úvod do sexuální výchovy a osvěty u osob s mentálním postižením I
6282. Úvod do sexuální výchovy a osvěty u osob s mentálním postižením II
6283. Úvod do skupinové supervize jako nástroje řízení kvality sociálních služeb
6284. Úvod do sociálně právní ochrany dětí
6285. Úvod do sociálně právní problematiky v oblasti poskytování sociálních služeb
6286. Úvod do sociálně právní problematiky v oblasti poskytování sociálních služeb
6287. Úvod do sociálně právního minima
6288. Úvod do sociálně právního minima pro pečovatelky a pečovatele
6289. Úvod do sociálně-právního minima pro oblast náhradní rodinné péče
6290. Úvod do sociální interakce v práci pomáhajícího pracovníka
6291. Úvod do sociální komunikace, vedení rozhovoru, problémový klient
6292. Úvod do sociální patologie
6293. Úvod do sociální politiky
6294. Úvod do sociální práce a její metody (16)
6295. Úvod do sociální práce a resocializace pachatele domácího násilí
6296. Úvod do sociální práce s pěstounskými rodinami
6297. Úvod do sociální práce s rodinami ohroženými sociálním vyloučením
6298. Úvod do sociální práce s uživateli bez přístřeší
6299. Úvod do sociální práce s uživateli ohroženými závislostmi
6300. Úvod do sociální práce se skupinou
6301. Úvod do sociální práce se starými občany
6302. Úvod do sociální práce v oblasti sporů rodičů o nezletilé děti
6303. Úvod do sociální práce v terénu - metodika sociálního šetření
6304. Úvod do sociální problematiky - struktura, legislativa, supervize, relaxace v pomáhajících profesích
6305. Úvod do sociální psychologie pro pomáhající profese
6306. Úvod do sociální rehabilitace v práci s uživatelem sociální služby
6307. ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ
6308. Úvod do sociálního podnikání
6309. Úvod do sociálního podnikání v sociální práci
6310. Úvod do sociálního práva
6311. Úvod do sociálního zabezpečení České republiky
6312. Úvod do sociálního zabezpečení v ČR a související předpisy
6313. Úvod do sociálního zemědělství
6314. Úvod do socioterapie
6315. Úvod do speciální psychiatrie se zaměřením na sociální služby
6316. Úvod do speciální psychopatologie
6317. Úvod do speciálních technik komunikace s dítětem
6318. Úvod do speciálních technik komunikace s dítětem
6319. Úvod do speciálních technik komunikace s dítětem se zaměřením na techniky příběhů a kresby
6320. Úvod do speciálních technik sociální práce s rodinami s dětmi
6321. Úvod do speciálních technik sociální terapie
6322. Úvod do specifik a možností sociální práce s pachateli trestné činnosti
6323. Úvod do specifik doprovázení pěstounských rodin
6324. Úvod do specifik komunikace s lidmi s mentálním
6325. Úvod do specifik komunikace se seniory
6326. Úvod do specifik péče o seniory v sociálních službách
6327. Úvod do specifik práce s dětmi ve věku 6 - 12 let v období rozpadu rodiny
6328. Úvod do specifik práce s lidmi s mentálním postižením
6329. Úvod do specifik práce s problémovým uživatelem s mentálním postižením
6330. Úvod do specifik přístupu ke klientovi s projevy duševního onemocnění
6331. Úvod do specifik sociální práce s traumatizovanými klienty
6332. Úvod do specifik sociální práce s uživateli drog
6333. Úvod do specifik vývoje dítěte v náhradní rodinné péči
6334. Úvod do spirituální péče o umírající v domovech pro seniory
6335. Úvod do spolupráce s rodinnými příslušníky uživatelů sociálních služeb při řešení nepříznivé sociální situace
6336. Úvod do spolupráce s rodinou a rodinnými příslušníky
6337. Úvod do správního řádu pro praxi v sociálních službách
6338. Úvod do správního řízení a předpisů v sociální oblasti
6339. Úvod do správního řízení v oblasti SPOD
6340. Úvod do standardizace kvality sociálně-právní ochrany dětí
6341. Úvod do standardů kvality č. 3 a 4 - Jednání se zájemcem o sociální službu; Smlouva o poskytnutí sociální služby
6342. Úvod do standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí - principy zpracování dokumentace a metody zavádění do praxe
6343. Úvod do standardů kvality sociálních služeb
6344. Úvod do standardů kvality sociálních služeb a jejich smysl
6345. Úvod do standardu kvality sociálních služeb číslo 1, 2, 7 a 14
6346. Úvod do standardů kvality sociálních služeb, aneb Dělat standardy pro inspekci, nebo pro sebe?
6347. Úvod do standardů kvality sociálních služeb: myšlení zaměřené na člověka
6348. Úvod do standardů kvality v pečovatelské službě
6349. Úvod do standardů kvality v pečovatelských službách
6350. Úvod do standardů kvality v sociálních službách
6351. Úvod do standardů kvality v sociálních službách - křížem krážem
6352. ÚVOD DO STANDARDŮ KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - STANDARDY KŘÍŽEM KRÁŽEM
6353. Úvod do standardů kvality v sociálních službách ? standardy křížem krážem
6354. Úvod do standardů kvality v sociálních službách pro pracovníky přímé obslužné péče
6355. Úvod do standardů sociálních služeb
6356. Úvod do stařecké, Alzheimerovy demence a ostatních typů demencí
6357. Úvod do stimulačních metod pro pracovníky v přímé péči
6358. Úvod do strategického managementu
6359. Úvod do strategického řízení a plánování v sociálních službách
6360. Úvod do stravování seniorů
6361. Úvod do struktury a legislativy v sociální oblasti
6362. Úvod do studia managementu
6363. Úvod do studia metod sociální práce
6364. ÚVOD DO SUPERVIZE
6365. Úvod do supervize
6366. ÚVOD DO SUPERVIZE A INTERVIZE a možnosti jejich využití v sociální práci
6367. Úvod do supervize a intervize a možnosti jejich využití v sociální práci
6368. Úvod do supervize I.
6369. Úvod do supervize II.
6370. Úvod do supervize III.
6371. Úvod do supervize pro pracovníky v sociálních službách
6372. Úvod do supervize pro vedoucí pracovníky
6373. Úvod do supervize v pomáhajících profesích
6374. Úvod do supervize v pomáhajících profesích (24)
6375. Úvod do supervize v práci pracovníka pomáhajících profesí
6376. Úvod do supervize v sociální práci
6377. ÚVOD DO SUPERVIZE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
6378. Úvod do supervize v sociálních službách
6379. Úvod do syndrom vyhoření při práci s klientem v sociálních službách
6380. Úvod do syndromu vyhoření
6381. Úvod do systemické muzikoterapie+imaginativní techniky, jejich výklad a práce s nimi
6382. Úvod do systemické práce s páry a rodinami
6383. Úvod do systemické práce s páry a s rodinami
6384. Úvod do systemického reflektování
6385. Úvod do systému Body - Mind Centering a jeho využití při práci s dětmi s postižením
6386. Úvod do systému managementu kvality sociálních služeb
6387. Úvod do systému řízení vnitřních předpisů a vedení dokumentace o poskytování sociální služby
6388. Úvod do systému služeb podpory pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením
6389. Úvod do systému sociálních služeb
6390. Úvod do systému sociálního pojištění
6391. Úvod do tanečně pohybové terapie a švédské metody muzikoterapie, zaměřené na stimulaci funkcí lidského těla (FMT)
6392. Úvod do taneční terapie
6393. Úvod do telefonické krizové intervence
6394. ÚVOD DO TEMATIKY AKTIVIZACE SENIORŮ V ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
6395. Úvod do tematiky aktivizace seniorů v zařízeních sociálních služeb
6396. ÚVOD DO TEMATIKY STŘETŮ ZÁJMŮ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A OPATŘENÍ OMEZUJÍCÍ POHYB OSOB
6397. Úvod do tematiky střetu zájmů v oblasti poskytování sociálních služeb a opatření omezující pohyb osob
6398. Úvod do tématu agresivity a sexuality dětí se ZP
6399. Úvod do tématu etika a etické kodexy v sociální práci
6400. Úvod do tématu Romské dítě v náhradní rodině v kontextu romské kultury
6401. Úvod do teorie a metod sociální práce
6402. Úvod do teorie komunikace
6403. Úvod do teorie vztahové vazby
6404. Úvod do terapeutické činnosti - Focusing
6405. Úvod do terapie hrou
6406. Úvod do time managementu v sociálních službách
6407. Úvod do time managementu v sociálních službách
6408. Úvod do transakční analýzy pro poradenské pracovníky
6409. Úvod do transformace pro pracovníky v přímé péči
6410. Úvod do trénování paměti
6411. Úvod do trénování paměti u seniorů
6412. Úvod do typologie osobnosti pracovníka a klienta v praxi sociální práce s ohledem na vzájemnou interakci
6413. Úvod do účinné motivace klienta jako základního předpokladu změny
6414. Úvod do umění vedení rozhovoru v pomáhajících profesích
6415. Úvod do vedení dokumentace, vyřizování stížností
6416. Úvod do vedení motivačního rozhovoru
6417. Úvod do vedení poradenských rozhovorů s dětmi a mládeží
6418. Úvod do verbální a neverbální komunikace
6419. Úvod do veřejného opatrovnictví
6420. Úvod do veřejného opatrovnictví v praxi sociálního pracovníka
6421. Úvod do viktimologie
6422. Úvod do volnočasových aktivit pro seniory žijící v pobytové sociální službě
6423. Úvod do výchovy předškolního dítěte s PAS
6424. Úvod do vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny
6425. Úvod do vyjednávání pro vedoucí pracovníky v sociálních službách
6426. Úvod do využití koučovacích dovedností v rozvojovém rozhovoru s klientem
6427. Úvod do využití literatury při péči o osoby s emocionálními a vážnými psychickými problémy
6428. Úvod do využití muzikoterapie jako aktivizační techniky v sociální práci s romskou mládeží
6429. Úvod do využití muzikoterapie v oblasti sociálních služeb
6430. Úvod do využití technik Modelu růstu v sociální práci
6431. Úvod do výživy seniorů
6432. Úvod do vzdělávání pracovníků v sociálních službách dle požadavků zákona
6433. Úvod do vzpomínkových aktivit
6434. Úvod do zahradní terapie
6435. Úvod do základů komunikace s konfliktním klientem
6436. Úvod do základů psychopatologie v sociální práci
6437. Úvod do základů sociální patologie
6438. Úvod do zákona o sociálních službách
6439. Úvod do zákona o sociálních službách a jeho aplikace v praxi
6440. Úvod do Zákona o sociálních službách a ukotvení standardů kvality
6441. Úvod do zákona o sociálních službách pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb
6442. Úvod do zákona o sociálních službách, jeho novelizace
6443. Úvod do zákonů a předpisů sociálního zabezpečení
6444. Úvod do zákonů a předpisů v sociální oblasti
6445. Úvod do zaměstnávání osob se zdravotním postižením
6446. Úvod do zásad práce s dítětem včetně specifik v komunikaci
6447. Úvod do zážitkové pedagogiky a týmové spolupráce
6448. Úvod do zdravotní gramotnosti a výcvik v krátkých intervencích pro pracovníky v sociálních službách
6449. Úvod do zdravotních nauk
6450. Úvod do zdravotních rizik v profesi sociálního pracovníka
6451. Úvod do zdravotního postižení klientů v sociálních službách
6452. Úvod do zdravotního postižení klientů v sociálních službách
6453. Úvod do znalosti práva při výkonu sociální práce
6454. Úvod do způsobu uzavíraní smluv o poskytování sociální služby ve službách sociální péče
6455. Úvod do zvládání asertivity a obrany proti manipulativním technikám
6456. Úvod do zvládání manipulace a lži v sociálních službách a sociální práci
6457. Úvod do zvládání obtížných komunikačních situací při práci s klientem služby
6458. Úvod do zvládání obtížných komunikačních situací při práci s klienty
6459. Úvod do zvládání vybraných rizikových situací v praxi sociálního pracovníka
6460. Úvod ergoterapie u klientů seniorského věku v zařízeních sociálních služeb
6461. Úvod k aktivizačním programům
6462. Úvod k Individuálnímu plánování - základy prevence vzniku závislosti osob na sociální
6463. Úvod k Individuálnímu plánování - základy prevence vzniku závislosti osob na sociální
6464. Úvod k individuálnímu plánování v přímé péči
6465. Úvod k syndromu vyhoření a supervizi
6466. Úvod k týmové práci a spolupráci
6467. Úvod k zásadám efektivní komunikace
6468. Úvod ke zdravému životnímu stylu
6469. Úvod od deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb
6470. Úvod od individuálního plánování v službách sociální péče
6471. Úvod od krizové intervence
6472. Úvod od prevence stresu, syndromu vyhoření a deprese neboli jak použít supervizi v praxi.
6473. Úvod od problematiky alkoholismu a kombinovaných závislostí
6474. Úvod pro problematiky demence - pomoc klientům sociální služby a jejich pečujícím
6475. Úvod sociálního zemědělství
6476. Úvodní informace k zákonu o sociálních službách
6477. Úvodní kurz videotréninku interakcí
6478. Úvodní seznámení s problematikou standardů kvality sociálních služeb
6479. Uvolnění napětí a využití relaxačních technik při práci s klientem
6480. Uzavírání smluv s klienty
6481. Užitek spolupráce
6482. Uživatel drog jako klient sociálního pracovníka
6483. Uživatel drog v síti sociálních služeb - vhled do problematiky a práce s uživatelem návykových látek
6484. Uživatel drog v síti sociálních služeb ? úvod do problematiky a práce s uživatelem návykových látek
6485. Uživatel sociální služby jako součást rodiny - uvedení do problematiky
6486. Uživatel sociálních služeb jako násilná osoba
6487. Úzkost a jak ji zvládat - podněty k sebereflexi v pomáhajících profesích
6488. Úzkost a úzkostné poruchy v našem životě a v životě našich klientů
6489. Úzkostné a psychosomatické poruchy u dětí a mladistvých
6490. Úzkostný a obtížně adaptovatelný klient v sociálních službách
6491. V pasti dluhů - jak pomoci klientovi v dluzích
6492. V pasti dluhů ? jak pomoci klientovi v dluzích
6493. Vademecum sociálního pracovníka
6494. Validace podle Naomi Feil
6495. Validace podle Naomi Feil I.
6496. VALIDACE PODLE NAOMI FEIL I. A II. - KOMUNIKACE S KLIENTY S DEMENCÍ
6497. Validace podle Naomi Feil II.
6498. Validace podle Naomi Feil? , II, část
6499. Validace podle Naomi Feil? I. část
6500. Validace podle Naomi Feilové - úvod do problematiky
6501. Validace podle Naomi Feilové II
6502. Validace? podle Naomi Fiel I.
6503. Validace? podle Naomi Fiel II.
6504. Variabilita přístupu ke klientovi
6505. Vaše dítě v pěstounské péči se setkává s vlastní rodinou - úvod do problematiky
6506. Vážně míněný nesouhlas a detence v sociálních službách z pohledu sociálních služeb i opatrovníka (při přijetí, v průběhu i při ukončování sociální služby)
6507. Vedení a budování týmu, týmová spolupráce
6508. Vedení a budování týmu, týmová spolupráce v sociálních službách
6509. Vedení a motivace zaměstnanců
6510. VEDENÍ A MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, MODERNÍ METODY VEDENÍ
6511. Vedení a řízení času jako jeden z faktorů sebekontroly
6512. Vedení a řízení lidí v sociálních službách
6513. Vedení a řízení pracovníků v sociálních službách
6514. Vedení dokumentace v sociálních službách
6515. Vedení dokumentace, vyřizování stížností
6516. Vedení efektivních porad
6517. Vedení klientské a manažerské dokumentace v sociálních službách
6518. Vedení lidí
6519. Vedení lidí a manažerské styly pro vedoucí pracovníky sociálních služeb
6520. Vedení lidí a moderní styly řízení
6521. Vedení lidí a moderní styly řízení v sociálních službách
6522. Vedení lidí a moderní styly řízení v sociálních službách
6523. Vedení lidí a motivace
6524. Vedení lidí formou koučování
6525. Vedení lidí v organizaci
6526. Vedení lidí v organizacích
6527. Vedení motivačního rozhovoru s klientem
6528. Vedení náročných rozhovorů s klienty
6529. Vedení nebo vůdcovství - motivace jako nástroj rozvoje pracovníka
6530. Vedení ošetřovatelské dokumentace v sociálních službách
6531. Vedení podpůrného rozhovoru
6532. Vedení podpůrného rozhovoru
6533. Vedení podpůrného rozhovoru a efektivní komunikace v sociálních službách
6534. VEDENÍ PORAD A FACILITAČNÍ TECHNIKY PRO MANAŽERY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
6535. Vedení porad a facilitační techniky pro manažery v sociálních službách
6536. Vedení porad a pracovních jednání v sociálních službách
6537. Vedení porad a složitých jednání
6538. Vedení poradenského rozhovoru
6539. Vedení poradenského rozhovoru v sociálních službách
6540. Vedení poradenského rozhovoru v systematickém rámci
6541. Vedení pracovních porad v sociálních službách - teorie a praktické nácviky
6542. Vedení pracovních porad v sociálních službách - vhled do problematiky.
6543. Vedení pracovníků při sociální práci s osobami se zdravotním postižením
6544. Vedení případu - interprofesionální komunikace v dlouhodobé péči
6545. Vedení rozhovoru - systemický přístup
6546. Vedení rozhovoru jako zvyšování kompetencí klienta aneb Feuersteinův přístup v sociální práci
6547. Vedení rozhovoru s dětským klientem
6548. Vedení rozhovoru s dítětem jako svědkem či obětí domácího násilí
6549. Vedení rozhovoru se specifickými uživateli sociálních
6550. Vedení rozhovoru, aktivní naslouchání
6551. Vedení spisové dokumentace a řízení kvality v službách sociální péče
6552. Vedení spisové dokumentace a řízení kvality v službách sociální prevence
6553. Vedení spisové dokumentace na OSPOD - úvod do problematiky
6554. Vedení studentů sociální práce v praxi
6555. Vedení týmů
6556. Vedení týmu - základy dobré týmové práce
6557. Vedení týmu a jeho úskalí
6558. Vedení týmu pracovníků sociálních služeb
6559. Vedení týmu pracovníků v sociálních službách
6560. Vedení týmu v neziskové organizaci poskytující sociální služby
6561. Vedení týmu v oblasti sociálních služeb
6562. Vedení týmu v oblasti sociálních služeb II.
6563. Vedení týmu v organizaci sociálních služeb II.
6564. Vedení týmu v praxi
6565. Vedení týmu v sociálních službách
6566. Vedení týmu v sociálních službách I. Rozvoj pracovníků
6567. Vedení týmu v sociálních službách II.
6568. Vedení zaměstnanců při sociální práci se seniory
6569. Vědomá práce s tělem a pohybem s využitím Labanovy analýzy pohybu a Bartenieff Fundamentals
6570. Vedoucí pracovník a stresové situace, prevence syndromu vyhoření
6571. Věkově podmíněná diskriminace - úvod do ageismu
6572. Verbálně nekomunikující - praktické nácviky metod AAK
6573. Verbálně nekomunikující - úvod k metodám AAK
6574. Verbální a neverbální komunikace
6575. Verbální a neverbální komunikace - základní dovednosti profesní komunikace
6576. Verbální a neverbální komunikace - základní dovednosti profesní komunikace
6577. Verbální a neverbální komunikace prostřednictvím metody Horse assisted education a její využití v sociálních službách
6578. Veřejné prohlášení služby
6579. Veřejnost a předlužení (Úvod do problematiky)
6580. Veřejnost v procesu komunitního plánování sociálníích služeb
6581. Veřejný opatrovník
6582. Vhled do aktuální problematiky závislostí
6583. Vhled do asertivní komunikace v sociálních službách
6584. Vhled do asertivní komunikace v sociálních službách
6585. Vhled do augmentativní a alternativní komunikace
6586. Vhled do možností rozvoje komunikačních dovedností s využitím metody VTI
6587. Vhled do problematiky drogové závislosti
6588. Vhled do problematiky krizové intervence
6589. Vhled do problematiky práce s lidmi s mentálním postižením
6590. Vhled do problematiky práv dítěte v náhradní rodinné péči
6591. Vhled do zákona o sociálních službách a jeho souvislosti
6592. Vhledy do paliativní péče z pohledu psychologa
6593. Vhodné podpůrné terapeutické metody a netradiční přístupy při nepedagogické činnosti u dětí se specifickými vzdělávacími potřebami
6594. Vícegenerační osobní asistence - základy
6595. Vícegenerační osobní asistence - základy
6596. Videotrénink interakcí
6597. Videotrénink interakcí - nástroj zlepšení komunikace dovedností při práci s videozáznamem
6598. Videotrénink interakcí a jeho využití v sociálních službách
6599. Videotrénink interakcí pro pracovníky v sociálních službách - úvod do metody
6600. Vidět znamená vědět: nácvik používání principů úspěšné komunikace prostřednictvím videa.
6601. Víkend s českým znakovým jazykem - Autoservis a autoškola
6602. Víkend s českým znakovým jazykem - Sex a intimita
6603. Víkend s českým znakovým jazykem pro tlumočníky - Finance a bankovnictví
6604. Víkend s českým znakovým jazykem pro tlumočníky - Fotografování
6605. Víkend s českým znakovým jazykem pro tlumočníky - Moravské varianty znaků
6606. Víkend s českým znakovým jazykem pro tlumočníky - Náboženství
6607. Víkend s českým znakovým jazykem pro tlumočníky - Počítače a technika
6608. Víkend s českým znakovým jazykem pro tlumočníky - Policie a zločin
6609. Víkend s českým znakovým jazykem pro tlumočníky - Politika
6610. Víkend s českým znakovým jazykem pro tlumočníky - Školství (biologie)
6611. Víkend s českým znakovým jazykem pro tlumočníky - Školství (fyzika a chemie)
6612. Víkend s českým znakovým jazykem pro tlumočníky - Školství (matematika)
6613. Víkend s českým znakovým jazykem pro tlumočníky - Specifické znaky pro pokročilé I.
6614. Víkend s českým znakovým jazykem pro tlumočníky - Zdravotnictví
6615. Víkend s českým znakovým jazykem pro tlumočníky - Zdravotnictví (gynekologie a urologie)
6616. Víkend s českým znakovým jazykem pro tlumočníky - Zdravotnictví (porodnictví)
6617. Víkend s českým znakovým jazykem pro tlumočníky - Zdravotnictví (stomatologie a zubní
6618. Víkend s českým znakovým jazykem pro tlumočníky ? sport
6619. Viktimizace dětských obětí v praxi a jak jí předcházet
6620. Viktimologie
6621. Viktimologie - úvod do problematiky
6622. Víme si rady s duchovními potřebami klientů? (v návaznosti na AEDL 13)
6623. Víme vše o stáří? - senior v pobytových zařízeních
6624. Virtuální svět a děti v něm
6625. Vitální organizace a strategické řízení
6626. Vize, cíle, strategie a veřejný závazek organizace - struktura záměrů organizace
6627. VLIV EMOCÍ NA KOMUNIKACI - aneb jak pomocí sebereflexe své komunikační role a empatie docílit efektivní komunikace
6628. Vliv kontextu na efektivitu komunikace s klientem
6629. Vliv negativního myšlení a stresu na zdravotní stav pracovníků a rizika vzniku syndromu vyhoření v pomáhajících profesích
6630. Vliv prostředí na orientaci a na rozvoj a průběh demence
6631. Vliv rozpadu rodiny na vývoj dítěte
6632. Vliv školního prostředí
6633. Vliv technických prostředků na kvalitu života osob s tělesným postižením
6634. Vliv vlastní osobní historie na práci s klienty
6635. Vnitropodniková komunikace
6636. Volnočasové aktivity a praktické postupy (úvod do problematiky)
6637. Volnočasové aktivity klientů sociálních služeb
6638. Volnočasové aktivity pro klienty v sociálních službách
6639. Volnočasové aktivity pro klienty v sociálních službách
6640. Volnočasové aktivity pro vybrané uživatele sociálních služeb
6641. Volnočasové aktivity ve vnějším prostředí - úvod do problematiky pro pracovníky v sociálních službách
6642. Všechny generace pod jednou střechou
6643. Všeobecný výcvik v telefonické krizové intervenci
6644. Všestranným profesionálem, část I.
6645. Všestranným profesionálem, kvalifikační kurz pracovníků v sociálních službách
6646. Výběr praktických aktivit pro imobilní pacienty
6647. Výběr zaměstnanců v sociálních službách
6648. Výběr, přijímání a propouštění zaměstnanců
6649. Výběr, příjímání a propouštění zaměstnanců
6650. Výběr, zaškolování a hodnocení pracovníků v sociálních službách
6651. Výběr, zaškolování a hodnocení zaměstnanců v sociálních službách, jako provázaný systém
6652. Vybraná ustanovení rodinného práva z Občanského
6653. Vybraná ustanovení rodinného práva z občanského zákoníku
6654. Vybrané aspekty paliativní péče při poskytování sociálních služeb
6655. Vybrané aspekty péče o klienty s inkontinencí, s dekubity a s chronickými defekty pokožky v podmínkách zařízení sociálních služeb
6656. Vybrané aspekty porozumění dětem v pěstounské péči - jak na výchovu dětí v pěstounské péči
6657. Vybrané aspekty práv, povinností a odpovědnosti ve vztahu k poskytování sociální služby
6658. Vybrané aspekty psychologie stárnutí
6659. Vybrané aspekty sociální práce s dětmi a mladistvými s návykovým rizikovým chováním
6660. Vybrané dopady nového občanského zákoníku do sociálních služeb
6661. Vybrané formy rizikového chování v oblasti sociální práce s rodinou
6662. Vybrané kapitoly činností pro pobytové služby
6663. Vybrané kapitoly lidské sexuality a jak s ní pracovat
6664. Vybrané kapitoly z etiky práce sociálního pracovníka
6665. Vybrané kapitoly z managementu
6666. Vybrané kapitoly z občanského a rodinného práva
6667. Vybrané kapitoly z občanského práva
6668. Vybrané kapitoly z oblasti sociálně právní ochrany dětí v právu a praxi
6669. Vybrané kapitoly z oblasti sociálně právní ochrany dětí v právu a praxi
6670. Vybrané kapitoly z práva pro odborné sociální poradenství
6671. Vybrané kapitoly z práva pro odborné sociální poradenstvíZákladní kurz pro klíčové pracovníky
6672. Vybrané kapitoly z problematiky péče o klienty se zdravotním handicapem
6673. Vybrané kapitoly z problematiky sociální práce s imigranty a azylanty
6674. Vybrané kapitoly z psychického vývoje dítěte a dospívajícího
6675. Vybrané kapitoly z psychopatologie
6676. Vybrané kapitoly z psychopatologie pro sociální pracovníky
6677. Vybrané kapitoly zákona o sociálních službách a související právní předpisy
6678. Vybrané kapitoly ze sociální patologie I.
6679. Vybrané kapitoly ze sociální práce s dětmi imigranty a azylanty
6680. Vybrané kapitoly ze zákona o sociálních službách
6681. Vybrané kapitoly ze zákona o sociálních službách a souvisejících právních předpisů - pozor na změnu rozsahu
6682. Vybrané metody práce se seniory a jejich využití - I.
6683. Vybrané metody práce se seniory a jejich využití - II.
6684. Vybrané metody práce se seniory a možnosti využití
6685. Vybrané metody prevence při práci s klientem s rizikem v chování
6686. Vybrané metody sociální práce s rekonstruovanou rodinou
6687. Vybrané metody sociální práce v sociálních službách
6688. Vybrané metody sociální práce v sociálních službách
6689. Vybrané mezinárodní dokumenty v péči o rodinu a děti
6690. Vybrané mezinárodní dokumenty v péči o rodinu a dítě - aktuální právní úprava
6691. Vybrané mezinárodní dokumenty v péči o rodinu a dítě - aktuální právní úprava
6692. Vybrané okruhy z psychopatologie - nejobvyklejší psychické poruchy klientů v praxi pomáhajícího
6693. Vybrané otázky aplikace zákona č. 218/2003 Sb. o soudnictví ve věcech mládeže
6694. Vybrané otázky k úhradám za poskytování sociálních služeb
6695. VYBRANÉ OTÁZKY LEGISLATIVY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
6696. Vybrané otázky legislativy v oblasti poskytování sociálních služeb
6697. Vybrané otázky sociální psychologie pro sociální pracovníky
6698. Vybrané otázky z praxe v opatrovnictví z pohledu sociálních služeb
6699. Vybrané otázky z praxe veřejného opatrovníka
6700. Vybrané poruchy chování u dětí a mládeže - úvod do problematiky
6701. Vybrané problémy sociální práce na obcích
6702. Vybrané psychoterapeutické přístupy a možnosti jejich využití v sociálních službách a v sociální práci
6703. Vybrané psychoterapeutické přístupy v sociální práci
6704. Vybrané relaxační techniky jako prevence syndromu vyhoření
6705. Vybrané relaxační techniky pro potřeby pracovníků v sociální oblasti
6706. Vybrané rukodělné techniky jako vhodná forma aktivizace
6707. Vybrané speciální techniky v sociální terapii rodin s dětmi
6708. Vybrané standardy kvality sociálních služeb (č 1,2,3,5,7,8,) s důrazem na standard č. 5, individuální plánování
6709. Vybrané standardy kvality sociálních služeb (č.1,2,3,5,7,8,) s důrazem na standard č. 5, individuální plánování
6710. Vybrané stimulační metody práce v péči o seniory
6711. Vybrané supervizní metody pro pracovníky sociálních služeb
6712. Výchova dítěte romského etnika
6713. Výchovná opatření v praxi OSPOD
6714. Výcvik facilitátorů rodičovských skupin
6715. Výcvik gest jazykového programu Makaton
6716. Výcvik klíčových pracovníků v individuálním plánování průběhu poskytování sociální služby
6717. Výcvik komplexní krizové intervence
6718. Výcvik komunikace - Řekni to přímo
6719. Výcvik komunikačních dovedností pro praxi v oblasti sociálních službách
6720. Výcvik komunikačních dovedností v systému péče o rodinu
6721. Výcvik Krizová pomoc a první psychosociální pomocProjektový manager EU fondů
6722. Výcvik krizové intervence
6723. Výcvik mediace
6724. Výcvik na řešení orientovaný přístup
6725. Výcvik paměti pro pracovníky v sociálních službách
6726. Výcvik paměti v péči o klienta sociálních služeb
6727. Výcvik pro klíčové pracovníky
6728. Výcvik pro pracovníky v sociálních službách v oblasti podpory lidí s duševním onemocněním
6729. Výcvik psychosociálních dovedností
6730. Výcvik psychosociálních dovedností pro pomáhající pracovníky
6731. Výcvik psychosociálních dovedností v poradenském procesu
6732. Výcvik v asertivním chování
6733. Výcvik v chatové krizové intervenci
6734. Výcvik v individuálním plánování
6735. Výcvik v internetovém poradenství
6736. Výcvik v internetovém poradenství I.
6737. Výcvik v internetovém poradenství II.
6738. Výcvik v internetovém poradenství II.Odborné sociologické dovednosti
6739. Výcvik v komunikaci s klientem pomocí videozáznamu
6740. Výcvik v krizové intervenci
6741. Výcvik v motivačních rozhovorech
6742. Výcvik v motivačních rozhovorechNízkoprahové služby v praxi - Odborný kontaktní pracovník v sociálních službách
6743. Výcvik v telefonické krizové intervenci
6744. Výcvik ve zvládání vzteku projevovaného původci domácího násilí
6745. Výcvik základních dovedností pro poskytování služeb lidem s postižením
6746. Výcvikový kurz telefonické krizové intervence
6747. Výcvikový kurz telefonické krizové intervence - pro pracovníky v sociálních službách
6748. Výcvikový kurz telefonické krizové intervence - pro sociální pracovníky
6749. Výcvikový kurz telefonické krizové pomoci se zaměřením na pomoc obětem trestné činnosti a osobám ohroženým domácím násilím
6750. Vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny - IPOD
6751. Vyhodnocování potřeb dětských uživatelů sociální služby v praxi
6752. Vyhodnocování potřeb dítěte - úvod do problematiky
6753. Vyhodnocování potřeb dospělých uživatelů sociální služby
6754. Vyhodnocování rizik v sociálně - právní ochraně dětí
6755. Vyhodnocování vlastních zdrojů klienta v procesu individuálního plánování služby (16 hodin)
6756. Vyjednávání a argumentace
6757. Vyjednávání a řešení konfliktů
6758. Vyjednávání aneb jak se domluvit s klientem
6759. Vyjednávání podmínek smlouvy a dojednání cíle spolupráce
6760. Vyjednávání pro vedoucí pracovníky a intervence do konfliktu
6761. Vyjednávání, řešení konfliktů, mediace
6762. Vyjednávání, řešení konfliktů, mediace v sociálních službách
6763. Vykazování ošetřovatelské péče v sociálních službách
6764. Výklad a specifika standardu č. 2
6765. Výklad a specifika standardu č. 5
6766. Výklad a specifikace standardu č. 2
6767. Výklad specifika standardu č. 2
6768. Výklad specifika standardu č.5
6769. Výklad zákona 108/06 Sb. a vyhlášky 505/06 Sb.
6770. Výkon funkce veřejného opatrovníka
6771. Výkon rodičovství homosexuálními, transsexuálními a intersexuálními osobami
6772. Výkon rodičovství nezletilým rodičem a jeho omezení
6773. Výkon rozhodnutí a exekuce - základní přehled problematiky pro pracovníky v sociální oblasti
6774. Výkon sociálně-právní ochrany dětí v praxi veřejného ochránce práv
6775. Výkon sociální práce u osoby omezené ve svéprávnosti (ve vztahu veřejného opatrovníka)
6776. Výkon, rozhodnutí a exekuce pro pracovníky v sociální oblasti
6777. Vyladěná asistence - cesta k nezbytné podpoře se zapojením klienta
6778. Vyladěná organizace - komplexní přístup k řízení sociálních služeb
6779. Vyrábíme hračky
6780. Vyrábíme kovovou bižuterii s klienty sociálních služeb
6781. Vyrábíme ozdoby z korálků
6782. Výslech dětského svědka - dítě jako oběť trestného činu
6783. Výtvarné náměty pro práci se seniory
6784. Výtvarné techniky při práci s klienty sociálních služeb
6785. Využití alternativní a augmentativní komunikace ? úvod do problematiky
6786. Využití arteterapie a dramaterapie při zpracování vybraného tematického celku
6787. Využití arteterapie v oblasti sociálních služeb
6788. Využití arteterapie v práci sociálního pracovníka
6789. Využití asertivity při jednání s klientem (úvod do problematiky)
6790. Využití asertivní komunikace při jednání v sociálních službách
6791. Využití biografické anamnézy v podmínkách sociálních služeb
6792. Využití canisterapie v sociálních službách
6793. Využití dramaterapie v pomáhajících profesích
6794. Využití expresivních technik v sociální práci - Arteterapie
6795. Využití expresivních technik v sociální práci - Dramaterapie
6796. Využití expresivních technik v sociální práci - Muzikoterapie
6797. Využití expresivních technik v sociální práci - Práce s tělem, pohybem a energií
6798. Využití expresivních technik v sociální práci - Propojení expresivních technik
6799. Využití fyzioterapie při práci se seniory v sociálních službách
6800. Využití hiporehabilitace v sociálních službách
6801. Využití hospicových přístupů v sociálních službách I.
6802. Využití hospicových přístupů v sociálních službách II.
6803. Využití hudebních aktivit v sociálních službách
6804. Využití hypnózy jako metody psychohygieny pro sociální pracovníky
6805. Využití internetu v drogovém poradenství
6806. Využití iPadů v komunikaci se zdravotně postiženými osobami
6807. Využití keramických technik v sociálních službách
6808. Využití kompenzačních pomůcek v praxi - uvedení do problematiky
6809. Využití koučování jako manažerské metody při práci se zaměstnanci v sociálních službách
6810. Využití krizové intervence v sociální práci
6811. Využití mediace při poskytování sociálních služeb
6812. Využití mediace v sociálních službách (úvod do problematiky)
6813. Využití mediačních technik při řešení konfliktu v rodině
6814. Využití mediačních technik při sociální práci s rodinou
6815. Využití mediačních technik v sociální práci
6816. Využití modelu Kids Skills v rámci metod sociální práce se skupinami dětí
6817. Využití muzikoterapeutických technik při lektorské činnosti
6818. Využití muzikoterapie při aktivizaci klientů sociálních služeb
6819. Využití muzikoterapie při práci s klienty s kombinovaným postižením
6820. Využití muzikoterapie v rámci aktivizace klientů sociálních služeb
6821. Využití neverbality v mediaci a při práci s dvojicí klientů
6822. Využití nových komunikačních technologií usnadňujících dorozumívání osobám s PAS
6823. Využití osobní asistence jako prevence proti restriktivním opatřením
6824. Využití písku jako aktivizačního prvku v sociálních službách
6825. Využití poradenské mediace v (po)rozvodové situaci
6826. Využití pozitivní psychologie v pomáhajících profesích - úvod do problematiky
6827. Využití poznatků o náročných životních situacích v pomáhajících profesích při přímé práci s klientem
6828. Využití preterapie v péči o osoby s demencí, psychickým a mentálním postižením
6829. Využití principů zážitkové pedagogiky při práci s mládeží
6830. Využití prvků arteterapie při práci s klienty v sociálních službách
6831. Využití prvků dramaterapie a muzikoterapie u lidí s mentálním a kombinovaným postižení
6832. Využití prvků dramaterapie a muzikoterapie u lidí s mentálním a kombinovaným postižením
6833. Využití prvků dramaterapie k aktivizaci klientů s mentálním postižením
6834. Využití prvků přístupů podporujících pohyb a vnímání u klientů v geriatrické praxi
6835. Využití prvků rodinné terapie v sociální práci s rodinou
6836. Využití prvků taneční terapie při práci se seniory
6837. Využití psychologie pro zvýšení kvality poskytování sociálních služeb
6838. Využití psychologie v praxi pracovníků v sociálních
6839. Využití sebepoznání a typologie klienta pro jednání sociálních pracovníků
6840. Využití socioterapie při práci s rodinou a dítětem
6841. Využití speciálních technik sociální terapie pracovníky OSPOD při práci s aktéry domácího násilí
6842. Využití supervize v práci manažera
6843. Využití technik asertivity v praxi
6844. Využití technik Assessment centra při práci s klienty sociálních služeb
6845. Využití teorie potřeb v sociální práci s dítětem a (náhradní) rodinou - úvod do problematiky
6846. Využití úkolově orientovaného přístupu v sociální práci a v kontextu zákona o sociálních službách
6847. Využití vzpomínek při aktivizaci uživatelů sociální služby
6848. Využití vzpomínek při práci se seniory
6849. Využití zahrady při práci s uživateli sociálních služeb
6850. Využívání kompenzačních pomůcek pro osoby s omezením pohybu
6851. Vývojová psychopatologie
6852. Vývojové cesty poruch chování a osobnosti od dětství do adolescence
6853. Vývojové potřeby dětí
6854. Výživa a dietní intervence u klientů sociálních služeb
6855. Výživa a hydratace seniorů
6856. Výživa a hydratace seniorů (úvod do problematiky)
6857. Výživa a nutriční podpora v různých fázích života
6858. Výživa a nutriční podpora v různých fázích života, patologické stavy výživy
6859. Výživa a stravování v sociálních službách - úvod do problematiky
6860. Výživa osob s demencí
6861. Výživa seniora
6862. Výživa seniorů
6863. Výživa seniorů při hospitalizaci i domácí péči
6864. Výživa seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb a v domácí péči
6865. Výživa seniorů v podmínkách sociálních služeb
6866. Výživa seniorů v sociálních službách
6867. Výživa u seniorů v zařízeních sociálních služeb - výživa ve stáří
6868. Výživa v seniorském věku
6869. Výživa v seniorském věku - úvod do problematiky
6870. Výživa v seniorském věku pro pracovníky v sociálních službách
6871. Výživa vybraných skupin osob se specifickými potřebami
6872. Výživa vybraných skupin osob se specifickými potřebamiPracovnice (pracovník) v sociálních službách - pečovatelská činnost
6873. Význam a podpora zdravého životního stylu seniorů pro pracovníky v sociální oblasti
6874. Význam a využití aktivizačních technik v sociálních službách - úvod do problematiky
6875. Význam canisterapie pro sociální služby a její praktické využití
6876. Význam etiky a estetiky v pobytových zařízeních pro seniory
6877. Význam individuálního plánu
6878. Význam pracovní terapie pro sociální služby s praktickým nácvikem 1 - aplikace prvků
6879. Význam pracovní terapie pro sociální služby s praktickým nácvikem 2 - aplikace prvků dramaterapie
6880. Význam pracovní terapie pro sociální služby s praktickým nácvikem 3 - aplikace prvků muzikoterapie
6881. Význam supervize v pomáhajících profesích
6882. Význam supervize v sociálních službách ? Je pod lampou tma?
6883. Vzdělaný poskytovatel domácích sociálních služeb
6884. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradenství
6885. Vzdělávací kurz pro protidrogové koordinátory
6886. Vzdělávací kurz pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách na téma: Sociálněprávní a pracovněprávní poradenství zaměřené na osoby se zrakovým postižením
6887. Vzdělávací kurz pro sociální pracovníky v rámci celoživotního vzdělávání
6888. Vzdělávací kurz pro sociální pracovníky v rámci doplnění kvalifikace a dalšího vzdělávání v souladu se zák. č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
6889. Vzdělávací kurz pro sociální pracovníky v rámci doplnění odborné způsobilosti
6890. Vzdělávací kurz pro sociální pracovníky v rámci doplnění odborné způsobilosti
6891. Vzdělávací plán organizace
6892. Vzdělávací plán zařízení sociálních služeb
6893. Vzdělávací plány a vzdělávání pracovníků v sociálních službách
6894. Vzdělávací program Drom pro terénní pracovníky
6895. Vzdělávací program pro kvalitáře v sociálních službách
6896. Vzdělávací program pro manažery v sociálních službách
6897. Vzdělávací program pro osobní asistenty a pracovníky odlehčovacích služeb
6898. Vzdělávací program pro osoby pečující o osobu blízkou
6899. Vzdělávací program pro poradce rané péče pro zvýšení kompetencí v rodinách při práci v rodinách
6900. Vzdělávací program pro poskytovatele sociálních služeb v oblasti terénní služby pro osoby s autismem
6901. Vzdělávací program pro poskytovatele sociálních služeb v oblasti terénní služby pro osoby s autismemPraktické využití legislativy v sociálním poradenství pro osoby se zdravotním postižením
6902. Vzdělávací program pro pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí
6903. Vzdělávací program pro pracovníky pečovatelských služeb
6904. Vzdělávací program pro pracovníky sociálních odborů obcí, měst a krajů zabývajících se
6905. Vzdělávací program pro romské poradce a terénní pracovníky ve vyloučených lokalitách
6906. Vzdělávací program pro sociální pracovníky
6907. Vzdělávací program pro sociální pracovníky a pracovníky sociálních služeb se zaměřením na oblast sociální prevence
6908. Vzdělávací program pro specialisty krajských úřadů
6909. Vzdělávací program pro zaměstnance obecních a krajských úřadů zaměřený na zvyšování znalostí v oblasti kvality, kontroly a dostupnosti sociálních služeb
6910. Vzdělávací program pro zaměstnance obecních a krajských úřadů zaměřený na zvyšování znalostí v oblasti zajišťování sociálních služeb s vědomím evropského kontextu možností jejich financování a řízení
6911. Vzdělávací program pro zaměstnance obecních a krajských úřadů zaměřený na zvyšování znalostí v oblasti zajišťování sociálních služeb s vědomím evropského kontextu, možností jejich financování a řízení při využívání principů partnerství
6912. Vzdělávací program pro zdravotně sociální pomocníkyKvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
6913. Vzdělávací program pro získání kvalifikace - pracovník v sociálních službách
6914. Vzdělávací seminář ke standardu č. 1 a 15
6915. Vzdělávací seminář ke standardu č. 2
6916. Vzdělávací seminář ke standardu č. 3 a 4
6917. Vzdělávací seminář ke standardu č. 5 a 6
6918. Vzdělávací seminář ke standardu č. 7 a 14
6919. Vzdělávací seminář ke standardu č. 9 a 10
6920. Vzdělávání a kognitivní trénink seniorů
6921. Vzdělávání a kognitivní trénink seniorů II.
6922. Vzdělávání a rozvoj vedoucích pracovníků v sociálních službách
6923. Vzdělávání a rozvoj vedoucích pracovníků v sociálních službách
6924. Vzdělávání k transformaci pro pracovníky přímé péče
6925. Vzdělávání managementu pobytových zařízení sociálních služeb - Dlouhodobá péče o seniory
6926. Vzdělávání managementu pobytových zařízení sociálních služeb - Management kvality
6927. Vzdělávání managementu pobytových zařízení sociálních služeb - Obchodní a finanční management
6928. Vzdělávání managementu pobytových zařízení sociálních služeb - Právní minimum
6929. Vzdělávání managementu pobytových zařízení sociálních služeb - Profesionální a etické kodexy
6930. Vzdělávání managementu pobytových zařízení sociálních služeb - Rozvoj lidských zdrojů
6931. Vzdělávání managementu pobytových zařízení sociálních služeb - Rozvoj organizace
6932. Vzdělávání managementu pobytových zařízení sociálních služeb - Strategický management
6933. Vzdělávání managementu pobytových zařízení sociálních služeb ? Vedení lidí a komunikace
6934. Vzdělávání odborníků podporujících zvyšování kvality sociálních služeb vyškolených v supervizích dovednostech
6935. Vzdělávání pečujících osob v oblasti sdílené péče a poradenství v oblasti zaměstnanosti
6936. Vzdělávání poradců pro zaměstnanost
6937. Vzdělávání poradců uživatelů sociálních služeb
6938. Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb v oblasti problematiky dětí a mládeže - Dětská práva
6939. Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb v oblasti problematiky dětí a mládeže - Dětští emigranti a azylanti
6940. Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb v oblasti problematiky dětí a mládeže - Důležitost supervize
6941. Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb v oblasti problematiky dětí a mládeže - Funkční a dysfunkční rodina
6942. Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb v oblasti problematiky dětí a mládeže - Hendikepované děti
6943. Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb v oblasti problematiky dětí a mládeže - Prevence drog
6944. Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb v oblasti problematiky dětí a mládeže - Prevence kriminality
6945. Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb v oblasti problematiky dětí a mládeže - Prevence úrazů
6946. Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb v oblasti problematiky dětí a mládeže - Probační služba
6947. Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb v oblasti problematiky dětí a mládeže - Problematika CAN
6948. Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb v oblasti problematiky dětí a mládeže - Romové a národnostní menšiny
6949. Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb v oblasti problematiky dětí a mládeže - Sociálně právní ochrana dětí
6950. Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb v oblasti problematiky dětí a mládeže - Sociální patologie
6951. Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb v oblasti problematiky dětí a mládeže - Syndrom vyhoření
6952. Vzdělávání pracovníků pečovatelské služby v oblasti manažerských dovedností
6953. Vzdělávání pracovníků pobytových zařízení pro seniory v zavádění Standardů kvality sociálních služeb
6954. Vzdělávání pracovníků pobytových zařízení v zavádění Standardů kvality sociálních služeb
6955. Vzdělávání pracovníků sociálních služeb a sociálních pracovníků v aktuálních sociálně právních tématech
6956. Vzdělávání pracovníků sociálních služeb a zavádění Standardů kvality
6957. Vzdělávání pracovníků sociálních služeb a zavádění standardů kvality
6958. Vzdělávání pracovníků v sociálních službách se zaměřením na osobní asistenci a pečovatelskou službu u osob s tělesným nebo kombinovaným postižením
6959. Vzdělávání pracovníků veřejné správy v sociální oblasti o možnostech vhodné podpory neformálních pečujících
6960. Vzdělávání pracovníků zodpovědných za tvorbu metodik poskytování sociálních služeb v souladu se standardy kvality
6961. Vzdělávání pro individuální posuzování uživatele
6962. Vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na osobní asistenci
6963. Vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na terénní sociální práciManažerský vzdělávací program pro řídící pracovníky sociálních zařízení
6964. Vzdělávání pro sociální pracovníky - Mediace a probace v sociální práci
6965. Vzdělávání pro sociální pracovníky - Sociálně právní ochrana dětí
6966. Vzdělávání pro sociální pracovníky - Sociální práce pro pracovníky ve vězeňství a policisty
6967. Vzdělávání pro sociální pracovníky - Sociální práce s uprchlíky
6968. Vzdělávání pro sociální pracovníky - Sociální práce se seniory
6969. Vzdělávání pro sociální pracovníky - Supervize v sociální práci
6970. Vzdělávání pro sociální pracovníky - Zdravotně sociální aspekty lidských práv
6971. Vzdělávání pro sociální pracovníky - Zvláštnosti sociální práce s hendikepovanými jedinci
6972. Vzdělávání pro sociální služby
6973. Vzdělávání pro veřejné opatrovníky uživatelů sociálních služeb
6974. Vzdělávání průvodců kvalitou v zařízeních poskytujících sociální služby
6975. Vzdělávání ředitelů a vedoucích pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v zavádění standardů kvality sociálních služeb
6976. Vzdělávání sociálních pracovníků, vedoucích pracovníků v zavádění Standardů kvality
6977. Vzdělávání sociálních pracovníků se zaměřením na komunikaci s osobami s duševním onemocněním a mentálním postižením
6978. Vzdělávání sociálních pracovníků v aktuálních sociálně právních tématech
6979. Vzdělávání středního a nižšího managementu v sociálních službách
6980. Vzdělávání v aktuálních sociálně právních tématech
6981. Vzdělávání v oblasti standardů kvality sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením
6982. Vzdělávání v sociálních službách
6983. Vzdělávání vedoucích pracovníků
6984. Vzdělávání vrcholového managementu v sociálních službách
6985. Vzdělávání z oblasti zdravotnictví a psychiatrie
6986. VZPOMÍNÁME S UŽIVATELEM - VYUŽITÍ VZPOMÍNEK V PÉČI O SENIORY
6987. Vzpomínáme s uživatelem - využití vzpomínek v péči o seniory
6988. Vzpomínáme s uživatelem ? využití vzpomínek v péči o seniory
6989. Vzpomínáme se seniory
6990. Vzpomínkové aktivity a jejich význam v sociálních službách (úvod do problematiky)
6991. Vzpomínkové aktivity pro seniory
6992. Vztah dítěte v pěstounské péči a v osvojení k původním rodičům
6993. Vztah jako základ charitativní práce
6994. Vztah klienta a pomáhajícího
6995. Vztah mezi klientem a pomáhajícím
6996. Vztah mezi rodiči a dětmi
6997. Vztahová manipulace
6998. Vztahová manipulace v péči o klienta v sociálních službách
6999. Vztahová vazba mezi matkou a dítětem
7000. Vztahová vazba v sociálně - právní ochraně dětí
7001. Vztahy mezi poskytovateli a příjemci sociálních služby - nové trendy, zkušenosti z praxe
7002. Vztahy mezi rodiči a dětmi
7003. Vztahy mezi rodiči a dětmi - úvod do problematiky
7004. Vztahy na pracovišti - pro vedoucí pracovníky (8 hodin)
7005. Vztahy na pracovišti jako základ dobrého pracovního výkonu
7006. Vztahy na pracovišti, mobbing, šikana při poskytování sociálních služeb a jak se jim účinně bránit
7007. Vztahy, intimita a sexualita lidí s mentálním postižením
7008. WORK LIFE BALANCE - prevence syndromu vyhoření
7009. Work Life Balance - profesní a osobní život sociálního pracovníka a jejich vymezení
7010. WORK LIFE BALANCE pro pomáhající pracovníky
7011. Work-life balance jako prevence syndromu vyhoření
7012. Workshop - Efektivní komunikace I.
7013. Workshop - Efektivní komunikace II.
7014. Workshop - Etické otázky v sociálních službách
7015. Workshop - Hranice ve vztazích při práci v sociálních službách
7016. Workshop - Jak zvládnout roli vedoucího ve svém týmu
7017. Workshop - Klíč k vyjednávání aneb konečně se domluvíme
7018. Workshop - komunikace se seniory
7019. Workshop - Nácviky sociálních dovedností u dětí/osob s Aspergerovým syndromem nebo Vysokofunkčním autismem
7020. Workshop - Nadechni se - psychohygienické a relaxační techniky (nejen) pro pomáhající profese
7021. Workshop - Poruchy chování v praxi sociálních služeb
7022. Workshop - Práce s emocemi v sociálních službách
7023. Workshop - Právo aktuálně a společně v sociálních službách
7024. Workshop - Prevence a bolest pohybového ústrojí související s aktivitami všedního dne klienta I.
7025. Workshop - Prevence a bolest pohybového ústrojí související s aktivitami všedního dne klienta II
7026. Workshop - Rozvoj sociálních a komunikačních dovedností u dětí/osob s dětským autismem a mentálním postižením
7027. Workshop - Sebevědomí - jak nestát v cestě sám sobě
7028. Workshop - Sociálně právní minimum
7029. Workshop - Verbální a neverbální komunikace v sociálních službách
7030. Workshop - Základní principy a specifika práce s dětmi/osobami s PAS
7031. Workshop - Základní techniky muzikoterapie při práci s klientem II
7032. Workshop ? Aktivizace, rozvoj technik skupinové aktivizace uživatelů v pobytových sociálních službách s poruchou kognitivních funkcí a onemocněním demence (úvod do problematiky)
7033. Workshop ? systemická psychoterapie v praxi.
7034. Workshop pro tlumočníky českého znakového jazyka
7035. Workshop- Nové metody sociální práce s osobami s mentálním postižením
7036. Workshop- Techniky arteterapie a artefiletiky v individuální a skupinové práci s uživateli sociálních služeb
7037. Workshop: Aplikovaná krizové intervence - práce s klientem se sebevražednými tendencemi
7038. Workshop: Jak zvládat náročné komunikační situace
7039. Workshop: Metoda validace podle Naomi Feil - Stavy a fáze dezorientace, verbální a neverbální techniky komunikace
7040. Workshop: Metoda validace podle Naomi Feil ? Stavy a fáze dezorientace, verbální a neverbální techniky komunikace
7041. Workshop: Mezilidské vztahy, pracovní normy a krizové situace v sociální službě
7042. Workshop: Online fundraising a sociální média pro neziskové organizace
7043. Workshop: První pomoc pro pracovníky sociálních služeb
7044. Workshop: řešení případových studií a dobrá praxe v projektovém řízení
7045. Workshop: Rizika uživatelů sociálních služeb
7046. Workshop: Sebehodnocení v sociálních službách
7047. Workshop: Vedení rozhovoru s klientem - cíle a potřeby, komunikační chyby, neverbální komunikace, náročné komunikační situace
7048. Z instituce domů aneb návrat klienta do rodiny
7049. Z kolegy nadřízeným aneb Ze sociálního pracovníka manažerem
7050. Z mého života - získávání informací o životě uživatelů s demencí v procesu individuálního poskytování služby
7051. Z mého života ? získávání informací o životě uživatelů s demencí v procesu individuálního poskytování služby
7052. Žáci s mentálním postižením, Downovým syndromem a autismem - didaktické principy vzdělávání
7053. Začínající manažer v sociálních službách
7054. ZADLUŽENOST A EXEKUCE - PŘÍČINY A ZÁKLADNÍ POMOC
7055. Zahrada a její využití při práci s klienty sociálních služeb
7056. Zahradní terapie
7057. Zájem a osobní vztah - jeden z nejúčinnějších léků při léčbě bolesti ve stáří
7058. Zajištění bezpečnosti klientů v sociální sféře
7059. ZÁJMY POSKYTOVATELE, UŽIVATELE SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH INTERAKCE
7060. Základ individuálního plánování v sociálních službách
7061. Základní alternativní praktické komunikační dovednosti v péči o osoby s těžkým zdravotním postižením
7062. Základní aspekty dokumentace o poskytování sociálních služeb, správa a její vedení
7063. Základní aspekty paliativní péče - úvod do problematiky
7064. Základní aspekty rodinného práva pro potřeby sociálních služeb
7065. Základní aspekty správního řízení - správní řád se zaměřením na nepojistné sociální dávky
7066. Základní aspekty správního řízení - správní řád se zaměřením na nepojistné sociální dávky
7067. Základní aspekty způsobilosti k právním úkonům
7068. Základní činnosti v pečovatelské službě - metodologie jednotlivých úkonů
7069. Základní desatero pro manažera sociálních služeb
7070. Základní dovednosti sociálního pracovníkaPracovník sociálních péče se zaměřením na seniory a osoby se zdravotním postižením
7071. Základní etické otázky a dilemata v profesionální sociální práci
7072. Základní evropské znalosti a dovednosti v sociální péči
7073. Základní informace k relaxačním technikám u příjemců a poskytovatelů sociálních služeb
7074. Základní informace k tvorbě dokumentace a smluv - standardy kvality č. 6 a 4
7075. Základní informace k tvorbě dokumentací a smluv v sociálních službách
7076. Základní informace k zaškolování nového pracovníka přímé péče, vodítka k dobré praxi
7077. Základní informace o diabetes mellitus ve stáří pro pracovníky v sociálních službách
7078. Základní informace o nejčastějších diagnózách uživatelů domovů pro osoby se zdravotním postižením
7079. Základní informace o první pomoci u akutních stavů v geriatrii pro pracovníky v sociálních službách
7080. Základní informace o specifických vzdělávacích potřebách dítěte
7081. Základní informace o stáří a stárnutí pro pracovníky v sociálních službách
7082. Základní informace o zákonu č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů a prováděcí vyhlášce č.
7083. Základní informace o zákonu č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů a prováděcí vyhlášce č. 388/2011 Sb. v platném znění
7084. Základní informace o změnách v zákoníku práce a zákoně o zaměstnanosti od 1.1.2012 ve vztahu k osobám se zdravotním postižením
7085. Základní komunikační dovednosti
7086. Základní komunikační dovednosti v sociálních službách
7087. Základní komunikační dovednosti vedoucích pracovníků v sociálních službách
7088. Základní komunikační techniky a dovednosti při zvládání emočně náročných situací
7089. Základní krizová intervence
7090. Základní krizová intervence v kontextu sociálních služeb
7091. Základní kurz - Krizová intervence a telefonická krizová intervence
7092. Základní kurz - problematika lidských práv v sociálních službách
7093. Základní kurz asertivity - uvedení do problematiky
7094. Základní kurz ATOPSS - Asistence při užívání léčiv
7095. Základní kurz Bazální stimulace
7096. Základní kurz bazální stimulace
7097. Základní kurz individualizace sociálních služeb
7098. Základní kurz komunitního plánování sociálních služeb
7099. Základní kurz krizové intervence
7100. Základní kurz o výkonu ústavní a ochranné výchovy a pobytu dětí v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc
7101. Základní kurz plánování služby
7102. Základní kurz podporovaného zaměstnávání
7103. Základní kurz pro klíčové pracovníky
7104. Základní kurz pro peer konzultanty v péči o duševní zdraví
7105. Základní kurz pro pracovní konzultanty
7106. Základní kurz pro tlumočníky znakového jazyka
7107. Základní kurz psychosociální rehabilitace
7108. Základní kurz psychosociální rehabilitace I
7109. Základní kurz psychosociální rehabilitace II
7110. Základní kurz vedoucího pracovníka v sociálních službách
7111. Základní manažerské dovednosti
7112. Základní manažerské dovednosti pro sociální pracovníky ve vedoucích pozicích
7113. Základní manažerské dovednosti pro vedoucí pracovníky sociálních služeb
7114. ZÁKLADNÍ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
7115. Základní manažerské dovednosti v sociálních službách
7116. Základní metody a techniky individuálního plánování
7117. Základní metody fundraisingu v sociálních službách
7118. Základní metody tréninku paměti a psychomotoriky v aktivizaci klienta
7119. Základní možnosti v integraci dětí se sociálním znevýhodněnímo
7120. Základní možnosti využití koučování při práci s klientem v sociálních službách
7121. Základní norma zdravotnických znalostí
7122. Základní norma znalostí první pomoci
7123. Základní odborné znalosti z oblasti medicíny pro klíčové pracovníky
7124. Základní orientace v nejčastějších psychiatrických diagnózách
7125. Základní orientace v nejčastějších psychiatrických diagnózách u dětí a mládeže
7126. Základní orientace v právu
7127. Základní otázky sexuality a partnerského soužití se zaměřením na osoby se zdravotním postižením
7128. Základní otázky sociálně-právní ochrany dětí
7129. Základní otázky sociální patologie
7130. Základní otázky současné sociální politiky
7131. Základní otázky zdraví a nemoci v sociální práci
7132. Základní pečovatelské úkony v paliativní péči u klientů v zařízeních sociální péče
7133. Základní pracovní postupy pro omezení přenosných nemocí
7134. Základní praktické výpočty vybraných sociálních dávek I. - důchody a nemocenské dávky (vč. možného řešení nízkého důchodu)
7135. Základní principy a specifika práce s dětmi/osobami s PAS
7136. Základní principy empatické komunikace pro pracovníky v sociální oblasti
7137. Základní principy kinestetické mobilizace v péči o klienta
7138. Základní principy krizové intervence
7139. Základní principy obrany proti agresi a manipulaci pro pracovníky v sociální oblasti
7140. Základní principy poradenské a psychoterapeutické pomoci
7141. Základní principy poradenské a psychoterapeutické pomoci v sociální práci
7142. Základní principy práce s klientem
7143. Základní principy práce s klientem sociálních služeb
7144. Základní principy práce s klientemZákladní postupy v aplikované behaviorální analýze
7145. Základní principy praktické paliativní péče a doprovázení umírajícího - úvod do problematiky
7146. Základní principy projektového managementu
7147. Základní principy sociální práce s klientem
7148. Základní principy výzkumu v oblasti sociálních služeb
7149. Základní principy zvládání stresových situací a prevence syndromu vyhoření zaměstnanců zařízení sociálních služeb
7150. Základní principy, jak efektivně pracovat s
7151. Základní příprava mentálně postižených klientů na samostatný život
7152. Základní příprava poskytovatele na inspekci
7153. Základní přístupy k vedení lidí v sociálních službách
7154. Základní projevy a zdravotní důsledky akutního a chronického stresu v sociálních službách
7155. Základní projevy a zdravotní důsledky akutního a chronického stresu v sociálních službách
7156. Základní průvodce při zavádění standardů kvality v sociálních službách do praxe
7157. Základní prvky expresivních terapií v denních činnostech
7158. Základní prvky psychohygieny pro pečující
7159. Základní prvky psychohygieny v pomáhajících profesích
7160. Základní prvky šetrné sebeobrany pro poskytovatele sociálních služeb
7161. ZÁKLADNÍ ROLE KOORDINÁTORA PLÁNOVÁNÍ
7162. Základní seznámení s klíčovými oblastmi zákona o sociálních službách
7163. Základní seznámení s možnostmi zvládání rizika v životě uživatele sociální služby
7164. Základní seznámení s problematikou sexuality mentálně postižených osob
7165. Základní sociálně-psychologický výcvik: Poznej, naslouchej, pomáhej?!
7166. Základní sociální poradenství
7167. Základní sociální potřeby dítěte (úvod do problematiky)
7168. Základní specifické postupy v jednání s lidmi s mentálním a kombinovaným postižením
7169. ZÁKLADNÍ SPECIFIKA PRÁCE S KLIENTY V NÍZKOPRAHOVÝCH SLUŽBÁCH
7170. Základní symptomatika mentálního postižení, autismu a jiných poruch
7171. Základní techniky aktivizace a podpory uživatelů sociálních služeb
7172. Základní techniky asertivního jednání
7173. Základní techniky vedení lidí, motivace a týmová spolupráce
7174. Základní techniky vedení, řízení a motivace pracovního
7175. Základní techniky zjišťování potřeb u nekomunikujících klientů
7176. Základní techniky zvládání specifického chování u klientů s PAS
7177. Základní terminologie sociální politiky a sociální práce
7178. Základní vhled do problematiky ADHD
7179. Základní vhled do problematiky hodnocení ohroženého dítěte a rodiny v kontextu plánování péče
7180. Základní vhled do problematiky komunikace s rodinou a dětmi při poskytování sociálně ? právní ochrany dětí
7181. Základní vhled do problematiky kvalitní diagnostiky sociálního problému v rodině jako základu úspěšné sanace rodiny se zaměřením na roli mužů jako otců a manželů
7182. Základní vhled do problematiky míry ohrožení dítěte v rodinách
7183. Základní vhled do problematiky nespecifickcýh poruch chování u dětí
7184. Základní vhled do problematiky obětí trestných činů
7185. Základní vhled do problematiky práce s agresivními dětmi a mládeží
7186. Základní vhled do problematiky práce s hyperaktivním, hypoaktivním a agresivním dítětem
7187. Základní vhled do problematiky procesu práce s klientem
7188. Základní vhled do problematiky ruskojazyčných jako subjektu a objektu sociální scény v ČR
7189. Základní vhled do problematiky sociálního poradenství
7190. Základní vhled do problematiky výkonu pomáhající profese
7191. Základní východiska metod kvality v sociálních službách
7192. Základní východiska sociální politiky v ČR a EU - systém řízení, financování a kvalita v sociálních službách
7193. Základní výchovná nepedagogická činnost pro práci v sociálních službách
7194. Základní výchovná nepedagogická činnost pro pracovníky v sociálních službách
7195. Základní výcvik asertivity pro pracovníky sociálních služeb
7196. Základní výcvik v motivačním rozhovoru
7197. Základní výcvik ve VTI - Modul I
7198. Základní výcvik ve VTI - Modul II
7199. Základní vzdělávání v oblasti standardů kvality v sociálních službách
7200. Základní zásady komunikace
7201. Základní zásady návštěvy v bytě klienta
7202. Základní zásady poskytování první pomoci
7203. Základní znalosti z oblasti medicíny pro manažery v sociálních službách
7204. Základy a možnosti reminiscenční terapie v podmínkách praxe sociálních služeb
7205. Základy AAK a jazykový program MAKATON
7206. Základy adiktologického poradenství
7207. Základy aktivizace a kognitivní rehabilitace v sociálních službách.
7208. Základy aktivizace a motivace k pohybové aktivitě
7209. Základy aktivizace osob s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence
7210. Základy aktivizace seniorů
7211. Základy aktivizace seniorů s využitím hudby, drama a příběhu
7212. Základy aktivizace vjemové soustavy klienta
7213. Základy aktivizačních technik
7214. Základy aktivizačních technik v rámci individuální práce se seniory
7215. Základy aktivizačních technik v rámci skupinové práce se seniory
7216. Základy aktivního naslouchání při vedení rozhovoru
7217. Základy aktivního naslouchání v praxi
7218. Základy aktuální legislativy v sociálních službách
7219. Základy alternativní a augmentativní komunikace
7220. Základy alternativní a augmentativní komunikace v sociálních službách
7221. Základy alternativní a augmentativní komunikace.
7222. Základy alternativní komunikace
7223. Základy alternativní komunikace v péči o osoby s těžkým zdravotním postižením v praxi
7224. Základy aplikace správního řádu na úseku sociálně-právní ochrany dětí
7225. Základy arteterapie a artefiletiky
7226. Základy arteterapie a artefiletiky
7227. Základy arteterapie v pomáhajících profesích
7228. Základy asertivity a empatie v pracovní praxi
7229. Základy asertivity v pomáhající profesi
7230. Základy asertivity využitelné v praxi sociálního pracovníka
7231. Základy asertivních dovedností
7232. Základy asertivních dovedností v pomáhajících profesích
7233. Základy asertivních dovedností v pomáhajících profesích
7234. Základy asistence a manipulace s klientem v zařízení sociálních služeb
7235. Základy asociálního chování - rizikové módní trendy extrémních volnočasových aktivit dětí a mládeže
7236. Základy attachmentu - teorie vzniku pouta mezi dítětem a mateřskou osobou
7237. Základy augmentativní a alternativní komunikace
7238. ZÁKLADY BEZPEČNÉ SEBEOBRANY PRO POMÁHAJÍCI PROFESIONÁLY
7239. ZÁKLADY BEZPEČNÉ SEBEOBRANY PRO POMÁHAJÍCI PROFESIONÁLY
7240. Základy bezpečnosti a práva pro pracovníky v sociálních službách
7241. Základy budování a vedení týmu
7242. Základy cílené komunikace v sociálních službách
7243. Základy čtení a psaní právních textů pro sociální pracovníky
7244. Základy diabetické a podiatrické prevence v přímé péči o seniory
7245. Základy diabetické a podiatrické prevence v přímé péči o seniory.
7246. Základy dobré týmové práce v sociálních službách
7247. Základy dobrovolnictví - praktický výcvik
7248. Základy doprovázení těžce nemocných a umírajících klientů sociálních služeb
7249. Základy dramaterapie a teatroterapie a jejich využití v sociálních službách
7250. Základy dramaterapie pro pracovníky sociálních služeb
7251. Základy drogové problematiky
7252. Základy duševní hygieny
7253. Základy duševní hygieny a prevence syndromu vyhoření
7254. Základy duševní hygieny a prevence syndromu vyhoření, stress management
7255. Základy duševní hygieny pracovníků sociálních služeb
7256. Základy duševní hygieny v pomáhajících profesích
7257. Základy efektivní komunikace
7258. Základy efektivní komunikace s klientem
7259. Základy efektivní komunikace v sociální práci
7260. Základy efektivní komunikace v sociálních službách
7261. Základy efektivní komunikace v sociálních službách II
7262. Základy efektivní komunikace, rozvoj komunikačních dovedností
7263. Základy efektivního vedení porad
7264. Základy emoční inteligence
7265. Základy emoční inteligence pro pomáhající pracovníky
7266. Základy emoční inteligence pro pomáhající profese
7267. Základy empowermentu aneb zapojení a posílení uživatelů
7268. Základy empowermentu aneb zapojení a posílení uživatelů sociálních služeb
7269. Základy epidemiologie a hygieny pro pracovníky v sociálních službách
7270. Základy ergonomie a autorehabilitace
7271. Základy ergoterapie a ergodiagnostiky
7272. Základy ergoterapie a její využití v sociálních službách
7273. Základy ergoterapie a její využití v sociálních službách
7274. Základy etického kodexu v sociální práci
7275. Základy etiky pracovníka v sociálních službách
7276. Základy etiky pro pracovníky v pomáhajících profesích
7277. Základy etiky v péči o klienty v zařízení sociálních služeb
7278. Základy etiky v pomáhajících profesích
7279. Základy etiky v pomáhajících profesích v pobytových zařízeních sociálních služeb
7280. Základy etiky v sociálních službách
7281. Základy etopedie
7282. Základy etopedie pro sociální pracovníky
7283. Základy evaluace sociálních služeb
7284. Základy evaluce v sociální práci
7285. Základy facilitace
7286. Základy facilitace aneb umíme se domlouvat
7287. Základy finanční gramotnosti a dluhového poradenství v sociálních službách
7288. Základy finanční gramotnosti a dluhového poradenství v sociálních službách
7289. Základy finanční gramotnosti pro pracovníky sociálních služeb a sociální pracovníky
7290. Základy finanční gramotnosti pro pracovníky sociálních služeb a sociální pracovníky
7291. Základy finanční gramotnosti pro pracovníky v sociálních službách
7292. Základy finanční gramotnosti pro praxi v sociálních službách
7293. Základy finančního řízení pro vedoucí pracovníky v sociálních službách
7294. ZÁKLADY FIREMNÍ KULTURY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
7295. Základy fundraisingu pro vedoucí pracovníky sociálních služeb
7296. Základy fyzické manipulace a polohování osob s tělesným postižením
7297. Základy fyzioterapie
7298. Základy genderových teorií v sociálních službách
7299. Základy gerontologie pro sociální pracovníky
7300. Základy gerontopsychiatrické péče
7301. Základy hospicové a paliativní péče
7302. Základy individuálního plánování se seniory
7303. Základy Individuálního plánování u slovně nekomunikujích klientů a nácvik intuitivních technik
7304. Základy individuálního plánování v sociální práci s dítětem a rodinou
7305. Základy individuálního plánování v sociálních službách
7306. Základy insolvenčního a exekučního řízení ve vztahu k zadluženosti
7307. Základy integrace znevýhodněných občanů do společnosti a na trh práce - vhled do problematiky
7308. Základy interního ošetřovatelství v zařízeních sociálních služeb
7309. Základy jak klienty správně odhadnout a přesvědčit
7310. Základy jak na emoce - klienta nebo i vlastní (rozvoj emoční inteligence)
7311. Základy jednání se zájemcem o sociální službu
7312. Základy kinestetické mobilizace
7313. Základy kinestetiky v praxi
7314. Základy kognitivně behaviorální terapie (KBT) v práci s klienty s úzkostnými, fobickými a depresivními problémy
7315. Základy kognitivně behaviorální terapie v práci s klienty nadužívajícími alkohol
7316. Základy kognitivní rehabilitace a aktivizace
7317. Základy kognitivní rehabilitace v sociálních službách
7318. Základy komplexní péče o klienty s dětskou mozkovou obrnou v zařízeních sociálních služeb
7319. Základy komplexní péče o terminálně nemocného klienta
7320. Základy komunikace
7321. Základy komunikace a interakce s lidmi se zdravotním postižením I.
7322. Základy komunikace a interakce s lidmi se zdravotním postižením II
7323. Základy komunikace a péče o klienty a Alzheimerovou demencí
7324. Základy komunikace a sociální práce s mladistvými
7325. Základy komunikace a vedení rozhovoru v sociálních službách
7326. Základy komunikace podřízený - nadřízený a naopak - praktický nácvik
7327. Základy komunikace pro pomáhající
7328. Základy komunikace s agresivním klientem I - úvod
7329. Základy komunikace s agresivním uživatelem sociálních služeb
7330. Základy komunikace s člověkem s duševní nemocí
7331. Základy komunikace s člověkem v seniorském věku
7332. Základy komunikace s dětmi a dospívajícími v sociálních službách
7333. Základy komunikace s klientem
7334. Základy komunikace s klientem s agresí v chování - de-eskalace a prevence
7335. Základy komunikace s klientem se sluchovým postižením
7336. Základy komunikace s klientem v depresi
7337. Základy komunikace s klientem v duševní krizi
7338. Základy komunikace s klienty s nízkým stupněm dosaženého vzdělání, ze sociokulturní znevýhodněného prostředí a s klienty agresivními
7339. Základy komunikace s klienty se zdravotním postižením
7340. Základy komunikace s klienty vyžadujícími zvláštní přístup
7341. Základy komunikace s lidmi s demencí
7342. Základy komunikace s lidmi s demencí
7343. Základy komunikace s lidmi s duševním onemocněním
7344. Základy komunikace s lidmi s mentálním postižením
7345. Základy komunikace s lidmi se zdravotním postižením
7346. Základy komunikace s manipulativními klienty
7347. Základy komunikace s nemluvícím člověkem
7348. Základy komunikace s nemocnými a s osobami se zdravotním postižením
7349. Základy komunikace s osobami s tělesným postižením
7350. Základy komunikace s osobami se sluchovým postižením
7351. Základy komunikace s problémovými a agresivními klienty
7352. Základy komunikace s rodinou a jejími jednotlivými členy
7353. Základy komunikace s rodinou klienta s demencí a podpora rodinných pečujících
7354. Základy komunikace s rodinou uživatele sociální služby
7355. Základy komunikace s umírajícím klientem a jeho rodinou
7356. Základy komunikace s umírajícími dospělými i dětskými pacienty a jejich rodinami
7357. Základy komunikace s uživateli sociálních služeb se specifickými potřebami - osoby se sluchovým postižením
7358. Základy komunikace s vizuální podporou u klientů s autismem
7359. Základy komunikace s vizuální podporou u klientů s PAS
7360. Základy komunikace se seniory a její specifika
7361. Základy komunikace se seniory a lidmi s demencí
7362. Základy komunikace se seniory v sociálních službách
7363. Základy komunikace se zaměřením na osoby se zdravotním postižením
7364. Základy komunikace v emočně vypjatých situacích v každodenní praxi sociálních služeb
7365. Základy komunikace v týmu a týmové spolupráce
7366. Základy komunikace ve specifických a problémových situacích
7367. Základy komunikace vztahující se k procesům umírání a truchlení
7368. Základy komunikace zaměřené na klienty s demencí
7369. Základy komunikace, prezentace a facilitace
7370. Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností
7371. Základy komunikačních dovedností
7372. Základy komunikačních dovedností (24h)
7373. Základy komunikačních dovedností - jednání se zájemci o náhradní rodinnou péči
7374. Základy komunikačních dovedností a asertivity v sociální oblasti
7375. Základy komunikačních dovedností pro pomáhající pracovníky
7376. Základy komunikačních dovedností s agresivním klientem
7377. Základy komunikačních dovedností s člověkem s depresivním onemocněním
7378. Základy komunikačních dovedností s člověkem s psychotickým onemocněním
7379. Základy komunikačních dovedností v sociálních službách
7380. Základy komunikačních dovedností využitelných v sociální sféře
7381. Základy komunitní psychiatrie pro pracovníky sociálních služeb
7382. Základy koučinku - cesta k efektivní práci s klienty
7383. Základy koučování jako manažerského stylu v sociálních službách
7384. Základy koučování pro manažery sociálních služeb
7385. Základy koučování v sociálních službách
7386. Základy krátké intervence pro hráče v herním prostředí
7387. Základy krizové intervence
7388. Základy krizové intervence - metody, techniky a zásady krizové práce s klientem
7389. Základy krizové intervence a sebepéče pracovníka
7390. Základy krizové intervence pro pracovníky v přímé péči
7391. Základy krizové intervence tváří v tvář
7392. Základy krizové intervence tváří v tvář pro pracovníky ze služeb sociální prevence
7393. Základy krizové intervence v kontextu sociálních služeb
7394. Základy krizové intervence v praxi v kontextu sociálních služeb
7395. Základy krizové intervence v sociální práci
7396. Základy krizové komunikace
7397. Základy krizové komunikace pro pracovníky v přímé sociální péči
7398. Základy krizové komunikace se seniory.
7399. Základy krizové komunikace v sociálních službách
7400. Základy krizové pomoci
7401. Základy laické první pomoci pro pracovníky v sociálních službách
7402. Základy leadershipu, styly řízení a vedení lidí
7403. Základy legislativy NNO v oblasti účetnictví, daní a zaměstnávání
7404. Základy manažerských dovedností pro vedoucí pracovníky v sociálních službách
7405. Základy manipulace a polohování imobilního klienta v podmínkách sociálních služeb
7406. Základy manipulace s imobilním klientem
7407. Základy manipulace s imobilním klientem v podmínkách sociálních služeb
7408. Základy manipulace s imobilním klientem v podmínkách sociálních služeb II
7409. Základy manipulace s málo pohyblivým nebo nepohyblivým klientem, klientem se zrakovým postižením a klientem s demencí
7410. Základy matričního práva pro potřeby orgánů sociálně-právní ochrany dětí
7411. Základy mediace
7412. Základy mediace pro sociální pracovníky
7413. Základy mediačních technik a jejich využití v sociální práci
7414. Základy mediačních technik a jejich využití v sociální práci
7415. Základy mediačních technik a jejich využití v sociální práci - praktické procvičování
7416. Základy metod a technik de-eskalace napětí v sociálních službách
7417. Základy metody videotréninku interakcí v sociálních službách
7418. Základy mezilidské komunikace napříč kulturami
7419. Základy mezilidské komunikace se zaměřením na rozvoj komunikačních dovedností pracovníků v přímé péči
7420. Základy mezioborové spolupráce v přímé sociální práci
7421. Základy moderní marketingové komunikace pro pracovníky neziskových organizací
7422. Základy motivace a sebemotivace
7423. Základy motivace a sebemotivace
7424. Základy motivace pracovníků v sociálních službách
7425. Základy motivačně intervenční práce s dospívajícími
7426. Základy motivačního hodnocení zaměstnanců v sociálních službách
7427. Základy multikulturní péče v sociálních službách
7428. Základy muzikoterapie
7429. Základy Muzikoterapie pro seniory
7430. Základy muzikoterapie v sociálních službách
7431. Základy nepedagogické činnosti-úvod do tématu
7432. Základy neverbální komunikace
7433. Základy nízkoprahových služeb
7434. Základy nízkoprahových služeb - Kontaktní pracovník v sociálních službách
7435. Základy nízkoprahových služeb a streetworku od A do Z
7436. Základy občanského soudního řízení
7437. Základy obecné psychiatrie se zaměřením na sociální služby
7438. Základy obecné psychologie pro pracovníky sociálních služeb
7439. Základy obecné psychologie pro pracovníky v sociálních službách
7440. Základy obecné psychologie se zaměřením na sociální služby
7441. Základy ochrany práv uživatelů a nastavení pracovních postupů v sociální sluzbě
7442. Základy ochrany práv uživatelů a pracovní postupy v sociální službě
7443. Základy odstraňování stresové zátěže
7444. Základy opatrovnictví v sociální práci
7445. Základy ošetřovatelské péče u klienta v sociálních službách
7446. Základy osobní asistence lidem s tělesným a kombinovaným postižením
7447. Základy ovládání iPadu a jeho využití při práci s osobami se zdravotním postižením
7448. Základy paliativní a hospicové péče v sociálních službách
7449. Základy paliativní péče
7450. Základy paliativní péče - úvod do tématu
7451. Základy paliativní péče v sociálních službách
7452. Základy péče o člověka s demencí
7453. Základy péče o imobilního a částečně imobilního uživatele sociálních služeb
7454. Základy péče o klienta se spastickým syndromem v zařízeních sociální péče
7455. Základy péče o klienta v terminálním stadiu nemoci v domácím prostředí a její zvláštnosti
7456. Základy péče o klienty po CMP v sociálních službách
7457. Základy péče o klienty s CMP
7458. Základy péče o klienty s cukrovkou v sociálních službách
7459. Základy péče o klienty s degenerativním postižením kloubů v zařízeních sociálních služeb
7460. Základy péče o klienty s lymfatickými otoky v zařízeních sociálních služeb
7461. Základy péče o klienty s Parkinsonovou chorobou
7462. Základy péče o klienty s tracheostomií v zařízeních sociální péče
7463. Základy péče o ležícího klienta
7464. Základy péče o nemocné a osoby s omezením pohybu
7465. Základy péče o nemocné, včetně výživy, přípravy pokrmů a péče o klienty s inkontinencí
7466. Základy péče o osoby s onemocněním či zdravotním postižením
7467. Základy péče o osoby s onemocněním či zdravotním postižením pro pečující o osobu
7468. Základy péče o seniory - výživa, hydratace, hygiena a ošetřování pokožky
7469. Základy personalistiky a vedení týmu pro sociální pracovníky
7470. Základy personalistiky pro pracovníky v organizacích sociálních služeb
7471. Základy pěstounské péče a osvojení
7472. Základy pěstounské péče a osvojení
7473. Základy plánování rozvoje sociálních služeb na obecní/regionální úrovni
7474. Základy plánování služby pro klíčové pracovníky v pobytových zařízeních
7475. Základy plánování v sociálních službách
7476. Základy podporovaného zaměstnávání
7477. Základy podpory pečujících na trhu práce
7478. Základy poetoterapie a biblioterapie a jejich využití v sociálních službách
7479. Základy pohybové aktivizace seniorů - cvičení pánevní oblasti
7480. Základy pohybové aktivizace seniorů - úvod, dechová cvičení
7481. Základy pohybové aktivizace seniorů ? cvičení páteře
7482. ZÁKLADY POLOHOVÁNÍ KLIENTŮ
7483. Základy poradenské a terapeutické práce s dětmi a mládeží
7484. Základy poradenských dovedností pro klienty s vadami zraku
7485. Základy poskytnutí první pomoci
7486. Základy poskytování hygienické péče u imobilních pacientů v pomáhajících profesích
7487. Základy poskytování podpory pečujícím a pozůstalým
7488. Základy poskytování první pomoci
7489. Základy poskytování první pomoci pro pomáhající profese
7490. Základy poskytování služby pes-asistent
7491. Základy pozitivní psychologie v praxi
7492. Základy práce s agresí u dětí v sociálních službách: prožívání, zvládání, řešení aneb AGRESE JE OK
7493. Základy práce s biografií a plány péče
7494. Základy práce s biografií pro aktivizační pracovníky
7495. Základy práce s biografií pro sociální pracovníky
7496. Základy práce s člověkem s mentálním postižením
7497. Základy práce s člověkem s projevy agresivního chování
7498. Základy práce s dítětem v krizi v kontextu sociálních služeb
7499. Základy práce s dítětem v krizi v kontextu sociálních služeb
7500. Základy práce s emocemi a rozvíjení emoční inteligence ve vztahu k sociální práci
7501. Základy práce s klientem pod vlivem alkoholu nebo OPL
7502. ZÁKLADY PRÁCE S KLIENTY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM PRO PODPORU JEJICH INTEGRACE DO SPOLEČNOSTI
7503. Základy práce s klienty s různými druhy demence
7504. Základy práce s klienty s různými typy demence
7505. Základy práce s lidmi s demencí
7506. Základy práce s lidmi s demencí (8h)
7507. Základy práce s myšlenkovými mapami - principy a využití v praxi v sociálních službách
7508. Základy práce s nepříznivou sociální situací
7509. Základy práce s oběťmi domácího násilí - seminář pro pracovníky pomáhajících profesí
7510. Základy práce s oběťmi domácího násilí ? seminář pro pracovníky pomáhajících profesí
7511. Základy práce s reminiscenční skupinou
7512. Základy práce s riziky při poskytování sociálních služeb
7513. Základy práce s rodinou (Pesso Boyden psychomotorický přístup)
7514. Základy práce s rodinou ? Citová vazba (Attachment)
7515. Základy práce s těhotnými ženami a matkami - uživatelkami drog
7516. Základy práce s uživatelem s projevy agresivního chování
7517. Základy práce se skupinou
7518. Základy práce se skupinou pro pracovníky v sociálních službách
7519. Základy práce se zadluženým klientem v kontextu sociálních služeb
7520. Základy práce v rámci aplikované výpočetní techniky
7521. Základy práce v rámci terapie sebeudržení SET u klientů s demencí
7522. Základy práce v rámci výpočetní techniky pro pracovníky pomáhajících profesí
7523. Základy pracovně-právní problematiky a finančního řízení organizace v sociální sféře
7524. Základy pracovní asistence - zaměstnávání klientů sociálních služeb
7525. Základy pracovního koučinku jako metody sociální práce
7526. Základy pracovního práva
7527. ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
7528. Základy pracovního práva pro praxi v sociální oblasti
7529. Základy pracovního práva pro praxi v sociálních službách
7530. ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA V SOCIÁLNÍ OBLASTI
7531. Základy praktické etiky
7532. Základy práva
7533. Základy pravidel šetrné sebeobrany v návaznosti na restriktivní opatření v sociálních službách
7534. Základy právní praxe pro OSPOD při podávání návrhů podle zákona o zvláštních řízeních soudních a Občanský soudní řád ve spojení s Občanským zákoníkem
7535. Základy právní způsobilosti a opatrovnictví
7536. Základy předlékařské první pomoci pro pracovníky v sociálních službách
7537. Základy předlékařské první pomoci u seniorů
7538. Základy přednemocniční neodkladné péče
7539. Základy přesvědčivé prezentace v zařízení sociálních služeb, na jednáních a konferencích
7540. Základy prevence syndromu vyhoření
7541. Základy prevence vybraných druhů závislosti
7542. ZÁKLADY PREVENCE VZNIKU ZÁVISLOSTI NA SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ
7543. Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě
7544. Základy přímé obslužné péče se zaměřením na seniory
7545. Základy přímé péče o uživatele sociálních služeb
7546. Základy přímé péče pro uživatele sociálních služeb I
7547. Základy případové práce s klientem a prevence vzniku závislosti na sociální službě
7548. Základy přístupu orientovaného na klienta a možnosti jeho praktického využití v komunikaci s klienty sociálních služeb
7549. Základy pro bezpečnou práci v sociálních službách
7550. Základy pro praktické použití modelu individuální práce se seniory podle prof. Moniky Krohwinkelové AEDL/ABEDL 13
7551. Základy pro praktické použití modelu individuální práce se seniory podle prof. Moniky Krohwinkelové AEDL/ABEDL 13 - II. část
7552. Základy problematiky a komunikace s osobami se zrakovým postižením
7553. Základy problematiky a principy komunikace s osobami s mentálním postižením
7554. Základy problematiky a principy komunikace s osobami se sluchovým postižením
7555. Základy problematiky agresivity dětí
7556. Základy problematiky domácího násilí v kontextu sociální práce
7557. Základy problematiky osob s tělesným postižením
7558. Základy problematiky sexuality a vztahů u osob s postižením
7559. Základy problémové komunikace s osobou s vadou zraku
7560. Základy profesního přístupu ke klientům se zdravotním postižením
7561. Základy první pomoci
7562. Základy první pomoci (při výkonu sociální práce)
7563. ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI A SPECIFIKA SENIORSKÉHO VĚKU
7564. Základy první pomoci při poskytování sociálních služeb
7565. Základy první pomoci při výkonu sociální práce
7566. Základy první pomoci pro pracovníky sociálních služeb
7567. Základy první pomoci pro pracovníky v pobytových zařízeních sociálních služeb
7568. Základy první pomoci pro pracovníky v sociální oblasti
7569. Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách
7570. Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky
7571. Základy první pomoci pro zaměstnance sociálních služeb
7572. Základy první pomoci pro zaměstnance v sociálních službách
7573. Základy první pomoci se zaměřením na sociální služby
7574. Základy první pomoci se zaměřením na sociální služby
7575. Základy první pomoci se zaměřením na sociální služby (úvod do problematiky)
7576. Základy první pomoci v podmínkách sociálních služeb
7577. Základy první pomoci v pomáhající profesi
7578. Základy první pomoci v pomáhajících profesích
7579. Základy první pomoci v praxi sociálních služeb a neformální péči - simulační nácvik úkonů v situacích ohrožení života
7580. Základy první pomoci v rámci poskytování sociální služby
7581. Základy první pomoci v sociální práci
7582. ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
7583. ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
7584. Základy první pomoci v sociálních službách
7585. Základy první pomoci v sociálních službách (8 h)
7586. Základy první pomoci v zařízeních sociální péče
7587. Základy první pomoci zážitkem se zaměřením na terénní služby osobní asistence.
7588. Základy psychické první pomoci
7589. Základy psychické první pomoci pro pracovníky v sociální oblasti
7590. Základy psychohygieny
7591. Základy psychohygieny ? relaxace a sebereflexe
7592. Základy psychohygieny a problematiky syndromu vyhoření
7593. Základy psychohygieny a zvládání stresu
7594. Základy psychohygieny pro pracovníky pobytových zařízení pro seniory
7595. Základy psychohygieny pro pracovníky sociálních služeb
7596. Základy psychohygieny v pomáhající profesi
7597. Základy psychohygieny v pomáhajících profesích
7598. Základy psychohygieny v sociálních službách-úvod do tématu
7599. Základy psychohygieny, prevence syndromu vyhoření
7600. Základy psychologických disciplín v sociálních službách
7601. Základy psychologie
7602. Základy psychologie osobnosti pro pracovníky sociálních služeb
7603. Základy psychologie osobnosti pro pracovníky v sociálních službách
7604. Základy psychologie soužití v manželství a rodině
7605. Základy psychologie zdraví v péči o seniory
7606. Základy psychopatologie
7607. Základy psychopatologie pro nepsychiatry
7608. Základy psychopatologie pro pracovníky v přímé péči o klienta
7609. Základy psychopatologie v sociální práci
7610. Základy psychopatologie, psychické odchylky a práce s psychopatologickými uživateli služeb
7611. Základy psychopatologieJak budovat komunitní služby
7612. Základy psychopedie
7613. Základy psychosociální pomoci rodině s nevyléčitelně nemocným dítětem
7614. Základy psychosociální rehabilitace osob s duševním onemocněním
7615. Základy psychosociální rehabilitace osob s duševním onemocněnímVzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v oblasti prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže v ČROsobní asistent osob se zdravotním postižením a seniorů
7616. Základy psychosociálního výcviku
7617. Základy rehabilitační péče v sociálních službách
7618. Základy rehabilitačního ošetřovatelství, principů školy zad a manipulačních technik s klienty
7619. Základy rehabilitačního ošetřovatelství, principů školy zad a manipulačních technik s klienty.
7620. Základy relaxačních a aktivizačních technik
7621. Základy reminiscenční terapie
7622. Základy reminiscenční terapie a jeji využití při práci se seniory
7623. Základy řešení konfliktů a sporů
7624. Základy řešení konfliktů při poskytování sociálních služeb
7625. Základy řešení konfliktů při práci s klientem v sociálních službách
7626. Základy respektujícího přístupu
7627. Základy řízení a rozvoje lidských zdrojů v sociální sféře
7628. Základy řízení lidských zdrojů a koučování pro vedoucí pracovníky v sociálních službách
7629. Základy řízení změn v sociální sféře
7630. Základy řízení, práce s lidmi a koučování pro vedoucí pracovníky v sociálních službách
7631. Základy rodinné terapie
7632. Základy rodinného práva
7633. Základy rodinného práva v novém občanském zákoníku
7634. Základy rozvoje emoční inteligence v sociálních službách
7635. Základy sanace rodiny
7636. Základy sebe/řízení a sebe/reflexe v sociálních službách
7637. Základy sebeobrany pro pomáhající profese v uzavřených prostorách
7638. Základy sebeobrany pro pracovníky pomáhajících profesí
7639. Základy sebeobrany pro pracovníky v sociálních službách
7640. Základy sebeobrany v terénu - pro pracovníky pomáhajících profesí
7641. Základy sebeobrany v terénu pro pracovníky pomáhajících profesí
7642. Základy sebeochrany při individuální práci s klientem
7643. Základy sebepoznání a sebereflexe jako součásti práce v sociální oblasti
7644. Základy sebepoznání jako předpoklad kvality práce v pomáhajících profesích
7645. Základy sebeřízení pro pomáhající pracovníky
7646. Základy šetrné sebeobrany pro zaměstnance sociálních služeb
7647. Základy sociálně právní ochrany dětí
7648. Základy sociálně právní problematiky při práci s dětmi a mládeží
7649. Základy sociálně terapeutické práce s problematikou násilí
7650. Základy sociálně-právní ochrany dětí pro výkon sociální práce
7651. Základy sociální a ošetřovatelské péče v sociálních službách
7652. Základy sociální komunikace v pomáhajících profesích
7653. Základy sociální patologie
7654. Základy sociální patologie - poruchy chování, poruchy osobnosti
7655. Základy sociální pedagogiky
7656. Základy sociální práce
7657. Základy sociální práce pro pracovníky v sociálních službách
7658. Základy sociální práce s agresivním klientem
7659. Základy sociální práce s drogově závislými
7660. Základy sociální práce s mládeží ohroženou elektronickým násilím a kyberkriminalitou
7661. ZÁKLADY SOCIÁLNÍ PRÁCE S OSOBAMI BEZ PŘÍSTŘEŠÍ
7662. Základy sociální práce s osobami se zdravotním postižením
7663. Základy sociální práce s předluženými
7664. Základy sociální práce s rodinou
7665. Základy sociální práce s rodinou s dětmi a její právní kontext
7666. Základy sociální práce s vězněnými a propuštěnými vězni
7667. Základy sociální práce s vyloučenými skupinami obyvatel
7668. Základy sociální práce se seniory
7669. Základy sociální práce se seniory
7670. Základy sociální práce v oblasti náhradního rodičovství
7671. Základy sociální práce v systému hmotné nouze
7672. Základy sociální psychologie
7673. Základy sociální psychologie - rodina jako sociální děloha
7674. Základy sociálního poradenství
7675. Základy sociálního poradenství I.
7676. Základy sociálního poradenství II.
7677. Základy sociálního poradenství pro seniory
7678. Základy sociálního šetření a jeho praxe v tísňové péči.
7679. Základy speciální pedagogiky
7680. Základy speciální pedagogiky pro pomáhající pracovníky
7681. Základy speciální psychiatrie se zaměřením na sociální služby
7682. Základy speciální sebeobrany pro pracovníky sociálních služeb ? specializační nástavba
7683. Základy specifického přístupu k lidem s mentálním postižením v sociálních službách
7684. Základy spisové služby a archivnictví
7685. Základy spolupráce s rodinou a její vliv na individuální sociální práci a pracovníka poskytujícího sociální službu
7686. Základy spolupráce s rodinou uživatele sociálních služeb, se zaměřením na SVL.
7687. ZÁKLADY SPOLUPRÁCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY A OSPOD
7688. Základy spotřebitelské gramotnosti
7689. Základy správné komunikace
7690. Základy správního práva
7691. Základy správního řízení na úseku sociálně právní ochrany dětí
7692. Základy standardu č. 7 - Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby
7693. Základy standardu č. 8 - Návaznost poskytované služby na další dostupné zdroje
7694. Základy standardů kvality a metodiky pro terénní sociální služby
7695. Základy standardů kvality sociální práce
7696. Základy stimulačních a relaxačních technik v práci s klienty s kombinovaným postižením
7697. Základy stress managementu v sociální praxi
7698. Základy surdopedie
7699. Základy systemické práce s dětmi a dospívajícími
7700. Základy systemické práce s dětmi a s dospívajícími
7701. Základy systémového myšlení V a O sociální práci
7702. Základy tanečně pohybové terapie
7703. ZÁKLADY TECHNIK VALIDACE
7704. Základy technik zjišťování potřeb u nekomunikujících uživatelů
7705. Základy teorie citové vazby v praxi
7706. Základy terapeutických činností (30 výukových hodin)
7707. Základy terapeutických činností (60 výukových hodin)
7708. Základy terénní práce s mládeží
7709. Základy terénní sociální práce při mimořádných událostech
7710. Základy time managementu aneb jak hospodařit s časem
7711. Základy time managementu pro činnost sociálního pracovníka
7712. Základy time managementu pro zkvalitnění sociálních služeb
7713. Základy time managementu v pomáhajících profesích
7714. Základy time managementu v pomáhajících profesích
7715. Základy timemanagementu v sociálních službách
7716. Základy trestního práva
7717. Základy trestního řízení pro sociální pracovníky/ce
7718. Základy tyflopedie
7719. Základy týmové komunikace a spolupráce pro pracovníky v sociálních službách
7720. Základy týmové práce a spolupráce v sociálních službách
7721. Základy týmové práce v sociálních službách
7722. Základy týmové spolupráce v organizaci poskytující sociální služby
7723. Základy týmové spolupráce v sociálních službách
7724. Základy typologie zrakových vad a jednání s klienty s různými vadami zraku
7725. Základy umění zpětné vazby v sociální oblasti
7726. Základy vedení a motivace pro pracovníky sociálních služeb
7727. Základy vedení a motivace zaměstnanců sociálních služeb, moderní metody vedení v sociálních službách
7728. Základy vedení a motivace zaměstnanců v sociálních službách
7729. Základy vedení a motivace zaměstnanců, moderní metody vedení
7730. Základy vedení a řízení pracovníků v sociálních službách
7731. Základy vedení dokumentace sociální služby
7732. Základy vedení pomáhajícího rozhovoru
7733. Základy vedení týmu a teambuildingu pro vedoucí pracovníky
7734. Základy vedení týmu a týmová spolupráce sociálních pracovníků
7735. Základy viktimologie
7736. Základy viktimologie v sociální práci
7737. Základy vyjednávání, řešení konfliktů a mediace v sociálních službách
7738. Základy vyjednávání, řešení konfliktů, mediace v sociálních službách
7739. Základy využití metod paliativní a hospicové péče při péči o klienty sociálních služeb
7740. Základy využití muzikoterapie v oblasti sociálních služeb
7741. Základy využití taneční pohybové terapie s psychiatrickými klienty
7742. Základy využití videotréninku interakcí jako nástroje zlepšení komunikačních dovedností v sociálních službách
7743. Základy výživy a diety v prostředí pobytových sociálních služeb
7744. Základy výživy a její dopady na zdraví a kvalitu života ve stáří
7745. Základy zákona o sociálních službách
7746. Základy zdravotnické první pomoci pro pracovníky v sociálních službách
7747. Základy zdravovědy
7748. Základy zjišťování potřeb a priorit klienta při individuální práci s klientem
7749. Základy znakované češtiny
7750. Základy znakového jazyka
7751. Základy znakového jazyka - I. modul
7752. Základy znakového jazyka - mírně pokročilý (II. Modul)
7753. Základy znakového jazyka - mírně pokročilý (III. Modul)
7754. Základy znakového jazyka pro pracovníky v oblasti sociálních služeb
7755. Základy znakového jazyka v sociálních službách
7756. Základy znakového jazykaPracovník v sociálních službách - přímá obslužná péče
7757. Základy zooterapie
7758. Základy zpracovávání a vedení dokumentace v sociálních službách
7759. Základy zvládání agrese
7760. Základy zvládání konfliktů nejen v pracovním prostředí
7761. Základy zvládání psychické zátěže v práci pracovníka v sociálních službách
7762. Základy zvládání stresu a prevence syndromu vyhoření
7763. Základy zvládání stresu a prevence syndromu vyhoření u pečujících
7764. Základy zvládání stresu a prevence vyhoření u pracovníků v sociálních službách
7765. Základy zvládání stresu a prevence vyhoření u pracovníků v sociálních službáchManagement dobrovolnictví II.
7766. Základy zvládání stresu v sociálních službách
7767. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
7768. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a další související předpisy
7769. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění - úvod do problematiky
7770. Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže - výklad a praktické využití
7771. Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže v teorii a praxi
7772. Zákon o obětech trestných činů a další možnosti pomoci obětem
7773. Zákon o pomoci v hmotné nouzi a zákon o životním a existenčním minimu
7774. Zákon o pomoci v hmotné nouzi v praxi
7775. Zákon o rodině
7776. ZÁKON O SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ V PRAXI
7777. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
7778. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, rodinná politika
7779. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí-vstup do problematiky
7780. Zákon o sociálních službách
7781. Zákon o sociálních službách - aktuality a praxe
7782. Zákon o sociálních službách - aktuality, praxe
7783. Zákon o sociálních službách - aktuální informace k platné právní úpravěAplikace logoterapeutického přístupu při zvládání zátěže
7784. Zákon o sociálních službách - příspěvek na péči - úvod do problematiky.
7785. Zákon o sociálních službách - standardy kvality
7786. Zákon o sociálních službách - úvod do problematiky
7787. Zákon o sociálních službách - výklad zákona
7788. Zákon o sociálních službách - základy a změny právní úpravy
7789. Zákon o sociálních službách - zaměření na nařízení EU o ochraně osobních údajů
7790. Zákon o sociálních službách ? přehled aktualit, novinek a jejich obecných dopadů do praxe
7791. Zákon o sociálních službách ? úvod do problematiky
7792. Zákon o sociálních službách a jeho aplikace v praxi
7793. Zákon o sociálních službách a jeho dopady v praxi sociálního pracovníka
7794. Zákon o sociálních službách a jeho prováděcí předpisy s přihlédnutím ke změnám platným od 1.1.2012
7795. Zákon o sociálních službách a jeho současné změny
7796. Zákon o sociálních službách a prováděcí vyhláška - příspěvek na péči
7797. Zákon o sociálních službách a prováděcí vyhláška - standardy kvality v sociálních službách
7798. ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A SOCIÁLNÍ REFORMA
7799. Zákon o sociálních službách v aktuálním znění
7800. Zákon o sociálních službách, aktuality a praxe, základní informace
7801. Zákon o sociálních službách, sociální práce a sociální šetření v jeho rámci
7802. Zákon o sociálních službáchAktuální otázky v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
7803. Zákon o zaměstnanosti
7804. Zákona o sociálních službách, sociální práce a sociální šetření v jeho rámci
7805. ZÁKONÍK PRÁCE - aktuálně a prakticky
7806. Zákonné možnosti jednání s agresivními klienty v praxi sociálního pracovníka
7807. Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a ochrana majetku nezletilých dětí podle současné a nové právní úpravy
7808. Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství
7809. Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství - úvod do problematiky
7810. Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství z pohledu aktuální právní úpravy
7811. Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství z pohledu nové právní úpravy
7812. Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství z pohledu současné a nové právní úpravy
7813. Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenstvíZákladní kurz sebepoznání a sociálních dovedností formou sociálně psychologického výcvikuŘízení, motivace a hodnocení pracovníků
7814. Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví, poručenství
7815. Zákony a předpisy sociálního zabezpečení
7816. Zákony a předpisy sociálního zabezpečení v ČR
7817. Zákony a předpisy v sociální oblasti
7818. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
7819. Zaměstnavatel osob se zdravotním postižením
7820. Zanedbávání, zneužívání a týrání starých lidí - úvod do problematiky
7821. Zaostřeno na procesy - procesní přístup v zařízeních sociálních služeb
7822. Zapojení a role klientových blízkých v procesu plánování služby
7823. Zapojování dětí do rozhodovacích procesů - jak se ptát?
7824. Zapojování dětí s mentálním postižením do rozhodovacích procesů správně zvolenou komunikací
7825. Zásadní změny občanského zákoníku v kontextu sociálních služeb - úvod
7826. Zásady a pravidla komunikace se seniory
7827. Zásady efektivní komunikace
7828. Zásady komunikace při řešení obtížných situací s klientem a jeho rodinou
7829. Zásady komunikace s člověkem s demencí jako nástroj prevence a řešení problematických situací
7830. Zásady komunikace s klientem se zdravotním postižením
7831. Zásady laické první pomoci
7832. Zásady poskytování sociálních služeb, první pomoc a ošetřovatelská péče se zaměřením na osoby se zdravotním postižením a seniory v zařízeních sociálních služeb
7833. Zásady práce s dítětem včetně specifik v komunikaci
7834. Zásady práce s klientem postiženým demencí
7835. Zásady práce s uživatelem sociální služby postiženým demencí
7836. Zásady práce s uživatelem sociální služby postiženým demencí - úvod do problematiky
7837. Zásady práce s uživatelem sociální služby, seniorem
7838. Zásady pro návštěvu v bytě klienta
7839. Zásady pro práci s klientem s rizikem chování
7840. Zásady psychopatologie pro sociální služby
7841. Zásady správné komunikace s osobami se zrakovým postižením
7842. Zásady strategického řízení a plánování v sociálních službách
7843. Zásady terénní sociální práce osobami ohroženými sociálním vyloučením
7844. Zásady terénní sociální práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením
7845. Zásady time managementu v sociálních službách
7846. Zásady vedení náročných manažerských rozhovorů
7847. Zásady vedení profesionálního rozhovoru s dítětem - úvod do problematiky
7848. Zásady, principy a pravidla v komunikaci s osobami s duševním a mentálním postižením
7849. Zásady, principy a pravidla v komunikaci s osobami s tělesným postižením
7850. Záškoláctví v kontextu sociálně-právní ochrany dětí
7851. Zastavte se na chvilku aneb kudy kam a jak dál
7852. Zátěžové situace pracovníků v sociálních službách - úvod do problematiky
7853. Zatočíme s dluhy - jak řešit dluhy ve vyloučených romských lokalitách
7854. Zavádění a zlepšování systému individuálního plánování v zařízeních
7855. Zavádění a zlepšování systému individuálního plánování v zařízeních sociálních služeb
7856. ZAVÁDĚNÍ TÝMOVÝCH ZMĚN V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
7857. Zavádění změn a transformační procesy v sociálních službách - úvod do problematiky
7858. Závadové chování dětí z pohledu kurátora pro děti a mládež
7859. Závislost a návykové chování lidí s mentálním postižením ? možnosti intervence a formy pomoci
7860. Závislost a trauma pohledem rodinných terapeutů
7861. Závislost na sociální službě - možné příčiny a východiska
7862. Závislost na sociální službě ? možné příčiny a východiska
7863. Závislosti - rizikové chování v kontextu sociální práce
7864. Závislosti a jejich rizika u dětí a mladistvých
7865. Závislosti a závislostní chování
7866. Závislosti v prostředí sociální služby
7867. Závislostní chování uživatelů sociálních služeb
7868. Zažij si den po slepu
7869. Zážitkové techniky protidrogové prevence
7870. Zážitkové techniky zaměřené na řešení
7871. Zážitkový seminář - vžij se do role seniora
7872. Zaznamenání individuálního plánování
7873. Zdravá komunikace
7874. Zdravé a nemocné stáří a možnost volby sociálních a veřejných služeb
7875. Zdravé sebepojetí jako součást profesního růstu pracovníků sociálních služeb
7876. Zdravé sebevědomí jako základ spokojenosti pracovníka i klienta
7877. Zdraví a jeho složky
7878. Zdravotní a právní minimum pro pracovníky v drogových službách
7879. Zdravotní cvičení pro seniory
7880. Zdravotní gramotnost pracovníků v sociálních službách v přímé obslužné péči
7881. Zdravotní problematika domácího násilí
7882. Zdravotní problematika životního stylu v sociálně vyloučených lokalitách pro pracovníky v sociálních službáchPaliativní péče a doprovázení umírajících
7883. Zdravotnické minimum pro pečovatele
7884. Zdravotnické právo pro pracovníky v sociálních službách
7885. Zdravý životní styl - vybrané problémy seniorského věku
7886. Zdroje financování sociálních služeb v ČR
7887. Zdroje financování sociálních služeb v ČRManipulace s imobilním klientem dle konceptu Kinestetické mobilizace?
7888. Žena a drogová závislost - problematika Gender
7889. Žena a drogová závislost - problematika GenderPracovník sociální péče - přímá obslužná péče
7890. Žena a drogová závislost ? problematika Gender
7891. Žena v roli pracovníka v sociálních službách
7892. Zhodnocení rizik v práci s uživatelem sociálních služeb (Evropský certifikát v sociální péči)
7893. Zhodnocení rizik v práci s uživatelem sociálních služeb - Evropský certifikát pro pracovníky sociálních služeb
7894. ŽIDLIČKOVÁ METODA a její využití při práci s rodinou
7895. Žiju s Parkinsonem
7896. Získávání finančních prostředků na provoz NNO
7897. Získejte si podporu aneb PR v sociálních službách
7898. Získejte si zdroje aneb marketing v sociálních službách
7899. Život člověka s duševním onemocněním
7900. Život člověka s duševním onemocněním - úvod do problematiky
7901. Život člověka s mentálním postižením
7902. Život ohrožující stavy
7903. Život zachraňující první pomoc
7904. Životní příběh a jeho využití v sociální terapii
7905. Životní příběh klienta, časový snímek
7906. Životní prostředí a bydlení osob se zdravotním postiženímKurz Poradce rané péče
7907. Zjišťování názoru dítěte
7908. Zjišťování názoru dítěte (základní kurz)
7909. Zjišťování potřeb a individuální plánování u nekomunikujících klientů
7910. Zjišťování potřeb klientů - mapování klientovy situace, sociální šetření
7911. Zjišťování potřeb nekomunikujícího klienta a vytváření individuálních plánů
7912. Zjišťování potřeb u nekomunikujícího klienta
7913. Zjišťování potřeb u nekomunikujícího klienta - úvod do metody
7914. Zjišťování spokojenosti a nespokojenosti osob s demencí
7915. Zjišťování spokojenosti klientů
7916. Zjišťování zpětné vazby od uživatelů sociální služby
7917. Zkušeností k respektování
7918. Zkvalitňujeme komunikaci s handicapovaným klientem sociálních služeb s využitím videa
7919. Zlomové okamžiky seniorského věku
7920. Změna poskytování sociální služby ve vztahu k potřebám uživatele
7921. Změny a jejich řízení v sociálních službách
7922. Změny poloh na lůžku a přesun mimo lůžko jako nástroj podpory soběstačnosti při hygienické péči a oblékání - úvod do problematiky.
7923. Změny v lidském mozku, duševní život ve stáří - rozvoj dovedností práce s klientem s kognitivní poruchou
7924. Změny v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v souvislosti s novým občanským zákoníkem
7925. Změny v oblasti zdravotnictví a systému sociálních dávek pro dospělé a děti
7926. Změny v rodině po přijetí dítěte do pěstounské péče - úvod do problematiky
7927. Změny v životním cyklu klienta s postižením
7928. Změny ve stáří - zkvalitnění života klientů sociálních služeb
7929. Změny ve stáří a jejich simulace gerontooblekem
7930. Zn. Náhradní rodič aneb jak aktivně nacházet náhradní rodiče
7931. Známe osobnost našeho klienta?
7932. Znásilnění - základní rámec problematiky z pohledu psychologie a práva
7933. Zneužívání a týrání seniorů
7934. Zneužívání a závislost na alkoholu - dvoudenní kurz
7935. Zneužívání a závislost na alkoholu - úvodní jednodenní kurz
7936. Zneužívání a závislost na alkoholu - základní jednodenní kurz
7937. Zneužívání návykových látek u dětí a mládeže
7938. Zplnomocňování klienta a individuální plánování
7939. Zplnomocňování klienta a individuální plánování.
7940. Zpracování metodik a vnitřních směrnic organizace v sociálních službách - úvod do problematiky
7941. Zprostředkované učení v sociálních službách
7942. Způsobilost k právním úkonům
7943. Způsobilost k právním úkonům a právní úkony osob s demencí
7944. Způsoby de-stigmatizace osob s duševním onemocněním - úvod do problematiky
7945. Způsoby individuálního plánování s využitímalternativní komunikace
7946. Způsoby jednání a komunikace s osobami s duševním onemocněním - úvod do problematiky
7947. Způsoby jednání a komunikace s osobami s PAS
7948. Způsoby motivace zaměstnavatelů nebo zprostředkujících subjektů k zaměstnávání osob s duševním onemocněním - úvod do problematiky
7949. Způsoby podpory sociálního začleňování osob s duševním onemocněním a její problematika - úvod do problematiky
7950. Způsoby práce a komunikace s člověkem s handicapem
7951. Způsoby zajištění a poskytování komunitní péče ODO, důsledky institucionální péče a prevence negativních důsledků institucionální péče, transformace služeb pro ODO a její cíle - úvod do problematiky
7952. Způsoby zvládání obtížných situaci při spolupráci s klientem
7953. Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem
7954. Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem
7955. Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem (ZOSi)
7956. Zuřivec - domácí násilí očima dítěte
7957. Zvíře v krizové intervenci - úvod do problematiky
7958. Zvládání a prevence stresu a syndromu vyhoření
7959. Zvládání agrese
7960. Zvládání agrese - možnosti a limity práce s různými druhy agrese
7961. Zvládání agrese - Možnosti a limity práce s různými druhy agrese klienta
7962. Zvládání agrese a jiného problémového chování klienta
7963. Zvládání agrese a jiného problémového chování u klienta
7964. Zvládání agrese klienta sociálních služeb obecně
7965. Zvládání agrese u jiného problémového chování u seniorů a uživatelů se zdravotním postižením (uvedení do
7966. Zvládání agrese u klienta
7967. Zvládání agrese u klienta - obecně
7968. Zvládání agrese u klienta sociálních služeb
7969. Zvládání agrese u klienta sociálních služeb obecně (16 h)
7970. Zvládání agrese v sociálních službách
7971. Zvládání agresivity uživatele sociální služby
7972. Zvládání agresivního klienta pomocí systému úchopů a držení - metoda šetrného zvládání agrese
7973. Zvládání chronické bolesti u klientů sociálních služeb
7974. Zvládání emocí a náročných situací v kontaktu s klienty
7975. Zvládání emocí vnitřně a v interakcích
7976. Zvládání jednání uživatele sociální služby, který ohrožuje své zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob
7977. Zvládání konfliktů a jejich prevence - úvod do problematiky
7978. Zvládání konfliktů nejen v pracovním prostředí
7979. Zvládání konfliktů podle nenásilné komunikace I - Umění sebevyjádření
7980. Zvládání konfliktů podle nenásilné komunikace II - Umění empatie
7981. Zvládání konfliktů podle nenásilné komunikace III - Umění spojování rozdílů
7982. Zvládání krizových situací
7983. Zvládání naléhavých stavů ohrožujících zdraví klienta - úvod do první pomoci
7984. Zvládání náročného chování klientů s autismem
7985. Zvládání náročných situací v komunikaci
7986. Zvládání nestandardního chování klientů s mentálním postižením a autismem I.
7987. Zvládání nestandardního chování klientů s mentálním postižením a autismem II.
7988. Zvládání obtížných situací v kontextu sociální práce a způsoby sebepéče
7989. Zvládání pracovního stresu
7990. Zvládání problematického chování klientů s autismem
7991. Zvládání problematického chování uživatelů
7992. Zvládání problémového chování
7993. Zvládání problémového chování u lidí s poruchou autistického spektra
7994. Zvládání problémového chování uživatelů
7995. Zvládání problémového chování uživatelů včetně problematiky diagnostiky handicapů
7996. Zvládání problémových klientů - úvod do problematiky
7997. Zvládání profesionálního stresu - prevence syndromu vyhoření
7998. Zvládání projevů agresivního chování u klientů sociálních služeb a možnosti prevence
7999. Zvládání projevů krizových situací při individuální práci s klientem
8000. Zvládání psychické zátěže - syndrom vyhoření
8001. Zvládání psychické zátěže a stresu
8002. Zvládání psychické zátěže, syndrom vyhoření, prevence
8003. Zvládání rizik v sociálních službách
8004. Zvládání rizika v životě uživatele sociální služby
8005. Zvládání rizikových situací
8006. Zvládání slovní agrese
8007. Zvládání stresových situací, emocí - úvod do problematiky
8008. Zvládání stresu - úvod do problematiky
8009. Zvládání stresu - úvod do problematiky
8010. Zvládání stresu a emocí v sociálních službách
8011. Zvládání stresu a prevence syndromu vyhoření v sociální práci
8012. Zvládání stresu a relaxační techniky v pomáhajících profesích
8013. Zvládání stresu a stresové zátěže
8014. Zvládání stresu a stresové zátěže - úvod do problematiky
8015. Zvládání stresu a syndrom vyhoření
8016. Zvládání stresu a zásady psychohygieny
8017. Zvládání stresu pomocí relaxačních dovedností
8018. Zvládání stresu při práci v sociální oblasti
8019. Zvládání stresu pro pracovníky v oblasti sociálních služeb a pečující osoby v domácím prostředí
8020. Zvládání stresu pro sociální pracovníky
8021. Zvládání stresu relaxačními technikami
8022. Zvládání stresu u manažerů v neziskovém sektoru
8023. Zvládání stresu u pracovníků v sociálních
8024. Zvládání stresu v sociální profesi
8025. Zvládání stresu: Prevence vyhoření
8026. Zvládání syndromu vyhoření
8027. Zvládání traumat při práci s lidmi s duševním onemocněním - úvod do problematiky
8028. Zvládání verbální agrese u lidí s mentálním postižením a/nebo autismem
8029. Zvládání verbální agrese u lidí s mentálním postižením a/nebo s autismem
8030. Zvládání verbální agrese u lidí s mentálním postižením a/nebo s autismem
8031. Zvládání vlastních emocí při jednání s klienty - úvod do problematiky
8032. Zvládání vlastních emocí při jednání s klienty I
8033. Zvládání zátěžových situací pro pomáhající profese
8034. Zvládní agrese v sociálních službách
8035. Zvlášť zranitelné dětské oběti ? pomoc prostřednictvím speciální výslechové místnosti
8036. Zvláštní agrese u klienta sociálních služeb obecně (15h)
8037. Zvláštní řízení soudní
8038. Zvláštní řízení soudní (z hlediska agendy sociálních služeb)
8039. Zvláštní soudní řízení
8040. Zvláštnosti komunikace a práce s klientem s Alzheimerovou chorobou
8041. Zvláštnosti sociální práce s dítětem - úvod do problematiky
8042. Zvýšení kompetencí poskytovatelů sociálních služeb pro úspěšné absolvování inspekcí poskytování sociálních služeb
8043. Zvyšování kompetencí pracovníků kontaktních center a terénních programů pro uživatele návykových látek
8044. Zvyšování kvality péče pro uživatele sociální služby (vybrané kapitoly)
8045. Zvyšování kvality poskytovaných služeb
8046. Zvyšování kvality služeb pracovníků v přímé obslužné péči prostřednictvím vzděláváníProfesní rozvoj pracovníků v sociálních službách.
8047. Zvyšování kvality sociálních služeb
8048. Zvyšování kvality v sociální péči I.
8049. Zvyšování osobní efektivity
8050. Zvyšování podílu klienta na podobě služby.
8051. Zvyšování psychické odolnosti pracovníků v sociální sféře - úvod do problematiky
8052. Zvyšování psychické odolnosti pracovníků v sociálních službách
8053. Zvyšování psychické odolnosti sociálních a vedoucích pracovníků

Seznam aktualizován: únor 2019

www.osobniasistence.cz © 2011-2019

Osobni asistence.cz
prevence vzniku dekubitů * asistence * hospicová péče * zdravotní pomůcky